ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

internal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *internal*, -internal-

internal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
internal (adj.) ภายใน See also: ซึ่งมีอยู่ภายใน Syn. inner, inside, interior
internal ear (n.) หูชั้นใน Syn. inner ear
internally (adv.) ภายใน See also: โดยอยู่ภายใน Syn. innerly, inside, interiorly
English-Thai: HOPE Dictionary
internal(อินเทอ'เนิล) adj. ภายใน,ข้างใน n. อวัยวะภายใน,เครื่องใน., See also: internality,internalness n., Syn. inward,interior
English-Thai: Nontri Dictionary
internal(adj) ภายใน,ข้างใน,ส่วนใน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
internal-ภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal medicineอายุรศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ medicine ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internalภายใน [การแพทย์]
Internal medicineอายุรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Internallyด้านใน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กน. (n.) Department of Internal Trade Syn. กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน (n.) Department of Internal Trade See also: Department of Domestics Trade
ภายใน (adj.) internal See also: interior, inside, inner Syn. ข้างใน, ด้านใน
กำลังภายใน (n.) internal energy See also: internal power
ปัจจัยภายใน (n.) internal factor See also: relevant factor Ops. ปัจจัยภายนอก
หน่วยความจำภายใน (n.) internal memory See also: internal storage Syn. หน่วยความจำหลัก
หน่วยความจำหลัก (n.) internal memory See also: internal storage
อวัยวะภายใน (n.) internal organs Ops. อวัยวะภายนอก
อวัยวะภายใน (n.) internal organs Ops. อวัยวะภายนอก
สัมผัสใน (n.) internal rhyme Ops. สัมผัสนอก
กอ.รมน. (n.) Internal Security Operations Command Syn. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (n.) Internal Security Operations Command
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้
Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs.เอาละ เราจะมาเริ่มการวินิจฉัยละนะ นี่คืออวัยวะภายใน ไม่ว่าจะเป็น
They don't need any blood flow, don't need any of their internal organs.ไม่ต้องการเลือดหมุนเวียน ไม่ต้องการอวัยวะภายใน
I'm Hadley, internal medicine.- มากันแล้ว ผม ดร.ฮัดลีย์ อายุรแพทย์
Our internal numbers show support for this is incredibly soft.หมายเลขภายในของเรา แสดงการสนับสนุน
None of your internal mechanisms will be changed.จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลไกภายใน
You will be transferred to Internal Affairs but you will work at OCTBผมจะย้ายคุณไปกรมการภายใน แต่คุณจะทำงานที่ฝ่ายปราบปราม
One day we found a big pile of Nikes internal pricing documents.วันหนึ่ง เราก็เจอเอกสารปึกใหญ่ เป็นการคำนวณตัวเลขภายในของไนกี้
I refuse to be catapulted, electrocuted, or have my internal organs disrupted any longer!ไม่ยอมตับไตไส้พุงแตกอีกแล้ว
Today I have proved that man can break the 50-mile-per-hour speed barrier without disrupting his internal organs.ผมพิสูจน์แล้วว่า มนุษย์เคลื่อนที่เร็วกว่า 50 ไมล์/ชม.ได้ โดยที่อวัยวะภายในไม่บุบสลาย
Myself, my partner, Ferguson and Internal Affairs.ผม คู่หูผม เฟอร์กูสัน และ กองงานภายใน
Which means the money Internal Affairs is holding can't be considered evidence.ซึ่งหมายความว่า เงินที่กองงานภายใน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้

internal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
形神[xíng shén, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄣˊ, 形神] body and soul; physical and spiritual; material form and internal spirit
内乱[nèi luàn, ㄋㄟˋ ㄌㄨㄢˋ, 内乱 / 內亂] internal disorder; civil strife
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, 国内 / 國內] domestic; internal (to a country); civil
国内战争[guó nèi zhàn zhēng, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 国内战争 / 國內戰爭] civil war; internal struggle
倾轧[qīng yà, ㄑㄧㄥ ㄧㄚˋ, 倾轧] conflict; internal strife; dissension
汽缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, 汽缸] cylinder (of steam engine or internal combustion engine)
国内线[guó nèi xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 国内线 / 國內線] domestic flight; internal line (air, train, ferry etc)
浮肿[fú zhǒng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ, 浮肿 / 浮腫] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
浮肿病[fú zhǒng bìng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ ㄅㄧㄥˋ, 浮肿病 / 浮腫病] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
留饮[liú yǐn, ㄌㄧㄡˊ ˇ, 留饮 / 留飲] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
内分泌腺[nèi fēn mì xiàn, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 内分泌腺 / 內分泌腺] endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone)
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, 内装 / 內裝] filled with; internal decoration; installed inside
内斗[nèi dòu, ㄋㄟˋ ㄉㄡˋ, 内斗 / 內鬥] internal strife; power struggle
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, 内宾 / 內賓] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾)
内出血[nèi chū xiě, ㄋㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄝˇ, 内出血 / 內出血] internal bleeding; internal hemorrhage
内务[nèi wù, ㄋㄟˋ ˋ, 内务 / 內務] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace
内参[nèi cān, ㄋㄟˋ ㄘㄢ, 内参 / 內參] internal reference (within the same publication)
内层[nèi céng, ㄋㄟˋ ㄘㄥˊ, 内层 / 內層] internal layer
内政[nèi zhèng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ, 内政 / 內政] internal affairs (of a country)
内燃[nèi rán, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ, 内燃 / 內燃] internal combustion (engine)
内燃机[nèi rán jī, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ, 内燃机 / 內燃機] internal combustion engine
内科学[nèi kē xué, ㄋㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 内科学 / 內科學] internal medicine
内存[nèi cún, ㄋㄟˋ ㄘㄨㄣˊ, 内存 / 內存] memory; random access memory; RAM (computer); internal storage
内务部[nèi wù bù, ㄋㄟˋ ˋ ㄅㄨˋ, 内务部 / 內務部] Ministry of Internal Affairs
隐血[yǐn xuè, ˇ ㄒㄩㄝˋ, 隐血 / 隱血] occult blood (in medicine, fecal blood from internal bleeding)
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民生主义 / 民生主義] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade)
败火[bài huǒ, ㄅㄞˋ ㄏㄨㄛˇ, 败火 / 敗火] relieve inflammation or internal heat
肥大[féi dà, ㄈㄟˊ ㄉㄚˋ, 肥大] loose fitting clothes; fat; stout; swelling (of internal organ); hypertrophy
血肿[xuè zhǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˇ, 血肿 / 血腫] hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrage
境内[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, 境内 / 境內] within the borders; internal (to a country); domestic
体内[tǐ nèi, ㄊㄧˇ ㄋㄟˋ, 体内 / 體內] within the body; in vivo (vs in vitro); internal to
内分泌[nèi fēn mì, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, 内分泌 / 內分泌] endocrine (internal secretion, e.g. hormone)
[yū, ㄩ, 淤 / 瘀] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion
内在的[nèi zài de, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ ㄉㄜ˙, 内在的 / 內在的] inner; internal
[nèi, ㄋㄟˋ, 内 / 內] inside; inner; internal; within; interior
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, 内幕 / 內幕] inside story; non-public information; behind the scenes; internal
内部[nèi bù, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ, 内部 / 內部] interior; inside (part, section); internal
内置[nèi zhì, ㄋㄟˋ ㄓˋ, 内置 / 內置] internal; internally installed
企业内网路[qǐ yè nèi wǎng lù, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄋㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 企业内网路 / 企業內網路] intranet; company-internal network

internal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターナル[, inta-naru] (n) internal
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy)
ジャストクロック[, jasutokurokku] (n) internal clock that is always correct (wasei
もつ[, motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs
丹田[たんでん, tanden] (n) point below the navel (a focus point for internal meditative techniques)
五臓六腑[ごぞうろっぷ, gozouroppu] (n) the internal organs
仲間割れ[なかまわれ, nakamaware] (n,vs) split among friends; falling out; internal discord
六腑;六府[ろっぷ, roppu] (n) (See 三焦) the six internal organs (large intestine, small intestine, gallbladder, stomach, san jiao, urinary bladder)
内事[ないじ, naiji] (n) personal affairs; internal affairs
内出血[ないしゅっけつ, naishukketsu] (n,vs) internal bleeding; internal haemorrhage; internal hemorrhage; (P)
内分泌[ないぶんぴ(P);ないぶんぴつ, naibunpi (P); naibunpitsu] (n,adj-f) (1) endocrine; (n) (2) incretion; internal secretion; (P)
内性器[ないせいき, naiseiki] (n) (See 外性器) internal genitals; internal sex organ
内政問題[ないせいもんだい, naiseimondai] (n) internal affair
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P)
内科学[ないかがく, naikagaku] (n) internal medicine
内紛[ないふん, naifun] (n) domestic discord; internal discord; internal strife; internal struggle; infighting; storm in a teacup
内臓[ないぞう, naizou] (n,adj-no) internal organs; intestines; viscera; (P)
内規[ないき, naiki] (n) private regulations; bylaws; internal rules; tradition; (P)
内訌[ないこう, naikou] (n,vs) internal or domestic discord
内輪揉め;内輪もめ[うちわもめ, uchiwamome] (n) internal dissension; family trouble
内部分裂[ないぶぶんれつ, naibubunretsu] (n) internal disunity; internal division; internal rift
内部構造[ないぶこうぞう, naibukouzou] (n) inner structure; internal anatomy
内部統制[ないぶとうせい, naibutousei] (n) internal controls, usu. relating to business governance
内障;底翳[ないしょう(内障);そこひ, naishou ( nai shou ); sokohi] (n) (1) (ないしょう only) {Buddh} internal hindrance; (2) (See 上翳) any visual disorder caused by a problem within the eye (i.e. glaucoma, amaurosis, etc.)
内頸動脈[ないけいどうみゃく, naikeidoumyaku] (n) (See 外頸動脈) internal carotid artery
屋内配線[おくないはいせん, okunaihaisen] (n) {comp} internal wiring (within a building)
御家騒動;お家騒動[おいえそうどう, oiesoudou] (n) family trouble (quarrel); domestic squabble; internal squabble (over headship rights) in a daimyo family in the Edo period
白もつ;白臓[しろもつ, shiromotsu] (n) internal organs such as intestines used as food
総務大臣[そうむだいじん, soumudaijin] (n) Minister of Internal Affairs and Communications
総務相[そうむしょう, soumushou] (n) (See 総務大臣) Minister of Internal Affairs and Communications
総務省[そうむしょう, soumushou] (n) Ministry of Internal Affairs and Communications (formerly Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications)
群肝;村肝[むらぎも;むらきも, muragimo ; murakimo] (n) internal organs; entrails
[ふ, fu] (n) internal organ; viscera; gut
臓器[ぞうき, zouki] (n,adj-no) viscera; internal organs; (P)
飲み薬;飲薬[のみぐすり, nomigusuri] (n) oral medicine; internal medicine
企業内[きぎょうない, kigyounai] (n) company-internal
内在的[ないざいてき, naizaiteki] (adj-na) immanent; internal; intrinsic
内服薬[ないふくやく, naifukuyaku] (n) medicine taken internally
内燃機関[ないねんきかん, nainenkikan] (n) internal-combustion engine
内用薬[ないようやく, naiyouyaku] (n) medicine taken internally
Japanese-English: COMDICT Dictionary
内字[ないじ, naiji] internal character
内蔵[ないぞう, naizou] built-in (vs) (a-no), internal
内部[ないぶ, naibu] interior (a-no), internal
内部クロック[ないぶクロック, naibu kurokku] internal clock
内部クロック同期[ないぶクロックどうき, naibu kurokku douki] internal clocking (clock synchronization)
内部データ[ないぶデータ, naibu de-ta] internal data
内部データ項目[ないぶデータこうもく, naibu de-ta koumoku] internal data item
内部バッファ[ないぶバッファ, naibu baffa] internal buffer
内部仕様[ないぶしよう, naibushiyou] internal method, inner resources
内部処理[ないぶしょり, naibushori] internal processing
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building)
内部詳細[ないぶしょうさい, naibushousai] internals
準内字[じゅんないじ, junnaiji] quasi-internal character

internal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการเลือดตกใน[n. exp.] (ākān leūat ) EN: internal bleeding FR: hémorragie interne [f]
อันตร-[pref.] (antara-) EN: inner ; internal FR:
อัชฌัตติก-[adj.] (atchattika-) EN: internal ; individual FR:
อวัยวะภายใน[n. exp.] (awaiyawa ph) EN: internal organs ; viscus ; viscera [pl] FR: organe interne [mpl]
ชั้นใน[adj.] (chan nai) EN: inner ; interior ; internal ; inside FR: intérieur ; interne
หูส่วนใน[n. exp.] (hū suan nai) EN: inner ear ; internal ear ; auris interna FR: oreille interne [f]
กำลังภายใน[n.] (kamlangphāi) EN: internal energy FR:
การแบ่งภายใน[n. exp.] (kān baeng p) EN: internal division FR:
การหายใจภายใน[n. exp.] (kān hāijai ) EN: internal respiration FR:
การควบคุมภายใน[n. exp.] (kān khūapkh) EN: internal control FR: contrôle interne [m]
การไหลภายใน[n. exp.] (kān lai phā) EN: internal flow FR:
การประกันคุณภาพภายใน[n. exp.] (kān prakan ) EN: internal quality assurance FR:
การตรวจประเมินภายใน[n. exp.] (kān trūat p) EN: internal audit FR:
การตรวจสอบบัญชีภายใน[n. exp.] (kān trūatsø) EN: internal audit FR:
การตรวจสอบภายใน[n. exp.] (kān trūatsø) EN: internal audit ; internal control FR: audit interne [m]
การตรวจสอบภายนอก[n. exp.] (kān trūatsø) EN: external audit ; internal control FR: audit externe [m]
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน[n. exp.] (kān trūat t) EN: internal quality monitoring FR:
การตรวจติดตามภายใน[n. exp.] (kān trūat t) EN: internal audit FR: audit interne [m]
การวิเคราะห์ภายใน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: internal analysis FR:
ความมั่นคงภายใน[n. exp.] (khwām mankh) EN: internal security FR: sécurité intérieure [f]
ความสอดคล้องภายใน[n. exp.] (khwām søtkh) EN: internal consistency FR:
ความถูกต้องภายใน[n. exp.] (khwām thukt) EN: internal validity FR:
ความตรงภายใน[n. exp.] (khwām trong) EN: internal validity FR:
กิจการภายใน[n. exp.] (kitjakān ph) EN: internal affair FR: affaire interne [f]
กลางเมือง[adj.] (klāngmeūang) EN: public ; civil ; internal FR: public ; civil
กลุ่มเปรียบเทียบภายใน[n. exp.] (klum prīept) EN: internal comparison groups FR:
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)[org.] (Køng Amnūay) EN: Internal Security Operations Command (ISOC) FR:
กฎหมายความมั่นคงภายใน[n. prop.] (Kotmāi Khwā) EN: Internal Security Act (ISA) ; ISA 2008 ; security law FR: Acte de sécurité intérieure [m] ; Loi de sécurité intérieure [f] ; Loi sur la sécurité intérieure [f]
กฎหมายมั่นคงคุม = กม.มั่นคงคุม[n. exp.] (kotmāi mank) EN: Internal Security Act (ISA) FR:
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร[n. exp.] (kotmāi wādū) EN: taxation statute ; internal revenue ; code FR:
กรมการค้าภายใน[org.] (Krom Kān Kh) EN: Department of Internal Trade FR:
กรมสรรพากร[org.] (Krom Sanphā) EN: Revenue Department ; Department of Revenue ; Bureau of Internal Revenue (Am.) FR: service des impôts [m] ; fisc [m]
เลือดคั่ง[n. exp.] (leūat khang) EN: internal hemorrhage ; congestion of the blood FR: hémorragie interne [f]
เลือดตกใน[v. exp.] (leūat tokna) EN: bleed internally ; have internal bleeding ; have an internal hemorrhage FR: avoir une hémorragie interne
ลูกค้าภายใน[n. exp.] (lūkkhā phāi) EN: internal customer FR:
มุมภายใน[n. exp.] (mum phāinai) EN: interior angle ; internal angle FR: angle interne [m]
ปัจจัยภายใน[n. exp.] (patjai phāi) EN: internal factor ; intrinsic factor FR: facteur interne [m]
ภายใน[adj.] (phāinai) EN: interior ; internal ; inner ; intrinsic FR: intérieur ; interne
พลังงานภายใน[n. exp.] (phalang-ngā) EN: internal energy FR:
พลังงานภายในจำเพาะ[n. exp.] (phalang-ngā) EN: specific internal energy FR:

internal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innengewinde {n}female thread; internal thread
Steueraufkommen {n}tax revenue; internal revenue
Ablauforganisation {f}internal coordination and scheduling
Innenausführung {f}internal finish
Innenhochdruckumformen {n}internal high pressure forming
Innenrüttler {m}internal vibrator
Innensternangriff {m} (Schraube)internal torx drive
Innenverzahnung {f}internal teeth
Innenzahnkranz {m}internal geared ring
Speichersortierung {f}internal sorting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า internal
Back to top