ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

institutional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *institutional*, -institutional-

institutional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
institutional (adj.) เกี่ยวกับสถาบัน See also: เกี่ยวกับระบบ, เกี่ยวกับองค์กรสำคัญๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร Syn. convention, custom, practice
institutionalize (vt.) จัดคนหรือสิ่งของให้เป็นกรมกอง
English-Thai: Nontri Dictionary
institutional(adj) เกี่ยวกับสถาบัน,เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม,เกี่ยวกับหลักฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
institutional householdครัวเรือนสถาบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Institutional advertisingโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In their institutional role they're monsters because the institution is monstrous.แต่ถ้าดูจากบทบาทในเชิงสถาบันแล้ว พวกเขากลายเป็นอสุรกาย เพราะสถาบันนั้นมันวิปริต
Because if you did, it means that you, and the FBI, and your friends at Interpol, actually believe, at an institutional level, in magic.เพราะถ้าคุณไม่ได้หมายความว่าคุณ และเอฟบีไอและเพื่อน ๆ ของคุณที่สากล จริงเชื่อว่า ที่ระดับสถาบันในความมหัศจรรย์.
Then, just before it got so bad... he had to be institutionalized, he said he could...he... he said he could...
The other guy becomes an institutionalized psychopath. oh!แต่อีกคนกลายเป็น พวกโรคจิตในสถานกักกัน อะไร?
We lived here when I was a kid, But after walt was institutionalized, My mom couldn't afford the mortgage.ตอนฉันเป็นเด็ก ฉันอยู่ที่นี่ แต่พอหลังจากวอล์ทโดนยึดตัวไปทำงาน แม่ฉันก็ไม่มีปัญญาจ่ายค่าจำนอง
Transcript almost reads like she's been institutionalized.ในนี้บอกเหมือนกับว่าเธออยู่ในสถานบำบัด
It's what she's been institutionalized to think of as normal.มันคือสิ่งที่เธอต้องทำตามเมื่อเธอเข้ารับการบำบัด
We think the person responsible is a woman. she would have been institutionalized.เราคิดว่าคนที่ทำเป็นผู้หญิงและคิดว่าเธอเพิ่งอาจถูกปล่อยจากสถานบำบัด
She was institutionalized 3 years ago after she assaulted a fellow secretary at a law firm.เธอเข้ารับการบำบัดเมื่อ 3 ปีก่อน เพราะทำร้ายเพื่อนร่วมงานที่สำนักกฏหมาย
No, institutionally, we are in compliance with the subpoena.ไม่ใช่ในแง่ของสถาบัน เราทำตามกฎหมาย
He's 23, history of mental illness, institutionalized back in '04, no criminal record.อายุ 23 มีประวัติป่วยทางจิต อยู่ในสถานพยาบาลตอนปี 04 ไม่มีประวัติอาชญากรรม
If I'm not mistaken, your country eradicated it's indigenous Indian population and practiced institutionalized slavery for over 250 years.ถ้าผมจำไม่ผิดประเทศของคุณ ถอดรากถอดโคน ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ชาวอินเดียแดง เกือบสิ้นเผ่าพันธุ์ และยังปฏิบัติการ ค้าแรงงานทาสถึง 250 ปี

institutional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
制度学派[せいどがくは, seidogakuha] (n) institutionalism; institutional school
機関投資家[きかんとうしか, kikantoushika] (n) institutional investor
法人株主[ほうじんかぶぬし, houjinkabunushi] (n) institutional stockholder
インスティチューショナリズム[, insuteichu-shonarizumu] (n) institutionalism
制度化[せいどか, seidoka] (n,vs) institutionalization

institutional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เศรษฐศาสตร์สถาบัน[n. exp.] (sētthasāt s) EN: institutional economics FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า institutional
Back to top