ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

information

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *information*, -information-

information ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
information (n.) ข่าวสาร See also: ข้อมูล, ความรู้ Syn. data, facts, knowledge, intelligence, news
information system (n.) ระบบสารสนเทศ
English-Thai: HOPE Dictionary
information(อินฟอร์เม'เชิน) n. ความรู้,ข่าว,ข้อมูล,การบอกข่าว,การให้ความรู้,สำนักงานสนเทศ., See also: informational adj., Syn. learning
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
English-Thai: Nontri Dictionary
information(n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information systemระบบสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information technology (IT)เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informationสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
information systemระบบสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์]
Information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์]
Information, Irrelevantข้อมูลที่ไม่เข้ากับเหตุการณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่าว (n.) information Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล
ข่าวสาร (n.) information See also: news, message Syn. ข่าว, ประกาศ, ข้อมูล
สนเทศ (n.) information
สารสนเทศ (n.) information
สารสนเทศ (n.) information
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (n.) information center Syn. ศูนย์ข่าว
ส่วนข้อมูล (n.) information division
สังคมข่าวสาร (n.) information society
เทคโนโลยีสารสนเทศ (n.) information technology See also: IT
เทคโนโลยีสารสนเทศ (n.) information technology See also: IT
ไอที (n.) informational technology See also: IT Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสารนิเทศ (n.) Department of Information
การบอก (n.) giving information See also: notification, telling, advising, informing Syn. การแจ้ง, การแจ้งให้ทราบ Ops. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง
การบอกกล่าว (n.) giving information See also: notification, telling, advising, informing Syn. การบอก, การแจ้ง, การแจ้งให้ทราบ Ops. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง
การแจ้ง (n.) giving information See also: notification, telling, advising, informing Syn. การบอก, การแจ้งให้ทราบ Ops. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง
การแจ้งให้ทราบ (n.) giving information See also: notification, telling, advising, informing Syn. การบอก, การแจ้ง Ops. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง
ข้อมูลขนาดใหญ่ (n.) a large amount of information See also: voluminous information
ข้อมูลข่าวสาร (n.) news information Syn. ข่าวสาร
ข้อมูลจริง (n.) correct information See also: truth
ข้อมูลภาพ (n.) pictorial information See also: graphic
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's hard to imagine this information is accurateมันยากที่จะคิดว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง
This information should be made available to the publicข้อมูลนี้ควรจะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
What information do you think is inside?คุณคิดว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้น
We could get some information from him firstเราอาจได้ข้อมูลบางอย่างจากเขาก่อน
Do you think that information can be trusted?คุณคิดว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือ
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
Where did you get this information?คุณได้ข้อมูลนี้มาจากไหน?
You say you come with information? Something new?คุณบอกว่าคุณมีข่าวสารมาด้วย มีอะไรใหม่หรือ?
Don't omit such important information!อย่าละเลยข้อมูลสำคัญอย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whether or not I talk with Deong, I think, is irrelevant at this point, but I think it's a good idea, and maybe my bones have more information than yours.{\cHFFFFFF}whether or not I talk with Deong, I think, is irrelevant at this point, {\cHFFFFFF}but I think it's a good idea, {\cHFFFFFF}and maybe my bones have more information than yours.
Orders, information enemy, nil. Information own troops.ข้อมูลกองกำลังของตัวเอง
I might have some information she'd like to know.ผมมีข่าวสารที่เธอต้องการทราบ
Besides, with the information we have, my calculations were correct.นอกจากนั้น, ด้วยข้อมูลที่เรามี, การคำนวนของผม ถูกต้อง
Some piece of information which I can use to protect you from them.ข้อมูลบางอย่าง ที่ผมสามารถใช้ปกป้องคุณ
Is there any information stored in Hal about the monolith?มีข้อมูลใด ๆ ที่เก็บไว้ในระบบ แฮล เกี่ยวกับหินใหญ่ก้อนเดียว?
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
I have no information regarding a new space station.ฉันไม่มีข้อมูล เกี่ยวกับสถานีอวกาศใหม่
He decided to put his information to good use and make a little money out of it.เขาตัดสินใจที่จะเอาข้อมูล ไปใช้ทางที่ถูกต้อง และทำให้เงินเล็กน้อยออกจากมัน
Everyone who's died gave him vital information about one of you.ทุกคนที่ตายไป เป็นคนให้มูลที่สำคัญของพวกคุณ
That information is on a need-to-know basis. at this particular time, you do not need to know.คุณจะได้รับข้อมูลเมื่อถึงที่หมาย ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องรู้
I found some information for you.ลิตรพบข้อมูลบางอย่างสำหรับคุณ

information ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国资讯交换标准码[Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, 美国资讯交换标准码 / 美國資訊交換標準碼] ASCII, American Standard Code for Information Interchange
小册子[xiǎo cè zi, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄗ˙, 小册子 / 小冊子] booklet; pamphlet; leaflet; information sheet; menu
约定资讯速率[yuē dìng zī xùn sù lǜ, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 约定资讯速率 / 約定資訊速率] committed information rate (Frame Relay); CIR
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, 倒海翻江] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
信息学[xìn xī xué, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, 信息学 / 信息學] information science
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 信息技术 / 信息技術] information technology; IT
信息时代[xìn xī shí dài, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 信息时代 / 信息時代] information age
信息管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 信息管理] information management
信息系统[xìn xī xì tǒng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 信息系统 / 信息系統] information system
信息论[xìn xī lùn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄌㄨㄣˋ, 信息论 / 信息論] information theory
信息资源[xìn xī zī yuán, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄗ ㄩㄢˊ, 信息资源 / 信息資源] information resource
技术情报[jì shù qíng bào, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, 技术情报 / 技術情報] information technology; IT
政府新闻处[zhèng fǔ xīn wén chù, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, 政府新闻处 / 政府新聞處] information services department
资讯科技[zī xùn kē jì, ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, 资讯科技 / 資訊科技] information technology; science of communications
管理信息库[guǎn lǐ xìn xī kù, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄎㄨˋ, 管理信息库 / 管理信息庫] Management Information Base; MIB
翻江倒海[fān jiāng dǎo hǎi, ㄈㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ, 翻江倒海] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
服务台[fú wù tái, ㄈㄨˊ ˋ ㄊㄞˊ, 服务台 / 服務台] service desk; information desk; reception desk
服务台[fú wù tái, ㄈㄨˊ ˋ ㄊㄞˊ, 服务台 / 服務臺] service desk; information desk; reception desk
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, 来源 / 來源] source (of information etc); origin
敬悉[jìng xī, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧ, 敬悉] (honorific) revered news; the most valuable information (in your recent letter, book etc); Thank you for your letter.
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
通报[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, 通报 / 通報] bulletin; journal; circulate information; bulletin
履历[lǚ lì, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ, 履历 / 履歷] curriculum vitae; career information; career
端详[duān xiáng, ㄉㄨㄢ ㄒㄧㄤˊ, 端详 / 端詳] details (of information)
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
读写[dú xiě, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄝˇ, 读写 / 讀寫] fill out or in (information on a form)
[gōng, ㄍㄨㄥ, 供] offer (information etc); supply
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, 二手] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc)
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 信息] information; news; message
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, 内幕 / 內幕] inside story; non-public information; behind the scenes; internal
内情[nèi qíng, ㄋㄟˋ ㄑㄧㄥˊ, 内情 / 內情] inside information
底蕴[dǐ yùn, ㄉㄧˇ ㄩㄣˋ, 底蕴 / 底蘊] inside information; concrete details
泄露[xiè lòu, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄡˋ, 泄露 / 洩露] leak (information); divulge
传递者[chuán dì zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄜˇ, 传递者 / 傳遞者] messenger; transmitter (of information)
多媒体资讯[duō méi tǐ zī xùn, ㄉㄨㄛ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄗ ㄒㄩㄣˋ, 多媒体资讯 / 多媒體資訊] multimedia information
风声[fēng shēng, ㄈㄥ ㄕㄥ, 风声 / 風聲] rumor; talk; news; information; sound of the wind; teaching
切分信息[qiè fēn xìn xī, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 切分信息] segmental information
情报处[qíng bào chù, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄔㄨˋ, 情报处 / 情報處] source (of information)
表面信息[biǎo miàn xìn xī, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 表面信息] surface information

information ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS)
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS)
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P)
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P)
インフォストラクチャー[, infosutorakucha-] (n) {comp} infostructure; information structure
インフォマーシャル[, infoma-sharu] (n) (abbr) information commercial
インフォメーションアナリスト[, infome-shon'anarisuto] (n) information analyst
インフォメーションギャプ[, infome-shongyapu] (n) information gap
インフォメーションサイエンス[, infome-shonsaiensu] (n) information science
インフォメーションスーパーハイウェイ[, infome-shonsu-pa-haiuei] (n) {comp} information superhighway
インフォメーションセンター[, infome-shonsenta-] (n) information kiosk; information centre
インフォメーションソサイエティー[, infome-shonsosaietei-] (n) information society
インフォメーションディスクロージャー[, infome-shondeisukuro-ja-] (n) information disclosure
インフォメーションデモクラシー[, infome-shondemokurashi-] (n) information democracy
インフォメーションブローカー[, infome-shonburo-ka-] (n) information broker
インフォメーションプロセッサー[, infome-shonpurosessa-] (n) information processor
インフォメーションプロセッシング[, infome-shonpurosesshingu] (n) information processing
インフォメーションプロバイダー[, infome-shonpurobaida-] (n) information provider
インフォメーションユーティリティー[, infome-shonyu-teiritei-] (n) information utility
インフォメーションリテラシー[, infome-shonriterashi-] (n) information literacy
インフォメーションレボリューション[, infome-shonreboryu-shon] (n) information revolution
エントロピー;エントロピ[, entoropi-; entoropi] (n) (1) entropy; (2) mean information content; average information content
キャプテンシステム[, kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information
コミンフォルム[, kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau
ソフト化[ソフトか, sofuto ka] (n,vs) shift away from manufacturing to an information and service-based economy
ドキュメンテーションセンタ[, dokyumente-shonsenta] (n) {comp} information centre; documentation centre
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted
ナット[, natto] (n) (1) nut (as in nut and bolt); (2) natural unit of information content; nat; (P)
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words
事情聴取[じじょうちょうしゅ, jijouchoushu] (n,vs) police interview; police questioning a witness (suspect) to obtain information (about a crime)
企業内情報ポータル[きぎょうないじょうほうポータル, kigyounaijouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal
企業情報ポータル[きぎょうじょうほうポータル, kigyoujouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal
会計情報システム[かいけいじょうほうシステム, kaikeijouhou shisutemu] (n) accounting information system; AIS
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] (n) {comp} Common Management Information Services; CMIS
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] (n) {comp} Common Management Information Service Element; CMISE
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB)
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill
マーケティング情報システム[マーケティングじょうほうシステム, ma-keteingu jouhou shisutemu] Marketing Information System, MIS
ミス[みす, misu] miss, Miss, myth, MIS (management information system)
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information
ルーチング情報[ルーチングじょうほう, ru-chingu jouhou] routing information
世界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII)
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory)
冗長量[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory)
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] stationary message source, stationary information source
履歴情報[れきしじょうほう, rekishijouhou] historical information
平均情報量[へいきんじょうほうりょう, heikinjouhouryou] entropy, mean information content, average information content
応用特有情報[おうようとくゆうじょうほう, ouyoutokuyuujouhou] application-specific information
情報システム[じょうほうシステム, jouhou shisutemu] information system
情報スーパーハイウェイ[じょうほうスーパーハイウェイ, jouhou su-pa-haiuei] information superhighway
情報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre
情報の測度[じょうほうのそくど, jouhounosokudo] measure of information
情報ハイウェー[じょうほうハイウェー, jouhou haiue-] information highway
情報ハイウェイ[じょうほうハイウェイ, jouhou haiuei] information (super)highway
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII
情報分析センタ[じょうほうぶんせきせんた, jouhoubunsekisenta] information analysis centre
情報技術[じょうほうぎじゅつ, jouhougijutsu] information technology (IT)
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information
情報検索[じょうほうけんさく, jouhoukensaku] information retrieval, IR
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation

information ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace ; information FR: indice [m]
ได้ความ[v.] (dāi khwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results FR:
ฝากกระจายข่าว[v. exp.] (fāk krajāi ) EN: FR: diffuser une information ; répandre une information ; disséminer l'information
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information FR: donner des informations ; informer
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām ) EN: report false information intentionally FR:
การบอก[n.] (kān bøk) EN: information FR:
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การแจ้งความ[n.] (kān jaēngkh) EN: information ; charge FR: avis [m]
การค้นหาข้อมูล[n. exp.] (kān khonhā ) EN: information search FR: recherche d'informations [f]
การมีข้อมูลมากเกินไป[n. exp.] (kān mī khøm) EN: information overload FR:
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (kān pokpǿng) EN: protection of personal information FR:
การประมวลผลสารสนเทศ[n. exp.] (kān pramūan) EN: information processing FR: traitement de l'information [m]
การรู้สารสนเทศ[n. exp.] (kān rū sāra) EN: information literacy FR:
การแสวงหาข้อมูล[n. exp.] (kān sawaēng) EN: information research FR:
การไต่สวน[n.] (kān taisūan) EN: investigation ; inquest ; enquest ; examination ; inquisition ; probe FR: investigation [f] ; enquête [f] ; information [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēn) EN: press conference ; news conference ; publication ; giving information ; news publishing ; announcement FR: conférence de presse [f]
การต่อปากกันมา[n. exp.] (kān tø pāk ) EN: by word of mouth ; oral transmission of information FR:
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick up information ; glean information FR: glaner des informations
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information FR: actualité [f] ; actualités [fpl] ; nouvelle [fpl] ; nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; info [f] (fam.) ; infos [fpl] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m] ; bulletin [m]
ข่าวจริง[n. exp.] (khāo jing) EN: FR: information véridique [f]
ข่าวคราว[n.] (khāokhrāo) EN: news ; message ; information FR: nouvelle [f] ; message [m] ; information [f]
ข่าวกรอง[n.] (khaokhrøng) EN: intelligence ; information FR:
ข่าวกรอง[n.] (khāokrøng) EN: intelligence ; information FR: information [f] ; renseignement [m] ; indication [f]
ข่าวเงียบ[n. exp.] (khāo ngīep) EN: FR: information sommaire [f]
ข่าวปลอม[n. exp.] (khāo pløm) EN: fake news FR: information fabriquée [f] ; fake news [f] (anglic.)
ข่าวสำคัญ[n. exp.] (khāo samkha) EN: important news FR: information importante [f]
ข่าวสาร[n.] (khāosān) EN: news ; information ; message FR: nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; actualités [fpl] ; message [m]
ข่าวสังคม[n. exp.] (khāo sangkh) EN: social news FR: information sociale [f]
ข่าวสารเพิ่มเติม[n. exp.] (khāosān pho) EN: further information FR:
ข่าวเท็จ[n. exp.] (khāo thet) EN: FR: fausse information [f]
ข่าวท้องถิ่น[n. exp.] (khāo thøngt) EN: local news FR: information régionale [f] ; information locale [f]
ข่าวใหญ่[n. exp.] (khāo yai) EN: big news ; important news FR: nouvelle importante [f] ; information importante [f] ; grande nouvelle [f] ; une [f]
ข่าวยกเมฆ[n.] (khāoyokmēk) EN: unfounded news ; groundless news ; rumour = rumor (Am.) FR: information non fondée [f] ; rumeur [f]
ฆ่าปิดปาก[v.] (khāpitpāk) EN: kill so as not to have information revealed FR:
ข้อควรระวัง[n. exp.] (khø khūan r) EN: warning ; caution ; cautionary information FR: avertissement [m] ; précaution [f]
ข้อมูล[n.] (khømūn) EN: data ; facts ; information ; material FR: donnée [f] ; données [fpl] ; information [f] ; chiffre [m]
ข้อมูลภายใน[n. exp.] (khømūn phāi) EN: inside information FR:
ข้อมูลรายละเอียด[n. exp.] (khømūn rāil) EN: detailed information FR: informations détaillées [fpl] ; données détaillées [fpl]
ข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (khømūn suan) EN: personal information FR: informations personnelles [fpl] ; données personnelles [fpl]
ขอบคุณสำหรับข้อมูล[xp] (khøpkhun sa) EN: Thanks for the information FR: merci pour l'info ; merci pour cette information

information ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorabinformation {f}advance information
Zusatzinformation {f}ancillary information
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information
Hintergrundinformation {f}background information
Eckdaten {pl}basic information
einseitig; parteiisch {adj} | jdn. einseitig informierenbiased | to give sb. biased information
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information
Hinweisschild {n}decal information
Informationsverbindung {f}connection of information
Geräteschrift {f}device information
Entropie {f}; Maß für den Informationsgehaltaverage information content
Informationsaustausch {m}exchange of information
Geo-Informationssystem {n} (GIS)geographical information system (GIS)
Informatik {f} | angewandte Informatikcomputer science; informatics; information science | applied computer science
Informationsfluss {m}flow of information
Informationsgewinnung {f}acquisition of information
Auskunft {f} | ein paar magere Auskünfteinformation | a few scraps of information
Hinweis {m} | allgemeine Hinweiseinformation | general information
Propagandaministerium {n}ministry of information
Auskunftspflicht {f}obligation to give information
Fachinformationszentrum {n}science information center
Kenntnisstand {m}state of knowledge; state of information
Zielinformation {f}target information
Textinformation {f}textual information
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank
Telefonauskunft {f}directory information; directory enquiries
Informationsflut {f}information flood
Beratungsstelle {f}; Informationsschalter
Informationsanbieter {m}information provider
Informationsbank {f}information pool
Informationsbedarf {m}information needs
Informationsbeschaffung {f}information procurement
Informationsgehalt {m}information content
Informationsgesellschaft {f}information society
Auskunftsbüro {n}information bureau
Auskunftsdienst {m}; Informationsdienst
Auskunftsformular {n}information request form
Auskunftspersonal {n}information staff
Auskunftsplatz {m}information center
Auskunftsstelle {f}information office

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า information
Back to top