ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instrument

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instrument*, -instrument-

instrument ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instrument (n.) เครื่องดนตรี
instrument (n.) เครื่องตรวจวัด
instrument (vt.) ติดตั้งเครื่องควบคุม See also: ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
instrument (n.) ผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ See also: ลูกมือ
instrument (vi.) เรียบเรียงดนตรี See also: เรียบเรียงเพลง
instrument (n.) วิธีการ Syn. means
instrument (n.) อุปกรณ์ See also: เครื่องมือ Syn. device, tool
instrument (n.) เอกสาร See also: นิติกรรม Syn. document
instrument of torture (n.) เครื่องทรมานดึงแขนขา
instrument panel (n.) แผงหน้าปัดรถยนต์ See also: แผงหน้าปัด Syn. control panel
instrumental (adj.) เป็นเครื่องมือ See also: มีประโยชน์ Syn. productive, useful Ops. unproductive
instrumental in doing something (idm.) มีบทบาทสำคัญในการทำบางสิ่ง
instrumentalist (n.) ผู้เล่นดนตรี See also: นักดนตรี Syn. musician, performer
instrumentality (n.) การใช้เป็นเครื่องมือ
instrumentality (n.) หน่วยงานย่อยๆ (ทางการเมือง) See also: แผนกย่อยๆ Syn. agency
instrumentation (n.) เพลงหรือดนตรีที่เรียบเรียงเพื่อใช้ในการแสดงดนตรี Syn. arrangement, composition, score
English-Thai: HOPE Dictionary
instrument(อิน'สทรูเมินทฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เอกสารสิทธิ'vi. ติดตั้งเครื่อง
instrumental(อินสทรูเมน'เทิล) adj. เป็นเครื่องมือ,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย,มีประโยชน์,เกี่ยวกับเครื่องดนตรี, Syn. helping
instrumentality(อินสทูเมนแทล'ลิที) n. เครื่องมือ,วิธีการ,เครื่องช่วย,ความเป็นเครื่องมือ,ความเป็นเครื่องช่วย -S.disobedient
instrumentation(อินสทรูเมนเท'เชิน) n. การใช้เครื่องมือ,การจัดให้มีเครื่องมือ (โดยเฉพาะเครื่องดนตรี)
English-Thai: Nontri Dictionary
instrument(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์,วิธีการ,เอกสารสิทธิ
instrumental(adj) เป็นเครื่องมือ,เป็นอุปกรณ์,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย
instrumentality(n) การใช้เป็นเครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เครื่องช่วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
instrument๑. ตราสาร, หนังสือตราสาร๒. เครื่องมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrumental labourการคลอดใช้เครื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instrumentหลักฐาน [การบัญชี]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Instrumentationการใช้เครื่องมือ, ใส่เครื่องมือ [การแพทย์]
Instruments, Reductionalเครื่องมือจัดกระดูกเข้าที่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
MIDI (n.) คำย่อจาก Musical Instrument Digital Interface
เครื่องมือผ่าตัด (n.) instruments for surgery
จะเข้ (n.) a three-stringed musical instrument
ซึง (n.) northern Thai musical instrument See also: stringed instrument
ดุริย (n.) musical instruments See also: stringed or wind musical instruments Syn. เครื่องดนตรี, ดุริยางค์, เครื่องดีดสีตีเป่า
ดุริยะ (n.) musical instruments See also: stringed or wind musical instruments Syn. ดุริย, เครื่องดนตรี, ดุริยางค์, เครื่องดีดสีตีเป่า
ดุริยางค (n.) musical instrument See also: orchestra Syn. ดนตรี, เครื่องดนตรี, เครื่องดีดสีตีเป่า
ดุริยางคศาสตร์ (n.) science of playing musical instrument
ดุริยางค์ (n.) musical instrument See also: orchestra Syn. ดนตรี, ดุริยางค, เครื่องดนตรี, เครื่องดีดสีตีเป่า
ตะขาบ (n.) rhythmic instrument Syn. เครื่องตีบอกจังหวะ
ตีกรับ (v.) beat a Thai wooden rhythm instrument
ตุริยางค์ (n.) stringed or wind musical instruments Syn. ดุริยะ
ทัศนูปกรณ์ (n.) visual instrument See also: visual aid, optical tool
ปี่พาทย์ (n.) Thai orchestra consisting of five groups of wood and percussion instruments See also: gamelan Syn. พิณพาทย์
ปี่พาทย์เครื่องห้า (n.) five kinds of musical instruments
ม้าล่อ (n.) Chinese music instrument See also: Chinese gong
ม้าล่อ (n.) Chinese music instrument See also: Chinese gong
ร้องส่ง (v.) sing with instrumental accompaniment See also: sing a song alternatively with music
ลูกบิด (n.) piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument
หย่อง (n.) the bridge of a stringed musical instrument
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
O instrument of God, grant us thy peace.จักรกลเเห่งพระเป็นเจ้า โปรดเมตตาเราด้วย
See the instrument of their homecoming.มาดูเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขากลับมา
Yet every scientific instrument confirms the IPV was out of contact for only a fraction of a second.แต่ยืนยันทุกเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ ไอพีวี ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ เพียงเสี้ยววินาที
That's a lovely instrument you have.เครื่องดนตรีของเธอดูน่ารักดีนะ
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา
This is a violin... a musical instrument from Europe.เรียกว่า ไวโอลินจ้ะ เป็นเครื่องดนตรีของชาวยุโรป
This instrument is not a priority. Every minute of my day is full.งานชิ้นนี้ไม่ใช่งานเร่งด่วน ตอนนี้ผมมีงานเต็มเหยียดแล้ว
Now when I call, "horns up"... you're gonna move your instrument out, and then...ถ้าฉันบอกว่า ยกแตรขึ้น ให้นายยกขึ้นแล้วทำแบบนี้ และต่อจากนั้น
It seems to know the instrument is inserted to kill it.เหมือนกับเด็กจะรู้ว่าเครื่องมือ ถูกสอดเข้าไปเพื่อจะฆ่าเค้า
I'm a precision instrument of speed and aerodynamics.ฉันเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำของ ความเร็วและอากาศพลศาสตร์
I'm a precisional instrument of speed and aero-matics.ฉันเป็นเครื่องมือของความเร็วและ
Bond, this may be too much for a blunt instrument to understand but arrogance and self-awareness seldom go hand in hand.บอนด์ ที่ฉันพูดอาจยากเกินกว่า ที่คนหัวทื่อจะเข้าใจ แต่ความจองหอง และสติสัมปชัญญะ มักจะเดินสวนทางกันเสมอ

instrument ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 磬] chime stones, ancient percussion instrument made of stone or jade pieces hung in a row and struck as a xylophone
[chán, ㄔㄢˊ, 鑱] sharp instrument for digging
[tán, ㄊㄢˊ, 弹 / 彈] impeach; to pluck a string; to play (a stringed musical instrument with fingers); to snap
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, 三用表] instrument console (diving)
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 檠] instrument for straightening bows
键盘乐器[jiàn pán yuè qì, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 键盘乐器 / 鍵盤樂器] keyboard instrument (piano, organ etc)
编磬[biān qìng, ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄥˋ, 编磬 / 編磬] musical instrument consisting of a set of chime stones suspended from a beam and struck as a xylophone
[xūn, ㄒㄩㄣ, 埙 / 塤] ocarina; wind instrument consisting of an egg-shaped chamber with holes
[yǔ, ㄩˇ, 敔] percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick
渔鼓[yú gǔ, ㄩˊ ㄍㄨˇ, 渔鼓 / 漁鼓] percussion instrument in the form of a bamboo fish (traditionally used by Daoist priests)
鱼鼓[yú gǔ, ㄩˊ ㄍㄨˇ, 鱼鼓 / 魚鼓] percussion instrument in the form of a bamboo fish (traditionally used by Daoist priests)
板胡[bǎn hú, ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ, 板胡] a bowed stringed instrument with a thin wooden soundboard
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, 气塞 / 氣塞] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument)
顽钝[wán dùn, ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 顽钝 / 頑鈍] blunt (instrument); stupid; thick-headed
铜管乐器[tóng guǎn yuè qì, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 铜管乐器 / 銅管樂器] brass instruments
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, 多尔衮 / 多爾袞] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝
民乐[mín yuè, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄝˋ, 民乐 / 民樂] folk music, esp. for traditional instruments
无品[wú pǐn, ˊ ㄆㄧㄣˇ, 无品 / 無品] fretless (stringed instrument)
击弦类[jī xián lèi, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ, 击弦类 / 擊弦類] hammered string type (of musical instrument)
击弦类乐器[jī xián lèi yuè qì, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 击弦类乐器 / 擊弦類樂器] hammered string musical instrument
器乐[qì yuè, ㄑㄧˋ ㄩㄝˋ, 器乐 / 器樂] instrumental music
乐手[yuè shǒu, ㄩㄝˋ ㄕㄡˇ, 乐手 / 樂手] instrumental performer
卡拉OK[kǎ lā ōu kēi, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄡ ㄎㄟ, 卡拉OK] karaoke (singing to recorded instrumental accompaniment; Japanese: empty orchestra)
夹棍[jiā gùn, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄣˋ, 夹棍 / 夾棍] leg vise (torture instrument)
奇异笔[qí yì bǐ, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄅㄧˇ, 奇异笔 / 奇異筆] marker (writing instrument)
八音[bā yīn, ㄅㄚ , 八音] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹)
乐器[yuè qì, ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 乐器 / 樂器] musical instrument
重奏[chóng zòu, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, 重奏] musical ensemble of several instruments (e.g. duet 二重奏 or trio 三重奏)
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, 不插电 / 不插電] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments)
弦数[xián shù, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨˋ, 弦数 / 弦數] number of strings (of an instrument)
陶笛[táo dí, ㄊㄠˊ ㄉㄧˊ, 陶笛] ocarina (musical instrument)
光学[guāng xué, ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ, 光学 / 光學] optics (math. phys.); optical (instrument)
梧桐木[wú tóng mù, ˊ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄨˋ, 梧桐木] Paulownia wood used for musical instruments
打击乐器[dǎ jī yuè qì, ㄉㄚˇ ㄐㄧ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 打击乐器 / 打擊樂器] percussion instrument
[zhù, ㄓㄨˋ, 柷] percussion instrument, a tapering wooden bax struck from the inside with a drumstick
风琴[fēng qín, ㄈㄥ ㄑㄧㄣˊ, 风琴 / 風琴] pipe organ (musical instrument)
琴师[qín shī, ㄑㄧㄣˊ ㄕ, 琴师 / 琴師] player of a stringed instrument
琴手[qín shǒu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ, 琴手] player of a stringed instrument
弹拨乐器[tán bō lè qì, ㄊㄢˊ ㄅㄛ ㄌㄜˋ ㄑㄧˋ, 弹拨乐器 / 彈撥樂器] plucked string instrument
[chōu, ㄔㄡ, 搊] pluck (stringed instrument)

instrument ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI
インストルメント;インストゥルメント[, insutorumento ; insutourumento] (n) instrument
インストルメントパネル[, insutorumentopaneru] (n) instrument panel
インパネ[, inpane] (n) (abbr) instrument panel
ウード[, u-do] (n) oud (lute-like instrument of Arabic origin) (ara
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar)
サーランギ[, sa-rangi] (n) sarangi (violin-like instrument of Indian origin) (hin
スァット[, suatto] (vs) swat - to hit with a sharp slapping blow usually with an instrument (as a bat or flyswatter)
モリンフール[, morinfu-ru] (n) (obsc) (See 馬頭琴) morin khuur (stringed musical instrument of Mongolian origin) (mon
ラバーブ[, raba-bu] (n) rebab (stringed instrument of Arabic origin) (ara
一節切り[ひとよぎり, hitoyogiri] (n) one-jointed bamboo musical instrument
五絃[ごげん, gogen] (n) five strings; five-stringed instrument
京胡[きょうこ, kyouko] (n) jinghu (2-stringed Chinese instrument played with a bow)
吹き物;吹物[ふきもの, fukimono] (n) (See 雅楽) wind instrument (esp. in gagaku)
吹奏楽器[すいそうがっき, suisougakki] (n) wind instrument
哨吶[チャルメラ;チャルメル, charumera ; charumeru] (n) shawm-like instrument played by street vendors (sometimes called a flute) (por
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina)
奏でる[かなでる, kanaderu] (v1,vi) to play an instrument (esp. string instruments); (P)
工工四;工々四[くんくんしい, kunkunshii] (n) type of Ryuukyuu stringed instrument music
弾き物;弾物[ひきもの, hikimono] (n) (See 雅楽) string instrument (esp. in gagaku); stringed instrument
打ち物[うちもの, uchimono] (n) (1) forged weaponry (e.g. swords, spears, etc.); forged weapon; (2) molded dry confectionery; moulded dry confectionery; (3) percussion instrument
木管楽器[もっかんがっき, mokkangakki] (n) woodwind instrument
椰胡[やこ, yako] (n) yehu (bowed Chinese instrument with a coconut-shell body)
[しょう;そう, shou ; sou] (n) traditional Japanese wind instrument resembling panpipes; free-reed instrument used in Japanese court music
管楽器[かんがっき, kangakki] (n) wind instrument
管端[かんたん, kantan] (n) end of wind instrument
[げん, gen] (n) (1) (See 弦・げん・2) string (of a shamisen, etc.); (2) stringed instrument
編木;拍板[びんざさら, binzasara] (n) percussion instrument made of small pieces wood strung together
胡弓;鼓弓[こきゅう, kokyuu] (n) (1) kokyu (3 or 4-stringed bowed Japanese musical instrument); (2) any Oriental string instrument played with a bow
胡琴[こきん, kokin] (n) (1) huqin (any Chinese string instrument played with a bow); (2) (arch) (See 琵琶) biwa (4 or 5-stringed Oriental lute)
計器板[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel; gauge board; instrument board
計器盤[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel
金味;鉄味[かなあじ, kanaaji] (n) (1) (arch) metallic; (2) cutting edge of a bladed instrument
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre
インストルメンタリズム[, insutorumentarizumu] (n) instrumentalism
インストルメンタル[, insutorumentaru] (adj-f) instrumental
インストルメンタルポップ[, insutorumentarupoppu] (n) instrumental pop
インストルメンタルロック[, insutorumentarurokku] (n) instrumental rock
ウッドブロック[, uddoburokku] (n) woodblock (musical instrument)
オルソスコープ;オーソスコープ[, orusosuko-pu ; o-sosuko-pu] (n) orthoscope (instrument for examining the iris)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
計測[けいそく, keisoku] instrumentation
計装[けいそう, keisou] instrumentation

instrument ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จะเข้[n.] (jakhē) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither FR: luth [m]
เจ้ง[n.] (jēng) EN: stringed Thai musical instrument played horizontally FR:
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement ; device ; contrivance FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m] ; outil [m]
เครื่องใช้[n.] (khreūangcha) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; device ; machine FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m] ; ustensile [m]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangcha) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware FR:
เครื่องดนตรี[n.] (khreūangdon) EN: musical instrument FR: instrument de musique [m] ; instrument [m]
เครื่องดนตรีไทย[n. exp.] (khreūangdon) EN: Thai musical instruments FR: instrument de musique thaï [m]
เครื่องเคาะจังหวะ[n.] (khreūang kh) EN: percussion FR: instrument à percussion [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment ; device FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
เครื่องมือผ่าตัด[n. exp.] (khreūangmeū) EN: instruments for surgery FR: instrument de chirurgie [m]
เครื่องมือแสง[n. exp.] (khreūangmeū) EN: optical instrument FR: instrument d'optique [m]
เครื่องมือวัด[n. exp.] (khreūangmeū) EN: measuring instrument ; measuring tools FR: appareil de mesure [m] ; instrument de mesure [m] ; mesureur [m]
เครื่องมือวัดผล[n. exp.] (khreūangmeū) EN: FR: instrument d'évaluation [m]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khreūangmeū) EN: laboratory instruments FR: appareil scientifique [m] ; instrument scientifique [m]
เครื่องเป่า[n. exp.] (khreūang pa) EN: wind instrument FR: instrument à vent [m]
เครื่องสาย[n.] (khreūangsāi) EN: stringed instruments ; stringed band FR: instrument à cordes [m]
เครื่องตีบอกจังหวะ[n. exp.] (khreūang tī) EN: rhythmic instrument FR:
เครื่องตรวจวัด[n. exp.] (khreūang tr) EN: FR: instrument de mesure [m] ; compteur [m]
เครื่องวัด[n.] (khreūangwat) EN: meter ; gauge ; measuring tool ; measuring instrument ; indicator ; -meter (suff.) FR: instrument de mesure [m] ; appareil de mesure [m] ; compteur [m] ; jauge [f] ; indicateur [m] ; mesureur [m] ; -mètre (suff.)
เครื่องวิเคราะห์[n. exp.] (khreūang wi) EN: analyser FR: analyseur [m] ; instrument d'analyse [m]
กู่เจิง[n.] (kūjoēng) EN: stringed Thai musical instrument played horizontally FR:
หนังสือตราสาร[n. exp.] (nangseū trā) EN: instrument FR:
ปี่[n.] (pī) EN: flute ; pipe ; oboe ; wind instrument ; traditional Thai oboe FR: flûte [f] ; fifre [m] ; hautbois [m]
ปี่นอก[n.] (pī nøk) EN: flute ; pipe ; oboe ; wind instrument ; traditional Thai oboe FR: flûte [f] ; fifre [m] ; hautbois [m]
สัตยาบันสาร[n. exp.] (sattayāban ) EN: instrument of ratification FR:
สีซอ[X] (sī sø) EN: play the fiddle ; fiddle FR: jouer d'un instrument à cordes ; jouer du violon
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: rhythmic instrument FR:
ทัศนูปกรณ์[n.] (thatsanūpak) EN: visual instrument FR:
ตีกรับ[v. exp.] (tī krap) EN: beat a Thai wooden rhythm instrument FR:
ตราสาร[n.] (trāsān) EN: document ; document of title ; instrument ; printed matter FR:
ตราสารหนี้[n. exp.] (trāsān nī) EN: Fixed Income Securities ; debt instrument FR:
ตราสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้[n. exp.] (trāsān thī ) EN: non-negotiable instrument FR:
ตราสารที่เปลี่ยนมือได้[n. exp.] (trāsān thī ) EN: negotiable instrument FR:
ตั๋วเงิน[n.] (tūa-ngoen) EN: bill of exchange ; instrument of payment ; commercial paper FR:
อุปกรณ์[n.] (uppakøn = u) EN: equipment ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; device ; implement ; adjunct FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์เครื่องใช้[n. exp.] (uppakøn khr) EN: apparatus ; instrument FR: appareil [m[ ; instrument [m]
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์[n. exp.] (uppakøn khr) EN: medical appliances FR: instrument médical [m]
อุปกรณ์ควบคุม[n. exp.] (uppakøn khū) EN: control equipment FR: instrument de contrôle [m]
วาทย์[n.] (wāt) EN: musical instrument FR: instrument de musqiue [m]
ดุริยะ[n.] (duriya) EN: musical instruments FR:

instrument ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inhaberpapier {n}bearer instrument
Klavierinstrument {n} [mus.]keyboard instrument
Lochstreifengerät {n}perforation strip instrument
Präzisions-Längenmessmaschine {f}precision dimension measuring instrument
Armaturentafel {f}instrument panel
Blechblasinstrument {n}; Blechinstrument
Reißzeug {n}drawing set; drawing instruments
Beitrittsurkunde {f}instrument of accession
Folterinstrument {n}instrument of torture
Gerätekammer {f}instrument chamber; mechanical room
Instrumentalmusik {f}instrumental music
Instrumentarium {n}instruments
Instrumentation {f}instrumentation
Instrumentenkoffer {m}instrument case
Instrumentenschrank {m}instrument cabinet
Instrumententafel {f}instrument panel
Messwandler {m}instrument transformer
Reglergestell {n}instrument rack
Blasmusik {f}music for brass instruments; playing of a brass band
Musikinstrument {n} [mus.] | Musikinstrumente
Schlaginstrument {n} [mus.] | Schlaginstrumente
Sopran {m} (bei Knaben; Instrumenten) [mus.]treble
Streichinstrument {n} [mus.] | Streichinstrumente
Saiteninstrument {n} [mus.] | Saiteninstrumente

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instrument
Back to top