ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impression

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impression*, -impression-

impression ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impression (n.) การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง
impression (n.) ความประทับใจ See also: ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม
impression (n.) งานพิมพ์ See also: สิ่งพิมพ์
impression (n.) รอยประทับตรา See also: รอยพิมพ์ Syn. print, mark
impressionable (adj.) พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น See also: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย Syn. impressible, receptive, susceptible
impressionism (n.) ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
impressionism (n.) ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability,
English-Thai: Nontri Dictionary
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impressionความประทับ, รอยประทับ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionismคตินิยมประทับใจ, อิมเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impressionรอย, ความประทับใจ [การแพทย์]
Impressionism (Art)ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความซาบซึ้ง (n.) impression See also: sentimentality, indulgence
ความซาบซึ้ง (n.) impression Syn. ความตรึงใจ
ความดื่มด่ำ (n.) impression See also: sentimentality, indulgence Syn. ความซาบซึ้ง
ความตรึงใจ (n.) impression Syn. ความซาบซึ้ง
ความประทับใจ (n.) impression Syn. ความซาบซึ้ง, ความตรึงใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to make a good impression on himฉันอยากสร้างความประทับใจที่ดีกับเขา
That was my first impression of the manนั่นคือความประทับใจครั้งแรกของผมที่มีต่อชายคนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ?
I gave a 15-second impression of The Picture of Dorian Grey,ผมเลยมองหนังดอเรียน นาน 15 วินาที
I'm going to do an impression of Gandhi's mother.ผมจะเลียนแบบแม่ของคานธี
Here's my impression of a dentist's appointment. "This won't hurt a bit."หมอฟันพูด"ไม่เจ็บหรอก"
Create the impression of a decent citizen with familial responsibilities who happened to slip up once.ว่าแต่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เราต้องไปหาใครคนนึง ซางชุลเงินชั้นอยู่ที่มัน ซางชุล?
That was my first impression of the man.นั่นคือความประทับใจครั้งแรกของฉันของมนุษย์
I just seen your grandmother and she's got the bizarre impression that your name is John Arnold DeMarco... that you grew up in Phoenix, Arizona... and that your father died in a car crash.ผมแค่ไปพบคุณย่าคุณ และเธอก็มีความคิดแผลงๆ ว่าชื่อคุณคือจอห์น อาร์โนล์ด ดีมาร์โก้
First impression is very important.จำได้ไหม เจมส์ ความประทับใจแรกสำคัญที่สุด
This impression is passing, my love.ยอดรัก ความประทับใจ อันทรงคุณค่ากำลังเลยลับ
I do hope I haven't given the impression that I'm cryin' over us, Junuh, because I'm not.คุณคงไม่คิดว่าฉันร้องไห้ที่คุณทิ้งไป เพราะฉันเปล่า
My sister's under the impression that you were humping your nanny.พี่สาวผมเห็นแล้วคิดว่า กำลังมีอะไรกับพี่เลี้ยงเด็ก
Okay. I want you to make a good impression on Papa.โอเค ฉันอย่าให้นายดูดี ตอนพบปาป๊า

impression ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, 香草] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem)
构想图[gòu xiǎng tú, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ, 构想图 / 構想圖] notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story)
观瞻[guān zhān, ㄍㄨㄢ ㄓㄢ, 观瞻 / 觀瞻] appearance; view; abiding impression
印象[yìn xiàng, ˋ ㄒㄧㄤˋ, 印象] impression
印象派[yìn xiàng pài, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄞˋ, 印象派] impressionism
感想[gǎn xiǎng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, 感想] impressions; reflections; thoughts
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, 留题 / 留題] notes of a visit; travel impressions

impression ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティスティックインプレッション[, a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression
くにゃくにゃ[, kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible
割り印;割印[わりいん, wariin] (n) seal over the edges of adjacent sheets; tally impression
契印[けいいん, keiin] (n) impression of a seal over the joint of two papers; tally
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P)
悪感情[あくかんじょう;あっかんじょう, akukanjou ; akkanjou] (n) ill feeling; ill will; animosity; bad impression
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P)
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal
イメージ(P);イメジ[, ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P)
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P)
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P)
効き目(P);利き目(P);効目;利目[ききめ, kikime] (n) effect; virtue; efficacy; impression; (P)
印象批評[いんしょうひひょう, inshouhihyou] (n) impressionistic criticism
好感[こうかん, koukan] (n) good feeling; good will; favourable impression; favorable impression; (P)
心証[しんしょう, shinshou] (n) (1) impression; (2) strong belief; conviction
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P)
感激[かんげき, kangeki] (n,vs) deep emotion; impression; inspiration; (P)
焼き付く;焼きつく;焼付く[やきつく, yakitsuku] (v5k,vi) (1) to be scorched into; to be seared into; (2) to make a strong impression; to be etched in (one's memory)
節句働き[せっくばたらき, sekkubataraki] (n) working on a day off (to make up for lost time, or to make an impression)
見かけ倒し;見掛け倒し[みかけだおし, mikakedaoshi] (adj-na,n) false impression; deceptive appearance; mere show
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P)

impression ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
การพิมพ์[n.] (kān phim) EN: printing ; publishing FR: impression [f] ; tirage [m]
การพิมพ์ฟัน[n. exp.] (kān phim fa) EN: dental impression FR: prise d'empreinte dentaire [f]
ความประทับใจ[n.] (khwām prath) EN: impression FR: impression [f]
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression FR:
พิมพ์ครั้งที่สอง[n. exp.] (phim khrang) EN: second edition ; second print FR: deuxième édition [f] ; deuxième impression [f]
รู้สึกแปลก ๆ = รู้สึกแปลกๆ[v. exp.] (rūseuk plaē) EN: have a strange feeling FR: avoir une impression étrange ; avoir une sensation bizarre
เสียบุคลิก[v. exp.] (sīa bukkhal) EN: spoil one's effect ; ruin the impression one makes FR:
ติดตา[v.] (tittā) EN: make a vivid impression ; be impressed vividly FR:
บริษัทผู้พิมพ์[n. exp.] (børisat phū) EN: FR: société d'impression [f] ; imprimerie [f]
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความเร็วพิมพ์[n. exp.] (khwāmreo ph) EN: FR: vitesse d'impression [f]
กระดาษพิมพ์[n. exp.] (kradāt phim) EN: printing paper FR: papier d'impression [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด ...[n. exp.] (kradāt phim) EN: FR: papier d'impression de format ... [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด A4[n. exp.] (kradāt phim) EN: A4 printing paper FR: papier d'impression de format A4 [m] ; papier d'impression A4 [m]
ลึกซึ้ง[adj.] (leukseung) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise FR: approfondi ; profond ; impressionnant
น่าประทับใจ[adj.] (nā prathapj) EN: impressive FR: impressionnant
พิมพ์ใจ[v.] (phimjai) EN: impress FR: impressionner
ประทับใจ[v.] (prathapjai) EN: impress ; be impressive ; be impressed FR: impressionner ; marquer
ประทับใจ[adj.] (prathapjai) EN: impressive ; awestruck FR: impressionnant
ถ่ายทอดความรู้สึก[v. exp.] (thāithøt kh) EN: FR: communiquer ses impressions
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impression
ตรึงใจ[v.] (treung jai) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch FR: captiver ; charmer ; impressionner
วิธีการพิมพ์[n. exp.] (withīkān ph) EN: FR: type d'impression [m]

impression ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Impressionismus {m}impressionism
Impressionist {m} | Impressionisten
impressionistisch {adj}impressionistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impression
Back to top