ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immediately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immediately*, -immediately-

immediately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immediately (adv.) โดยทันทีทันใด See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างปุบปับ Syn. instantaneously, instantly Ops. later
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉับพลัน (adv.) immediately See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away Syn. ทันทีทันใด, ทันที
ฉับพลัน (adv.) immediately See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly Syn. ทันที, ทันทีทันใด
ฉับพลัน (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น
ฉับไว (adv.) immediately See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน Ops. อย่างเชื่องช้า
ติดหมัด (adv.) immediately See also: very soon, all at once, suddenly, abruptly Syn. ทันทีทันใด
ทันตา (adv.) immediately See also: in time, be in time to be seen in one´s life Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตาเห็น
ทันตาเห็น (adv.) immediately See also: suddenly, promptly Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตา
ทันที (adv.) immediately See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับไว, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน Ops. อย่างเชื่องช้า
ทันทีทันควัน (adv.) immediately See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away Syn. ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ทันที
บัดนั้น (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, เดี๋ยวนั้น
ประเดี๋ยวนี้ (adv.) immediately See also: instantly, forthwith, at once Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, เวลานี้, ในเวลานี้
อย่างกะทันหัน (adv.) immediately See also: suddenly, at once Syn. ทันทีทันใด
อย่างรีบด่วน (adv.) immediately See also: urgently, hastily Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ Ops. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย
อย่างรีบเร่ง (adv.) immediately See also: urgently, hastily Syn. อย่างเร่งรีบ Ops. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย
เวลานี้ (adv.) immediately See also: instantly, forthwith, at once Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, ในเวลานี้
โดยทันที (adv.) immediately See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน
โดยทันทีทันใด (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น
โดยพลัน (adv.) immediately See also: instantly, promptly, at once, right away Syn. โดยฉับพลัน, ทันที, โดยทันทีทันใด
ในชาตินี้ (adv.) immediately See also: suddenly, promptly Syn. ในเวลานั้น, ทันตา
ในชาตินี้ (adv.) immediately See also: in time, be in time to be seen in one´s life Syn. ในเวลานั้น, ทันตาเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I must see you immediatelyฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
Call them back immediatelyเรียกพวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้
Any disturbance should be reported to me immediatelyควรรายงานเกี่ยวกับความไม่สงบใดๆ แก่ฉันโดยทันที
I must see you immediatelyฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป
We will carry that conference live followed by a special report immediately afterward.เราจะของหลักสูตรที่ดำเนินการ การประชุมตามสดโดย รายงานพิเศษทันทีหลังจาก
All American personnel are ordered to leave Soviet territory immediately or they will be placed under arrest.บุคลากรอเมริกันทั้งหมดได้รับ การสั่งซื้อ ให้ออกไปจากดินแดนของ สหภาพโซเวียตได้ทันที หรือพวกเขาจะถูกวางไว้ภายใต้ การจับกุม
However, we can tell you to make immediately for the Soviet Pamir district.เราบอกได้แค่ว่า ให้พวกคุณไปที่เขต Pamir ทันที
I'll have it taken down immediately and make sure that lunatic never works in this town again.ผมจำต้องรีบยุติเรื่องนี้โดยทันที... ...และจะทำให้แน่ใจด้วยว่า เจ้าคนบ้าระห่ำอย่างนี้ จะไม่มีวันได้เหยียบเข้ามาที่ห้างของเราอีกเด็ดขาด
Sentences will begin immediately at Disciplinary Barracks, Ft.ให้รับโทษโดยทันทีทันใด
Hey, I told them to call me here immediately if anyone calls the station.เฮ้ผมบอกพวกเขาโทรหาฉันที่นี่ทันที ... ... ถ้าใครเรียกสถานี
The train came in through the archway, and the officer in charge of the selection went immediately to work... and sent 2,000 of them... straightaway to Special Treatment.หัวหน้าก็ตรงเข้าไป... ชี้เอา 2000 คน... นึกว่ายิว...
You'll leave town immediately or assume the consequences of intense indiscretion.คุณต้องรีบออกจากเมือง ทันที... . ..หรือนึกถึงผลที่จะตามมา จากความพยายามที่จะปากโป้ง
Jules, did you ever hear the philosophy that once a man admits he is wrong... that he is immediately forgiven for all wrongdoings?จูลส์, คุณเคยได้ยินปรัชญาว่าเมื่อผู้ชายคนหนึ่งยอมรับว่าเขาเป็นสิ่งที่ผิด ... ว่าเขาได้รับการให้อภัยได้ทันทีสำหรับความผิดทั้งหมดหรือไม่
Instead of Cadiz... they set sail... for an obscure Arabian Sultanate, where the passengers were immediately sold into slavery.แทนที่จะคาดิซ พวกมันแล่นไปยังอาณาจักรไหนสักแห่ง ของสุลต่านอาหรับ ที่นั่นทันทีที่ผู้โดยสารทุกคนมาถึง ก็ถูกขายไปเป็นทาส

immediately ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即刻[jí kè, ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, 即刻] immediately; instant; instantly
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛痛快快] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip
登时[dēng shí, ㄉㄥ ㄕˊ, 登时 / 登時] immediately; at once
立即[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, 立即] immediately
随即[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, 随即 / 隨即] immediately; presently; following which
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 前臼齿 / 前臼齒] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals)
当下[dāng xià, ㄉㄤ ㄒㄧㄚˋ, 当下 / 當下] presently; immediately; at once

immediately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P)
天和;天鳳[てんほう;テンホー, tenhou ; tenho-] (n) mahjong hand in which the dealer goes out immediately
平土間[ひらどま, hiradoma] (n) seats immediately in front of the stage (e.g. in kabuki); pit; orchestra; parquet
後追い心中;跡追い心中[あとおいしんじゅう;あとおいしんぢゅう, atooishinjuu ; atooishindyuu] (n) suicide immediately after the death of one's spouse or lover; following one's lover (husband, wife) into death
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately
抜き付け[ぬきつけ, nukitsuke] (n) {MA} maneuver to draw a sword from its scabbard and cut immediately
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P)
直ぐに[すぐに, suguni] (adv) (uk) (See 直ぐ) instantly; immediately
真隣[まとなり, matonari] (n,adj-no) immediately adjacent
買い食い[かいぐい, kaigui] (n) buying (and immediately consuming) sweets
野締め[のじめ, nojime] (n,adj-no) (1) killing one's catch on the spot (e.g. a bird); (2) killing a fish immediately to preserve its freshness
饗応;供応[きょうおう, kyouou] (n,vs) (1) entertainment; treat; feast; banquet; (2) (See 迎合・げいごう) immediately agreeing with someone else
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P)
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)
[そく, soku] (adv) (1) instantly; immediately; at once; (int) (2) that is (to say); namely
即刻[そっこく, sokkoku] (n-adv) immediately; at once; instantly; (P)
即座に[そくざに, sokuzani] (adv) (See 即座) immediately; right away; on the spot; (P)
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
直ぐ[すぐ, sugu] (adj-na,adv,n) (1) (uk) immediately; at once; directly; (2) soon; before long; shortly; (3) easily; without difficulty; (4) right (near); nearby; just (handy); (P)
直ちに[ただちに, tadachini] (adv) at once; immediately; directly; in person; automatically; (P)
直に[じきに, jikini] (adv) (1) (See 間もなく・まもなく・1) immediately; directly; soon; shortly; before long; (2) easily; readily; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately

immediately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดดล[adv.] (batdon) EN: instantaneously ; immediately FR: brusquement ; soudainement ; subitement
บัดนี้[adv.] (bat nī) EN: at this time ; at this moment ; immediately ; presently ; now FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly ; immediately FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement ; à l'instant
ฉับไว[adv.] (chapwai) EN: promptly ; expeditiously ; quickly ; immediately FR:
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = ) EN: urgently ; immediately FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยไม่ชักช้า[adv.] (dōi mai cha) EN: immediately ; without delay FR: sans tarder ; sans délai
โดยพลัน[adv.] (dōi phlan) EN: immediately FR:
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยทันทีทันใด[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately FR:
ด่วนจี๋[adv.] (dūan jī) EN: extremely urgently ; immediately ; with utmost haste FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
เครื่องร้อน[X] (khreūang rø) EN: act immediately with enthusiasm FR: s'enthousiasmer
ในทันที[adv.] (nai thanthī) EN: immediately ; in a minute FR:
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
ปุ๊บ[adv.] (pup) EN: suddenly ; promptly ; instantly ; immediately ; rapidly ; abruptly FR:
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
สวนตอบ[v. exp.] (sūan tøp) EN: respond immediately FR:
ทันใดนั้น[adv.] (thandainan) EN: instantly ; immediately ; abruptly ; at once ; promptly ; suddenly FR: tout à coup ; soudainement
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; then and there ; on the spot ; in the nick of time FR: aussitôt ; immédiatement ; instantanément ; soudainement ; au bon moment ; à pic ; subitement
ทันตาเห็น[adv.] (thantāhen) EN: immediately ; suddenly ; promptly FR:
ทันที[adv.] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently ; promptly FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt ; illico ; subito presto ; sur le champ ; tambour battant ; de prime abord
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthan) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away ; at the drop of a hat FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ทันทีทันควัน[adv.] (thanthī tha) EN: immediately ; instantly ; promptly ; at once ; abruptly ; right away FR:
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: this instant ; at once ; instantly ; immediately FR: immédiatement
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม[n.] (thitthatham) EN: immediately effective kamma ; kammaripening during the lifetime FR:
ติดหมัด[adv.] (titmat) EN: all at once ; instantaneously ; immediately ; suddenly FR:
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly FR: soudainement
อย่างกะทันหัน[adv.] (yāng kathan) EN: immediately ; suddenly ; at once ; abruptly FR: abruptement ; soudainement
อย่างกะทันหัน[adv.] (yāng kathan) EN: immediately FR: immédiatement
ทันกิน[adv.] (thankin) EN: in time ; immediately; promptly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immediately
Back to top