ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inflation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inflation*, -inflation-

inflation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inflation (n.) การขยายตัว See also: การเป่าลม, การสูบลม Syn. expansion, enlargement, increase
inflation (n.) เงินเฟ้อ Syn. inflationary trend, inflationary cycle Ops. deflation, disinflation
inflationary cycle (n.) เงินเฟ้อ Syn. inflationary trend Ops. deflation, disinflation
inflationary trend (n.) เงินเฟ้อ Syn. inflationary cycle Ops. deflation, disinflation
English-Thai: HOPE Dictionary
inflation(อินเฟล'เชิน) n. การพองตัว,การพองลม,การขยายตัว,การลำพอง,การสูงขึ้นอย่างผิดปกติ, Syn. undue expansion
English-Thai: Nontri Dictionary
inflation(n) การพอง,ภาวะเงินเฟ้อ,การขยายตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inflationภาวะเงินเฟ้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inflationเงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาวะเงินเฟ้อ (n.) inflation Syn. สภาวะเงินเฟ้อ, เงินเฟ้อ Ops. ภาวะเงินฝืด
สภาวะเงินเฟ้อ (n.) inflation Syn. เงินเฟ้อ Ops. ภาวะเงินฝืด
เงินเฟ้อ (n.) inflation See also: rising prices Ops. เงินฝืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the manual inflation nozzle.นั่นคือหัวจุ๊บสูบลมแมนนวล ดึงมันออกมาแล้วก็เป่ามัน
Goddam what I'm sayin' is, if the tax don't get you, the inflation will eat it all up.ไอ้ ... จะเล่าอะไรให้ฟัง ถ้าไม่มีการเสียภาษี มันก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ
So this would cause inflation as solving this problem.เพื่อจะทำให้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นที่ยอมรับ กันทั่วโลกจะต้องรับมือกับวิกฤตการณ์เงินเฟ้อ
About inflation versus liquidity,เกี่ยวกับสภาพคล่องอัตราเงินเฟ้อ
Got it. The runaway inflation in Laosได้แล้ว / ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศลาวไม่สามารถควบคุมได้
His theory of inflation is the accepted idea of how the early universe formed.ดร. อลัน กัต เป็นตัวเลข ที่เคารพนับถือในจักรวาล
But inflation has another head-spinning implication -- there ought to be more than one universe.อัตราเงินเฟ้อช่วยอธิบาย ว่าโลกที่เรารู้ว่าจะได้เข้ามาในชีวิต
An important feature of this process of inflation is that when inflation stops, it doesn't stop all over at the same time.แต่อัตราเงินเฟ้อมีอีก ความหมายหัวปั่น น่าจะมีมากกว่าหนึ่งจักรวาล คุณลักษณะที่สำคัญของกระบวน การของอัตราเงินเฟ้อนี้
And elsewhere, in what we now call a multiverse, inflation would go on, and only later, more pocket universes would form.สิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น คือจะหยุดในบางสถานที่ และผู้นั้นกลายเป็นจักรวาล และที่อื่น ๆ ในสิ่งที่เราเรียกลิขสิทธิ์,
Suddenly, a process called inflation takes hold.ทันใดนั้นกระบวนการที่เรียกว่าอัตรา เงินเฟ้อจะถือ
Most scientists believe inflation is still happening today.นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า อัตราเงินเฟ้อจะยังคงเกิดขึ้นในวันนี้
The going way of thinking about inflation is that it gives us a truly infinite Universe.วิธีที่จะคิดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ก็คือว่ามันจะช่วยให้เราจักรวาลไม่มี ที่สิ้นสุดอย่างแท้จริง

inflation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通胀率[tōng zhàng lǜ, ㄊㄨㄥ ㄓㄤˋ ㄌㄩˋ, 通胀率 / 通脹率] inflation rate
中压管[zhōng yā guǎn, ㄓㄨㄥ ㄧㄚ ㄍㄨㄢˇ, 中压管 / 中壓管] oral inflation tube in BCD (diving)
恶性通货膨胀[è xìng tōng huò péng zhàng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, 恶性通货膨胀 / 惡性通貨膨脹] hyperinflation
涨钱[zhǎng qián, ㄓㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, 涨钱 / 漲錢] inflation; salary raise
通胀[tōng zhàng, ㄊㄨㄥ ㄓㄤˋ, 通胀 / 通脹] inflation
通货膨胀[tōng huò péng zhàng, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, 通货膨胀 / 通貨膨脹] inflation
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 恶性 / 惡性] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation)
利用人工吹气[lì yòng rén gōng chuī qì, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄨㄟ ㄑㄧˋ, 利用人工吹气 / 利用人工吹氣] oral inflation
飙涨[biāo zhǎng, ㄅㄧㄠ ㄓㄤˇ, 飙涨 / 飆漲] soaring inflation; rocketing prices
飞涨[fēi zhǎng, ㄈㄟ ㄓㄤˇ, 飞涨 / 飛漲] soaring inflation; rocketing prices

inflation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフレーション会計[インフレーションかいけい, infure-shon kaikei] (n) inflation accounting
インフレターゲット[, infureta-getto] (n) inflation target
インフレヘッジ[, infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation)
インフレ懸念[インフレけねん, infure kenen] (n) inflation fear; inflation worries
クリーピングインフレ[, kuri-pinguinfure] (n) creeping inflation
クリーピングインフレーション[, kuri-pinguinfure-shon] (n) creeping inflation
フローインフル[, furo-infuru] (n) flow inflation
マークアップインフレ[, ma-kuappuinfure] (n) markup inflation
嵩上げ;かさ上げ[かさあげ, kasaage] (n,vs) increase; raising (e.g. embankment, levee); padding or inflation (e.g. of a bill)
水増し[みずまし, mizumashi] (n,vs,adj-f) (1) dilution; watering down; (2) inflation (of budget, claim, etc.); padding; (P)
インフレーション宇宙[インフレーションうちゅう, infure-shon uchuu] (n) inflationary universe
インフレギャップ[, infuregyappu] (n) inflationary gap
インフレ対策[インフレたいさく, infure taisaku] (n) counter-inflation measures
インフレ政策[インフレせいさく, infure seisaku] (n) inflationary policy
ギャロッピングインフレ[, gyaroppinguinfure] (n) galloping inflation; (P)
デノミ[, denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P)

inflation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราเงินเฟ้อ[n. exp.] (attrā ngoen) EN: rate of inflation ; inflation FR: taux d'inflation [m] ; inflation [f]
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน[n. exp.] (attrā ngoen) EN: core inflation FR:
เงินเฟ้อ[n.] (ngoenfoē) EN: inflation ; rising prices FR: inflation [f] ; hausse des prix [f]
ภาวะเงินเฟ้อ[n. exp.] (phāwa ngoen) EN: inflation FR: inflation [f]
ตัวเลขภาวะเงินเฟ้อ[n. exp.] (tūalēk phāw) EN: inflation figures FR:
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: inflationary FR: inflationniste
เงินฝืด[n.] (ngoenfeūt) EN: deflation ; disinflation FR: déflation [f] ; désinflation [f]

inflation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftdruckprüfer {m}air pressure gauge; inflation pressure gauge
Basis-Inflationsrate {f} [fin.]underlying rate of inflation
Druckaufbau {m} | freier Druckaufbau | geregelter Druckaufbauinflation | capped inflation | regulated inflation
Inflationsrate {f} [fin.]rate of inflation; inflation rate
inflationsbereinigt {adj} [fin.]adjusted for inflation
Luftdrucktabelle {f}inflation table
Ventilmundstück {n}inflation chuck

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inflation
Back to top