ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

isolation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *isolation*, -isolation-

isolation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
isolation (n.) การแยกออก Syn. separation
isolation (n.) ความโดดเดี่ยว Syn. seclusion, solitude, desolation
isolationism (n.) ลัทธิการอยู่โดดเดี่ยว See also: ลัทธิโดดเดี่ยว
isolationist (n.) ผู้เป็นกลาง See also: ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
isolation(ไอซะเล'เชิน) n. การแยกออก,การแยกตัวอยู่ต่างหาก
English-Thai: Nontri Dictionary
isolation(n) การแยกจากกัน,การปลีกตัวออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
isolationismลัทธิแยกอยู่โดดเดี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isolationการแยกเชื้อ, การตรวจแยกเชื้อ, แยก, ระบบแยก, การแยก, การอยู่อย่างโดดเดี่ยว, การแยกตนเอง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And centuries of isolation had convinced themราปานุย นับศตวรรษที่อยู่โดดเดี่ยวทำให้พวกเขา...
I mean why stray down a path isolation when happiness might be right here.ฉันหมายความว่า ควรจะเปรียบเทียบดูว่าเราชอบอะไรแบบใหนกันแน่น่ะ
He's here, in the isolation ward.อยู่ที่นี่แหละ ในแผนกแยกเดี่ยว
Hennessey has had a whole wing of the prison in isolation for a month.เฮนเนสซี่กันไม่ให้คนเห็นมาเป็นเดือนแล้ว
We have to put you in an isolation suit to transfer you to the quarantine area.เราต้องให้คุณอยู่ในชุดกักกัน เพื่อที่จะย้ายคุณไปเขตกักกันเชื้อ
A patient has escaped from the isolation ward and is loose in the city.คนไข้ได้หลบหนีไปในเมือง
That red door is connected to the Isolation Ward.สีแดงเป็นประตูที่จะเชื่อมกับแผนกแยกเดี่ยวผู้ป่วย
The isolation ward is where patients with a high capacity for violence are housed.แผนกแยกเดี่ยวผู้ป่วยคือที่ไหน... ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงจะถูกขังไว้เป็นพิเศษ
The name plates for the Isolation Ward and the General Ward I switched them.ป้ายชื่อสำหรับแผนกแยกเดี่ยวผู้ป่วยกับแผนกผู้ป่วยปกติ... ผมเปลี่ยนมันเองแหละ
So, if you really had multiple personalities, and read the name plates on the doors you should've ended up in the Isolation Ward.ถ้าคุณมีหลายบุคลิกจริง,และได้อ่านป้ายชื่อบนประตู... ...คุณคงจะอยู่ที่แผนกแยกเดี่ยวผู้ป่วย
That red door is connected to the Isolation Ward.สีแดงคือประตู่สู่แผนกผู้ป่วยเดี่ยว
The pilot is currently on standby in the mobile isolation room.นักบินเตรียมพร้อมอยู่ในห้องควบคุมเคลื่อนที่

isolation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严格隔离[yán gé gé lí, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, 严格隔离 / 嚴格隔離] rigorous isolation

isolation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソレーション[, aisore-shon] (n) isolation
アイソレーションシンドローム[, aisore-shonshindoro-mu] (n) isolation syndrome
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] (n) {comp} grouping isolation
チャネル間分離[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] (n) {comp} interchannel isolation
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition)
住み分け;棲み分け[すみわけ, sumiwake] (n) (1) habitat isolation (biology); (n,vs) (2) compartmentalization; segregation; isolation
免震[めんしん, menshin] (n,vs) base isolation (in buildings to result in damping vibrations for earthquake-resistance); base-isolating
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings
鎖国主義[さこくしゅぎ, sakokushugi] (n) (national) isolationism; isolation policy
鎖国政策[さこくせいさく, sakokuseisaku] (n) (national) isolationism; isolation policy
隔離命令[かくりめいれい, kakurimeirei] (n) isolation order
隔離病棟[かくりびょうとう, kakuribyoutou] (n) isolation ward
隔離病舎[かくりびょうしゃ, kakuribyousha] (n) isolation ward
隔離説[かくりせつ, kakurisetsu] (n) isolation theory
分離[ぶんり, bunri] (n,vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P)
孤独[こどく, kodoku] (adj-na,n,adj-no) isolation; loneliness; solitude; (P)
孤独感[こどくかん, kodokukan] (n) sense of isolation; (feelings of) loneliness
孤立[こりつ, koritsu] (n,vs) isolation; being alone; being friendless; (P)
孤立主義[こりつしゅぎ, koritsushugi] (n) isolationism
孤立感[こりつかん, koritsukan] (n) isolation; sense of isolation; feeling of being isolated
孤高[ここう, kokou] (adj-na,n) isolation; aloofness; superiority
絶縁[ぜつえん, zetsuen] (n,vs) (1) breaking off relations; disconnection; (2) insulation (esp. electrical); isolation; (P)
遮断[しゃだん, shadan] (n,vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P)
鎖国[さこく, sakoku] (n,vs) national isolation; exclusion of foreigners; (P)
隔絶[かくぜつ, kakuzetsu] (n,vs) isolation; separation
隔離[かくり, kakuri] (n,vs,adj-no) isolation; segregation; separation; quarantine; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation
チャネル間分離[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] interchannel isolation
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation

isolation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคกลัวการอยู่คนเดียว[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: autophobia ; fear of loneliness ; phobia of isolation FR:

isolation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenverkleidung {f} | Isolation der Innenverkleidunginner lining | insulation of the inner lining
Isolationssystem {n} gegen Übertragung von Erschütterungen [techn.]vibration isolation system
Quarantänebecken {n}quarantine tank; isolation tank; hospital tank
Drahtisolation {f}strand isolation
Isolationismus {m}isolationism
Isolationist {m} | Isolationisten
Isolierstation {f}isolation ward
Quarantänestation {f}isolation ward

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า isolation
Back to top