ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indeed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indeed*, -indeed-

indeed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indeed (adv.) อย่างแท้จริง See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง Syn. certainly, in fact
English-Thai: HOPE Dictionary
indeed(อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง, Syn. really, truly
English-Thai: Nontri Dictionary
indeed(adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่าง (aux.) indeed See also: really, truly, very, so, terribly
เชียว (adv.) indeed See also: really, truly, certainly, absolutely, quite Syn. ทีเดียว, เทียว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is indeed a dangerous manเขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is indeed a pleasure. Welcome to Tomainia. This way.นี่แหละความสุข ยินดีต้อนรับสู่ โทไมเนีย เชิญทางนี้
It is indeed a lovely sight.มันย่อมเป็นสายตาที่น่ารัก
It is indeed a lovely sight.เป็นภาพที่น่ารัก สิบโทของปืนคาบศิลามองไปที่ มัน
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง
And when they descended, it was to announce that Ffynnon Garw was indeed a mountain of 1,002 feet and that they were engaged to be married.และเมื่อเขาลงมา ก็มีการประกาศว่าฟินาฮ่อนการู ก็คือภูเขาจริง ๆ
Our mother indeed finds their exuberance a little trying for her nerves.แม่ของเราพบความร่าเริงของหลานๆ ก็เลยทำให้ไม่ค่อยเป็นโรคเส้นประสาท
Lord Bradley, this is indeed a great honor.Lord Bradley, this is indeed a great honor.
One did indeed carve that for Little Miss.ตนเป็นคนทำให้คุณหนูเล็กจริงๆ ครับ
If this is indeed the will of the Council then Gondor will see it done.หากนี่เป็นมติของที่ประชุม... ...กอนดอร์ก็จะขออยู่ดูจนสำเร็จ
The Chamber of Secrets has indeed been opened again.ห้องแห่งความลับถูกเปิดอีกครั้งแล้ว
Voices are indeed drifting towards youเสียงเหมือนอยู่ตรงหน้าคุณเลย
This is indeed a small oneThis is indeed a small one

indeed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
[wěi, ㄨㄟˇ, 委] give up; indeed; to commission
确实[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, 确实 / 確實] indeed; really; reliable; real; true
诚然[chéng rán, ㄔㄥˊ ㄖㄢˊ, 诚然 / 誠然] indeed; true! (I agree with you)
果真[guǒ zhēn, ㄍㄨㄛˇ ㄓㄣ, 果真] really; indeed
的确[dí què, ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ, 的确 / 的確] really; indeed
[zhēn, ㄓㄣ, 真] really; truly; indeed; real; true; genuine
真个[zhēn gè, ㄓㄣ ㄍㄜˋ, 真个 / 真個] really; truly; indeed
着实[zhuó shí, ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ, 着实 / 著實] truly; indeed; severely; harshly
[gù, ㄍㄨˋ, 固] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 竟] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed

indeed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はあ;は[, haa ; ha] (int) (1) yes; indeed; well; (2) ha!; (3) what?; huh?; (4) sigh
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv,n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P)
嗚呼;於乎;於戯;嗟乎;嗟夫;吁;嗟;噫;鳴呼[ああ;アー, aa ; a-] (int) (1) (uk) Ah!; Oh!; Alas!; (2) Yes; Indeed; That is correct; (3) Hey!; Yo!; (4) Uh huh; Yeah yeah; Right; Gotcha
然うとも[そうとも, soutomo] (int) (uk) exactly right!; indeed; damn straight

indeed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[X] (chāng = cha) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly FR: vraiment
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely FR:
โดยความเป็นจริง[X] (dōi khwām p) EN: indeed ; in fact FR:
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
โดยแท้จริงแล้ว[adv.] (dōi thaējin) EN: indeed FR:
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จริง[adv.] (jing) EN: really ; truly ; indeed FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ แล้ว = จริงๆ แล้ว[conj.] (jing-jing l) EN: indeed ; really ; actually FR: à vrai dire ; en réalité
นั่นแหละ[X] (nan lae) EN: that's it ; that's the way it is ; just so ; indeed ; yep (inf.) ; that very FR: c'est comme ça ; c'est ainsi
สวยจริงแฮะ[adj.] (sūay jing h) EN: really pretty ; pretty indeed ; totally beautiful FR:
ตามความเป็นจริง[adv.] (tām khwām p) EN: actually ; indeed ; really ; truly FR: réellement ; en vérité
แท้จริง[conj.] (thaējing) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed FR: en fait ; en réalité
ที่จริงแล้ว[X] (thī jing la) EN: indeed ; really ; actually ; in fact FR: à vrai dire
อย่างแท้จริง[adv.] (yāng thaēji) EN: actually ; de facto ; indeed ; absolutely FR: absolument ; vraiment ; parfaitement
แฮะ[interj.] (hae) EN: Eeh! (uncertainty) ; Indeed! ; Totally! ; Really! FR: Euh ! (incertitude)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indeed
Back to top