ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

include

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *include*, -include-

include ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
include (vt.) ประกอบด้วย See also: รวมเข้า, รวมเข้าไว้, รวม, รวมถึง, รวมทั้ง Syn. comprise, consist of, contain Ops. exclude
include among (phrv.) ใส่เข้าไปด้วย See also: รวมไว้ด้วย
include in (phrv.) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม See also: นับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
include me out (phrv.) กันออกไป See also: ไม่เอารวมไว้ด้วย, ไม่รวมอยู่ใน
included (adj.) ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย Syn. intrinsic, inseparable
English-Thai: HOPE Dictionary
include(อินคลูด') vt. ประกอบด้วย, รวมอยู่, ใส่ไว้ใน, คลุมถึง, นับรวมเข้า., See also: includable, includible adj., Syn. incorporate
English-Thai: Nontri Dictionary
include(vt) มี,ประกอบด้วย,ครอบคลุมถึง,รวมถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
includedไม่โผล่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินความ (v.) include See also: mean, cover, touch on, refer, extend, encompass, have meanings, have implications Syn. รวมถึง
รวมถึง (v.) include See also: comprise, embrace
รวมทั้ง (v.) include See also: consist of, comprise, incorporate, involve, embrace Syn. รวมถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The police have expanded their efforts to include Motton,ตำรวจได้ค้นหาจนถึงแถบมัตตัน
These pages are taken from Professor Jones' diary, Your Highness, and they include a map that pinpoints the exact location of the Grail.หน้านี้ ถูกเอาไป จาก ไดอารี่ของศาสตราจารย์โจนส์, พะยะค่ะ, และร่วมทั้งแผนที่ด้วย
Why didn't you include the development... of Jobe's other abilities in your report, Larry?ทำไมนายถึงไม่รายงาน.. ..เรื่องความสามารถพิเศษของโจ๊บล่ะ แลร์รี่?
Of course, we agreed early on not to include personal stuff like my tampons and feminine hygiene spray and his shaving lotion and foot powder.แน่นอนว่าเราตกลงกันล่วงหน้า ว่าไม่รวมพวกของใช้ส่วนตัว... อย่างผ้าอนามัยกับ สเปรย์ทำความสะอาดของผู้หญิง... กับโลชั่นโกนหนวดกับแป้งทาเท้าของเขา
Distinguishing features include large ocular cavities.ศพอยู่ในสภาพผุพัง และแห้ง
Heights of other mountains sometimes include burial mounds.ความสูงของภูเขาอื่น ๆ บางคัร้งก็วัดรวม... - กองดินไปด้วย
Former winners include Nobel laureates, Field's medal winners... renowned astrophysicists and lowly M.I.T. professors.คนก่อนที่ทำได้ ยังได้รางวัลโนเบิล แชมป์คณิตศาสตร์โลก กลายเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดัง เป็นศาสตราจารย์กระจอกที่ M.I.T.
Unfortunately, your place is too far out for me to include it on my map.แย่หน่อยที่บ้านนี้อยู่ไกลซะจน เพิ่มลงไปบนแผนที่ไม่ได้
Why didn't you include me in the beginning?เรื่องชีวิต, ความสัมพันธ์
Secondary effects are varied, but can include acute memory loss.ส่วนผลข้างเคียงยังไม่แน่ชัด แต่อาจส่งผลกระทบต่อความจำส่วนอื่นด้วย
Found writings include treatise on the creation of a time machine.ค้นพบข้อเขียน การสร้างเครื่องเดินทางผ่านเวลา
It slowly spread wider to include the town.แล้วมันก็ค่อยๆขยายขึ้น ลามไปถึงตัวเมือง

include ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 类金属 / 類金屬] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A
其中[qí zhōng, ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ, 其中] among; in; included among these
[qū, ㄑㄩ, 麴] yeast; Aspergillus (includes many common molds); surname Qu; now sometimes written 曲
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
双子叶[shuāng zǐ yè, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 双子叶 / 雙子葉] dicotyledon (plant family distinguished by two embryonic leaves, includes daisies, broadleaved trees, herbaceous plants)
包含[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, 包含] to contain; to embody; to include
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 括] enclose; include
紫苏属[zǐ sū shǔ, ㄗˇ ㄙㄨ ㄕㄨˇ, 紫苏属 / 紫蘇属] genus Perilla (includes basil and mints)
其内[qí nèi, ㄑㄧˊ ㄋㄟˋ, 其内 / 其內] included; within that
列入[liè rù, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, 列入] included (on a roster); incorporated (into the agenda)
包罗[bāo luó, ㄅㄠ ㄌㄨㄛˊ, 包罗 / 包羅] include; cover; embrace
囊括[náng kuò, ㄋㄤˊ ㄎㄨㄛˋ, 囊括] include; embrace; bring together
单子叶[dān zǐ yè, ㄉㄢ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 单子叶 / 單子葉] monocotyledon (plant family distinguished by single embryonic leaf, includes grasses, orchids and lillies)
非金属[fēi jīn shǔ, ㄈㄟ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 非金属 / 非金屬] nonmetal, includes: carbon C 碳, nitrogen N 氮, oxygen O 氧, phosphorus P 磷, sulfur S 硫, selenium S 硒 (and others in some classifications)
非金属元素[fēi jīn shǔ yuán sù, ㄈㄟ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 非金属元素 / 非金屬元素] nonmetal, includes: carbon C 碳, nitrogen N 氮, oxygen O 氧, phosphorus P 磷, sulfur S 硫, selenium S 硒 (and others in some classifications)
无患子[wú huán zǐ, ˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗˇ, 无患子 / 無患子] Sapindales; order of scented bushes and trees, includes citrus fruit and lychee
过渡金属[guò dù jīn shǔ, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 过渡金属 / 過渡金屬] transition metal, usually includes: scandium Sc21 鈧|钪, titanium Ti22 鈦|钛, vanadium V23 釩 钒, chromium Cr24 鉻|铬, manganese Mn25 錳|锰, iron Fe26 鐵|铁, cobalt Co27 鈷|钴, nickel Ni28 鎳|镍, copper Cu29 銅|铜, zinc Zn30 鋅|锌, yttrium Y39 釔|钇, zirconium Zr40 鋯|锆, niobiu

include ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
含める[ふくめる, fukumeru] (v1,vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P)
多岐にわたる;多岐に渡る[たきにわたる, takiniwataru] (exp,v5r) to cover a lot of ground; to include a lot of topics; (as adjectival phrase) wide-ranging
引っくるめる;引っ括める[ひっくるめる, hikkurumeru] (v1) to lump together; to include
込める(P);籠める;篭める;罩める(oK)[こめる, komeru] (v1,vt) (1) to load (a gun, etc.); to charge; (2) to put into (e.g. emotion, effort); (3) to include (e.g. tax in a sales price); (v1,vi) (4) (See 立ち込める) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen; (P)
ドラ[, dora] (n) (abbr) (See ドラゴン) mah-jongg tile that doubles the score of any hand (or the rule set that includes these tiles)
プリムラ[, purimura] (n) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens)
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame
マル財[マルざい, maru zai] (n) (See マル優) tax-exempt savings system which includes stocks and cash
保証付き(P);保証付;保障付き;保障付[ほしょうつき, hoshoutsuki] (adj-no) guaranteed; certified; warranty included; (P)
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
加える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) to append; to sum up; to add (up); to include; to increase; to inflict; (P)
包める[くるめる, kurumeru] (v1,vt) to lump together; to include; to sum up; to quibble
包含[ほうがん, hougan] (n) (1) inclusion; comprehension; implication; (vs) (2) to include; to comprise; to contain; to implicate; (P)
含ます[ふくます, fukumasu] (v5s) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand
含ませる[ふくませる, fukumaseru] (v1,vt) (See 含む) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand
含まれる[ふくまれる, fukumareru] (v1,vi) to be included; to be comprised of
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P)
外様;外方[とざま, tozama] (n) (1) (abbr) (See 外様大名) outside daimyo; non-Tokugawa daimyo; (2) outsider; one not included in the favored (favoured) group
居抜き[いぬき, inuki] (n) going concern; stocks and all; goods and furniture included
桜草[さくらそう;サクラソウ, sakurasou ; sakurasou] (n) (1) (uk) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens); (2) Siebold's primrose (Primula siebold)
特典映像[とくてんえいぞう, tokuten'eizou] (n) bonus footage (e.g. behind-the-scenes interviews), such as that included on DVDs of movies, television programs, etc.
状態変化[じょうたいへんか, joutaihenka] (n) (1) {physics} phase change; (2) {comp} state change; (3) (col) transformation of characters - includes flattening, petrification, chocolization, etc.
芋の子[いものこ, imonoko] (n) (includes both 子芋 and 孫芋) (See 子芋,孫芋) minor taro root; taro cormlet; taro cormel
西洋桜草[せいようさくらそう, seiyousakurasou] (n) (See プリムラ) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens)
運賃込みで[うんちんこみで, unchinkomide] (exp) freight included (prepaid)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
数に入れる[かずにいれる, kazuniireru] to count, to include in the number
組み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include
付属せず[ふぞくせず, fuzokusezu] not included
添加部分要素[てんかぶぶんようそ, tenkabubunyouso] included subelement
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: ประกอบไปด้วย English: to include
込める[こめる, komeru] Thai: รวมไว้ English: to include

include ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครอบคลุม[v.] (khrøpkhlum) EN: cover ; include ; envelop FR: couvrir ; envelopper
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend to ; encompass ; have meanings ; have implications FR:
มี[v.] (mī) EN: consist of ; comprise ; contain ; include FR: compter ; comprendre ; contenir ; inclure
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre
รวมถึง[v.] (rūam theung) EN: include ; comprise ; embrace FR: inclure ; comprendre
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; all included ; total ; general ; comprehensive FR: total ; tout compris
พร้อมอาหารเช้า[xp] (phrøm āhān ) EN: breakfast included FR: petit déjeuner inclus [m]
รวมด้วย[adj.] (rūam dūay) EN: included FR: inclus
รวมค่าบริการ[n. exp.] (rūam khā bø) EN: service charge included FR: service compris

include ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Verpackung {f} | einschließlich Verpackung | Verpackung zum Selbstkostenpreis | Verpackung zu Ihren Kostenpacking | packing included | packing at cost | packing will be charged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า include
Back to top