ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

initially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *initially*, -initially-

initially ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
initially (adv.) ในขั้นต้น Syn. originally, primarily, firstly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus, the answer was stumbled upon by another, an intuitive program initially created to investigate certain aspects of the human psyche.Thus, the answer was stumbled upon by another, an intuitive program... ... initiallycreatedto investigate certain aspects of the human psyche.
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์
Patient initially presented with crush injuries. I know you because Dr. Cuddy issued a memo.บอกว่าจะร่วมมือกับผมเต็มที่เหรอ?
What we initially sponsored didn't pan out.สิ่งที่เราสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่ม ไม่จบลงด้วยดีแน่
Well, although it was initially agreed upon,เอ่อ... ถึงแม้ว่าผมจะเห็นด้วยในตอนแรก
And we've decided we really wanted to have a baby so, we initially asked one of our lesbian friends to be a surrogateเราตัดสินใจแล้วว่า เราต้องการเด็กจริงๆ... ...ในตอนแรก เราขอให้ เพื่อนเลสเบี้ยนคนนึงช่วยอุ้มท้องให้
Well, initially I felt something akin to grief and perhaps anger, but that's the natural reaction of the limbic system to being betrayed by a loathsome son of a bitch.ตอนแรก ฉันรู้สึกเศร้า และอาจโกรธแค้นบ้าง แต่นั่นเป็นปฏิกิริยาปกติของสมอง ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถูกเจ้าคนสารเลวน่าชิงชังทรยศ
I initially thought it was Pearson too.ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเพียร์สันเหมือนกัน
I may hold the position I have now, but initially it was only because I wanted to be at least a little closer to my deceased father that I joined NERV.จนกระทั่ง ฉันได้เห็นภาพของตัวเองสะท้อนอยู่บนร่างของผู้อื่นเป็นครั้งแรก \ ฉันถึงได้เข้าใจพ่อของฉันขึ้นมานิดหน่อย
How'd you initially get interested in this line of work?ทำไมคุณถึงสนใจ จะทำงานในสายงานนี้ล่ะ
Uh, you know, let's just say the-the Buy More offers more opportunities than initially meets the eye.อ่า คุณก็รู้ เอาเป็นว่า บายมอร์ให้ข้อเสนอ ให้โอกาสมากกว่าที่ตาเห็นอ่ะนะ
But to a different end than we initially thought.จากสิ่งที่เราคิดในตอนเริ่มต้น

initially ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银样鑞枪头[yín yàng là qiāng tóu, ˊ ㄧㄤˋ ㄌㄚˋ ㄑㄧㄤ ㄊㄡˊ, 银样鑞枪头 / 銀樣鑞槍頭] lit. pseudo-silver pewter spear-head; fig. an initially impressive person who turns out to be useless

initially ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593)

initially ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first ; from the beginning ; initially FR: depuis le début ; depuis l'origine
ขั้นแรก[X] (khan raēk) EN: preliminary ; initially FR:
ในเบื้องต้น[adv.] (nai beūangt) EN: initially FR: initialement
ประการแรก[adv.] (prakān raēk) EN: in the first place ; firstly ; initially FR: en premier lieu ; d'abord ; premièrement ; primo
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place ; originally ; to begin with FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
แต่ต้น[X] (tāe ton) EN: from the beginning ; initially FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า initially
Back to top