ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imagination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imagination*, -imagination-

imagination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imagination (n.) จินตนาการ See also: การวาดภาพในใจ Syn. creativity, fantasy
English-Thai: HOPE Dictionary
imagination(อิแมจจะเน'เชิน) n. จินตนาการ,การนึกเอาเอง,มโนภาพ,เจ้าความคิด, Syn. conception,fancy,vision
English-Thai: Nontri Dictionary
imagination(n) จินตนาการ,มโนคติ,มโนภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imaginationจินตนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imaginationจินตนาการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมีจินตนาการ (n.) imagination See also: fancy
จินตนาการ (n.) imagination See also: fancy, fantasy, thought, reflection
ภาพในใจ (n.) imagination See also: fancy, vision Syn. จินตภาพ
มโนภาพ (n.) imagination See also: fancy, vision Syn. ภาพในใจ, จินตภาพ
อุปทาน (n.) imagination See also: fancy, hallucination
อุปาทาน (n.) imagination See also: fancy, hallucination Syn. อุปทาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, that really got Sara's imagination going. Earlier in the 19th century,เหรอ, ช่างเหมือนกับ ในจินตนาการของ ซาร่า ที่ย้อนไปตอนต้นศตวรรษที่ 19,
You got some kind of an overactive imagination or something, man?นายนี่ชักจะเพ้อเจ้อไปกันใหญ่แล้วนะ
Never in my wildest imagination did I ever dream I would have sons like these.ฉันไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่า ชาตินี้จะมีลูกชายแบบนี้
The artist views reality through imagination rather than simply recording it.จิตรกรมองความจริงผ่านจินตนาการ เขาไม่ได้วาดให้เหมือนของจริง
I've been living in my imagination so long,ฉันอยู่แต่ในโลกจินตนาการมากไป..
It keeps imagination deadมันจะทำให้จินตนาการหายไป
And I use my imagination for a living, so I know what I'm talking about.และ พ่อใช้จินตนการในการ มีดำรงชีวิต นั่นแหละที่พ่อกำลังพูดถึง
Is my imagination better than Walter's?จินตนการของผมดีกว่าวอลเตอร์ ใช่มั้ย
Knowledge is limited. Imagination encircles the world."ความรู้มีวงจำกัด แต่จินตนาการโอบล้อมโลกใบนี้"
I drifted between imagination and reality, between past and present with increasing ease.ผมล่องลอยระหว่างจินตนาการกับความจริง ระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายขึ้น
"when your imagination is out of focus.""ในเวลาที่จินตนาการของท่าน พร่ามัว"
It requires no great stretch of imagination to visualize a possible connection... between protein synthesis and...มันไม่ต้องยืดที่ดีของจินตนาการ ที่จะเห็นภาพการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ ระหว่างการสังเคราะห์โปรตีนและ

imagination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, 编造 / 編造] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination
想像力[xiǎng xiàng lì, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, 想像力] conception; imagination
想象力[xiǎng xiàng lì, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, 想象力] imagination
畅想[chàng xiǎng, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, 畅想 / 暢想] to think freely; unfettered imagination

imagination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識過剰[いしきかじょう, ishikikajou] (n,adj-na,adj-no) hyperconsciousness; too great a sense (of); something being only one's imagination; letting imagination run away with one
揣摩臆測;揣摩憶測[しまおくそく, shimaokusoku] (n,vs) conjectures and surmises; speculation; giving one's imagination full play without any ground
気の迷い[きのまよい, kinomayoi] (exp) (See 気迷い) delusion; trick of the imagination
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion
詩想[しそう, shisou] (n) poetical imagination
仮想[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) imagination; supposition; virtual; potential (enemy); (P)

imagination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จินตนา[n.] (jintanā) EN: imagination ; reflection FR: réflexion [f] ; méditation [f]
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection ; vision FR: imagination [f]
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้[xp] (jintanākān ) EN: imagination is more important than knowledge FR:
คิดอุตริ[v. exp.] (khit uttari) EN: indulge in wild fantasy ; give reins to one's imagination ; have a maggot in one's head ; have a very fantastic idea FR:
ความคิด[n.] (khwāmkhit) EN: idea ; thought ; thinking ; notion ; concept ; imagination ; reflexion FR: idée [f] ; pensée [f] ; imagination [f] ; réflexion [f]
ความคิดคำนึง[n.] (khwāmkhit k) EN: thinking ; imagination ; thought FR:
ความคิดล่องลอย[n. exp.] (khwāmkhit l) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture FR:
มโนภาพ[n.] (manōphāp) EN: imagination ; fancy ; vision ; conception FR: imagination [f] ; vision [f]
มโนรถ[n.] (manōrot) EN: wish ; hope ; desire ; aspiration ; dream ; imagination FR: voeu [m] ; désir [m] ; espoir [m] ; aspiration [f] ; rêve [m]
ทอดอารมณ์[v. exp.] (thøt ārom) EN: muse about things ; let the imagination fly FR:
อุปาทาน[n.] (upāthān ; u) EN: imagination ; fancy ; hallucination FR:
อุปทาน[n.] (uppathān) EN: imagination ; fancy ; hallucination FR:

imagination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fantasievorstellung {f}figment of the imagination
Ideenlosigkeit {f}without imagination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imagination
Back to top