ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illness*, -illness-

illness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illness (n.) ความเจ็บป่วย See also: ความเจ็บไข้, โรคภัย Syn. indisposition, sickness
English-Thai: HOPE Dictionary
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
illness(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illnessการเจ็บป่วย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความป่วยไข้ (n.) illness See also: sickness, affliction, ailment Syn. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้, ความเจ็บไข้ได้ป่วย
ความเจ็บไข้ได้ป่วย (n.) illness See also: sickness, affliction, ailment Syn. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้
คิลานะ (n.) illness See also: sickness Syn. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้
โรคภัยไข้เจ็บ (n.) illness See also: sickness, disease
โรคาพยาธิ (n.) illness See also: malady Syn. ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unfortunately, she kept her illness from me until all I could do was mourn her.โชคไม่ดี, ที่เธอเก็บอาการป่วย ไม่ให้พ่อเห็น จนกระทั่ง สิ่งเดียวที่พ่อทำได้ คือเศร้าโศกถึงเธอ.
Don't use my illness as an excuseอย่าใช้อาการป่วยของฉันเป็นข้อแก้ตัว
This illness that I'm suffering from waaraan ik lijd Which makes me pass out all of a sudden It's called narcolepsy.ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ฉันทรมานมาตลอดจาก... ...waaraan ik lijd... มันมักเกิดโดยไม่รู้ตัว
She has the myelodysplastic syndromes, the same illness that took away your wife.เธอป่วยเป็นโรค myelodysplastic syndromes ซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่พรากชีวิต ภรรยาของคุณไปน่ะครับ
She's suffering from the same illness which took her mom away...เธอกำลังป่วยเป็นโรคเดียวกับ โรคที่เคยคร่าชีวิตแม่ของเธอไป
I'm gonna cure her illness and we're gonna live happily together till our deaths do us apart teeth fall out.ผมจะต้องหาทางรักษาโรคของเธอให้หาย แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป จนกว่าเราจะแก่เฒ่า หรือจนกว่าความตายจะทำให้เราสองคนต้องพรากจากกัน
We've told the superiors that she had died of illness but if she appears all of a sudden to tell the truth it's hard to know how Head Lady will react even though she's on our sideนี้แหละที่เป็นปัญหา ตอนนั้นเราทูลเบื้องบนว่านางป่วยตาย แล้วจู่ๆโผ่มา แล้วถ้าเกิดนางเอาเรื่องในอดีตมาแฉ แม้ว่าซังกุงปกครองจะเป็นคนของเรา แต่ก็ไม่รู้ว่านางจะเข้าข้างใครกันแน่
Let's put your so-called illness to the test.คุณน่าจะเอาโรคร้าย/Nที่เกิดขึ้นกับคุณไปตรวจสอบบ้าง
An illness disappears when you suffer enough.ความเจ็บปวดจะหายไป ถ้าเรารู้จักอดทนกับมันให้เพียงพอ
There's no such dangerous illness such as this one.ไม่มีโรคไหนร้ายแรงเท่าโรคนี้แล้ว
My first instinct was to keep his illness hidden.ตอนแรกผมคิดจะเก็บ เรื่องการป่วยของเขาเอาไว้
Even if the illness developed, she wanted to fall in love, become an adult, and live out her life.แม้ว่าจะต้องเจ็บป่วย แต่ชิซูรุอยากที่จะมีความรัก และเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยตัวเองได้

illness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩证施治[biàn zhèng shī zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄕ ㄓˋ, 辩证施治 / 辯證施治] diagnosis and treatment based on an overall analysis of the illness and the patient's condition
病从口入[bìng cóng kǒu rù, ㄅㄧㄥˋ ㄘㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄖㄨˋ, 病从口入 / 病從口入] illness finds its way in by the mouth
癃闭[lóng bì, ㄌㄨㄥˊ ㄅㄧˋ, 癃闭 / 癃閉] illness having to do with obstruction of urine flow; (Chinese medicine); retention of urine
隐疾[yǐn jí, ˇ ㄐㄧˊ, 隐疾 / 隱疾] an unmentionable illness (e.g. venereal disease)
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, 多愁多病] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly
表证[biǎo zhèng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄥˋ, 表证 / 表證] superficial syndrome; illness that has not attacked the vital organs of the human body
急性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 急性病] acute illness; fig. impetuous; impatient
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 病] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, 动不动 / 動不動] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness)
病倒[bìng dǎo, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄠˇ, 病倒] be down with an illness; be laid up
恶病质[è bìng zhì, ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, 恶病质 / 惡病質] Cachexia (physical wasting associated with long-term illness)
垂危[chuí wēi, ㄔㄨㄟˊ ㄨㄟ, 垂危] close to death; life-threatening (illness)
全休[quán xiū, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄡ, 全休] complete rest (after an illness)
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, 对症 / 對症] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness
险症[xiǎn zhèng, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 险症 / 險症] critical illness
病势[bìng shì, ㄅㄧㄥˋ ㄕˋ, 病势 / 病勢] degree of seriousness of an illness; patient's condition
绵惙[mián chuò, ㄇㄧㄢˊ ㄔㄨㄛˋ, 绵惙 / 綿惙] desperately ill; terminal illness
暴卒[bào zú, ㄅㄠˋ ㄗㄨˊ, 暴卒] die of sudden illness; die suddenly
病故[bìng gù, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄨˋ, 病故] die of an illness
病症[bìng zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄥˋ, 病症] disease; illness
[zhèng, ㄓㄥˋ, 症] disease; illness
临危[lín wēi, ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ, 临危 / 臨危] dying (from illness); facing death; on one's deathbed
症候[zhèng hòu, ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ, 症候] illness; disease
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 痪 / 瘓] illness; numbness of the limbs
死症[sǐ zhèng, ㄙˇ ㄓㄥˋ, 死症] incurable disease; terminal illness
绝症[jué zhèng, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄥˋ, 绝症 / 絕症] incurable disease; terminal illness
惊风[jīng fēng, ㄐㄧㄥ ㄈㄥ, 惊风 / 驚風] infantile convulsion (illness affecting children esp. under the age of five, marked by muscular spasms)
病机[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, 病机 / 病機] interpretation of the cause; onset and process of an illness; pathogenesis
精神疾病[jīng shén jí bìng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, 精神疾病] mental illness
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 患] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease)
无病呻吟[wú bìng shēn yín, ˊ ㄅㄧㄥˋ ㄕㄣ ˊ, 无病呻吟 / 無病呻吟] to moan about imaginary illness; fussing like a hypochondriac; fig. sentimental nonsense
久病[jiǔ bìng, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ, 久病] my old illness; chronic condition
神经症[shén jīng zhèng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ, 神经症 / 神經症] nervous illness; mental illness
疾病突发[jí bìng tū fā, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨ ㄈㄚ, 疾病突发 / 疾病突發] outbreak of illness; seizure
病愈[bìng yù, ㄅㄧㄥˋ ㄩˋ, 病愈 / 病癒] recover (from an illness)
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 痊] recover (from illness)
愈复[yù fù, ㄩˋ ㄈㄨˋ, 愈复 / 癒復] recovery (after illness)
病魔[bìng mó, ㄅㄧㄥˋ ㄇㄛˊ, 病魔] serious illness
[dǔ, ㄉㄨˇ, 笃 / 篤] serious (illness); sincere; true
沉寂[chén jí, ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ, 沉寂] silence; stillness

illness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンヘル;メンヘラ[, menheru ; menhera] (n) (1) (col) (sens) (abbr) (See メンタルヘルス) mental health; (2) mental illnesses; people afflicted by mental illness
不治の病[ふじのやまい;ふちのやまい, fujinoyamai ; fuchinoyamai] (n) incurable illness
亜急性[あきゅうせい, akyuusei] (n,adj-no) subacute; subacute illness
仮病[けびょう, kebyou] (n,adj-no) feigned illness
作り病[つくりやまい, tsukuriyamai] (n) feigned illness
六淫[ろくいん, rokuin] (n) six external causes of illness in traditional Chinese medicine (wind, cold, fire; heat, dampness, dryness, heat of summer)
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors)
呪う[まじなう, majinau] (v5u) (1) (arch) to pray that one avoids disaster or illness; to pray; (2) to pray for the death or misfortune of another; to curse; (3) to treat illness with prayer
床を上げる;床をあげる[とこをあげる, tokowoageru] (exp,v1) (1) to put away one's bedding; (2) to recover from an illness (and put away one's sickbed)
床を払う[とこをはらう, tokowoharau] (exp,v5u) (obsc) (See 床を上げる) to recover from an illness (and put away one's sickbed)
心身症[しんしんしょう, shinshinshou] (n) psychosomatic illness
快気祝をする;快気祝いをする[かいきいわいをする, kaikiiwaiwosuru] (exp,vs-i) to celebrate one's recovery from illness
発症[はっしょう, hasshou] (n,vs,adj-no) outbreak of an illness; time where the first symptoms of an illness appear; crisis; (P)
長煩い[ながわずらい, nagawazurai] (n,vs) protracted illness
難症[なんしょう, nanshou] (n) incurable illness
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
不予[ふよ, fuyo] (n) indisposition; emperor's illness; unhappiness
併発[へいはつ, heihatsu] (n,vs,adj-no) concurrence; coincidence; complication (in illness); (P)
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
克服[こくふく, kokufuku] (n,vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P)
労り[いたわり, itawari] (n) trouble; service; labor; labour; sympathy; illness; carefulness; attention
危篤[きとく, kitoku] (n,adj-no) critical illness; on the verge of death; (P)
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P)
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone)
合併症[がっぺいしょう, gappeishou] (n) complications (in an illness); (P)
呪術医[じゅじゅつい, jujutsui] (n) medicine man; witch doctor (doctor specialized in treating illnesses caused by magic)
四大公害病[よんだいこうがいびょう, yondaikougaibyou] (n) (See 水俣病,第二水俣病,四日市ぜんそく,イタイイタイ病) the four major pollution-caused illnesses (Minamata disease, Niigata Minamata disease, Yokkaichi asthma, Itai-itai disease); four big pollution diseases of Japan
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P)
夜のしじま;夜の静寂[よるのしじま, yorunoshijima] (exp) stillness of night
夜気[やき, yaki] (n) night air; stillness of night; cool evening
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment
峠を越す[とうげをこす, tougewokosu] (exp,v5s) to cross over a pass; to finish the most difficult part; to be over the worst (e.g. an illness)
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P)
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P)
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness)
感情むき出し;感情剥き出し;感情むきだし[かんじょうむきだし, kanjoumukidashi] (n,adj-no) effusiveness; gushing; shrillness
水毒[すいどく, suidoku] (n) water poisoning (in traditional Chinese medicine, illnesses caused by excessive water accumulation within the body)
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na,n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P)
温め酒;暖め酒[あたためざけ;ぬくめざけ(温め酒), atatamezake ; nukumezake ( atatame sake )] (n) warm sake (formerly drunk on the 9th day of the 9th month of the lunar calendar to ward off illness)
瀞み[とろみ, toromi] (n) stagnancy; stillness

illness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการเจ็บป่วย[n. exp.] (ākān jeppūa) EN: signs of illness FR: signe de maladie [m]
อาการป่วย[n. exp.] (ākān pūay) EN: illness FR: maladie [f]
บำบัดโรค[v. exp.] (bambat rōk) EN: treat an illness ; cure an illness FR: traiter une maladie
หายไข้[v. exp.] (hāi khai) EN: recover ; get well ; get better from illness FR:
ไข้การเมือง[n. exp.] (khai kān me) EN: diplomatic illness ; political illness FR: maladie diplomatique [f]
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความเจ็บป่วย[n.] (khwām jeppū) EN: illness ; sickness ; disease FR: maladie [f]
ความเจ็บป่วยทางจิต[n. exp.] (khwām jeppū) EN: mental illness FR: maladie mentale [f]
ลมเพลมพัด[n.] (lomphēlomph) EN: illness believed to be due to black magic FR:
ป่วยตาย[v. exp.] (pūay tāi) EN: die of illness FR:
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรค ...[n.] (rōk ...) EN: illness of ... FR: maladie de ... [f]
โรคา[n.] (rōkhā) EN: sickness ; illness ; disease FR: maladie [f]
โรคาพยาธิ[n.] (rōkhāphayāt) EN: illness ; ailment ; sickness ; malady ; disease ; malady FR: maladie [f]
โรคภัยไข้เจ็บ[n. exp.] (rōk phai kh) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness FR: maladie [f] ; affection [f]
โรคพันธุกรรม[n. exp.] (rōk phanthu) EN: hereditary illness FR: maladie héréditaire [f]
โรคร้าย[n. exp.] (rōk rāi) EN: serious illness FR: maladie grave [f]
โรคร้ายแรง[n. exp.] (rōk rāiraēn) EN: critical illness FR:
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity ; serenity FR: tranquilité [f] ; quiétude [f]

illness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderkrankheit {f}childhood disease; childhood illness
Stille {f}stillness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illness
Back to top