ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *into*, -into-

into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
into (prep.) กลายเป็น
into (prep.) เกี่ยวกับ
into (prep.) เข้าไปใน
into (prep.) ตรงไปยัง See also: ตรงไปที่
into pieces (adv.) แยกออกเป็นชิ้นๆ Syn. apart
into the bargain (idm.) เพิ่มเติมจาก See also: นอกจาก
into the gutter (idm.) อย่างเลวร้าย See also: อย่างเลวทราม, อย่างต่ำช้า
into the middle of nowhere (idm.) ในที่ห่างไกล See also: อยู่ไกล
into which (conj.) ในที่ซึ่ง (คำโบราณ) See also: ในสิ่งซึ่ง
intolerable (adj.) ซึ่งสุดที่จะทนได้ See also: เหลือที่จะทน Syn. unbearable, unendurable Ops. tolerable, bearable
intolerably (adv.) อย่างเหลือที่จะทนได้ See also: อย่างเต็มทน Syn. unbearably Ops. tolerably
intolerance (n.) การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป See also: ใจแคบ Syn. bigotry, narrow-mindedness Ops. tolerance
intolerance (n.) การแพ้ยาหรืออาหาร
intolerant (adj.) ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง See also: ใจแคบ Syn. narrow-minded, illiberal Ops. tolerant
intolerent (adj.) ใจแคบ Syn. narrow-minded Ops. broad-minded
intonate (vt.) เปล่งเสียงสูงต่ำ See also: การออกเสียง
intonate (vt.) สวดมนต์ Syn. chant
intonation (n.) การออกเสียงสูงต่ำ See also: น้ำเสียง
intonation (n.) เสียงสูงต่ำ (การร้องเพลงหรือดนตรี) Syn. pitch, timbre
intone (vt.) เปล่งเสียงสูงต่ำ See also: การออกเสียง Syn. utter, voice
intone (vi.) พูดหรือท่องแบบการขับร้อง Syn. chant
intoreable (adj.) ซึ่งฝ่าฝืน Syn. offensive, heinous Ops. acceptable, moderate
intoxicant (n.) ของมึนเมา (เหล้า, ยา)
intoxicant (adj.) ที่ทำให้เบิกบานใจ See also: ที่ทำให้ร่าเริง Syn. intoxicating, exhilarating
intoxicate (vt.) ทำให้เบิกบานใจ See also: ทำให้ร่าเริง Syn. exhilarate, cheer Ops. depress
intoxicate (vt.) ทำให้มึนเมา
intoxicate with (phrv.) ทำให้มึนเมาด้วย See also: ทำให้เมาจาก
intoxicated (adj.) มึนเมา See also: เมา Syn. drunk, inebriated
intoxicated (adj.) หลงระเริง (อำนาจ, ความสำเร็จ) See also: มัวเมา Syn. rapt, enthralled
intoxicating (adj.) ซึ่งทำให้เมา
intoxicating beverages (n.) น้ำเมา See also: สุรา, เมรัย
intoxicating liguor (n.) น้ำเมา See also: สุรา, เมรัย
intoxication (n.) การมึนเมา Syn. inebriation, drunkenness
intoxication (n.) ความมัวเมา See also: ความหลงระเริง
English-Thai: HOPE Dictionary
into(อิน'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง
intolerable(อินทอล'เลอระเบิล) adj. เหลือที่จะทนได้,สุดที่จะทนได้,เกินไป,มากเกินไป., See also: intolerability n. intolerably adv., Syn. unendurable
intolerance(อินทอล'เลอเรินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความไม่สามารถอดทนได้,การแพ้ยา อาหาร สารเคมีหรืออื่น ๆ ,การถือทิฐ', Syn. bigotry,rigidity ###A. tolerance
intolerant(อินทอล'เลเรินทฺ) adj. ซึ่งทนไม่ได้,ไม่อดทน,ไม่อดกลั้น,ไม่ยอม,ถือทิฐิ., Syn. narrow-minded
intonation(อินโทเน'เชิน) n. ลักษณะหรือท่วงทำนองเสียง,เสียงสูงต่ำ,การอ่านหรือออกเสียง สูงต่ำ,การเปล่งเสียงเฉพาะ., See also: intonational adj.
intone(อินโทน') vt. ออกเสียงสูงต่ำ,อ่านออกเสียงสูงต่ำ,เปล่งเสียงเฉพาะ. vi. ออกเสียงเฉพาะสวดมนต์., See also: intoner n., Syn. hum,chant
intown(อิน'เทาน์) adj. ในตัวเมือง,ใจกลางเมือง,ในเมือง
intoxicant(อินทอค'ซะเคินทฺ) adj. ซึ่งทำให้มึนเมา,เกี่ยวกับของมึนเมา. n. ของมึนเมา (เหล้า,ยาบางชนิด), Syn. intoxicating
intoxicate(อินทอค'ซะเคท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้กระตือรือร้น,ทำให้เบิกบานใจ., See also: intoxicable adj. intoxicatedly adv. intoxicatingly adv.
intoxication(อินทอคซิเค'เชิน) n. ความมึนเมา,ความมัวเมา,ความตื่นเต้นเกินไป, Syn. drunkenness
English-Thai: Nontri Dictionary
into(pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น
intolerable(adj) เหลือทน,มากเกินไป
intolerance(n) ความไม่อดทน,การแพ้ยา,การถือทิฐิ
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ,ท่วงทำนองเสียง
intone(vt) ออกเสียงสูงต่ำ,สวดมนตร์
intoxicant(n) ของมึนเมา
intoxicate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ
intoxication(n) ความเป็นพิษ,ความมึนเมา,ความมัวเมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intoleranceความไม่ทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intonationทำนองเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
intoxication๑. ภาวะถูกพิษ, ภาวะเป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxation; poisoning; toxication ๑]๒. การให้สารพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxation; poisoning; toxication ๒]๓. ภาวะเป็นพิษเหตุสุรา๔. กลุ่มอาการจิตเวชเหตุสารออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intonation (Phonetics)ทำนองเสียง [TU Subject Heading]
Intoxicationสารที่เป็นพิษ, ภาวะเป็นพิษ, สภาวะเป็นพิษ, การแพ้พิษ, สารพิษก่อพิษ, การเป็นพิษ, เกิดจากพิษ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับเพศ (v.) transform somebody into another sex Syn. เปลี่ยนเพศ
การควั่น (n.) cutting into rings
กินบวช (v.) be in initiated into monkhood
ขึ้น (v.) come into being See also: grow up, come out, be up, happen Syn. เกิด, เกิดขึ้น Ops. หาย
ขุดคุ้ยข่าว (v.) dig into news See also: delve into news
คล้อยห่าง (v.) recede into the distance
จัดกลุ่ม (v.) form into groups See also: organize into groups Syn. แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม
จัดหมู่ (v.) form into groups See also: organize into groups Syn. แบ่งประเภท, แบ่งกลุ่ม
จัดแถว (v.) fall into line See also: form a line facing each other Syn. ตั้งแถว Ops. สลายแถว
จุ่มน้ำ (v.) dip into water See also: dunk into water, put into water, douse
ซ้อมค้าง (v.) bluff somebody into telling the truth See also: coax a secret out of somebody
ดูกระจก (v.) look into the mirror
ตกหลุมพราง (v.) fall into the trap
ต้องธรณีสาร (v.) fall into vice See also: hoodoo, fall into depravity
ตั้งวง (v.) gather into a group See also: form into a group, group Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม
ติดหนี้ติดสิน (v.) get into debt See also: be in debt Syn. เป็นหนี้สิน
ตีทอง (v.) beat gold into sheets See also: hammer a piece of gold, flat to make gold leaf
ตีอกชกหัว (v.) go into hysterics See also: express exaggeratedly, go crazy, go off
ตีโพยตีพาย (v.) go into hysterics See also: express exaggeratedly, go crazy, go off Syn. ตีอกชกหัว
ถลำใจ (v.) fall into love See also: get stuck in love
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I get myself into trouble by..ฉันพาตัวเข้าสู่ปัญหาโดยการ...
I drop the letter into the mailboxฉันหย่อนจดหมายในตู้ไปรษณีย์
You're gonna get us into troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้เรา
You'll get us all into troubleคุณจะพาพวกเราทั้งหมดเข้าสู่ปัญหา
She burst into tears and hugged himเธอหลั่งน้ำตาออกมาและสวมกอดเขา
She burst into kitchen to find himเธอถลันเข้าไปในครัวเพื่อค้นหาเขา
I really wanted to disappear into my bedroomฉันอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉันจริงๆ
I don't want you wandering off into the streetsฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปเที่ยวเตร่บนท้องถนน
I want you all to divide into pairsฉันต้องการให้คุณทุกคนแบ่งออกเป็นคู่ๆ
So many of their alumni get into the top Universityศิษย์เก่าจำนวนมากของพวกเขาสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้
Let's divide the cake into threeมาแบ่งเค็กนี้ออกเป็นสามส่วนเถอะ
By studying hard, so I can get good grades to get into a good schoolโดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
If you get into a jam, you can call meถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากก็โทรหาฉันได้
You're so trying to get me into so much troubleคุณพยายามอย่างเหลือเกินที่จะสร้างปัญหามากมายให้ฉัน
You broke into our hideoutคุณบุกรุกเข้ามาในที่ซ่อนตัวของเรา
I don't wanna hear about you getting into troubleฉันไม่อยากได้ยินว่านายเจอปัญหาอีก
I thought you could turn anyone into a professionalฉันคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนใครก็ได้ให้เป็นมืออาชีพ
If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasketถ้าจดหมายของฉันทำให้คุณเบื่อหน่าย คุณสามารถโยนมันทิ้งลงตระกร้าผงได้เสมอ
How did I get into this mess?ฉันตกอยู่ในความยุ่งยากนี้ได้อย่างไร?
There are other things that need to be taken into accountมีสิ่งอื่นๆ ที่ต้องนำมาพิจารณากัน
Don't drag me into thisอย่าลากฉันมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
And you have no reason prying into our affairsและเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของพวกเรา
How much trouble do you think I would get into?ปัญหามากแค่ไหนที่คุณคิดว่าฉันจะพบเจอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Make a wish into the wellทำให้ความปรารถนาเข้ากัน
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน
Take me into the house and let me rest.พาฉันเข้าไปในบ้านและส่วนที่ เหลือให้ฉัน
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป
Napaloni's train is coming into the station.ขบวนรถไฟของ เนโพเลนี ได้เทียบชานชราแล้ว
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ
They chopped me into firewood.พวกเขาสับให้ฉันเป็นฟืน
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น

into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区划 / 行政區劃] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区画 / 行政區畫] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
南胶河[Nán jiāo hé, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄏㄜˊ, 南胶河 / 南膠河] Nanjiao River (Shandong province, flows into Qingdao harbor)
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, 太液池] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai
天舟座[tiān zhōu zuò, ㄊㄧㄢ ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ, 天舟座] Argo (constellation, now divided into Carina 船底座 and Puppis 船尾座)
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 躲] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding
揣在怀里[chuāi zài huái lǐ, ㄔㄨㄞ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 揣在怀里 / 揣在懷裡] to tuck into one's bosom; also written 搋在懷裡|搋在怀里
搋在怀里[chuāi zài huái lǐ, ㄔㄨㄞ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 搋在怀里 / 搋在懷裡] to tuck into one's bosom; also written 揣在懷裡|揣在怀里
并行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 并行不悖 / 並行不悖] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel
破颜[pò yán, ㄆㄛˋ ㄧㄢˊ, 破颜 / 破顏] break into a smile; to open (of flowers)
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 諴] bring into accord; sincerity
拆分[chāi fēn, ㄔㄞ ㄈㄣ, 拆分] separate; broken up into separate items
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
开夜车[kāi yè chē, ㄎㄞ ㄧㄝˋ ㄔㄜ, 开夜车 / 開夜車] burn the midnight oil; work late into the night
[jù, ㄐㄩˋ, 粔] cakes made from rice flour twisted into rings
质疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, 质疑 / 質疑] call into question; question (truth or validity)
陷于[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, 陷于 / 陷於] caught in (a bad situation); fall into (a trap etc)
飞蛾投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, 飞蛾投火 / 飛蛾投火] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction
迫不得已[pò bù dé yǐ, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 迫不得已] to have no alternative (成语 saw); compelled by circumstances; forced into sth
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, 淤血 / 瘀血] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, 打交道] come into contact with; have dealing with
拘禁[jū jìn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 拘禁] constraint; take into custody; to restrain
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, 对亲 / 對親] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
废弛[fèi chí, ㄈㄟˋ ㄔˊ, 废弛 / 廢弛] to fall into disuse (of laws, customs etc); to neglect
拘押[jū yā, ㄐㄩ ㄧㄚ, 拘押] (arrest and) take into custody
染风习俗[rǎn fēng xí sú, ㄖㄢˇ ㄈㄥ ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 染风习俗 / 染風習俗] bad habits; to get into bad habits through long custom
监禁[jiān jìn, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 监禁 / 監禁] to imprison; to jail; to take into custody
女娃[nǚ wá, ㄋㄩˇ ㄨㄚˊ, 女娃] mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝 who turned into bird Jingwei 精衛|精卫 after drowning
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 淬] dip into water; to temper
成灾[chéng zāi, ㄔㄥˊ ㄗㄞ, 成灾 / 成災] disastrous; to turn into a disaster
受瘪[shòu biě, ㄕㄡˋ ㄅㄧㄝˇ, 受瘪 / 受癟] discomfited; to get into a mess
解离[jiě lí, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˊ, 解离 / 解離] dissociation; to break up a chemical compound into its elements
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 等分] division into equal parts; equipartition
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
避坑落井[bì kēng luò jǐng, ㄅㄧˋ ㄎㄥ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ, 避坑落井] dodge a pit only to fall into a well; out of the frying pan into the fire
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff
永恒[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, 永恒 / 永恆] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die)

into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
カッとなる;かっとなる[, katsu tonaru ; kattonaru] (exp,v5r) (col) (See カッと・1) to flare up; to fly into a rage
カッと来る[カッとくる, katsu tokuru] (vk) (uk) (See カッと・1) to be made angry; to fly into a rage
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables)
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
シンクレティズム[, shinkureteizumu] (n) syncretism (interworking of two or more cultural perspectives into one system)
ずぶり[, zuburi] (adv,adv-to) (stabbing) through; (plunging) into
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil)
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste
セル化[セルか, seru ka] (n) {comp} cell encapsulation; conversion into cells
ディアテッサロン[, deiatessaron] (n) (obsc) diatessaron (the four Gospels woven into a single narrative)
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece)
ノベライゼーション[, noberaize-shon] (n,vs) novelization (turning a film script into a novel)
ノリの良い[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリが良い) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.)
ノンステップバス[, nonsuteppubasu] (n) bus without a step up into it, usually because it lowers itself, or has a lift (wasei
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P)
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into
ボイド管[ボイドかん, boido kan] (n) cardboard tube for pouring concrete into on building sites
マスククリア[, masukukuria] (vs) (See マスクブロー) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water (wasei
マスクブロー[, masukuburo-] (vs) (See マスククリア) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water or equalize the pressure (wasei
ミツグ君[ミツグくん, mitsugu kun] (n) (sl) (See 貢ぐ) man who is easily compelled into giving a woman gifts; a man only used to receive gifts from
めらめら[, meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セル化[セルか, seru ka] cell encapsulation, conversion into cells
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing
製品化[せいひんか, seihinka] making into a product (vs)
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point
イントラネット[いんとらねっと, intoranetto] intranet
イントラネットウェア[いんとらねっとうえあ, intoranettouea] IntranetWare
エージント[えーじんと, e-jinto] agent
エンドポイント[えんどぽいんと, endopointo] endpoint
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point
クロスポイント[くろすぽいんと, kurosupointo] crosspoint
コードポイント[こーどぽいんと, ko-dopointo] code point
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point
チェックポイント[ちえっくぽいんと, chiekkupointo] checkpoint
ディシジョンポイント[でいしじょんぽいんと, deishijonpointo] decision point
テイント[ていんと, teinto] tainted
ネットワークアクセスポイント[ねっとわーくあくせすぽいんと, nettowa-kuakusesupointo] network access point, NAP
ノンプリント機能[のんぷりんときのう, nonpurintokinou] nonprint function
ヒント[ひんと, hinto] hint
フットプリント[ふっとぷりんと, futtopurinto] footprint
プリントキュー[ぷりんときゅー, purintokyu-] print queue
プリントスプール[ぷりんとすぷーる, purintosupu-ru] print spooling
プリントスルー[ぷりんとするー, purintosuru-] print through
プリント回路[プリントかいろ, purinto kairo] printed circuit
プリント基板[プリントきばん, purinto kiban] printed board
プリント基盤[プリントきばん, purinto kiban] PCB, printed wiring board
プリント板[プリントばん, purinto ban] printed circuit (PC) board
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] printed circuit board
ブレークポイント[ぶれーくぽいんと, bure-kupointo] breakpoint
ペイントプログラム[ぺいんとぷろぐらむ, peintopuroguramu] paint program
ペイント系プログラム[ペイントけいプログラム, peinto kei puroguramu] paint program
ポイント・ツウ・マルチポイント[ぽいんと . つう . まるちぽいんと, pointo . tsuu . maruchipointo] point to multipoint
ポイントオブプレザンス[ぽいんとおぶぷれざんす, pointoobupurezansu] point of presence (POP)
ポイントツーポイントシステム[ぽいんとつーぽいんとしすてむ, pointotsu-pointoshisutemu] point-to-point system
マッキントッシュ[まっきんとっしゅ, makkintosshu] Macintosh
マック[まっく, makku] Mac (abbr. of Macintosh), Mach
マック版[マックはん, makku han] Macintosh version
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library
折り返しポイント[おりかえしポイント, orikaeshi pointo] loopback point
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..
預ける[あずける, azukeru] Thai: ฝากให้คนอื่นดูแล English: to give into custody
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: กระแทกถูก English: to run into
込める[こめる, komeru] Thai: ใส่ไว้ English: to put into
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated

into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบเข้ามาใน[n. exp.] (aēp khao mā) EN: slip into FR: s'introduire
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao ) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind FR: lire dans les pensées de qqn
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
อธิบายเพิ่มเติม[v. exp.] (athibāi pho) EN: go into detail FR: expliciter
อาวาหะ[n.] (āwāha) EN: marriage which the wife moves into husband's house FR:
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreu) EN: divide in two ; cut into half FR: partager en deux ; couper en deux
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups ; bisect FR: grouper
แบ่งออกเป็น[v. exp.] (baeng øk pe) EN: be divided into FR: se diviser en
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen k) EN: split into factions ; form cliques FR:
แบ่งพรรคแบ่งพวก[v. exp.] (baeng phak ) EN: divide into factions FR:
แบ่งประเภท[v. exp.] (baeng praph) EN: classify ; form into groups FR: classifier
แบ่งส่วน[v. exp.] (baeng suan) EN: portion out ; share ; divide into parts ; apportion ; partition FR:
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender ; create ; give rise to ; ordain ; predestine ; destine FR: transformer
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off FR:
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap ch) EN: enforce ; give force to ; come into force ; take effect FR: entrer en vigueur
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods into a ship FR: charger un bateau
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
บินเข้าไป[v. exp.] (bin khao pa) EN: fly into FR:
เบิกไพร[v.] (boēkphrai) EN: perform a ceremony before going into a forest FR:
บุ[v.] (bu) EN: cover (with) ; upholster ; line (with) ; hammer into shape FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk FR: devenir moine
บวชเรียน[v. exp.] (būat rīen) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood FR: être ordonné
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun FR: attaquer ; envahir ; faire irruption
บุกรุกบ้าน[v. exp.] (bukruk bān) EN: break into a house FR: s'introduire dans une habitation
บุ่มบ่าม[v.] (bumbām) EN: rush in ; bungle into FR:
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments FR: être bosselé ; être cabossé
ใช้บังคับแก่[v. exp.] (chai bangkh) EN: enforce ; come into force ; come into effect ; take effect ; impose upon ; enforce against  FR:
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
ชนกัน[v. exp.] (chon kan) EN: collide ; bump into ; confront FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer ; se télescoper
ฉุน[v.] (chun) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ได้รูป [v. exp.] (dāi rūp) EN: be well fit ; set something into shape FR:
ดั้นด้น[v.] (dandon) EN: force one's way into ; thrust ahead ; press forward FR: forcer le passage
ด่าสาดเสียเทเสีย[v. exp.] (dā sātsīath) EN: tear into (someone) ; give someone a tongue-lashing FR:
เดินเข้ามาใน[v. exp.] (doēn khao m) EN: walk into FR: entrer dans
โดยคำนึงถึง[X] (dōi khamneu) EN: having regard to ; having in mind that ; considering that ; taking into account FR:
ด้น[v.] (don) EN: push forward ; penetrate into FR:
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge FR: confier ; recommander

into ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einlagerung {f}admission into warehouse
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn
Machtübernahme {f}coming into power
Millionenschaden {m}damage running into millions
Ungebräuchlichkeit {f} | in Vergessenheit geraten; außer Gebrauch kommendesuetude | to fall into desuetude
Aufregung {f} | in Aufregung versetzendither | to throw into a dither; be all of a dither; be in a dither
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral
Trott {m} | in einen Trott verfallen | aus dem Trott nicht mehr herauskommenrut | to get into a rut | to be in a rut
eingehakt {adj}hooked into
Mehrfamilienhaus {n}house divided into flats; apartment house [Am.]
Menschenkenntnis {f}knowledge of human nature; insight into human nature
Priesterschaft {f}; geistliches Amt; kirchliches Amt | Pfarrer werden; Geistlicher werdenministry | to enter the ministry; to go into the ministry
Verklappung {f}ocean dumping; dumping (of) waste into the sea
Tasche {f} | tief in die Tasche greifen | in die eigene Tasche arbeitenpocket | to dip into one's purse (pocket) | to line one's pocket
Reibekuchen {m} [cook.]potato fritter (grated raw potatoes fried into a pancake)
Schwulitäten {pl} (Schwierigkeiten) | in Schwulitäten kommenscrape | to get into a scrape
unabsehbar; nicht erkennbar {adj} | auf unabsehbare Zeitunforeseeable | far into the future
Erdumlaufbahn {f} eines Satelliten | in die Erdumlaufbahn schießen(earth) orbit | to send into orbit
Betrieb {m} | in Betrieb | in Betrieb setzen | in Betrieb gesetzt | Betrieb und Wartungoperation; service | in operation | to put into operation | activated | operation and maintenance
Computerausdruck {m}computer printout
Umrechnung {f} (in)conversion (into)
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission)
Aufnahme {f} (in)initiation (into)
Einbindung {f} (in) | Einbindung in internationale Verpflichtungenintegration (into); involvement (in) | involvement in international tasks
Intonation {f}intonation
intolerant {adj} | intoleranter | am intolerantestenintolerant | more intolerant | most intolerant
intolerant {adv}intolerantly
unerträglich; intolerierbar {adj} | unerträglicher | am unerträglichstenintolerable | more intolerable | most intolerable
unduldsam (gegen) {adj} | unduldsamer | am unduldsamstenintolerant (of) | more intolerant | most intolerant
(gewaltsames) Eindringen {n} (in)intrusion (into)
Einmarsch {m} (in) [mil.]intrusion (into)
eintönig; monoton {adj} | eintöniger | am eintönigstenmonotonous | more monotonous | most monotonous
Monotonie {f}; Eintönigkeit
Pintobohne {f}pinto bean
Schecke {f} (Pferd)pinto [Am.]
langatmig; langweilig; eintönig {adj} | langatmiger; langweiliger; eintöniger | am langatmigsten; am langweiligsten; am eintönigstenprosy | prosier | prosiest
Recherche {f} | Recherchen anstellen (über)investigation; inquiry; enquiry; research | to make investigations (about into); to investigate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า into
Back to top