ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

industry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *industry*, -industry-

industry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
industry (n.) ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี) See also: ความมานะ, ความพยายาม Syn. diligence, industriousness Ops. idleness, laziness, sloth
industry (n.) ธุรกิจ See also: การพาณิชย์, การค้า Syn. business, commerce
industry (n.) อุตสาหกรรม See also: ภาคอุตสาหกรรม Syn. manufactures, capital
English-Thai: HOPE Dictionary
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
industry standard architeใช้ตัวย่อว่า ISA (อ่านว่า อิซ่า) ซึ่งก็คือบัส (bus) แบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องไอบีเอ็ม เอที (IBM AT) คอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบไอบีเอ็มมักใช้บัสนี้หรืออีซา (EISA) ดู EISA เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
industry(n) อุตสาหกรรม,ความพยายาม,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
industryอุตสาหกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industryอุตสาหกรรม, ความเพียรพยายาม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ.อ.ป. (n.) The Forest Industry Organization See also: FIO Syn. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (n.) Forest Industry Organization See also: FIO Syn. อ.อ.ป.
อุตสาหกรรม (n.) industry
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (n.) Industry Minister
กระทรวงอุตสาหกรรม (n.) Ministry of Industry
วงการบิน (n.) airline industry
อก (n.) Ministry of Industry Syn. กระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการผลิต (n.) manufacture industry
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (n.) tourist industry
อุตสาหกรรมหนัก (n.) heavy industry Ops. อุตสาหกรรมเบา
อุตสาหกรรมเกษตร (n.) agro-industry
อุตสาหกรรมเบา (n.) light industry Ops. อุตสาหกรรมหนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Heavy industry takes an interest in this endlessly renewable labour force.เหล่าอุตสาหกรรมหนักต่างก็สนใจ ในแรงงานใหม่ชนิดนี้
Well, if you'd read your industry breakdown,... ..you'd see that our success in the action-figure area... ..has climbed from 27 per cent to 45 per cent in the last two years.ผมเอาตารางเวลาทํางานให้เขาดู เขาบอกว่า... มันไม่ใช่ขบวนการบัญชีที่ถูกต้อง ขอผมผ่อนประสาทหน่อยเถอะ
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next 50 years.ที่จะนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรมแขนต่อไปอีก 50 ปี
But it's private industry like yours that stands to benefit most... by moving inside the wire of Commandant Amon Goeth's camp--เป็น ร.ง.เอกชนเหมือนของคุณ ...ซึ่งก็ควรย้ายมารวมกัน
Will it work with an industry standard bio-port?มันจะทำงานกับ ไบโอ-พอร์ทพื้นฐานได้หรือ
I assume that you both have had these industry standard bio-ports that you mentioned installed.ผมคิดว่า คุณทั้งสองมีมัน ไบโอ-พอดส์พื้นฐานจากโรงงาน ซึ่งคุณต้องติดตั้งมัน
Furthermore industry has known about this at least most industries have known about this and have attempted to trivialize these risks.ยิ่งกว่านั้น อุตสาหกรรมก็รู้เรื่องพวกนี้ดี อุตสาหกรรมส่วนใหญ่รู้อยู่แก่ใจ แต่ยังพยายามกลบเกลื่อนความเสี่ยงเหล่านี้
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้
My work spans all industry sectorsงานของผมครอบคลุมทุกภาคส่วนของธุรกิจ
So for example if a public steel industry runs at a loss it's providing cheap steel to other industries maybe that's a good thing.เช่น ถ้าโรงงานเหล็กของรัฐดำเนินกิจการขาดทุน มันสามารถขายเหล็กราคาถูกแก่อุตสาหกรรมอื่น นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีก็ได้
One family cannot combat an industry that spendsครอบครัวหนึ่งไม่สามารถต่อสู้กับอุตสาหกรรม
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา

industry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, 上汽] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC)
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, 分区 / 分區] allocated area (for housing, industry etc); district
宝莱坞[Bǎo lái wù, ㄅㄠˇ ㄌㄞˊ ˋ, 宝莱坞 / 寶萊塢] Bollywood (film industry based in Mumbai, India)
企业集团[qǐ yè jí tuán, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 企业集团 / 企業集團] industry association
工商[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, 工商] industry and commerce
工业的巨头[gōng yè de jù tóu, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄊㄡˊ, 工业的巨头 / 工業的巨頭] industry mogul
业界标准[yè jiè biāo zhǔn, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 业界标准 / 業界標準] industry standard
牧业[mù yè, ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, 牧业 / 牧業] animal husbandry; animal product industry
军火[jūn huǒ, ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ, 军火 / 軍火] arms; weapons (industry)
航空事业[háng kōng shì yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 航空事业 / 航空事業] aviation industry
航空业[háng kōng yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄧㄝˋ, 航空业 / 航空業] aviation industry
酿酒业[niàng jiǔ yè, ㄋㄧㄤˋ ㄐㄧㄡˇ ㄧㄝˋ, 酿酒业 / 釀酒業] brewing industry; wine industry
建筑业[jiàn zhù yè, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄧㄝˋ, 建筑业 / 建築業] building industry
化学工业[huà xué gōng yè, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 化学工业 / 化學工業] chemical industry
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, 化工] chemical engineering; chemical industry
计算机工业[jì suàn jī gōng yè, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 计算机工业 / 計算機工業] computer industry
国防工业[guó fáng gōng yè, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 国防工业 / 國防工業] defense industry
电子工业[diàn zǐ gōng yè, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 电子工业 / 電子工業] electronics industry
渔业[yú yè, ㄩˊ ㄧㄝˋ, 渔业 / 漁業] fishing industry; fishery
林业[lín yè, ㄌㄧㄣˊ ㄧㄝˋ, 林业 / 林業] forest industry; forestry
实业[shí yè, ㄕˊ ㄧㄝˋ, 实业 / 實業] industry; commercial enterprise
工商界[gōng shāng jiè, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ㄐㄧㄝˋ, 工商界] industry; the world of business
工业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 工业 / 工業] industry
业界[yè jiè, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, 业界 / 業界] industry
产业[chǎn yè, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 产业 / 產業] industry; estate; property; industrial
行业[háng yè, ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, 行业 / 行業] industry; business
大型企业[dà xíng qǐ yè, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 大型企业 / 大型企業] large scale industry; major industry
支柱产业[zhī zhù chǎn yè, ㄓ ㄓㄨˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 支柱产业 / 支柱產業] mainstay industry
制造业[zhì zào yè, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ, 制造业 / 制造業] manufacturing industry
矿业[kuàng yè, ㄎㄨㄤˋ ㄧㄝˋ, 矿业 / 礦業] mining industry
核工业部[hé gōng yè bù, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, 核工业部 / 核工業部] Ministry of Nuclear Industry
工业现代化[gōng yè xiàn dài huà, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 工业现代化 / 工業現代化] modernization of industry, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations
国营企业[guó yíng qǐ yè, ㄍㄨㄛˊ ˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 国营企业 / 國營企業] nationalized industry
制药业[zhì yào yè, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄧㄝˋ, 制药业 / 制藥業] pharmaceutical industry
第一产业[dì yī chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄧ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第一产业 / 第一產業] primary sector of industry
第二产业[dì èr chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第二产业 / 第二產業] secondary sector of industry
服务业[fú wù yè, ㄈㄨˊ ˋ ㄧㄝˋ, 服务业 / 服務業] service industry
第三产业[dì sān chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第三产业 / 第三產業] tertiary sector of industry
纺织工业[fǎng zhī gōng yè, ㄈㄤˇ ㄓ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 纺织工业 / 紡織工業] textile industry
旅游业[lǚ yóu yè, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄧㄝˋ, 旅游业 / 旅遊業] tourism industry

industry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンブリー工業[アセンブリーこうぎょう, asenburi-kougyou] (n) assembly industry
インダストリー;インダストリ[, indasutori-; indasutori] (n) industry
ガス化学工業[ガスかがくこうぎょう, gasu kagakukougyou] (n) gas chemical industry
リース産業[リースさんぎょう, ri-su sangyou] (n) leasing industry
リーディングインダストリー[, ri-deinguindasutori-] (n) leading industry
乳業[にゅうぎょう, nyuugyou] (n) dairy industry
加工産業[かこうさんぎょう, kakousangyou] (n) manufacturing industry
勧工[かんこう, kankou] (n) encouragement of industry
土建業[どけんぎょう, dokengyou] (n) the (civil engineering and) construction industry
地場産業[じばさんぎょう, jibasangyou] (n) local (silverware) industry (of the town)
家内工業[かないこうぎょう, kanaikougyou] (n) household or cottage industry
帖合[ちょうあい, chouai] (n) type of commission system in the book industry in Japan
戦時産業[せんじさんぎょう, senjisangyou] (n) wartime industry
手工業[しゅこうぎょう, shukougyou] (n) handicraft industry
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] (n) {comp} Extended Industry Standard Architecture; EISA
整理淘汰[せいりとうた, seiritouta] (n,vs) reorganize an enterprise and weed out redundant workers; reorganize an industry and weed out redudant enterprises
斜陽産業[しゃようさんぎょう, shayousangyou] (n) sunset industry; declining industry
業界アナリスト[ぎょうかいアナリスト, gyoukai anarisuto] (n) industry analyst
沖合い漁業[おきあいぎょぎょう, okiaigyogyou] (n) offshore fishing industry
海産業[かいさんぎょう, kaisangyou] (n) marine industries; maritime industry
着味[ちゃくみ, chakumi] (n) seasoning (esp. in food industry with additives); flavoring
知識産業[ちしきさんぎょう, chishikisangyou] (n) the knowledge industry
稼ぐに追いつく貧乏無し[かせぐにおいつくびんぼうなし, kasegunioitsukubinbounashi] (exp) (id) Poverty is a stranger to industry
自動車業界[じどうしゃぎょうかい, jidoushagyoukai] (n) automotive industry; motor vehicle industry
自動車産業[じどうしゃさんぎょう, jidoushasangyou] (n) automotive industry
航空宇宙工業[こうくううちゅうこうぎょう, koukuuuchuukougyou] (n) aerospace industry
航空宇宙産業[こうくううちゅうさんぎょう, koukuuuchuusangyou] (n) aerospace industry
薬業界[やくぎょうかい, yakugyoukai] (n) (See 製薬業界) pharmaceutical industry; medicine industry
製材業[せいざいぎょう, seizaigyou] (n) lumbering (sawing) industry
製薬業界[せいやくぎょうかい, seiyakugyoukai] (n) pharmaceutical industry
軍事産業[ぐんじさんぎょう, gunjisangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry
軍需産業[ぐんじゅさんぎょう, gunjusangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry
近海漁業[きんかいぎょぎょう, kinkaigyogyou] (n) inshore fishing industry
醸造業[じょうぞうぎょう, jouzougyou] (n) brewing industry
重厚長大産業[じゅうこうちょうだいさんぎょう, juukouchoudaisangyou] (n) smokestack industry
金属工業[きんぞくこうぎょう, kinzokukougyou] (n) metalworking industry
風俗営業[ふうぞくえいぎょう, fuuzokueigyou] (n) (1) business offering food and entertainment; cabaret, club and restaurant business; (2) sex industry
養殖業[ようしょくぎょう, youshokugyou] (n) aquaculture industry
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI
ウォッチャー[, uoccha-] (n) {comp} (industry) watcher; analyst
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA)
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association
業界標準[ぎょうかいひょうじゅん, gyoukaihyoujun] industry standard
業界標準アーキテクチャ[ぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, gyoukaihyoujun a-kitekucha] Industry Standard Architecture (ISA)
業界標準化[ぎょうかいひょうじゅんか, gyoukaihyoujunka] industry standardization
業界精通者[ぎょうかいせいつうしゃ, gyoukaiseitsuusha] industry expert
業界規範[ぎょうかいきはん, gyoukaikihan] industry standard, industry norm
産業[さんぎょう, sangyou] industry
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association
通信事業[つうしんじぎょう, tsuushinjigyou] communications industry
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] Thai: อุตสาหกรรม English: industry

industry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)[org.] (Bansat Prak) EN: Small Industry Credit Guarantee Corporation FR:
การพัฒนาอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān phattha) EN: industrial development ; industry development FR: développement industriel [m]
เขตอุตสาหกรรม[n. exp.] (khēt utsāha) EN: industrial area ; industry zone FR: zone industrielle [f]
ความพากเพียร[n.] (khwām phākp) EN: perseverance ; industry FR: persévérance [f]
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāh) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence FR:
กระทรวงการอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Industry FR: ministère de l'Industrie [m]
กระทรวงอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Ut) EN: Ministry of Industry FR: ministère de l'Industrie [m]
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้[org.] (Ongkān Utsā) EN: Forest Industry Organization (FIO) FR:
เภสัชอุตสาหกรรม[n.] (phēsat-utsā) EN: pharmaceutical industry FR: industrie pharmaceutique [f]
ประมง[n.] (pramong) EN: fish culture ; fishery ; fishing industry ; aquaculture FR: pêcherie [f] ; pisciculture [f] ; aquaculture [f]
ธุรกิจบันเทิง[n. exp.] (thurakit ba) EN: entertainment industry FR:
ธุรกิจบริการ[n. exp.] (thurakit bø) EN: service industry ; service business ; service rendering business FR:
อุสส่าห์[n.] (utsā) EN: industry ; effort ; perseverance ; diligence FR:
อุสสาหะ[n.] (utsāha) EN: industry ; effort ; perseverance ; diligence FR:
อุตสาหกรรม[n.] (utsāhakam) EN: industry ; industrial enterprise FR: industrie [f] ; entreprise industrielle [f] ; complexe [m]
อุตสาหกรรมอาหาร[n. exp.] (utsāhakam ā) EN: food industry ; primary industries FR: industrie alimentaire [f]
อุตสาหกรรมบันเทิง[n. exp.] (utsāhakam b) EN: entertainment industry FR:
อุตสาหกรรมเบา[n. exp.] (utsāhakam b) EN: light industry FR: industrie légère [f]
อุตสาหกรรมด้านอาหาร[n. exp.] (utsāhakam d) EN: food industry FR: industrie alimentaire [f]
อุตสาหกรรมการบิน[n. exp.] (utsāhakam k) EN: aviation industry FR: industrie aéronautique [f]
อุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน[n. exp.] (utsāhakam k) EN: financial services industry FR:
อุตสาหกรรมการผลิต[n. exp.] (utsāhakam k) EN: manufacture industry FR: industrie manufacturière [f]
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว[n. exp.] (utsāhakam k) EN: tourism industry ; touristic industry ; tourist trade FR: industrie touristique [f]
อุตสาหกรรมเคมี[n. exp.] (utsāhakam k) EN: chemical industry FR: industrie chimique [f]
อุตสาหกรรมหลัก[n. exp.] (utsāhakam l) EN: basic industry FR: industrie de base [f]
อุตสาหกรรมเหล็ก[n. exp.] (utsāhakam l) EN: steel industry FR: industrie de l'acier [f]
อุตสาหกรรมในครัวเรือน[n. exp.] (utsāhakam n) EN: cottage industry FR:
อุตสาหกรรมหนัก[n. exp.] (utsāhakam n) EN: heavy industry FR: industrie lourde [f]
อุตสาหกรรมป่าไม้[n. exp.] (utsāhakam p) EN: timber industry FR:
อุตสาหกรรมภาพยนตร์[n. exp.] (utsāhakam p) EN: film industry FR:
อุตสาหกรรมพื้นฐาน[n. exp.] (utsāhakam p) EN: primary industry ; primary industries [pl] FR:
อุตสาหกรรมรถยนต์[n. exp.] (utsāhakam r) EN: automotive industry FR: industrie automobile [f]
อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ[n.] (utsāhakam s) EN: semiconductor industry FR: industrie des semi-conducteurs [f]
อุตสาหกรรมสารเคมี[n. exp.] (utsāhakam s) EN: chemical industry FR: industrie chimique [f] ; industrie des produits chimiques [f]
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า [n. exp.] (utsāhakam s) EN: garment industry FR: industrie du vêtement [f]
อุตสาหกรรมสิ่งทอ[n. exp.] (utsāhakam s) EN: textile industry FR: industrie textile [f]
อุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว[n. exp.] (utsāhakam t) EN: growth industry FR: industrie en pleine croissance [f]
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว[n. exp.] (utsāhakam t) EN: tourist industry FR: industrie du tourisme [m]
อุตสาหกรรมยา[n. exp.] (utsāhakam y) EN: pharmaceutical industry FR: industrie pharmaceutique [f] ; industrie du médicament [f]
อุตสาหกรรมยาง[n. exp.] (utsāhakam y) EN: rubber industry FR: industrie du caoutchouc [f]

industry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luft- und Raumfahrtindustrie {f}aerospace industry
Luftfrachtransportgewerbe {n}air cargo industry
Luftfahrtsindustrie {f}airline industry
Zulieferindustrie {pl}ancillary industry
Bekleidungsindustrie {f}apparel industry
Haushaltsgeräteindustrie {f}appliance industry
Rüstungsindustrie {f}arms industry; armaments industry
Branchenspanne {f}average industry margin
Backwarenindustrie {f}baking industry
Getränkeindustrie {f}beverage industry
Bootsbau {m}boat building industry
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry
Montanindustrie {f}coal and steel industry
Heimindustrie {f}cottage industry [Br.]
Elektronikindustrie {f}electronic industry
Filmindustrie {f}film industry
Lebensmittelindustrie {f}food industry
Holzverarbeitungsindustrie {f}forest industry
Genussmittelindustrie {f}luxury food industry
Schlüsselindustrie {f}key industry
Großindustrie {f}large scale industry
Fleischwarenindustrie {f}meat industry
Kraftfahrzeugindustrie {f}motor vehicle industry
Pharmaindustrie {f}pharmaceutical industry
Druckindustrie {f}printing industry
Privatwirtschaft {f}private industry
Wirtschaftsminister {m}Secretary of State for Trade and Industry; Trade and Industry Secretary [Br.]
Textilindustrie {f}textile industry
Holzindustrie {f}timber industry
branchenüblich {adj}usual in the trade; usual in the industry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า industry
Back to top