ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

islam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *islam*, -islam-

islam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Islam (n.) มุสลิมและประเทศมุสลิม
Islam (n.) ศาสนาอิสลาม See also: อิสลาม
Islamabad (n.) ชื่อเมืองหลวงของปากีสถาน See also: กรุงอิสลามาบัด
Islamic (adj.) ของอิสลาม
Islamic people (n.) ชาวอิสลาม
Islamite (n.) อิสลามิกชน See also: มุสลิม
English-Thai: HOPE Dictionary
islam(อิส'เลิม,อิซ'เลิม) n. ศาสนาอิสลาม,อิสลามิกชน,ประเทศอิสลาม, See also: islamic,Islamitic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
Islam(n) ศาสนาอิสลาม,ชาวอิสลาม,ชาวมุสลิม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Islamศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวอิสลาม (n.) Islam See also: Islamic people Syn. ชาวมุสลิม, แขก
ศาสนาอิสลาม (n.) Islam Syn. อิสลาม
อิสลาม (n.) Islam
ข้าวบุหรี่ (n.) Islamic dish consisting of rice with buried meat
ข้าวหมก (n.) Islamic dish consisting of rice with buried meat Syn. ข้าวบุหรี่
อาจาด (n.) Islamic dish made of cucumber slices and onions in vinegar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I demand her proper treatment, as islam decrees.ฉันต้องการให้ปฏิบัติกับเธอดังเช่นอิสลาม
Yo, that's a nation of islam thing, changing your name.นั่นมันแบบชาติอิสลามต่างหาก - ที่ต้องเปลี่ยนชื่อ
Käännymme islamilaisiksi - ja kadumme myöhemmin.เปลี่ยนไปเป็นของพวกอิสลาม แล้วจะเสียใจ.
Sir, the placement of the stones around the pit, marker for the five pillars of Islam.ท่านครับ การจัดวางหินรอบๆหลุมนั่น มันเป็นสัญลักษณ์ 5 เสา ของศาสนาอิสลาม
Buddhism, Christian, Islam, Hindu... we handle all religions here.พุทธ คริส อิสลาม ฮินดู เรานับถือหมด
Or sameer? I know I enjoyed our brief conversion to islam.หรือแซมมัว ฉันรู้ ฉันหละสนุกจริงๆความกล้าของเราเพื่อคุยกับคนมุสลิม
Most of his commissions are from charitable Islamic groups who then give money to the jihadists.รายได้ทั้งหมดของเขามาจากกลุ่มผู้สนับสนุนอิสลาม พวกเดียวกับที่จ่ายเงินให้ผู้ก่อการร้าย
We're hoping to get some sketches and a bid by, say, next Thursday before the Islamic weekend.เราอยากได้ตัวแบบร่าง แล้วก็ราคา... ภายในพฤหัสหน้า ก่อนเข้าสัปดาห์ถือศีลอด
The Islamic explorer Ibn Battuta journeyed with a group of orphans that were being taken to a remote shido hidden among snowcapped mountains.นักสำรวจอิสลาม อิบ บัตตูตาได้เดินทางมาพบกลุ่มเด็กกำพร้า ที่ถูกนำตัวมาฝึกฝนการต่อสู้ ถูกซุกซ่อนอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิน
How has news of his death been received back in the Islamic Republic?ข่าวการเสียชีวิตของท่าน ที่สาธารณรัฐอิสลามิกได้รับเป็นอย่างไร?
But President Logan's experience with foreign policy and his skills in negotiation have already proven to be a great asset in these final hours before the signing of the peace agreement with the Islamic Republic.แต่ด้วยประสบการณ์ด้านนโยบาย ต่างประเทศของ ปธน.ชาร์ล โลแกน และทักษะของเขาในการเจรจา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็น ทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามาก
General brucker, the islamic republicท่านนายพลบรูคเกอร์ ว่าสาธารณรัฐอิสลาม

islam ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
伊斯兰堡[Yī sī lán bǎo, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄅㄠˇ, 伊斯兰堡 / 伊斯蘭堡] Islamabad (capital of Pakistan)
中国伊斯兰教协会[Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国伊斯兰教协会 / 中國伊斯蘭教協會] Chinese Patriotic Islamic Association
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ, 死神] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人)
伊玛目[Yī mǎ mù, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˋ, 伊玛目 / 伊瑪目] Imam, religious leader in Shia islam
伊斯兰[Yī sī lán, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ, 伊斯兰 / 伊斯蘭] Islam
伊斯兰教[Yī sī lán jiào, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ, 伊斯兰教 / 伊斯蘭教] Islam
伊斯兰圣战组织[Yī sī lán shèng zhàn zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄕㄥˋ ㄓㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 伊斯兰圣战组织 / 伊斯蘭聖戰組織] Islamic Jihad (Palestinian armed faction)
回教[Huí jiào, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˋ, 回教] Islamic faith, Muslim
清真[qīng zhēn, ㄑㄧㄥ ㄓㄣ, 清真] Islamic; Muslim
古兰经[gǔ lán jīng, ㄍㄨˇ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄥ, 古兰经 / 古蘭經] Koran (Islamic scripture); Quran
麦加[Mài jiā, ㄇㄞˋ ㄐㄧㄚ, 麦加 / 麥加] Mecca (the holiest city of Islam)
阿布沙耶夫[Ā bù Shā yē fū, ㄚ ㄅㄨˋ ㄕㄚ ㄧㄝ ㄈㄨ, 阿布沙耶夫] Abu Sayyaf, militant Islamist separatist group also known as al-Harakat al-Islamiyya
毛拉[máo lā, ㄇㄠˊ ㄌㄚ, 毛拉] Mullah (religious leader in Islam)
伊斯兰会议组织[Yī sī lán Huì yì Zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 伊斯兰会议组织 / 伊斯蘭會議組織] Organization of the Islamic Conference

islam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イスラム(P);イスラーム[, isuramu (P); isura-mu] (n,adj-no) Islam; (P)
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism
イスラム復興[イスラムふっこう, isuramu fukkou] (n) Islamic revival
イスラム教[イスラムきょう, isuramu kyou] (n,adj-no) Islam; (P)
イスラム文化[イスラムぶんか, isuramu bunka] (n) Islamic culture
イスラム暦[イスラムれき, isuramu reki] (n) Islamic calendar
イスラム法[イスラムほう, isuramu hou] (n) (See シャリーア) Islamic law (i.e. sharia)
イスラム諸国[イスラムしょこく, isuramu shokoku] (n,adj-f) Islamic countries; Islamic world
イスラム過激主義[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism
コモロ[, komoro] (n) (Federal Islamic Republic of the) Comoros
ハマス[, hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group)
ヒジュラ暦[ヒジュラれき, hijura reki] (n) Islamic calendar
ワッハーブ派[ワッハーブは, wahha-bu ha] (n) Wahhabism; Wahabism (orthodox Sunni sect of Islam)

islam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิสลาม[n. prop.] (Itsalām) EN: Islam ; Muhammadanism ; Mohammedanism FR: islam [m]
สำนักจุฬาราชมนตรี[org.] (Samnak Julā) EN: Sheikhul Islam Office FR:
ศาสนาอิสลาม[n. exp.] (sātsanā Its) EN: Islam ; islamism ; Mohammedanism ; Muslimism ; Moslemism FR: islam [m] ; islamisme [m]
ศาสนามุสลิม[n. exp.] (sātsanā Mut) EN: Mohammedanism ; Muslimism ; Islam ; Islamism ; Moslemism FR: islamisme [m] ; mahométisme [m] (vx)
ไอซิส[n. prop.] (Aisit = Ais) EN: ISIS (Islamic State of Iraq and Greater Syria) FR:
ชารีอะฮ์[n.] (chārī-a) EN: sharia ; Islamic sharia ; Islamic law FR: charia [f] ; sharia [f] ; loi islamique [f]
อิหม่าม[n.] (imām) EN: imam ; Islamic priest ; Islamic headman FR: imam [m]
อิสลามาบัด[n. prop.] (Isalāmābat) EN: Islamabad FR:
อิสลามาบัด ; อิสลามาบาด[n. prop.] (Itsalāmābat) EN: Islamabad FR: Islamabad
จุฬาราชมนตรี[n.] (Julārātcham) EN: chief of the Muslims in Thailand ; Thailand Muslim leader ; Chularatchamontri ; Shaykh al-Islām in Thailand FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
การเข้าสุหนัต[n.] (kān khaosun) EN: Islamic circumcision ; khitan FR:
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด[org.] (Khanakammak) EN: Provincial Islamic Council FR:
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.)[org.] (Khanakammak) EN: Central Islamic Council of Thailand (CICOT) FR:
ข้าวหมก[X] (khāomok) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton FR:
กฎหมายอิสลาม[n. exp.] (kotmāi Itsa) EN: Islamic law FR: loi islamique [f]
โลกมุสลิม[n. exp.] (lōk Mutsali) EN: Muslim world ; Islamic world FR: monde musulman [m]
รัฐอิสลาม[n. prop.] (Rat Itsalām) EN: Islamic State (IS) ; Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ; Daesh FR: État islamique (EI) ; Daesh
สาธารณรัฐอิสลาม[n. exp.] (sāthāranara) EN: Islamic republic FR: république islamique [f]
สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Islamic Republic of Afghanistan FR: République islamique d'Afghanistan [f]
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Islamic Republic of Iran FR: République islamique d'Iran [f]
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Islamic Republic of Mauritania FR: République islamique de Mauritanie [f]
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Islamic Republic of Pakistan FR: République islamique du Pakistan [f]
สุหนัต[n.] (sunat) EN: Islamic circumcision ceremony FR:
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย[TM] (Thanākhān I) EN: Islamic Bank of Thailand FR:
โต๊ะ[n.] (to) EN: headman ; man learned in Islamic lore ; dato = datoh ; imam ; imaum FR:
โต๊ะอิหม่าม[n.] (to-imām) EN: imam ; Islamic priest ; Islamic headman FR: imam [m]

islam ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
islamisch {adj}Islamic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า islam
Back to top