ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intense*, -intense-

intense ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intense (adj.) เข้มข้น See also: รุนแรง, แรงจัด, ถึงขีดสุด Syn. extreme, great, strong
intense (adj.) แรงกล้า See also: เอาจริงเอาจัง Syn. fervent, strenuous, zealous
intensely (adv.) อย่างแรง See also: อย่างรุนแรง, อย่างมาก Syn. greatly, strongly
intenseness (n.) ความแรง See also: ความเข้มข้น, ความรุนแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
intense(อินเทนซฺ') adj. เข้มข้น,หนาแน่น,แรงกล้า,รุนแรง,เร่าร้อน,เอาจริงเอาใจ., See also: intensely adv. intenseness n., Syn. strong ,-A. weak
English-Thai: Nontri Dictionary
intense(adj) มากมาย,แรงกล้า,เข้มข้น,หนาแน่น,ใหญ่โต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้าน (adv.) intensely See also: considerably, exceedingly, extremely Syn. จัด, มาก, ยิ่ง, นัก, จัดจ้าน
ร้อนผะผ่าว (v.) intensely hot See also: be scorching hot
ร้อนผ่าว (v.) intensely hot See also: be scorching hot Syn. ร้อนผะผ่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm coming from ten years of intense competition... with the best athletes in the world.ฉันมาจาก 10 ปีของการแข่งแบบเอาเป็นเอาตาย กับสุดยอดนักกีฬาทั่วโลก
You must have been under the most intense pressure.คุณต้องได้รับการภายใต้ ความดันที่รุนแรงมากที่สุด
You'll leave town immediately or assume the consequences of intense indiscretion.คุณต้องรีบออกจากเมือง ทันที... . ..หรือนึกถึงผลที่จะตามมา จากความพยายามที่จะปากโป้ง
Have you ever loved a woman so completely... that the sound of your voice in her ear... could cause her body to shudder and explode with such intense pleasure... that only weeping could bring her full release?คุณเคยรักผู้หญิงหมดหัวใจ จนเสียงของคุณอยู่ในหูเธอ เป็นเหตุให้ร่างกายเธอสั่นสะท้าน
The intense desire to merge as one... it all came together... in one brilliant flash.ปรารถนาแรงกล้าที่รวมเป็นหนึ่ง มันมาบรรจบกันดุจสายฟ้าแลบ
It was intense up there, but I don't wanna cause a panic over minor quakes.มันเป็นความรุนแรงขึ้นมี แต่ฉันทำไม่ได้ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต้องการมากกว่าไหวเล็กน้อย
Maybe emotion becomes so intense your body just can't contain it.อาจเป็นเพราะเวลาที่อารมณ์คุณกำลังรุนแรง... .... จนร่างกายไม่สามารถยับยั้งได้
And, while some of these will be very subtle and wonderful, and nuanced, and shaded others will be profoundly intense and difficult to tolerate.บางครั้งก็ชับช้อนยากที่จะอธิบาย แสนวิเศษ หรือแตกต่างกันเล็กน้อย บางครั้งก็จะ...
And just when the sweet confusion is so intense you think you'll die you kind of do, leaving you alone in your separate body.และเมื่อความอลหม่านนั้นไปถึงขีดสุด เราก็คิดว่าเราจะตายเราก็เหมือนจะ อยู่ตามลำพังในร่างที่แยกออกมา
Nothing that would require the intense concentration you're exerting to look at her.ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้ต้องไป จ้องมองหล่อนตาเขม็งเหมือนนายทำแบบนั้นนี่
Note the intense overreaction. That's the "roids" talking.ดูให้ดีนะนี่แหละผลกระทบจากการใช้สเตลรอยด์
In fact, I'm sensing' some pretty intense feelings she has for you, bro.จริงๆ แล้ว ผมพอจะสัมผัสได้ ว่าหล่อนก็มีใจให้พี่พอควร

intense ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qī, ㄑㄧ, 凄] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful
烈怒[liè nù, ㄌㄧㄝˋ ㄋㄨˋ, 烈怒] intense rage
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 烈] ardent; intense; split; crack; rend
[kǔ, ㄎㄨˇ, 苦] bitter; intensely; miserable; painful
强烈[qiáng liè, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, 强烈 / 強烈] intense; (violently) strong
激烈[jī liè, ㄐㄧ ㄌㄧㄝˋ, 激烈] intense; acute; fierce
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 紧张 / 緊張] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 隆] grand; intense; prosperous; start (a fire)
尖锐[jiān ruì, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ, 尖锐 / 尖銳] sharp; intense; penetrating; pointed; acute (med.)

intense ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise
プンプン(P);ぷんぷん[, punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P)
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P)
極寒[ごっかん, gokkan] (n,adj-no) intense cold; mid-winter; (P)
極暑[ごくしょ, gokusho] (n) intense heat; hottest season; peak of summer's heat
激写[げきしゃ, gekisha] (n,vs) (1) (col) taking a spectacular photograph (often of the female form); taking a photo at just the right moment; (2) powerful photograph; intense photograph
炎暑[えんしょ, ensho] (n,adj-no) heat wave; intense heat
無二無三[むにむさん;むにむざん, munimusan ; munimuzan] (n,adj-no) (1) in earnest; single-minded; with intense concentration; rushing headlong into; (2) one and only; unique
瞋恚の炎[しんいのほのお, shin'inohonoo] (exp) intense antipathy (like a blazing fire); flames of rage
苦熱[くねつ, kunetsu] (n) intense heat
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P)
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P)
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P)
凛々;凛凛[りんりん, rinrin] (adj-t,adv-to) (1) severe; intense; awe-inspiring; commanding; (2) biting; bitter (cold); piercing; frigid
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness
呪う(P);詛う[のろう, norou] (v5u,vt) to curse; to put a curse on; to detest intensely; (P)
強烈[きょうれつ, kyouretsu] (adj-na,n) strong; intense; severe; (P)
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P)
激甚(P);劇甚[げきじん, gekijin] (adj-na,n) intenseness; violence; severity; vehemence; keenness; (P)
猛烈[もうれつ, mouretsu] (adj-na) violent; vehement; raging; stout; intense; spirited; stormy; (P)
獅子奮迅[ししふんじん, shishifunjin] (n,adj-no,n-adv,vs) being irresistible; being furiously vigorous; being intensely forceful
甚だしい(P);甚しい(io)[はなはだしい, hanahadashii] (adj-i) extreme; excessive; terrible; intense; severe; serious; tremendous; heavy (damage); (P)
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)

intense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศหนาวจัด[n. exp.] (ākāt nāo ja) EN: very cold FR: froid intense [m]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; vigoureux ; vilain ; critique ; mortel
เฉียบ[adj.] (chīep) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
แดงก่ำ[v. exp.] (daēng kam) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy FR:
ดุเดือด[adj.] (dudeūat) EN: violent ; vehement ; intense FR: violent
จ้า[adj.] (jā) EN: intense ; strong ; bright FR:
แจ๊ด[adj.] (jaēt) EN: intense ; glaring ; strong FR: intense
จัด[adj.] (jat) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme FR: intense ; dense ; extrême
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
เข้ม[adj.] (khem) EN: intense ; strong ; concentrated ; deep ; dark FR: fort ; intense ; vif ; prononcé ; profond
เข้มข้น[adj.] (khemkhon) EN: rich ; strong ; thick ; intensive ; serious ; heavy ; concentrated ; at its height ; intense FR: concentré
อ๋อย[adv.] (ǿi) EN: intense ; bright ; vivid FR: vif
แรงกล้า[adj.] (raēng klā) EN: strong ; intense FR:
รสจัด[n. exp.] (rot jat) EN: strong flavour ; strong flavor (Am.) FR: goût intense [m]
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
สีดำ ๆ = สีดำๆ[n. exp.] (sī dam-dam) EN: FR: noir profond [m] ; noir intense [m] ; noir soutenu [m]
แดงแจ๊ด[adj.] (daēng jaēt) EN: bright red FR: rouge intense
หัวปักหัวปำ[adv.] (hūapakhūapa) EN: doggedly ; head over heels ; intensely ; without stop FR:
แจ๊ด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly FR:
จ้าน[adj.] (jān) EN: very ; extremely ; intensely FR: extrêmement
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; intensely ; exceedingly ; excessively FR: extrêmement ; très
จัดมาก[adv.] (jat māk) EN: FR: intensément
จี๋[adv.] (jī) EN: very ; extremely ; urgently ; intensely FR:
ก่ำ[adv.] (kam) EN: very ; intensely ; deeply FR:
คิดลึก[v.] (khitleuk) EN: think deeply ; think profoundly ; ponder over FR: réfléchir profondément ; réfléchir intensément
กระ-[pref.] (kra-) EN: [prefix added to some words making them more intense] FR:
นัก[adv.] (nak) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
ร้อนระอุ[adj.] (røn ra-u) EN: intensely hot ; baking hot FR: bouillant ; torride
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
เถือก[adv.] (theūak) EN: all over ; intensely covered ; dazzling FR:
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately FR:
อย่างแรงกล้า[adv.] (yāng raēng ) EN: strongly FR: fermement ; intensément
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément

intense ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intensiv; stark; hochgradig {adj} | intensiver | am intensivstenintense | more intense | most intense
Hochbetrieb {m}intense activity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intense
Back to top