ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

identify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *identify*, -identify-

identify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
identify (vt.) ระบุชื่อ See also: ชี้ตัว, แสดงตัว, ชันสูตร, พิสูจน์ Syn. recognize
identify by (phrv.) ค้นพบด้วย See also: พบด้วย
identify oneself (phrv.) พิสูจน์ตนเอง
identify with (phrv.) คิดว่าเหมือนกัน See also: พิจารณาว่าเป็นสิ่งเดียวกัน
identifying (n.) การตั้งชื่อ See also: การให้นาม, การกำหนดชื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
identify(ไอเดน'ทิไฟ) vt. ชี้ตัว,หาเอกลักษณ์,บอกชื่อ,จำแนกแยกแยะ,พิสูจน์เอกลักษณ์., See also: identifiable adj. identifiableness n. identifier n., Syn. recognize,name
English-Thai: Nontri Dictionary
identify(vt) ทำให้เหมือนกัน,ชันสูตร(ศพ),ชี้ตัว(จำเลย)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
identifyระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identifyชี้บอก, พิสูจน์, การวินิจฉัย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชี้ตัว (v.) identify See also: give the name Syn. ระบุ, บอกชื่อ
บอกชื่อ (v.) identify See also: show the identity Syn. ขานชื่อ
ระบุ (v.) identify See also: give the name, specify, mention, name Syn. เจาะจง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maxim went up to identify her. It was horrible for him.เเม็กซิมเดินทางไปชี้ศพ มันเลวร้ายมากสําหรับเขา
They'll identify her body, then they'll remember the other woman.พวกเขาจะระบุศพของหล่อน แล้วพวกเขาก็จะจําได้ถึงผู้หญิงอีกคน...
It was another apartment. It's not easy to identify a shouting voice.มันเป็นพาร์ทเมนท์อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุเสียงตะโกน
She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses.She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses.
Company leader to identify Baker Team:ผู้นำกองร้อย การระบุทีม เบเกอร์
I can only identify you although I compute a 65% probability that the man behind you is Dr. floyd.ฉันเท่านั้นที่สามารถระบุตัวคุณ แม้ว่าฉันจะคำนวณความน่าจะ เป็นร้อยละ 65 ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคุณคือดร.
Will you be able to identify the one Jonathan Switcher has a romantic interest in?นายจะจำหุ่นตัวนั้น... ...ที่โจนาธาน สวิทช์เชอร์เค้า... ปั่ม ปั๊ม ได้หรือ?
The experiment wouldn't have to identify the subject's sex.การทดลองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของตัวอย่างทดลอง
I can identify him, by his face.ผมชี้ตัวต่อหน้าเขาได้ เป็นโอกาสดี
I think I can identify one of the victims.ฉันคิดว่าฉันสามารถระบุหนึ่งในเหยื่อ
Or maybe he doesn't want you to identify his handwriting.ที่ต้องลำบากเขียนมาทั้งหมด หรือบางทีเขาไม่อยากให้จำลายมือเขาได้
Please identify each of the slides by name, period and date.ให้บอกชื่อภาพ, ยุค และปี

identify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闻出[wén chū, ㄨㄣˊ ㄔㄨ, 闻出 / 聞出] to identify by smell; to detect a scent; to sniff out
股票代号[gǔ piào dài hào, ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄉㄞˋ ㄏㄠˋ, 股票代号 / 股票代號] ticker symbol (to identify share coupon)
辨识[biàn shí, ㄅㄧㄢˋ ㄕˊ, 辨识 / 辨識] identification; to identify; to recognize
认同[rèn tóng, ㄖㄣˋ ㄊㄨㄥˊ, 认同 / 認同] identify; approve; acknowledge

identify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデンティファイ;アイデンテファイ[, aidenteifai ; aidentefai] (n,vs) identify
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
中流意識[ちゅうりゅういしき, chuuryuuishiki] (n) identifying (oneself) with the middle class
指す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P)
摸牌[もうぱい, moupai] (n,vs) identifying a piece by touch in a mah-jongg game (mahjong)
物神論[ぶっしんろん, busshinron] (n) (See 汎神論) hylotheism (pantheism identifying god with matter)
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain

identify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify ; identify FR: indiquer ; montrer
ชี้ตัว[v.] (chītūa) EN: identify FR: identifier
ออกชื่อ[v.] (økcheū) EN: name ; mention one by name ; call someone by name ; identify FR: nommer ; citer
ระบุ[v.] (rabu) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine FR: mentionner ; nommer ; identifier ; préciser ; spécifier ; déterminer
ระบุชื่อ[v. exp.] (rabu cheū) EN: mention by name ; specify ; name ; identify FR: nommer ; identifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า identify
Back to top