ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inside*, -inside-

inside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inside (adv.) ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ)
inside (prep.) ภายใน See also: ข้างใน Syn. within Ops. outside
inside (adv.) ภายใน See also: ภายในบ้าน, ภายในอาคาร, ภายในร่ม Syn. within, indoors Ops. outside
inside (adj.) ภายใน See also: ข้างใน Syn. inner, interior Ops. exterior
inside (adj.) วงใน See also: เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ในส่วนลึก, ในใจ Syn. confidential, private, secret
inside (n.) ส่วนใน See also: เครื่องใน, ลักษณะภายใน Syn. interiority
inside (sl.) ในคุก Syn. In prison
inside information (n.) ข้อมูลลับ See also: ข้อมูลส่วนตัว
inside job (n.) อาชญากรรมที่กระทำโดยคนคุ้นเคยกัน (คำไม่เป็นทางการ)
insider (n.) คนภายใน See also: คนใน, คนวงใน, ผู้รู้เรื่องภายใน
insides (n.) เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: อวัยวะภายใน Syn. entrails, guts, intestines, bowels
English-Thai: HOPE Dictionary
inside(อินไซดฺ') prep.,adv. ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม,ลี้ลับ n. ส่วนใน,เครื่องใน,ลักษณะภายใน., See also: inside out กลับข้างในออก,กลับด้านในออก,โดยสมบรูณ์.
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
English-Thai: Nontri Dictionary
inside(adj) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inside-out designการออกแบบจากในสู่นอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inside Outจากภายในออกภายนอก [การแพทย์]
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับหน้า (v.) turn something inside out See also: turn back
ปลิ้น (v.) turn inside out
วิมุข (v.) turn something inside out See also: turn back Syn. กลับหน้า
เอือน (adj.) incomplete development of inside meat of a coconut
ข้างใน (n.) inside See also: interior, indoors Syn. ด้านใน, ชั้นใน Ops. ข้างนอก
ข้างใน (prep.) inside Syn. ภายใน, ด้านใน Ops. ข้างนอก
ชั้นใน (n.) inside See also: interior, inner part/layer Syn. ข้างใน, ด้านใน Ops. ชั้นนอก, ข้างนอก, ภายนอก, ด้านนอก
ด้านใน (n.) inside See also: interior Syn. ข้างใน, ภายใน
ภายใน (prep.) inside See also: interior, internal, inner Syn. ข้างใน, ด้านใน, ชั้นใน
ท้องแขน (n.) inside part of the arm
คนภายใน (n.) insider See also: member Syn. บุคคลภายใน Ops. คนนอก
คนวงใน (n.) insider See also: confidant Syn. คนใน, วงใน Ops. คนนอก
คนวงใน (n.) insider See also: confidant Syn. คนใน, วงใน Ops. คนนอก
คนใน (n.) insider See also: member Syn. บุคคลภายใน, คนภายใน Ops. คนนอก
บุคคลภายใน (n.) insider See also: member Syn. คนภายใน Ops. คนนอก
กรุ (v.) cover inside See also: cover over, pad Syn. บุ
ก้านตอง (n.) curved strips of wood nailed to the insides of small boats See also: round sideboard of a boat or ship
ตกใน (v.) flow inside See also: bleed internally, have internal bleeding, have an internal hemorrhage Syn. เลือดตกใน, เลือดออกข้างใน, เลือดไหลข้างใน Ops. ออกมาข้างนอก
เลือดตกใน (v.) flow inside See also: bleed internally, have internal bleeding, have an internal hemorrhage Syn. เลือดออกข้างใน, เลือดไหลข้างใน Ops. ออกมาข้างนอก
เลือดออกข้างใน (v.) flow inside See also: bleed internally, have internal bleeding, have an internal hemorrhage Syn. เลือดตกใน, เลือดไหลข้างใน Ops. ออกมาข้างนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you certain it is inside that room?คุณแน่ใจหรือว่ามันอยู่ในห้องนั้น?
He went inside looking for youเขาเข้าไปหาคุณข้างใน
What information do you think is inside?คุณคิดว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้น
Just say whatever you feel insideแค่เพียงพูดอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกอยู่ภายในออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Goldfish swimming inside the walls? How do you feed them?ปลาทองว่ายอยู่ในผนังหรอ คุณจะให้อาหารมันยังไง
I've lived here all my life. I've never been inside it.ผมเคยอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตของฉัน ผมไม่เคยอยู่ข้างใน
You know, one man's inside and I think we ought to wait for him.คุณจะรู้ว่าภายในของชายคนหนึ่งและผมคิดว่าเราควรจะรอให้เขา
Then the old man rolled up his trousers to make a pillow... ... putting the newspaper inside them.จากนั้นชายชรารีดขึ้น กางเกงของเขาเพื่อให้หมอน วางหนังสือพิมพ์ภายในมัน
He could feel he was inside the current now... ... and he could see the lights of the beach colonies along the shore.เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างใน ปัจจุบันนี้ และเขาจะได้เห็นแสงไฟ อาณานิคมของชายหาดตาม ชายฝั่ง
So I limped to the nearest saloon, crawled inside a whiskey bottle and I've been there ever since.ฉันเดินเขยกๆ เข้าบาร์ แล้วมุดเข้าไปในขวดเหล้า ...แล้วฉ้นก็อยู่ที่นั่น ตั้งแต่นั้น
Since the grownups were not able to understand it, I made another, showing the elephant inside the boa constrictor, so they could see it clearly.ในเมื่อพวกผู้ใหญ่ดูแล้วไม่เข้าใจ ผมเลยวาดอีกรูปหนึ่ง ให้เห็นช้างที่อยู่ในท้องงูเหลือมชัด ๆ
This time, I was told to stop wasting my time drawing boa constrictors, whether from the inside or the outside, and attend to my studies, which I did.ผู้ใหญ่บอกให้ผมเลิกเสียเวลา กับการวาดรูปงูเหลือม ไม่ว่าจะเป็นในท้องงูหรือนอกท้องงู แล้วก็ไปเรียนหนังสือซะ ซึ่งผมก็เลิก
I don't want an elephant inside a boa constrictor.ไม่เอา ผมไม่ต้องการ รูปช้างในท้องงูเหลือม
You go inside the cage?คุณจะเข้าไปในกรงเหรอ
They drew me inside Looking at me, one said to the other:ที่ดูที่ฉัน, หนึ่งที่บอกว่าให้อื่นๆ
Another has a live rat sewed inside her vaginaอื่นๆมีหนูชีวิต sew inside ช่องคลอดของเธอ .

inside ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kāng, ㄎㄤ, 槺] empty space inside a building
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
金玉其外,败絮其中[jīn yù qí wài, ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, bai4 xu4 qi2 zhong1, 金玉其外,败絮其中 / 金玉其外,敗絮其中] gilded exterior, shabby and ruined on the inside (成语 saw)
内切球[nèi qiē qiú, ㄋㄟˋ ㄑㄧㄝ ㄑㄧㄡˊ, 内切球 / 內切球] inside cut (golf)
内外[nèi wài, ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 内外 / 內外] inside and outside; domestic and foreign; approximately; about
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, 内幕 / 內幕] inside story; non-public information; behind the scenes; internal
内情[nèi qíng, ㄋㄟˋ ㄑㄧㄥˊ, 内情 / 內情] inside information
市内[shì nèi, ㄕˋ ㄋㄟˋ, 市内 / 市內] inside the city
底蕴[dǐ yùn, ㄉㄧˇ ㄩㄣˋ, 底蕴 / 底蘊] inside information; concrete details
内部[nèi bù, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ, 内部 / 內部] interior; inside (part, section); internal
[fú, ㄈㄨˊ, 莩] membrane lining inside a cylindrical stem; culm
[zhù, ㄓㄨˋ, 柷] percussion instrument, a tapering wooden bax struck from the inside with a drumstick
来复线[lái fù xiàn, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 来复线 / 來復線] rifling (spiral lines on inside of gun barrel imparting spin to the bullet)
边材[biān cái, ㄅㄧㄢ ㄘㄞˊ, 边材 / 邊材] sapwood (between vascular cambium and pith inside growing wood)
贴士[tiē shì, ㄊㄧㄝ ㄕˋ, 贴士 / 貼士] tip; hint; inside story
形成层[xíng chéng céng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ, 形成层 / 形成層] vascular cambium (layer of tissue responsible for growth inside wood)
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, 内装 / 內裝] filled with; internal decoration; installed inside
之中[zhī zhōng, ㄓ ㄓㄨㄥ, 之中] inside
之内[zhī nèi, ㄓ ㄋㄟˋ, 之内 / 之內] inside
[nèi, ㄋㄟˋ, 内 / 內] inside; inner; internal; within; interior
内幕交易[nèi mù jiāo yì, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 内幕交易 / 內幕交易] insider trading; insider dealing
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 走内线 / 走內線] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand)
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, 反转 / 反轉] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc)

inside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei
インコース[, inko-su] (n) (1) inside track (wasei
インコーナー[, inko-na-] (n) (abbr) inside corner
インサイド[, insaido] (n) inside (e.g. of home plate)
インサイドアウト[, insaidoauto] (n) inside out; swinging golf club with an inside out motion
インサイドストーリー[, insaidosuto-ri-] (n) inside story
インサイドベースボール[, insaidobe-subo-ru] (n) inside baseball
インサイドベルト[, insaidoberuto] (n) inside belt
インサイドワーク[, insaidowa-ku] (n) inside work; catcher's game
インスラ[, insura] (n) (abbr) inside slider (baseball)
ステント[, sutento] (n) stent (tubular support temporarily placed inside a blood vessel, etc.)
デパレス[, deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store
ネストテーブル[, nesutote-buru] (n) nest table; several tables inside each other
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse
以内[いない, inai] (n,n-suf) within; inside of; less than; (P)
仮置き[かりおき, karioki] (n,vs) preliminary loading of the (cargo) ship (in preparation for moving cargo around inside the ship)
会場内[かいじょうない, kaijounai] (exp) inside a meeting place
内外[ないがい(P);うちそと, naigai (P); uchisoto] (n) inside and outside; domestic and foreign; approximately; interior and exterior; (P)
内幕[うちまく(P);ないまく(P), uchimaku (P); naimaku (P)] (n) lowdown; inside curtain; inside information; hidden circumstances; inside facts; inner workings; undisclosed circumstances; (P)
内廷[ないてい, naitei] (n) harem; inside the palace; the palace
内懐[うちぶところ, uchibutokoro] (n) inside pocket; bosom; real intention
内角球[ないかっきゅう, naikakkyuu] (n) insider; inside ball
内部犯行[ないぶはんこう, naibuhankou] (n) an inside job
反様[かいさま, kaisama] (n) upside down; inside out
国内外[こくないがい, kokunaigai] (exp,adj-no) domestic and foreign; inside and outside the country
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period
宮中三殿[きゅうちゅうさんでん, kyuuchuusanden] (n) the palace sanctuary, shrine of imperial ancestors and temple inside the Japanese imperial palace
尻子玉[しりこだま, shirikodama] (n) mythical ball inside the anus that is sought after by kappa
屋内退避[おくないたいひ, okunaitaihi] (n,vs) sheltering indoors; taking refuge inside
差し込む;差込む[さしこむ, sashikomu] (v5m) (1) to insert; to put in; to thrust in; to plug in; (2) to shine in; to flow in; (3) to jam a batter (with an inside pitch) (baseball)
庫内[こない, konai] (adv,adj-no) inside (refrigerator, warehouse, etc.)
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside
折り込む[おりこむ, orikomu] (v5m,vt) to fold inside
曹司[ぞうし, zoushi] (n) (1) palace room for government officials or ladies in waiting; (2) room inside a palace or private estate allocated to employees; person living in such a room; (3) (See 大学寮) boarding house for trainee administrators (ritsuryo period)
楽屋落ち[がくやおち, gakuyaochi] (n) (1) shoptalk; matters incomprehensible to outsiders; (2) inside joke; private joke
楽屋裏[がくやうら, gakuyaura] (n) (1) dressing room; green room; backstage; (2) (See 内情,内幕) inside story; confidential talk; hidden circumstances
楽屋話[がくやばなし, gakuyabanashi] (n) inside story; confidential talk
港内[こうない, kounai] (n) inside the harbour; inside the harbor; (P)
湾内[わんない, wannai] (n) inside the bay
甲羅蒸し;甲羅蒸[こうらむし, kouramushi] (n) crab meat mixed with vegetables and egg yolk, steamed inside its shell
Japanese-English: COMDICT Dictionary
計算機間[けいさんきま, keisankima] inside the computer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
体内[たいない, tainai] Thai: ภายในร่างกาย English: inside the body

inside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นใน[adj.] (chan nai) EN: inner ; interior ; internal ; inside FR: intérieur ; interne
ช่องวิ่งด้านใน[n. exp.] (chǿngwing d) EN: inside lane FR: couloir intérieur [m]
ด้านใน[adj.] (dān nai) EN: inside FR: intérieur
หฤทย์[adj.] (hareut) EN: inside FR:
การหยั่งลึก[n. exp.] (kān yang le) EN: inside FR:
คะใน[prep.] (khanai) EN: inside FR:
ข้างใน[adv.] (khāng nai) EN: inside ; indoor FR: à l'intérieur ; dedans
เข้า[v.] (khao) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in FR: entrer ; pénétrer ; introduire
เข้านอกออกใน[v. exp.] (khao nøk øk) EN: be an insider ; be on the inside ; be on intimate terms with someone ; be trusted FR:
เข้าไปข้างใน[v. exp.] (khao pai kh) EN: go inside FR:
เข้าไปใน[prep.] (khao pai na) EN: into ; inside ; in FR: dans
ข้อมูลภายใน[n. exp.] (khømūn phāi) EN: inside information FR:
กลับด้าน[adj.] (klap dān) EN: inside out FR: à l'envers
กลับหน้า[v. exp.] (klap nā) EN: turn (something) inside out FR:
กลับตะเข็บ[adj.] (klap takhep) EN: turn inside out FR:
กรุ[n.] (kru) EN: underground hiding place ; chamber inside a stupa ; repository inside a stupa FR:
เล่มนี่มีอะไร[xp] (lem nī mī a) EN: what's inside this issue ? FR: que trouve t-on dans ce magazine ? ; quel est le contenu de ce numéro ?
ใน[prep.] (nai) EN: in ; inner ; inside ; within ; on ; at ; out of FR: dans ; en ; parmi ; à l'intérieur de ; au sein de
ในประเทศ[adv.] (nai prathēt) EN: inside the country ; locally FR:
ไปข้างใน[v. exp.] (pai khāng-n) EN: go inside FR: entrer
ภายใน[prep.] (phāinai) EN: inside ; within FR: à l'intérieur (de) ; au sein de ; au-dedans ; endéans
พลิกด้าน[v. exp.] (phlik dān) EN: reverse ; turn upside down ; turn inside out ; invert FR:
ปลิ้น[v.] (plin) EN: turn inside out ; turn up ; turn back upon itself FR: retourner l'intérieur
ปกใน[n. exp.] (pok nai) EN: inside front cover FR:
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness FR: être serein
ตกใน[v.] (toknai) EN: flow inside ; bleed internally FR:
วงใน[X] (wong-nai) EN: inside ; inner FR:
บุคคลภายใน[n. exp.] (bukkhon phā) EN: insider FR:
อินไซเดอร์[n.] (insaidoē) EN: insider FR:
การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน[n. exp.] (kān seūkhāi) EN: insider trading ; insider dealing FR:
คนใน[n.] (khon nai) EN: insider FR: initié [m] ; membre effectif [m]
วงใน[n.] (wong-nai) EN: insiders ; those in the knwow FR:

inside ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenraum {m}; Platz im Innernroom inside
Innere {n}inside
Innenklappe {f}inside flap
Innenmessschraube {f} [techn.]inside micrometer
Innenmikrometer {n} [techn.]inside micrometer
Insiderhandel {m}; Insidergeschäfte
Stichmaß {n}inside micrometer
Innenschulter {f}inside shoulder
Seilschaft {f}insider relationship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inside
Back to top