ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

injure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *injure*, -injure-

injure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
injure (vt.) ทำร้าย See also: ทำให้บาดเจ็บ, ทารุณ Syn. hurt, damage, harm, wound Ops. heal
injured (adj.) ซึ่งได้รับบาดเจ็บ See also: บาดเจ็บ Syn. hurt, wounded, broken
injured (n.) ผู้ได้รับบาดเจ็บ See also: คนเจ็บ Syn. sufferer
English-Thai: HOPE Dictionary
injure(อิน'เจอะ) vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียหาย,ทำผิด,ทำร้าย,ประทุษร้าย,กระทบกระเทือน,ร้าวราน., See also: injurable adj. injurer n., Syn. hurt
injured(อิน'เจิร์ด) adj. ได้รับบาดเจ็บ,ได้รับอันตราย, See also: injuredly adv injuredness n., Syn. wounded)
English-Thai: Nontri Dictionary
injure(vt) ทำให้เสียหาย,ทำร้าย,ทำอันตราย,ทำให้บาดเจ็บ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
injured personผู้เสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำให้บาดเจ็บ (v.) injure See also: harm, commit an offense, do harm, molest, hurt Syn. ทำร้าย, ทารุณ, ทำร้ายร่างกาย, ทำอันตราย, รังแก
ประทุษร้าย (v.) injure See also: harm, commit an offense, do harm, molest, hurt Syn. ทำร้าย, ทารุณ, ทำร้ายร่างกาย, ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ, รังแก
รังแก (v.) injure See also: harm, commit an offense, do harm, molest, hurt Syn. ทำร้าย, ทารุณ, ทำร้ายร่างกาย, ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ
อาน (adj.) injured See also: damaged
ผู้เสียหาย (n.) injured person See also: sufferer, the wounded
บาดเจ็บ (v.) be injured See also: be wounded, get hurt Syn. เจ็บ
บาดเจ็บสาหัส (v.) seriously injured
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She was injured badly in the accidentเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A robot may not injure a human being or, through inaction, cause a human being to come to harm.หรือทำให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บ
Also, you should probably know that if you injure Andrew's brain or positronic pathways in any way my lawyer, the good Mr. Feingold, will be happy to sue you.คุณน่าจะรู้ไว้ด้วยว่า ถ้าคุณทำให้สมองหรือ ทางเดินประสาทของเขาเสียหาย
Though not wishing to injure him by supposing it possible, I instantly set off to make my sentiments known.โดยคิดว่ามันเป็นจริง ฉันเลยรีบมาบอกถึงความคิดของฉัน
Or some sport where she can only injure herself.หรืออะไรที่คนอื่นไม่เจ็บตัว
There's nothing in the Silurian to injure her.ไม่มีอะไรในยุคซิลูเรียนที่ำทำร้ายเธอหรอก
No way. I'm not gonna injure myself just because boys like it.ไม่มีทาง ฉันไม่ทำตัวเองเจ็บ แค่เพราะว่าผู้ชายชอบหรอก
I was fearful I might injure you, sire.ข้าพระองค์กลัวว่าอาจจะทำให้ท่านบาดเจ็บ ฝ่าบาท
You think a person who was going to jump to her death would injure herself first?นายคิดว่าคนที่จะฆ่าตัวตาย จะข่วนข้อมือตัวเองเหรอ?
Unless to do so would injure them or others.แม้ว่ามันจะ\ ทำร้ายเค้าหรือว่าคนอื่น งั้นเหรอ
And if Carlos finds out, trust me, he's going to injure others!และถ้าคาลอสรู้ เชื่อแม่ เค้าจะไปทำร้ายอื่นต่อนะ!
Especially when you brutally injure my boyfriend by ramming into him.โดยเฉพาะตอนที่นายกระแทก สุดที่รักของฉันจนระบมไปทั้งตัว
What if they injure themselves fighting?รู้มั้ยว่าผู้ชายก็ต้องมีเรื่องชกต่อยกันบ้างแหละ

injure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tú, ㄊㄨˊ, 瘏] be injured; ill (of animals)
打伤[dǎ shāng, ㄉㄚˇ ㄕㄤ, 打伤 / 打傷] bruise; injure
死伤[sǐ shāng, ㄙˇ ㄕㄤ, 死伤 / 死傷] casualties; dead and injured
憋气[biē qì, ㄅㄧㄝ ㄑㄧˋ, 憋气 / 憋氣] feel suffocated or oppressed; choke with resentment; feel injured and resentful
[pǐ, ㄆㄧˇ, 圮] destroyed; injure
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 刿 / 劌] cut; injure
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
[shāng, ㄕㄤ, 伤 / 傷] injure; injury; wound
伤害[shāng hài, ㄕㄤ ㄏㄞˋ, 伤害 / 傷害] injure; harm
[lěi, ㄌㄟˇ, 儡] injure; puppet
受伤害[shòu shāng hài, ㄕㄡˋ ㄕㄤ ㄏㄞˋ, 受伤害 / 受傷害] injured
[jì, ㄐㄧˋ, 惎] injure; vilify
[yìn, ˋ, 憖] injured; moreover; preferably
负伤[fù shāng, ㄈㄨˋ ㄕㄤ, 负伤 / 負傷] injury; wound; hurt; injured; wounded; to wound; to injure
[bào, ㄅㄠˋ, 暴] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao
不受伤[bù shòu shāng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, 不受伤 / 不受傷] unharmed; not injured

injure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
健康を損なう[けんこうをそこなう, kenkouwosokonau] (exp,v5u) to harm one's health; to injure one's health; to be harmful to one's health
けが人(P);怪我人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪我人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P)
テーピング[, te-pingu] (n,vs) taping (e.g. an injured joint); (P)
傷つく(P);傷付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P)
傷者[しょうしゃ, shousha] (n) wounded person; casualty; injured person; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P)
損う(io)(P);損なう(P)[そこなう, sokonau] (suf,v5u) to harm; to hurt; to injure; to damage; to fail in doing; (P)
損ねる[そこねる, sokoneru] (v1,vt) (1) to harm; to hurt; to injure; to wreck; (aux-v) (2) to miss out, despite wanting to do; (P)
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P)
痛める[いためる, itameru] (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over
被く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to wear on the head; (2) to have cloth, clothing, etc. bestowed upon one by their lord or master; to wear such cloth on the left shoulder; (3) to be injured
軽傷者[けいしょうしゃ, keishousha] (n) slightly-injured person; slightly-wounded person
重軽傷者[じゅうけいしょうしゃ, juukeishousha] (n,adj-no) those injured; injured persons; the wounded

injure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut FR: couper ; blesser
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt FR: blesser
ประทุษ[v.] (prathut) EN: injure ; harm ; hurt ; assault FR:
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
ทำให้เสียหาย[v. exp.] (thamhai sīa) EN: damage ; do damage to ; cause injury ; injure ; mar FR: abîmer ; endommager ; détruire
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack ; do violence to ; assault FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer ; molester ; persécuter
ทำร้ายร่างกาย[v.] (thamrāirāng) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury FR: attaquer
ทุษฐ-[pref.] (thuttha-) EN: injure FR:
บาดเจ็บ[v.] (bātjep) EN: be injured ; be wounded FR: être blessé
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดเจ็บสาหัส[adj.] (bātjep sāha) EN: seriously injured FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
ได้รับอันตราย[adj.] (dāi rap ant) EN: injured ; harmed ; hurt FR:
ได้รับบาดเจ็บ[v. exp.] (dāi rap bāt) EN: be injured ; suffer injuries FR: se blesser ; être victime d'une blessure
ได้รับบาดเจ็บ[adj.] (dāi rap bāt) EN: injured FR: blessé
หัวร้างข้างแตก[adj.] (hūa rāng kh) EN: hurt ; injured FR:
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim FR:
เจ็บ[adj.] (jep) EN: injured ; sore FR: blessé
คนบาดเจ็บ[n. exp.] (khon bātjep) EN: casualty ; injured person FR: blessé [m]
ผู้ได้รับบาดเจ็บ[n. exp.] (phū dāirap ) EN: injured FR: blessé [m] ; blessée [f] ; personne blessée [f]
ผู้เสียหาย[n.] (phūsīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim FR: victime [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า injure
Back to top