ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infrastructure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infrastructure*, -infrastructure-

infrastructure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infrastructure (n.) โครงสร้างพื้นฐาน See also: ระบบพื้นฐาน Syn. foundation, basic structure, base
English-Thai: HOPE Dictionary
infrastructure(อิน'ฟระสทรัคเชอะ) n. พื้นฐานของโครงสร้าง เช่น ถนนหนทาง สิ่งก่อสร้าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนประกอบพื้นฐาน (n.) infrastructure See also: basic structure, substructure, foundation, basis Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน (n.) infrastructure See also: basic structure, substructure, foundation, basis Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน, ส่วนประกอบพื้นฐาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Department of infrastructure wants jurisdiction over the boat.กรมทางหลวงต้องการยึดเรือ
He was D.O.D.s chief programmer for infrastructure security.เค้าเคยเป็นหัวหน้าผู้เขียนโปรแกรมระบบสาธารณูปโภคระดับสูง
First day on the job he goes and tells his bosses... that the nations security infrastructure is wide open to compromise .วันแรกเค้าเข้าทำงาน เค้าเดินไปหาเจ้านาย และก็บอกว่า... . ระบบโครงสร้างความปลอดภัยพื้นฐานของประเทศสามารถนำไปเจรจาซื้อขายได้
Which is due, in large part, to the delay in African infrastructure and the slowdown on steel imports.ส่วนสำคัญมาก ที่ทำให้โครงสร้างของอัฟริกาล่าช้า และทำให้การนำเข้าเหล็กถดถอยลง
$100 billion sunk into infrastructure and you can barely keep the lights on.1000ล้านเหรียญทุ่มให้กับการสร้างเมือง แต่กลับเปิดไฟแทบไม่ได้
The infrastructure to develop and test biological weapons.การพัฒนาและทดสอบอาวุธชีวภาพ
...lasted longer and caused more damage to our infrastructure than we originally thought.แรงทำลาย มีมากกว่าที่เราคาดการไว้
The embryonic cells of a blue shark can be injected between the vertebrae to form an infrastructure matrix that facilitates neural transmission.เซลส์ตัวอ่อน ของฉลามสีน้ำเงินถูกฉีดเข้าไประหว่างกระดูกสันหลัง ไปสร้างเนื้อเยื่อโครงสร้างพื้นฐาน
Fortunately, Thomas has made a lot of progress in creating the infrastructure we'll need to get us back home, and I will be taking over that effort from now on.ยังดีที่ โธมัสได้ก้าวหน้าไปหลายอย่าง ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเราจะต้องใช้ในการนำพวกเรากลับบ้าน และฉันจะรับช่วงต่อ
They don't have the infrastructure to pull this off.พวกเขาไม่มีระบบพื้นฐานที่จะทำมใันได้
At the same site, so we can take advantage of the infrastructure that we have set up there.ในพื้นที่เดียวกัน เราจะได้ใช้ประโยชน์ระบบพื้นฐาน ที่เราสร้างขึ้นที่นั้น
The Burj Khalifa, it's the tallest building in the world, and you want to alter its infrastructure with the hopes of convincing two people that they've had a meeting, which actually really never happened.บรูช คาลิฟา คือตึกที่สูงที่สุดในโลก และคุณต้องการเปลี่ยนแปลงห้อง โดยหวังจะทำให้คนสองคน เชื่อว่าพวกเขา

infrastructure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基建[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, 基建] capital construction (project); infrastructure
基础设施[jī chǔ shè shī, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄕㄜˋ ㄕ, 基础设施 / 基礎設施] infrastructure

infrastructure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフラストラクチャー;インフラストラクチャ[, infurasutorakucha-; infurasutorakucha] (n) infrastructure
インフラストラクチャモード[, infurasutorakuchamo-do] (n) {comp} infrastructure mode
インフラ整備[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement
インフラ開発[インフラかいはつ, infura kaihatsu] (n) infrastructure development
ネットワークインフラ[, nettowa-kuinfura] (n) {comp} network infrastructure
インフラ[, infura] (n) (abbr) (See インフラストラクチャー) infrastructure; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インフラ[いんふら, infura] infrastructure
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure
世界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII)
通信インフラ[つうしんインフラ, tsuushin infura] communications infrastructure

infrastructure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โครงสร้างพื้นฐาน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]
สาธารณูปโภค[n.] (sāthāranūpa) EN: public utility ; utilities ; infrastructure FR: infrastructure publique [f]
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (sāthāranūpa) EN: FR: infrastructures de base [fpl]

infrastructure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildungslandschaft {f}education infrastructure
Infrastruktur {f}infrastructure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infrastructure
Back to top