ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insert*, -insert-

insert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insert (vt.) แซม See also: แทรก, แทรกเข้า Syn. enter, include
insert (n.) ใบแทรก See also: หน้าโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. pull-out, supplement
insert (vt.) ใส่ See also: สอด, สอดใส่, ใส่เข้า Syn. put in, stick in,
insert between (phrv.) แทรกระหว่าง See also: สอดแทรกระหว่าง, ใส่ระหว่าง
insert in (phrv.) แทรกเข้าไปใน See also: สอดเข้าไปใน, ใส่เข้าไปใน
insert into (phrv.) เขียนเพิ่มใน See also: ใส่เพิ่มเข้าไปใน, แทรกเข้าไปใน
inserted (adj.) ซึ่งใส่ไว้ See also: ซึ่งสอดแทรกไว้, ที่เชื่อมต่อโดยการเติบโตตามธรรมชาติ Syn. enclosed, stuck in
insertion (n.) การแทรก See also: การใส่, การเติม Syn. inclusion, interpolation
English-Thai: HOPE Dictionary
insert(อินเซิร์ท') vt. ใส่เข้า,สอด,แทรก,บรรจุ,ปลูก. n. สิ่งแทรก,ใบแทรก., See also: insertable adj. inserter n., Syn. inject
insert keyแป้นแทรก เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
insert modeภาวะแทรกหมายถึง ภาวะที่เราสามารถพิมพ์แทรก คำ ข้อความ หรือตัวอักษรเข้าไปได้ โดยปกติในการพิมพ์ จะมี 2 ภาวะ ภาวะแรกเรียกว่า ภาวะแทรก หมายถึงการพิมพ์อักขระแทรกลงไป โดยที่อักขระตัวที่มีอยู่แล้วถอยกระเถิบไปให้ ส่วนอีกภาวะหนึ่ง ก็คือ การพิมพ์ทับลงไปบนอักขระเก่า ที่ให้ของเก่าหายไป ถ้าต้องการให้อยู่ในภาวะแทรก ก็กดแป้น Insert ถ้าต้องการพิมพ์ทับ ก็กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
inserted(อินเซอ'ทิด) adj. ซึ่งใส่ไว้,ซึ่งสอดแทรกไว้
insertion(อินเซอ'เชิน) n. การใส่ไว้,การสอดแทรกไว้,สิ่งที่สอดแทรกไว้,การปลูก,ที่ที่ติด, Syn. inset,addition,suplement
insertion pointerตัวชี้การแทรกหมายถึง ตัวชี้ตำแหน่งที่มีลักษณะคล้าย I (เรียกว่า I Beam) ถ้าต้องการจะพิมพ์แทรกลงไปที่ตรงไหน ให้นำตัวนี้ไปวางไว้ตรงนั้น อักขระที่พิมพ์ใหม่ก็จะแทรกลงไปตรงนั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
insert(n) สิ่งที่ใส่ไว้,ใบแทรก,สิ่งที่แทรกไว้
insertion(n) การสอดแทรก,การแทรก,สิ่งที่ใส่ไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insert๑. สอดใส่๒. สิ่งสอดใส่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Insert key; Ins keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
insert modeภาวะแทรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
insertion๑. การสอดใส่ [มีความหมายเหมือนกับ intromission]๒. ที่เกาะปลาย, จุดดึง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insert keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์]
Insert modeภาวะแทรก [คอมพิวเตอร์]
Insertionใส่ห่วง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซอนไช (v.) insert See also: penetrate, pass in (as a wedge), through, squeeze in
ยอน (v.) insert Syn. แยง
สอด (v.) insert See also: place, slip Syn. ใส่, เสือก
สอดใส่ (v.) insert See also: penetrate
เสียบ (v.) insert See also: put in Syn. เหน็บ
เหน็บ (v.) insert See also: stick, tuck, attach Syn. เสียบ
แทรกซอน (v.) insert See also: penetrate, pass in (as a wedge), through, squeeze in Syn. ซอนไช
ใบเสริม (n.) insert See also: addendum, supplement, inset Syn. ใบแทรก
ใบแทรก (n.) insert See also: addendum, supplement, inset Syn. ใบเสริม
การซึมผ่าน (n.) insertion See also: infiltration, permeation, penetration Syn. การคั่น, การสอด, การเข้ายุ่ง, การเข้าแทรก
การสอด (n.) insertion See also: infiltration, permeation, penetration Syn. การคั่น, การเข้ายุ่ง, การซึมผ่าน, การเข้าแทรก
การสอด (n.) insertion Syn. การใส่, การแทรก
การสอดใส่ (n.) insertion Syn. การสอด, การใส่, การแทรก
การเข้ายุ่ง (n.) insertion See also: infiltration, permeation, penetration Syn. การคั่น, การสอด, การซึมผ่าน, การเข้าแทรก
การเข้าแทรก (n.) insertion See also: infiltration, permeation, penetration Syn. การคั่น, การสอด, การเข้ายุ่ง, การซึมผ่าน
การแทรก (n.) insertion See also: infiltration, permeation, penetration Syn. การคั่น, การสอด, การเข้ายุ่ง, การซึมผ่าน, การเข้าแทรก
การใส่ (n.) insertion Syn. การสอด, การแทรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wrong entry Please insert againรหัสผิดกรุณาใส่อีกครั้ง
PLEASE INSERT disk TWO You need the other memory card to open the file."โปรดใส่เมมโมรี่การ์ดอันที่2เพื่อเปิดไฟล์ข้อมูลต่อไป"
A-Hong, you forgot to insert coins.อาหง นายลืมหยอดเหรียญน่ะ
All you do, insert the nail.ที่ต้องทำก็คือ ใส่ตะปู
Please insert $1.25 for an additional three minutes.เราจะย้ายไปอยู่ฟลอริด้า กรุณาหยอดเพิ่มอีก 1.25 ดอลล่า
You must insert your hands and push the buttons to start the devices before you.คุณต้องสอดมือของคุณเข้าไป แล้วกดปุ่ม... ...เพื่อที่จะหยุดเครื่องจักร ก่อนที่...
It speeds up the removal of thallium from the body, but he's too sick to swallow it, so they had to insert a feeding tube.มันช่วยเร่งการขจัดแธลเลียมออกจากร่างกาย แต่เขากลืนมันไม่ไหว, เราเลยต้องให้ยาผ่านสายยางให้เขา
You're using this case to insert yourself into miami metro's investigation Of your brother's death.คุณใช้คดีนี้เพื่อเอาตัวเอง เข้ามาในแผนกสืบสวนของเรา เพื่อตามเรื่องการตายของน้องคุณ
He'll insert himself between two women and immediately after complimenting one,เขาแทรกตัวเองเข้าในระหว่างหญิงสองคน และทันที่หลังจากชมคนนึง
And then we'll insert the newly constructed tube in between her trachea and esophagus just... like... that.แล้วเราก็จะใส่หลอดที่เราสร้างขึ้น ระหว่างหลอดลมและหลอดอาหารของเธอ แบบนี้... ไงล่ะ
We're gonna insert three electrocatheters into your heart.เรากำลังสอด nelectrocatheters 3 เส้น\ ไปยังหัวใจคุณ
We insert a lighted scope through the rectum, move the intestine till we find the ganglioma, then push it to the surface.เราจะสอดท่อที่มีแสงเข้าไปทางทวารหนัก ผ่านลำไส้ใหญ่จนเราพบganglioma

insert ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chā, ㄔㄚ, 插] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose
插入[chā rù, ㄔㄚ ㄖㄨˋ, 插入] insert; stick; thrust
插入因子[chā rù yīn zǐ, ㄔㄚ ㄖㄨˋ ㄗˇ, 插入因子] insertion element

insert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インサート[, insa-to] (n,vs) insert
インサートモード[, insa-tomo-do] (n) {comp} insert mode
インサート編集[インサートへんしゅう, insa-to henshuu] (n) {comp} insert edit
スペ[, supe] (n) (abbr) insert a space (editor's mark)
刷り込む;すり込む;刷込む(io)[すりこむ, surikomu] (v5m,vt) to insert (an illustration); to stencil (a pattern); to print on
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r,vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
挿入モード[そうにゅうモード, sounyuu mo-do] (n) insert mode
掲載[けいさい, keisai] (n) (1) publication (e.g. article in paper); appearance; insertion; (vs) (2) to insert (e.g. an article); to run (e.g. in a newspaper); to carry (e.g. an article); (P)
書き足す[かきたす, kakitasu] (v5s,vt) to add to; to insert
流し込む[ながしこむ, nagashikomu] (v5m,vt) (1) to pour into; to wash down; (2) {comp} to insert (e.g. into a data stream)
インサーション[, insa-shon] (n) insertion
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m,vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
割り注;割注[わりちゅう, warichuu] (n) inserted notes
加除[かじょ, kajo] (n,vs) insertion and deletion
実装[じっそう, jissou] (n,vs) package; implementation; mounting; insertion (of equipment)
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P)
嵌め込み(oK);はめ込み[はめこみ, hamekomi] (n) (1) insertion; inlaying; (2) {math} immersion
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task
差し挟む;挟む;差し挾む[さしはさむ, sashihasamu] (v5m,vt) (1) to insert; (2) to interrupt; to slip in a word; (3) to harbor (e.g. doubts); to harbour; to entertain (e.g. a theory)
差し込み;差込[さしこみ, sashikomi] (n) (1) insertion; (2) plug; (electrical) outlet; power point; (3) spasm of pain; griping pain; (fit of) convulsions; stitch
差し込む;差込む[さしこむ, sashikomu] (v5m) (1) to insert; to put in; to thrust in; to plug in; (2) to shine in; to flow in; (3) to jam a batter (with an inside pitch) (baseball)
手差し[てさし, tesashi] (n) inserted by hand
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
折り込み;折込[おりこみ, orikomi] (n) foldout; insertion
挟む(P);挾む(P);挿む[はさむ, hasamu] (v5m,vt) to interpose; to hold between; to insert; (P)
挿入[そうにゅう, sounyuu] (n,vs) insertion; incorporation; infixing; (P)
挿入図[そうにゅうず, sounyuuzu] (n) inserted figure
組み込み;組込み;組込[くみこみ, kumikomi] (n,vs) (1) cut-in (printing); insertion; inclusion; (adj-f) (2) built-in; predefined; embedded (e.g. software)
絵組;絵組み[えぐみ, egumi] (n) (1) structure of an artwork; pictorial design; (2) pictures inserted in a book
衍字[えんじ, enji] (n) (inadvertent) insertion of a character in a text
誤挿入[ごそうにゅう, gosounyuu] (n) incorrect insertion (of equipment, unit, part)
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
挿入[だいにゅう, dainyuu] insert
挿入[だいにゅう, dainyuu] insertion (vs)
挿入点[そうにゅうてん, sounyuuten] insertion point
組み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: สอด English: to insert

insert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบแทรก[n.] (baisaēk) EN: insert FR:
ใบเสริม[n. exp.] (bai soēm) EN: insert FR:
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant ; inlay FR: insérer ; implanter ; incruster
กระดวน[v.] (kradūan) EN: insert FR:
เหน็บ[v.] (nep) EN: insert ; attach ; stick ; tuck FR: insérer ; introduire
ประดวน[v.] (pradūan) EN: insert FR:
ร้อย[v.] (røi) EN: string together ; thread ; cord ; embroider ; weave ; insert FR: enfiler
แทรก[v.] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกเข้าไปใน[v. exp.] (saēk khao p) EN: infiltrate ; insert into FR:
แทรกข้อกำหนด[v. exp.] (saēk khøkam) EN: insert a clause FR: insérer une clause
แทรกซอน[v.] (saēksøn) EN: insert ; penetrate ; pass in ; through ; squeeze in FR:
แซม[v.] (saēm) EN: insert ; thrust in between ; add in ; replace FR:
ใส่[v.] (sai) EN: supply ; apply ; add ; put in ; insert FR: mettre ; ajouter ; appliquer
เสียบ[v.] (sīep) EN: insert ; slip in FR: insérer ; introduire
สอด[v.] (søt) EN: insert ; place ; slip FR: insérer ; glisser
เติม[v.] (toēm) EN: add ; add more ; augment ; fill ; increase ; put in ; insert FR: ajouter ; additionner ; augmenter ; compléter
เติมคำในช่องว่าง[v. exp.] (toēm kham n) EN: fill in the blanks ; insert the right work in the blank spaces FR:
ยอน[v.] (yøn) EN: insert ; probe ; poke FR: introduire ; enfoncer
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēp føm kā) EN: FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
การเข้าแทรก[n. exp.] (kān khao sa) EN: insertion FR:
การเข้ายุ่ง[n.] (kān khao yu) EN: insertion FR:
การลงโฆษณา[n. exp.] (kān long kh) EN: FR: insertion publicitaire [f]
การแทรก[n.] (kān saēk) EN: insertion FR: insertion [f]
ข้อแทรก[n. exp.] (khø saēk) EN: insertion FR:

insert ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigenbeilage {f}advertising insert
Crimpeinsatz {m} [techn.]crimping pliers insert
Gummieinsatz {m}rubber insert
Dämmeinlage {f}insulation insert
Blecheinlage {f}metal insert
Einsatzbüchse {f}insert shell
Einsatzring {m}insert ring
Gewindebuchse {f} [techn.]insert nut
Insertion {f}; Ansatzpunkt eines Muskels am Knochen [anat.]insertion
Kontakteinsatz {m}insert connector
Ventilfeder {f}insert spring (valve)
Ventilkörper {m}insert (valve); metal insert; valve body; valve insert; valve stem
Zwischentext {m}inserted text
Einfügungsdämpfung {f}insertion loss
Steck- und Ziehvorgang {m}insertion and withdrawal
Gewindeeinsatz {m}thread insert; Heli-Coil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insert
Back to top