ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

introduce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *introduce*, -introduce-

introduce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
introduce (vt.) แนะนำตัว See also: แนะนำให้รู้จักกัน Syn. present, acquaint, make known
introduce (vt.) เพิ่ม See also: เสริม, เติม, แทรก Syn. add, insert, put in
introduce (vt.) เริ่มนำ See also: เริ่ม, ริเริ่ม, ตั้ง, เกริ่นนำ Syn. start, bring in, institute Ops. end
introduce into (phrv.) ใส่เข้าไป See also: นำเข้าไป
introduce to (phrv.) แนะนำให้รู้จักกับ See also: แนะนำ…กับ
introduce to American (vt.) มีลักษณะของอเมริกา Syn. make into an American
English-Thai: HOPE Dictionary
introduce(อินทระดูซ') vt. แนะนำ,นำเข้า,นำสู่,เข้าสู่,เริ่มนำ,อรัมภบท,เกริ่น,เผยแพร่., See also: introducer n. introducible adj., Syn. present
English-Thai: Nontri Dictionary
introduce(vt) นำเข้ามา,แนะนำตัว,เกริ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
introduce a witnessเบิกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introduceถูกนำ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อารัมภบท (v.) introduce See also: give an introduction Syn. เกริ่น
แนะนำ (v.) introduce Syn. แนะนำตัว
แนะนำตัว (v.) introduce
เบิกพยาน (v.) introduce a witness to a court See also: call up a witness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you introduce me to her?คุณช่วยแนะนำฉันกับเธอหน่อยได้ไหม
Let me introduce my friend to youขอฉันแนะนำเพื่อนของฉันกับคุณหน่อย
Let me introduce myselfขอฉันแนะนำตัวเองหน่อย
Allow me to introduce myselfขออนุญาตให้ฉันแนะนำตัวหน่อย
I'll introduce you around, make you feel right at homeฉันจะแนะนำคุณโดยรอบและทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So may I introduce to you, The act you've known for all these yearsดังนั้นฉันอาจจะแนะนำให้คุณ การกระทำที่คุณได้รู้จักกันสำหรับทุก ปีเหล่านี้
So let me introduce to you, The one and only Billy Shearsดังนั้นให้ฉันแนะนำให้คุณ หนึ่งเดียวบิลลี่กรรไกร
I'd like to introduce you to madame Blanc,ฉันอยากจะ แนะนำเธอให้รู้จัก มาดาม แบลงค์,
I want to introduce Suzy Bannion, our new student.ฉันอยากจะแนะนำ ซูซี่ บานเนี่ยน, นักเรียนคนใหม่ของเรา.
And now I'm going to introduce to you a man whose writings we are all becoming familiar with.และในตอนนี้ ขอเเนะนำ ชายที่บทความของเขา
Aren't you going to introduce us?ไม่ได้คุณจะแนะนำเรา?
May I introduce you?ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ
I want to introduce you to someone that I've had the privilege of nurturing along on the road to stardom....ที่ผมได้มีโอกาส ดูแลเขามาจนถึงวันนี้
Why don't you introduce him to his granddaughter?ทำไมคุณไม่แนะนำให้เขารู้จัก หลานสาวของเขาล่ะ
I'd like to introduce you to her, if it's okay.ฉันอยากแนะนำให้เธอรู้จัก ถ้าเธอตกลง
Hey, you know her. Will you introduce me to her?นายรู้จักเธอนี่ แนะนำให้รู้จักหน่อยสิ ?
Susie, I'd like to introduce you to my roommate, Eliot Ness.ซูซี่ ผมขอแนะนำเพื่อนร่วมห้อง อีเลียต เนสส์

introduce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
导入[dǎo rù, ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ, 导入 / 導入] to introduce into; to channel; to lead; to guide into
推介[tuī jiè, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄝˋ, 推介] promotion; to promote; to introduce and recommend
引进[yǐn jìn, ˇ ㄐㄧㄣˋ, 引进 / 引進] recommend; introduce from elsewhere
[shào, ㄕㄠˋ, 绍 / 紹] connect; to introduce
门捷列夫[Mén jié liè fū, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, 门捷列夫 / 門捷列夫] Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907), Russian chemist who introduced the periodic table
[chàng, ㄔㄤˋ, 倡] initiate; instigate; introduce; lead; initiate
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 介] introduce; lie between; between

introduce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically)
名乗り出る[なのりでる, nanorideru] (v1,vi) to introduce oneself; to announce oneself (e.g. as the person sought); to come forward (e.g. as a witness, with a claim, etc.); (P)
顔見せ;顔見世[かおみせ, kaomise] (n,vs) (1) (esp. 顔見せ) making one's debut; making one's first appearance; (2) (esp. 顔見世) introductory kabuki performance (to introduce the actors); (3) (esp. 顔見世) (See 顔見世狂言) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform
ティラピア;テラピア[, teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat
中宿[なかやど, nakayado] (n) (1) (arch) inn where one rests on the way; (2) (arch) (See 出合い宿) inn that serves as a meeting place for lovers; (3) (arch) (See 引き手茶屋) inn that introduces clients to prostitutes
享保の改革[きょうほうのかいかく, kyouhounokaikaku] (n) Kyouhou Reforms; economic reforms introduced in 1736
伝わる[つたわる, tsutawaru] (v5r,vi) to be handed down; to be introduced; to be transmitted; to be circulated; to go along; to walk along; (P)
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
外来種[がいらいしゅ, gairaishu] (n) (See 在来種) introduced (non-native) species
外来魚[がいらいぎょ, gairaigyo] (n) introduced (non-native) fish species
引き合わせる;引き合せる;引合せる(io)[ひきあわせる, hikiawaseru] (v1,vt) to introduce; to compare
引手茶屋;引き手茶屋[ひきてぢゃや, hikitedyaya] (n) (arch) (See 中宿・3) teahouse that introduces clients to prostitutes
束髪[そくはつ, sokuhatsu] (n) hairstyle introduced in the Meiji era consisting in a bun or chignon tied at the back of the head
特定外来生物[とくていがいらいせいぶつ, tokuteigairaiseibutsu] (n) (See 外来生物法) introduced species (esp. invasive species as defined by law)
脇柱[わきばしら, wakibashira] (n) (1) (See 脇・わき・5) downstage left pillar (on a noh stage), by which the supporting actor introduces himself; (2) doorjamb; jambe; jamb
議員立法[ぎいんりっぽう, giinrippou] (n) private member's bill; legislation introduced by a Diet member
金唐革;金唐皮[きんからかわ, kinkarakawa] (n) thin leather with gold patterns (introduced from Europe during the Edo period)

introduce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกพยาน[v.] (boēkphayān) EN: put a witness on the stand ; introduce a witness ; produce a witness ; call up a witness FR: appeler un témoin
กวาด[v.] (kwāt) EN: put into the mouth ; introduce into the throat of a child with a finger FR:
แนะนำ[v.] (naenam) EN: introduce ; present FR: présenter ; introduire
แนะนำให้รู้จักกัน[v. exp.] (naenam hai ) EN: introduce FR: présenter qqn ; se présenter ; présenter
แนะนำตัว[v.] (naenam tūa) EN: introduce oneself to FR: présenter (à) ; se présenter (à)
แนะนำตัวเอง[v. exp.] (naenam tūa-) EN: introduce oneself to FR: se présenter
นำเข้า[v. exp.] (nam khao) EN: import ; introduce ; bring in FR: importer ; introduire
นำเข้ามาใช้[v. exp.] (namkhao mā ) EN: introduce FR:
ผมขอแนะนำ...[xp] (phom khø na) EN: I'd like to introduce ... (s.o.) FR: je voudrais vous présenter ... (qqn.) ; laissez-moi vous présenter ... (qqn.)
เปิดตัว[v. exp.] (poēt tūa) EN: introduce ; launch ; unveil FR: introduire ; lancer
ประดิษฐาน[v.] (praditsathā) EN: place ; establish ; install ; introduce ; be placed ; be enshrined ; lie in state FR: introduire
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา[v. exp.] (praditsathā) EN: introduce Buddhism (in) ; establish Buddhism (in) FR: introduire le bouddhisme
แทรก[v.] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น[n. exp.] (chanit phan) EN: introduced species FR:
รื้อ[v.] (reū) EN: revive ; resurrect ; reintroduce ; restore ; bring back FR: rétablir ; réinstaurer
รื้อฟื้น[v.] (reūfeūn) EN: resurrect ; bring back ; renew ; revive ; reintroduce ; restore FR: revivre ; renaître ; raviver ; restaurer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า introduce
Back to top