ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

increasing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *increasing*, -increasing-

increasing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
increasing (n.) การเพิ่มเติม See also: การต่อเติม, การเสริม Syn. expanding
increasing (adj.) ที่เพิ่มขึ้น Syn. growing
increasing (adj.) ที่เพิ่มมากขึ้น See also: ที่รุนแรงขึ้น Syn. additive
increasing (adj.) ซึ่งสูงขึ้น See also: ซึ่งลอยขึ้นไป, ซึ่งกำลังรุดหน้า Syn. ascending, soaring
increasingly (adv.) อย่างมากขึ้น See also: อย่างเพิ่มพูนขึ้น Syn. more
English-Thai: Nontri Dictionary
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น,อย่างทวีคูณ,อย่างเพิ่มพูน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขึ้นราคา (n.) increasing See also: raising the price Ops. การลดราคา
ขึ้น (adv.) increasingly See also: to a higher degree Syn. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น Ops. ลง, ลด
ฉับพลัน (adv.) increasingly See also: sharply, dramatically Syn. อย่างเร็ว
มากขึ้นไป (adv.) increasingly
ยิ่งขึ้นไป (adv.) increasingly Syn. มากขึ้นไป
อย่างรวดเร็ว (adv.) increasingly See also: sharply, dramatically Syn. อย่างเร็ว, ฉับพลัน
เพิ่มขึ้น (adv.) increasingly See also: to a higher degree Syn. มากขึ้น Ops. ลง, ลด

increasing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日益[rì yì, ㄖˋ ㄧˋ, 日益] day by day; more and more; increasingly; more and more with each passing day
益发[yì fā, ㄧˋ ㄈㄚ, 益发 / 益發] increasingly; more and more; ever more; all the more
激增[jī zēng, ㄐㄧ ㄗㄥ, 激增] rapidly increasing

increasing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] (n) {comp} increased demand; increasing demand
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P)
益々(P);益益;益;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand

increasing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayā) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
ฟังก์ชันเพิ่ม[n. exp.] (fangchan ph) EN: increasing function FR: fonction croissante [f]
ฟังก์ชันเพิ่มโดยแท้[n. exp.] (fangchan ph) EN: strictly increasing function FR:
การขึ้น[n.] (kān kheun) EN: increasing ; rise ; raising the price FR: montée [f] ; ascension [f] ; hausse [f]
การขึ้นราคา[n. exp.] (kān kheun r) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices FR: hausse des prix [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
ลำดับเพิ่ม[n. exp.] (lamdap phoē) EN: increasing sequence FR: série croissante [f]
หนาตา [adv.] (nātā) EN: in increasing numbers ; in large numbers ; a good number of FR:
อย่างรวดเร็ว[adv.] (yāng rūatre) EN: rapidly ; fast ; increasingly ; quickly ; in no time FR: rapidement ; en un rien de temps
ยิ่ง[adj.] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งขึ้น[adv.] (ying kheun) EN: more ; still more ; even more ; increasingly ; further FR: de plus en plus
ยิ่งขึ้นไป[adv.] (ying kheun ) EN: increasingly FR:
ยิ่งนัก[adv.] (ying-nak) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely FR:
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: become increasingly arrogant FR:

increasing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hülle {f} mit ansteigendem Reinheitsgradshell of increasing cleanliness
monoton {adj} [math.] | streng monoton fallend | streng monoton wachsendmonotonic | strictly monotonic decreasing | strictly monotonic increasing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า increasing
Back to top