ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

influence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *influence*, -influence-

influence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
influence (n.) การจูงใจ See also: การโน้มน้าว, การชักจูง Syn. attraction, sway, spell, magnetism
influence (vt.) กำหนด See also: วางกฎเกณฑ์, วางแนวทาง Syn. direct, control, guide
influence (n.) เจ้าถิ่น See also: ผู้ทรงอิทธิพล
influence (vt.) ทำให้หลงเสน่ห์ See also: ยั่วยวน Syn. provoke, induce, arouse
influence (vt.) มีอิทธิพลต่อ See also: ชักจูง อำนาจบังคับ Syn. manipulate, sway, affect
influence (n.) อำนาจ See also: อิทธิพล, การบังคับควบคุม Syn. authority, power, domination
influenced (adj.) ได้รับผล
influenced (adj.) ซึ่งมีแรงบันดาลใจ See also: ซึ่งกระตุ้น, ซึ่งผลักดัน Syn. driven
English-Thai: HOPE Dictionary
influence(อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., See also: influenceable adj. influencer n., Syn. control,power
English-Thai: Nontri Dictionary
influence(n) อิทธิพล,บารมี,อำนาจ,การโน้มน้าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
influence, sphere ofเขตอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
influenceอิทธิพล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชักจูง (n.) influence See also: conviction, persuasion, inducement
การโน้มน้าว (n.) influence See also: conviction, persuasion, inducement Syn. การชักจูง
มีอิทธิพล (v.) influence See also: be influential in, have an influence in
ซื้อใจ (v.) influence by giving money See also: buy popular support, win someone over by bribery
เจ้าถิ่น (n.) influenced person of the area See also: local despot/villain, chief gangster of an area
ขยายอิทธิพล (v.) extend one´s influence See also: expand one´s influence Syn. แผ่อำนาจ
ของมัวเมา (n.) bad influence Syn. สิ่งมัวเมา
ของมัวเมา (n.) bad influence Syn. สิ่งมัวเมา
สิ่งมอมเมา (n.) bad influence Syn. ของมัวเมา, สิ่งมัวเมา
สิ่งมอมเมา (n.) bad influence Syn. ของมัวเมา, สิ่งมัวเมา
สิ่งมัวเมา (n.) bad influence Syn. ของมัวเมา
สิ่งมัวเมา (n.) bad influence Syn. ของมัวเมา
เข้าเจ้านาย (v.) play up to people of power and influence See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people
เข้าเจ้าเข้านาย (v.) play up to people of power and influence See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people Syn. เข้าเจ้านาย
เชื่อง่าย (v.) be easily influenced See also: be credulous, be gullible Syn. หูเบา Ops. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด
แผ่อำนาจ (v.) increase or enlarge one´s power or influence Syn. แสดงอำนาจ, ขยายอำนาจ
แผ่อิทธิพล (v.) extend one´s influence See also: expand one´s influence Syn. ขยายอิทธิพล, แผ่อำนาจ
ใจเบา (v.) be easily influenced See also: be credulous, be gullible Syn. เชื่อง่าย, หูเบา Ops. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What we read influences our thinkingสิ่งที่เราอ่านให้อิทธิพลกับความคิดของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา
He has a profound influence on his people.{\cHFFFFFF}เขามีความลึกซึ้ง มีอิทธิพลต่อประชาชนของพระองค์
You influence his thinking?{\cHFFFFFF}คุณมีอิทธิพลต่อความคิดของเขา?
In the same way good friends always influence each other.{\cHFFFFFF}ในเพื่อนที่ดีทางเดียวกัน มักจะมีอิทธิพลต่อกันและกัน
So I receive 30% for finance, political influence and legal protection?ดังนั้นผมจึงได้รับ 30% สำหรับเงินทุน อิทธิพลทางการเมืองและการป้องกันกฎหมายหรือไม่
Like all other boys I sang the words not thinking what they meant or how they might influence me.เหมือนเด็กคนอื่น ผมร้องเพลงนี้ โดยไม่นึกถึงความหมาย หรือจะมีผลกับผมอย่างไร
Her husband, the senator, has influence over defense contracts.สามีของเธอ วุฒิสมาชิกมีอิทธิพล มากกว่าพวกคนดูแลป้องกันอยู่แล้ว
Well, right now... Don Juan is having a distracting influence on the female staff up in his unit..ตอนนี้ ดอนฮวนโปรยเสน่ห์
I just want to say, Mr. and Mrs., uh, Mr... whatever your name is, I hope this doesn't influence your vote.ผมแค่อยากจะบอกว่านายและนางเอ่อนาย ... สิ่งที่ชื่อของคุณฉันหวังว่านี้ไม่ได้มีผลต่อการลงคะแนนของคุณ
I hate this hip-hop influence on white fucking surburbia.ฉันเกลียดกระแสเพลงฮิปฮอป / ที่พวกผิวขาวกำลังฮิตกันด้วย
You arrange all this to influence positive future of Siam.You arrange all this to influence positive future of Siam.
I don't want a bad influence to spread chaos among themฉันไม่ต้องการให้มีอิทธิพลไม่ดี มาทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายกับพวกเขา

influence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 黑籍冤魂] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909
后门[hòu mén, ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 后门 / 後門] the back door; fig. under the counter (indirect way for influence or pressure); anus
走后门[zǒu hòu mén, ㄗㄡˇ ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 走后门 / 走後門] lit. to enter by the back door; fig. to gain influence by pull or unofficial channels; back door or under the counter connections
潜移默化[qián yí mò huà, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, 潜移默化 / 潛移默化] imperceptible influence; to influence secretly
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 走内线 / 走內線] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand)
风邪[fēng xié, ㄈㄥ ㄒㄧㄝˊ, 风邪 / 風邪] pathogenic influence (in traditional Chinese medicine)
灵气[líng qì, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, 灵气 / 靈氣] spiritual influence (of mountains etc); cleverness; ingeniousness
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
扩张[kuò zhāng, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ, 扩张 / 擴張] expansion; dilation; to expand (e.g. one's power or influence); to broaden
浸染[jìn rǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄢˇ, 浸染] to be contaminated; to be gradually influenced
熏染[xūn rǎn, ㄒㄩㄣ ㄖㄢˇ, 熏染] to exert a gradual influence; to nurture; a corrupting influence
感染[gǎn rǎn, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 感染] infection; to infect; to influence
影响力[yǐng xiǎng lì, ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, 影响力 / 影響力] influence; impact
死灰复燃[sǐ huī fù rán, ㄙˇ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄖㄢˊ, 死灰复燃 / 死灰復燃] lit. ashes burn once more (成语 saw); fig. sb lost returns to have influence; sth malevolent returns to haunt one
威势[wēi shì, ㄨㄟ ㄕˋ, 威势 / 威勢] might; power and influence
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
转注[zhuǎn zhù, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ, 转注 / 轉註] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
转注字[zhuǎn zhù zì, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ ㄗˋ, 转注字 / 轉註字] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
歪风[wāi fēng, ㄨㄞ ㄈㄥ, 歪风 / 歪風] unhealthy trend; noxious influence
[shì, ㄕˋ, 势 / 勢] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals
势力[shì li, ㄕˋ ㄌㄧ˙, 势力 / 勢力] power; (ability to) influence
近朱者赤,近墨者黑[jìn zhū zhě chì, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄓㄜˇ ㄔˋ, jin4 mo4 zhe3 hei1, 近朱者赤,近墨者黑] proximity to cinnabar makes you red, to pitch makes you black (成语 saw, from Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修); different environments provide different influence.; Nurture determines a person's character.

influence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下(P);許[もと, moto] (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P)
余風[よふう, yofuu] (n) surviving custom; holdover influence
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P)
勢力伯仲[せいりょくはくちゅう, seiryokuhakuchuu] (n) (the two sides) being evenly-matched in influence or power
国威発揚[こくいはつよう, kokuihatsuyou] (n) enhancing national prestige; expanding national influence
威光[いこう, ikou] (n) power; authority; influence
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P)
悪影響を及ぼす[あくえいきょうをおよぼす, akueikyouwooyobosu] (exp,v5s) (See 悪影響) to affect adversely; to have a negative influence (on)
感応遺伝[かんのういでん, kannouiden] (n) telegony; influence of a previous sire on the offspring of a female with a later sire (discredited theory of heredity)
憚る[はばかる, habakaru] (v5r,vi) (1) to hesitate; to have scruples; to be afraid of what others may think; (2) to lord it over; to have great influence
斡旋収賄[あっせんしゅうわい, assenshuuwai] (n) influence peddling
気触れ[かぶれ, kabure] (n) (1) (uk) rash; eruption (in response to a skin irritant); (n-suf) (2) influence (usu. negative or critical nuance); (3) crazy about; having an affectation concerning all things surrounding something (esp. a language, a culture, etc.); (P)
顔を売る[かおをうる, kaowouru] (exp,v5r) to make oneself known to the public; to become popular; to gain influence
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following
上昇気流[じょうしょうきりゅう, joushoukiryuu] (n) (1) ascending air current; updraft; (2) upward trend; rise in popularity, influence, etc.
乗りが良い;乗りがいい;ノリが良い[のりがいい(乗りが良い;乗りがいい);ノリがいい(ノリが良い), norigaii ( nori ga yoi ; nori gaii ); nori gaii ( nori ga yoi )] (exp) (1) (See ノリが悪い,乗り) spreading well; (2) (See ノリの良い) easily be influenced into joining some mood; (3) easy to get into
今を時めく[いまをときめく, imawotokimeku] (exp,v5k) at the height of one's power or influence; at the peak of one's popularity
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull
伸す[のす, nosu] (v5s) to stretch; to spread; to smooth out; to roll out; to iron; to extend; to gain influence; to knock out
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P)
働き掛ける(P);働きかける[はたらきかける, hatarakikakeru] (v1,vt) to work on someone; to influence; to appeal to; to begin to work; (P)
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
功力[こうりき, kouriki] (n) merits (influence) of one's pious acts or religious practice (practise)
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
動かす[うごかす, ugokasu] (v5s,vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P)
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P)
勢力[せいりょく, seiryoku] (n) influence; power; might; strength; potency; force; energy; (P)
化す[かす;けす(ok), kasu ; kesu (ok)] (v5s,vi) (See 化する) to change into; to convert to; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
化する[かする, kasuru] (vs-s,suf) to change into; to convert into; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P)
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty
威徳[いとく, itoku] (n) virtue and influence; virtue and authority
[がい, gai] (n) injury; harm; evil influence; damage; (P)
害悪[がいあく, gaiaku] (n) harm; injury; evil (influence)
左右[さゆう(P);そう(ok);さう(ok), sayuu (P); sou (ok); sau (ok)] (n,vs) (1) left and right; (2) influence; control; domination; (P)
引き[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount
引き摺られる[ひきずられる, hikizurareru] (v1) (See 引き摺る) to let oneself be persuaded; to be influenced
影響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] (n) influence; clout
復古神道[ふっこしんとう, fukkoshintou] (n) Fukko Shinto; Restoration Shinto; Reform Shinto (prominent 18th century form of Shinto, based on the classics, and free from Confucian and Buddhist influences)
感化[かんか, kanka] (n,vs) influence; inspiration; reform; correction; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
影響円すい[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence
影響円錐[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence

influence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangk) EN: influence FR: influence [f]
อำนาจมืด[n.] (amnātmeūt) EN: dark influence ; dark power FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: authority ; power ; influence FR:
อาถรรพ์ ; อาถรรพณ์[n.] (āthan) EN: mysterious bad luck ; mysterious bad influence FR:
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite ; influence FR: persuader ; décider ; inviter
ชักจูง[v.] (chakjūng) EN: induce ; persuade ; influence FR: influencer
ชักจูงโน้มน้าว[v. exp.] (chakjūng nō) EN: induce ; persuade ; influence FR:
เดช[n.] (dēt) EN: power; might; influence FR: force [f] ; pouvoir [m] ; autorité [f] ; influence [f]
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur FR: inspirer ; susciter ; motiver
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control ; dominance FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
อิทธิพลของภาษาอังกฤษ[n. exp.] (itthiphon k) EN: FR: influence de l'anglais [f]
อิทธิพลของภาษาจีน[n. exp.] (itthiphon k) EN: FR: influence du chinois [m]
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย [n. exp.] (itthiphon k) EN: influence of foreign languages on Thai FR:
อิทธิพลของสหรัฐ ; อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (itthiphon k) EN: US dominance FR: influence américaine [f]
จูง[v.] (jūng) EN: induce ; persuade ; influence ; advise FR: inciter
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; motivate ; induce ; influence ; sway FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
ขับรถในขณะเมาสุรา[v. exp.] (khap rot na) EN: drive under the influence of alcohol FR: conduire en état d'ébriété ; conduire en état d'ivresse ; conduire sous l'influence de l'alcool
เขตอิทธิพล[n. exp.] (khēt itthip) EN: sphere of influence FR: sphère d'influence [f]
คิดปรุงแต่ง[v. exp.] (khit prungt) EN: think under the influence of some passion or motive FR:
กระทบ[v.] (krathop) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress ; hurt ; concern FR: toucher ; affecter ; porter à conséquence
กระทบกระเทือน[v.] (krathopkrat) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion FR: affecter ; toucher
ไม่มีผลต่อ[v. exp.] (mai mī phon) EN: FR: n'avoir aucun effet sur ; être sans effet sur ; n'avoir aucune influence sur ; ne pas influer sur
มีอิทธิพล[v. exp.] (mī ittiphon) EN: influence ; be influential in ; have an influence in ; dominate FR: être influent ; avoir de l'influence ; influer sur (fig.)
มีอิทธิพลต่อ[v. exp.] (mī ittiphon) EN: influence FR: influer sur ; influencer
น้ำท่วมปาก[v.] (nāmthūampāk) EN: be unable to speak by an overwhelming influence ; be rendered speechless due to one's own fear FR: ne pas pouvoir s’exprimer librement
เงื้อมมือ[n.] (ngeūammeū) EN: control ; influence ; clutch ; power FR:
น้อมนำ[v.] (nømnam) EN: coax ; influence ; induce FR:
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway ; win over FR: persuader ; influencer ; convaincre
ปารเมศ[n.] (pāramēt) EN: prestige ; influence ; grandeur FR:
ปารมี[n.] (pāramī) EN: prestige ; influence ; grandeur FR:
แผ่อิทธิพล[v. exp.] (phaē itthip) EN: influence FR:
ผลกระทบ[n. exp.] (phon kratho) EN: effect ; affectation ; influence ; impact ; consequence ; aftereffect FR: effet [m] ; impact [m] ; conséquence [f]
ผู้มากบารมี[n. exp.] (phū māk bār) EN: highly respected person ; person of great prestige and influence FR:
ซึมซาบ[v.] (seumsāp) EN: touch ; influence ; affect ; impress FR:
ส่งผล[v.] (songphon) EN: affect ; influence ; impact FR: affecter
ส่งผลเสียต่อ[v. exp.] (songphon sī) EN: have a negative influence on FR: avoir une influence négative sur
ธรรมาธิปไตย[n.] (thammāthipa) EN: regard of the Dhamma (the Law or righteousness) as being supreme ; supremacy of the Dhamma ; dominant influence by the Dhamma ; rule of the true law ; rule of righteousness FR:
หว่านล้อม[v.] (wānløm) EN: persuade ; influence ; convince FR:

influence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Einflussnahme {f}exertion of influence
Störfaktor {m}factor of disturbance; disruptive factor; disruptive influence
Einflussgröße {f}magnitude of influence
Ozoneinwirkung {f}ozone influence
saisonbedingt {adv}due to seasonal influences
Witterungseinfluss {m}influence of weather; effect of the weather

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า influence
Back to top