ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intensity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intensity*, -intensity-

intensity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intensity (n.) ความเข้มข้นของพลังงาน See also: ความหนาแน่นของพลังงาน
intensity (n.) ความรุนแรง See also: ความแรง Syn. force, strenght, vigor
intensity (n.) ความเอาจริงเอาจัง See also: ความกระตือรือร้น Syn. ardor, fervor, passion
English-Thai: HOPE Dictionary
intensity(อินเทน'ซิที) n. ความเข้มข้น,ความหนาแน่น,ความแรงกล้า,ความรุนแรง,ความเร่าร้อน,การเอาจริงเอาจัง, Syn. ardour,-A. weakness
English-Thai: Nontri Dictionary
intensity(n) ความแรง,ความเข้มข้น,ความหนาแน่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intensityความเข้ม, ความแรงจัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intensityความเข้ม, ความรุนแรง, ความแรง, ความรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้น, ความเข้มข้น, การวัดความเข้ม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเข้ม (n.) intensity See also: intenseness, strength Ops. ความอ่อน
ความแรง (n.) intensity See also: intenseness, strength Syn. ความเข้ม Ops. ความอ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It can have an intensity like you've never felt before.อาจทำให้คุณเร่าร้อน อย่างที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อน
Because, through love, we feel the intensity of our connection to everything and everyone, and at the core, we're all the same.เพราะว่าผ่านความรัก เรารู้สึกถึงความแน่นของความเชื่อมถึงกันของเรา ในทุกสิ่งและทุกคน
Breathtaking intensity surrounds the table as Daytona and Manslaughter fire away at each other.ความรุนแรงอันน่าทึ่ง ล้อมรอบตาราง เป็นเดย์โทนาและ Manslaughter ไฟไหม้ไปที่อื่น ๆ
Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.แม้ว่าในข้อเท็จจริง เราได้เพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้า
Calculating by the rise in intensity of reports of incidents within the affected area, one can guess at a crude timetable.คำนวนจากการเพิ่มขึ้นของ ความรุนแรงของการรายงานเหตุการณ์ ในพื้นที่ที่ถูกกระทบ เราเดาตารางเวลาคร่าวๆ ได้
Not a broken bone or damaged organ, which is remarkable considering the intensity of the fire.ไม่กระดูกหักหรือเสียหายอวัยวะ ซึ่งที่น่าสังเกต considering ความรุนแรงของไฟ
That intensity is the key.ความรุนแรงคือกุญแจสำคัญ
The smoke and the intensity of all the fire and all the things that were going on-- you really felt like you were there.ควันและไฟที่รุนแรง และสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด คุณรู้สึกได้จริงที่นั่น
"The erotic intensity of the shared bed."ความรัญจวนเร่งเร้า เราได้นอนร่วมเตียง
And it looks like this year... we face Aural Intensity again.เราต้องเจอกับ Aural Intensity อีกครั้ง
The Warblers have Kurt and Blaine as their, like, one-two punch... and Aural Intensity kicked our butt last year.เดอะวาร์บเบลอส์ ก็มีเคิร์ทกับเบลน ซึ่งก็เหมือนมีหมัดแย๊ปชั้นดี ่ส่วนออรัล อินเทนซิตี้ก็ทำเราหงายเมื่อปีที่แล้ว
Unfortunately, the chipper homosexual who coaches Aural Intensity had a terrible fall down the stairs.แย่หน่อย ที่เกย์อารมย์ดี ที่ดูแลวง Aural Intensity

intensity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
照度[zhào dù, ㄓㄠˋ ㄉㄨˋ, 照度] illumination (i.e. intensity of light)
烈度[liè dù, ㄌㄧㄝˋ ㄉㄨˋ, 烈度] intensity
发光强度[fā guāng qiáng dù, ㄈㄚ ㄍㄨㄤ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, 发光强度 / 發光強度] luminous intensity
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, 升级 / 升級] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up
辐射强度[fú shè qiáng dù, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, 辐射强度 / 輻射強度] radiation intensity
强度[qiáng dù, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, 强度 / 強度] strength; intensity

intensity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテンシティ[, intenshitei] (n) intensity
メタルハイドライト[, metaruhaidoraito] (n) metal halide; MH; type of high intensity discharge (HID) light bulb
光力[こうりょく, kouryoku] (n) the intensity or illuminating power of light
光度[こうど, koudo] (n) intensity of light
光量[こうりょう, kouryou] (n) intensity (e.g. radiation, light); amount of light (radiation)
原単位[げんたんい, gentan'i] (n) output level (e.g. in manufacturing); consumption rate (e.g. fuel, power); intensity
[しょく, shoku] (n) (1) light; lamp; (n,n-suf) (2) obsolete unit of luminous intensity (approx. 1.0067 candela)
異常震域[いじょうしんいき, ijoushin'iki] (n) region of anomalous seismic intensity
配光[はいこう, haikou] (n) light distribution (e.g. in candle-power or candela); luminous intensity distribution; spatial distribution of luminous intensity
震度階級[しんどかいきゅう, shindokaikyuu] (n) (See 震度) seismic intensity scale
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P)
強度[きょうど, kyoudo] (adj-na,n) strength; intensity; (P)
高じる;昂じる;嵩じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (See 高ずる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop
高ずる;昂ずる;嵩ずる[こうずる, kouzuru] (vz) (obsc) (See 高じる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop

intensity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเข้ม[n.] (khwām khem) EN: intensity FR: intensité [f]
ความเข้มแห่งการส่องสว่าง[n. exp.] (khwām khem ) EN: luminous intensity ; illumination intensity FR: intensité lumineuse [f]
ความเข้มข้น[n.] (khwām khemk) EN: intensity ; concentration ; tanginess FR: intensité [f] ; concentration [f]
ความเข้มของแสง[n. exp.] (khwām khem ) EN: light intensity FR: intensité de la lumière [f]
ความเข้มรังสี[n. exp.] (khwām khem ) EN: radiation intensity FR:
ความเข้มเสียง[n. exp.] (khwām khem ) EN: sound intensity FR:
ความแรง[n.] (khwām raēng) EN: intensity ; strength ; magnitude FR: force [f]
มาตราเมอร์คัลลี ; มาตราเมอร์แคลลี[n. exp.] (māttrā Moēk) EN: Mercalli intensity scale FR: échelle de Mercalli [f]
เพิ่มความแรง[v. exp.] (phoēm khwām) EN: intensity ; strength ; magnitude FR: augmenter les performances
ระดับความเข้มเสียง[n. exp.] (radap khwām) EN: sound intensity level FR:

intensity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lautstärke {f}sound intensity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intensity
Back to top