ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interaction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interaction*, -interaction-

interaction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interaction (n.) ปฏิกิริยา See also: การมีปฏิสัมพันธ์, การสื่อสารระหว่างกัน, การทำงานร่วมกัน Syn. collaboration, interplay, synergy
English-Thai: Nontri Dictionary
interaction(n) ปฏิกิริยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interactionการกระทำระหว่างกัน, อันตรกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interactionการปฏิสัมพันธ์ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิสัมพันธ์ (n.) interaction Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is this the only interaction you two have ever had?เธอคุยกับเขาแค่เนียะเหรอ
Computing the mutual gravitational interaction between the earth,sun and moon?คำนวณหาความสัมพันธ์ของแรงดึงดูด/Nระหว่างโลก พระอาทิตย์และพระจันทร์อย่างนั้นหรือ?
Your son's attention deficit disorder can be modified through group interaction help him find some children to pair up with him or arrange a student to be his friendลูกชายของคุณเป็นโรคสมาธิสั้น แต่เราสามารถแก้ไขได้ โดยให้เขาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน เพียงแค่หาใครสักคน ที่จะมาเป็นเพื่อนเล่นกับเขา
Some interaction with you might draw him out of his shell.ผมรู้ว่าการเห็นเขาอยู่ในสภาพนี้ อาจกระทบกระเทือนจิตใจคุณ
I want no interaction with them whatsoever.ฉันไม่ต้องมีความสัมพันธ์ กับพวกมันอะไรทั้งสิ้น
And remember, there can be no interaction with him.ความทรงจำที่คุณค้นหา และจำไว้ว่า ไม่มีทางที่คุณจะโต้ตอบกับเขาได้
That cuts out the social interaction of meeting on a street corner.มันช่วยลดการพบปะพูดคุยทางสังคม ในการพบกันตามมุมถนนไปได้
Your skewed perception of male-female interaction is not the truth.แนวคิดในเรื่องผู้ชายและผู้หญิงของคุณ มันไม่จริง
My only interaction with whales are what I see on television.พวกมันคาดการณ์ได้ว่า อะไรกำลังจะเกิดกับพวกมัน
There can be no interaction between them and the Plumbers.ห้ามช่างประปาไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ว่าในทางใด
Where exactly in the interaction did the sucking lie?The Cornhusker Vortex โวโลวิทซ์พยายามตีขนาบเรา
I've planned a day of polite interaction with the proletariat.ฉันมีแผนในหนึ่งวัน ก็คือการเดตแบบคนธรรมดา

interaction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协同作用[xié tóng zuò yòng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 协同作用 / 協同作用] synergy; cooperative interaction
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn
社交[shè jiāo, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ, 社交] interaction; social contact
感应[gǎn yìng, ㄍㄢˇ ˋ, 感应 / 感應] response; reaction; interaction; irritability (biol.); induction (elec.); inductance
应酬[yìng chou, ˋ ㄔㄡ˙, 应酬 / 應酬] social niceties; social interaction; a dinner party
弱作用[ruò zuò yòng, ㄖㄨㄛˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 弱作用] weak interaction

interaction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターアクション[, inta-akushon] (n) interaction
インタラクション[, intarakushon] (n) interaction
グループ作業[グループさぎょう, guru-pu sagyou] (n) group interaction
バリオン間相互作用[バリオンかんそうごさよう, barion kansougosayou] (n) baryon-baryon interaction (physics)
弱い相互作用[よわいそうごさよう, yowaisougosayou] (n) weak interaction (physics)
強い相互作用[つよいそうごさよう, tsuyoisougosayou] (n) strong interaction
素粒子の相互作用[そりゅうしのそうごさよう, soryuushinosougosayou] (n) fundamental interaction (i.e. gravitation, electromagnetism, weak interaction, strong interaction)
近所付き合い;近所づきあい[きんじょづきあい, kinjodukiai] (n,vs) interaction with one's neighbors; relationship with one's neighbors (neighbours)
重力相互作用[じゅうりょくそうごさよう, juuryokusougosayou] (n) gravitational interaction
交互作用[こうごさよう, kougosayou] (n) (mutual) interaction; reciprocal action; interplay
交互作用説[こうごさようせつ, kougosayousetsu] (n) (obsc) (See 相互作用説) interactionism
交流[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) (1) (cultural) exchange; interchange; interaction; (inter-) mingling; (social, etc.) networking; intercourse; (2) alternating current; AC; (P)
対応[たいおう, taiou] (n,vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) {comp} software support; ability of a computer system to run specific software; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
両方向交互相互動作[りょうほうこうこうごそうごどうさ, ryouhoukoukougosougodousa] two-way-alternate interaction
両方向同時相互動作[りょうほうこうどうじそうごどうさ, ryouhoukoudoujisougodousa] two-way-simultaneous interaction
対話[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue
片方向相互動作[かたほうこうそうごどうさ, katahoukousougodousa] one-way interaction
相互動作管理[そうごどうさかんり, sougodousakanri] interaction management
相互関係[そうごかんけい, sougokankei] interaction, interrelation

interaction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรกิริยา[n.] (antarakiriy) EN: interaction FR: interaction [f]
อันตรกิริยาระหว่างยา ; อันตรกิริยาของยา[n. exp.] (antarakiriy) EN: drug interaction FR:
อันตรกิริยาอย่างอ่อน[n. exp.] (antarakiriy) EN: weak interaction ; weak force ; weak nuclear force FR: interaction faible [f] ; force faible [f]
การมีปฏิกิริยาต่อกัน[n. exp.] (kān mī pati) EN: interaction FR:
การสื่อสารระหว่างกัน[n. exp.] (kānseūsān r) EN: interaction FR: interaction [f]
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samph) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship ; correlation ; link ; ties [pl] FR: relation [f] ; association [f] ; lien [m] ; interaction [f] ; rapport [m]
ปฏิสัมพันธ์[n.] (patisamphan) EN: interaction ; relations to/with FR: relation [f] ; interaction [f]
แรงนิวเคลียร์[n. exp.] (raēng niukh) EN: nuclear force ; nucleon–nucleon interaction ; residual strong force FR: force nucléaire [f]

interaction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dialogeingriff {m}interaction
Interaktion {f}interaction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interaction
Back to top