ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

informal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *informal*, -informal-

informal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
informal (adj.) ซึ่งเป็นกันเอง Syn. casual, ordinary, relaxed Ops. formal, exclusive
informal (adj.) ซึ่งไม่เป็นทางการ Syn. unofficial, unceremonious, unconventional Ops. restrained, ceremonial, ritualistic.
informal dress (n.) การแต่งกายแบบลำลอง See also: การแต่งกายอย่างไม่เป็นทางการ Ops. formal dress
informal gathering (n.) การเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างไม่เป็นทางการ (คำไม่เป็นทางการ) See also: การรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ, การพบปะกัน
informality (n.) การไม่มีพิธีรีตอง See also: ความเป็นกันเอง Syn. casualness, relaxation, friendliness
informally (adv.) อย่างไม่เป็นทางการ
English-Thai: HOPE Dictionary
informal(อินฟอร์'เมิล) adj. ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,กันเอง,ไม่เคร่งครัด., See also: informally adv., Syn. unceremonious ###A. formal
informality(อินฟอร์แมล'ลิที) n. การไม่มีพิธีรีตรอง,ความไม่เป็นทางการ,ความกันเอง,ความไม่เคร่งครัด, Syn. familliarity,laxity,ease
English-Thai: Nontri Dictionary
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
informalอรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informal sector (Economics)เศรษฐกิจนอกระบบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีพิธีรีตรอง (v.) informal Syn. ไม่เป็นทางการ Ops. เป็นทางการ
ไม่เป็นทางการ (v.) informal Ops. เป็นทางการ
ภาษาตลาด (n.) informal language See also: slang Syn. ภาษาปาก
สนิทสนม (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. คุ้นเคย, สนิท Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
เป็นกันเอง (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
ไม่มีพิธีรีตอง (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rachel runs a very informal household. We're on a first-name basis.ราเชลเขาเป็นคนง่ายๆ น่ะ
You were much too informal with me for that.คุณเป็นคนที่ ใกล้ชิดกับเรามากกว่านั้น
You can call me L.J. on account of the informal situation.คุณเรียกผมว่า แอล เจ ก็ได้ เมื่อไม่เป็นทางการ
It's sort of an informal halfway house.มันเป็นบ้านกึ่งสถานที่พักฟื้นจิตใจ
Our conversations will be informal and confidentialการสนทนาของเรา จะไม่เป็นทางการและเป็นความลับ
Hey, why do you speak in informal terms with me?เฮ้, ทำไมพูดไม่สุภาพกับผม?
In here, you will find your informal lounge.นี่คือห้องเลานจ์สำหรับพักผ่อน
Oh, please, call me ella. We're a very informal family.เรียกเอลล่าเถอะค่ะ จะได้กันเอง
This is an informal interview,เธ™เธตเนˆเน€เธ›เน‡เธ™ เนเธ„เนˆเธเธฒเธฃเธชเธญเธšเธ–เธฒเธกเธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ›
Uh... in the kitchen, experience is more important than age, so I'll use informal language with you.เอ่อ... สำหรับในครัว ประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าอายุ ดังนั้นฉันจะใช้ภาษาไม่เป็นทางการกับนายนะ
Why do you keep using informal speech with me?ทำไมคุณถึงใช้คำพูดเป็นกันเองกับผม?
Isn't he using informal speech?นั่นเขาใช้คำพูดเป็นกันเองนี่นา

informal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
便宴[biàn yàn, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄢˋ, 便宴] informal dinner
叔叔[shū shu, ㄕㄨ ㄕㄨ˙, 叔叔] (informal) father's younger brother; uncle
外公[wài gōng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄥ, 外公] (informal) mother's father; maternal grandfather
外婆[wài pó, ㄨㄞˋ ㄆㄛˊ, 外婆] (informal) mother's mother; maternal grandmother
妗子[jìn zi, ㄐㄧㄣˋ ㄗ˙, 妗子] (informal) mother's brother's wife; maternal uncle's wife
姥姥[lǎo lao, ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, 姥姥] (informal) mother's mother; maternal grandmother
姨妈[yí mā, ㄧˊ ㄇㄚ, 姨妈 / 姨媽] (informal) mother's sister; maternal aunt
老爷[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, 老爷 / 老爺] (informal) maternal grandfather; mother's father
舅舅[jiù jiu, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄡ˙, 舅舅] (informal) mother's brother; maternal uncle
爷爷[yé ye, ㄧㄝˊ ㄧㄝ˙, 爷爷 / 爺爺] (informal) father's father; paternal grandfather

informal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォーマル[, info-maru] (adj-na) informal
インフォーマルケア[, info-marukea] (n) informal care
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru")
割座[わりざ, wariza] (n) sitting posture with the legs bent back on each side; Japanese traditional informal female sitting posture; w-sitting; reverse tailor style sitting
威儀細[いぎぼそ, igiboso] (n) (obsc) (See 袈裟) informal kasaya worn primarily by adherents of Pure Land Buddhism
平俗[へいぞく, heizoku] (n,adj-na) (1) commonplace; ordinary; trite; (2) informal and easy to understand (of writing, etc.)
懇談会[こんだんかい, kondankai] (n) (1) social gathering; informal get-together; (2) colloquium; panel discussion
掛絡;掛落;掛羅[から, kara] (n) (1) (arch) (See 袈裟) Zen monk's waistcoat (a short, informal kasaya); (2) ring (usu. made of ivory) attached to this waistcoat; (3) (See 根付け) netsuke; item attached to a netsuke
砕けた[くだけた, kudaketa] (adj-f) (1) easy (e.g. explanation, description); plain; familiar; (2) informal (e.g. greeting, expression); friendly; affable (e.g. person)
車中談[しゃちゅうだん, shachuudan] (n) informal talk given (as by a politician, etc.) aboard a train
サンダル履き[サンダルばき, sandaru baki] (n) (1) wearing sandals; (adj-no) (2) informal; casual
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P)
手軽[てがる, tegaru] (adj-na,n) easy; simple; informal; offhand; cheap; (P)
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P)
狩衣[かりぎぬ;かりごろも, kariginu ; karigoromo] (n) (1) (arch) kariginu (informal clothes worn by the nobility from the Heian period onwards); (2) (See 布衣・ほい) (during the Edo period) patterned kariginu
自己申告[じこしんこく, jikoshinkoku] (n) personal statement; verbal or informal, unsubstantiated assertion
認め印[みとめいん, mitomein] (n) unregistered (informal) seal; a signet (ring); (P)
違式[いしき, ishiki] (n) informality; breach of etiquette

informal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรูปนัย[adj.] (arūpnai) EN: informal FR:
แบบไม่เป็นทางการ[adj.] (baēp mai pe) EN: informal FR: informel
กันเอง[adj.] (kan-ēng) EN: informal ; intimate ; friendly FR: informel ; familier ; amical
การทักทายแบบไม่เป็นทางการ[n. exp.] (kān thakthā) EN: informal greetings FR: salutations informelles [fpl]
ลำลอง[adj.] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual ; unrestricted ; gaudy ; showy ; fanciful ; independent FR: informel
ไม่มีพิธีรีตอง[adj.] (mai mī phit) EN: informal FR: informel
ไม่เป็นทางการ[adj.] (mai pen thā) EN: informal FR: informel ; non officiel
ไม่ถือตัว[adj.] (mai theūtūa) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible FR:
นอกระบบ[adj.] (nøk rabop) EN: informal ; unofficial ; outside of the system FR: non conventionnel
เป็นกันเอง[v. exp.] (penkan-ēng) EN: be friendly ; be informal ; not stand on ceremony ; be relaxed ; feel at home ; feel at ease FR: être naturel
เป็นกันเอง[adj.] (penkan-ēng) EN: informal FR:
ภาษาไม่เป็นทางการ[n. exp.] (phāsā mai p) EN: informal language FR: langage informel [m]
ภาษาไม่สุภาพ[n. exp.] (phāsā mai s) EN: informal language ; bad language FR: langage informel [m]
ภาษาปาก[adj.] (phāsā pāk) EN: colloquial ; informal FR:
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language FR: langage populaire [m] ; argot [m] ; langue verte [f]
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally ; converse FR: se réunir ; se retrouver
วิสาสะ[adj.] (wisāsa) EN: familiar ; intimate ; informal ; acquainted FR:
ยังไม่เป็นทางการ[adj.] (yang mai pe) EN: informal FR: informel ; non officiel ; provisoire
ลำลอง[adv.] (lamløng) EN: informally ; casually FR: simplement ; sans façon
เป็นกันเอง[adv.] (penkan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR: cordialement
วะ[part.] (wa) EN: [informal and impolite particle placed at the end of a phrase or sentence, usually a question, to indicate familiarity] FR:
วิสาสะ[n.] (wisāsa) EN: familiarity ; informality ; friendly terms FR: intimité [f] ; familiarité [f]
อย่างกันเอง[adv.] (yāng kan-ēn) EN: informally FR: sans cérémonie ; sans chichi

informal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
formlos; unformell {adj} | formloser; unförmlicher | am formlosesten; am unförmlichsteninformal | more informal | most informal
formlose Zusammenkunft {f}informal meeting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า informal
Back to top