ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill*, -ill-

ill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill (adj.) เกลียดชัง See also: ไม่เป็นมิตร, ไม่ชอบ Syn. hostile, unfriendly, unkind Ops. friendly, kind
ill (n.) ความเจ็บป่วย See also: ความเจ็บไข้ได้ป่วย, อาการป่วย Syn. ailment, illness, sickness
ill (adj.) เจ็บป่วย See also: ป่วย, ไม่สบาย Syn. sick, unhealthy, unwell Ops. healthy, well
ill (n.) โชคร้าย (ทางวรรณคดี)
ill (adv.) ไม่ดี See also: แย่, ไม่เหมาะสม Syn. badly, inadequately, inappropriately Ops. adequately, appropriately
ill (adj.) เลว See also: ร้าย, ชั่วร้าย Syn. bad, evil, immoral Ops. good, moral
ill (n.) สิ่งที่เป็นอันตราย See also: ความยุ่งยาก, ปัญหา
ill at ease (idm.) กังวล See also: วิตก, ประหม่า
ill at ease (adj.) ซึ่งกระสับกระส่าย See also: ไม่สบาย, อึดอัด, กระวนกระวาย Syn. nervous, uncomfortable, uneasy Ops. comfortable, easy
ill fame (n.) ชื่อเสียงไม่ดี See also: ชื่อเสียงเลว Syn. ill repute, infamy
ill feeling (n.) ความไม่เป็นมิตร See also: การมีเจตนาไม่ดี, ความเป็นปฏิปักษ์ Syn. animosity, resentment
ill fortune (n.) ความโชคร้าย Syn. misfortune
ill repute (n.) ชื่อเสียงไม่ดี See also: ชื่อเสียงเลว Syn. infamy
ill will (n.) ความรู้สึกไม่เป็นมิตร See also: ทัศนคติที่ไม่ดี, ความมุ่งร้าย, ความเป็นปรปักษ์ Syn. hostility, unfriendliness Ops. friendliness
ill-advised (adj.) ไม่รอบคอบ See also: ไม่เลินเล่อ, สุขุม Syn. foolish, ill-considered, ill-judged, imprudent, imprudent, unwise
ill-advised (adj.) ไม่สมเหตุสมผล
ill-affected (adj.) ซึ่งไม่พอใจ See also: ไม่ยินดีกับ, ไม่สบายใจกับ Syn. disaffected
ill-boding (adj.) ซึ่งเป็นลางไม่ดี
ill-bred (adj.) หยาบคาย See also: ที่ไร้มารยาท, ซึ่งไร้การอบรม Syn. impolite, rude, uncivil Ops. polite, well-bred
ill-conditioned (adj.) คุณภาพไม่ดี See also: เสื่อม
ill-considered (adj.) ซึ่งไม่รอบคอบ See also: ไม่พิจารณาให้ดีเสียก่อน Syn. ill-advised, unwise
ill-defined (adj.) ซึ่งไม่ชัดเจน See also: คลุมเครือ, กำกวม Syn. cloudy, dark Ops. clear
ill-disposed (adj.) ซึ่งไม่เป็นมิตร See also: ซึ่งมีเจตนาไม่ดี Syn. hostile, unfriendly, unkind Ops. friendly, kind
ill-fated (adj.) ซึ่งพบจุดจบที่ไม่ดี See also: โชคร้าย, โชคไม่ดี, อับโชค Syn. unfortunate, unlucky Ops. fortunate, lucky
ill-favored (adj.) น่าเกลียด See also: ไม่สวยงาย, ไม่น่ามอง Syn. ugly, unattractive Ops. attractive, beautiful
ill-favoured (adj.) น่าเกลียด See also: ไม่สวยงาย, ไม่น่ามอง Syn. ugly, unattractive Ops. attractive, beautiful
ill-fed (adj.) ที่ขาดสารอาหาร See also: ที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ Syn. underfed, malnourished Ops. nourished
ill-founded (adj.) ซึ่งไม่มีเหตุผลที่ดีพอ See also: ซึ่งไม่เป็นจริง, ซึ่งไม่มีหลักฐาน Syn. unsound Ops. sound
ill-gotten (adj.) โดยทุจริต See also: โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ill-gotten gains (idm.) เงินหรือสิ่งของที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
ill-gotten gains (n.) เงินร้อน See also: เงินที่ได้มาโดยไม่สุจริต, เงินที่ได้มาโดยมิชอบ Syn. boodle, graft
ill-humoured (adj.) ซึ่งอารมณ์ไม่ดี See also: ซึ่งอารมณ์ร้าย, อารมณ์เสีย Syn. irascible, moody
ill-judged (adj.) ไม่รอบคอบ See also: ไม่เลินเล่อ, สุขุม Syn. foolish, ill-considered, imprudent, imprudent, unwise
ill-judged (adj.) ซึ่งไม่เหมาะสม See also: ซึ่งไม่สะดวก Syn. imprudent, injudicious Ops. appropriate
ill-mannered (adj.) ซึ่งไม่มีมารยาท See also: ไม่สุภาพ, หยาบคาย Syn. ill-bred, impolite, rude Ops. polite, well-bred
ill-natured (adj.) อารมณ์ไม่ดี See also: อารมณ์ขุ่นมัว, อารมณ์เสีย Syn. bad-tempered, unpleasant Ops. good-tempered, pleasant
ill-omende (adj.) อัปมงคล See also: ซึ่งไม่เป็นมงคล, ซึ่งเป็นลางร้าย Syn. foreboding Ops. auspicious, rosy
ill-omened (adj.) อัปมงคล See also: เป็นลางร้าย, เป็นลางไม่ดี, ไม่เป็นมงคล Syn. ill-fated, inauspicious Ops. auspicious
ill-smelling (adj.) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น Syn. infested, odorous, stinking
ill-sounding (adj.) ที่มีเสียงดังมาก See also: ที่เป็นเสียงรบกวน Syn. dissonant
English-Thai: HOPE Dictionary
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
ill fameชื่อเสียงไม่ดี,ชื่อเสียงเลว
ill willความมุ่งร้าย,เจตนาร้าย,ความเป็นปฏิปักษ์, Syn. animosity
ill-advisedadj. ไม่รอบคอบ,ทะลึ่ง,ไม่บังควร,อวดดี, See also: ill-advisedly adv., Syn. imprudent
ill-at-easeadj. ไม่สะดวก,ไม่สบายใจ, Syn. uneasy
ill-boding(อิล'โบดิง) adj. โชคไม่ดี,ฤกษ์ไม่ดี,ไม่เหมาะสม,ไม่เป็นมงคล, Syn. inauspicious
ill-bred(อิล'เบรด) adj. อบรมไม่ดี,ขาดการอบรม,หยาบคาย, Syn. rude
ill-fated(อิล'เฟทิด) adj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
ill-favored(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
ill-favoured(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
ill-feeling(อิลฟิล'ลิง) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาไม่ดี,มีใจเป็นปฏิปักษ์, Syn. ugly
ill-fortunedadj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
ill-foundedadj. ซึ่งมีหลักฐานอ่อน,ไม่ยืนยัน,ด้วยเหตุผล
ill-gottenadj. ได้มาโดยวิธีที่เลวหรือร้าย,ได้มาโดยมิชอบ
ill-humoredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
ill-humouredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
ill-judged(อิล'จัดจฺดฺ') adj. ไม่รอบคอบ,ไม่ฉลาด,ซึ่งวินิจฉัยผิดพลาด, Syn. injudicious
ill-mannered(อิล'แมน'เนอร์ดฺ) adj. ซึ่งมีมารยาทเลว,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite
ill-natured(อิล'เน'เชอร์ดฺ) adj. มีอารมณ์ไม่ดี,มีเจตนาร้าย,ขุ่นหมอง., See also: ill-naturedly adv.
ill-omenedadj. ลางร้าย,ไม่เป็นมงคล, Syn. ill-starred
ill-spentadj. สูญเสีย,สิ้นเปลือง
ill-starredadj. ลางร้าย,ไม่เป็นมงคล, Syn. ill-fated
ill-timedadj. ผิดจังหวะ,ผิดเวลา
ill-treatvt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,ทำไม่ดีต่อ., See also: ill-treatment n., Syn. abuse
ill-usevt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,ทำทารุณ,บีบคั้น. n. การปฏิบัติต่อที่ไม่ดี,การทารุณ,การบีบคั้น, Syn. maltreatment
ill-wishern. ผู้สาปแช่ง,ผู้แช่งด่า
illegal(อิลี'เกิล) adj. ผิดกฎหมาย,ผิดกฎ,ผิดกติกา, See also: illegality n., Syn. illicit
illegible(อิเลจ'จะเบิล) adj. (ลายมือ) อ่านไม่ออกหรืออ่านออกได้ยาก., See also: illegibility,illegibleness n. illegibly adv.
illegitimacy(อิลลิจิท'ทะมะซี) n. ความผิดกฎหมาย,ความนอกกฎหมาย (ลูก)
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful,bastard,illogical
illicit(อิลิส'ซิท) adj. ผิดกฎหมาย,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,เถื่อน,ไม่ได้รับอนุญาต., See also: illicitness n., Syn. unlawful
illiteracy(อิลิท'เทอระซี) n. การไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,การไร้การศึกษา,การไม่รู้หนังสือ,การไม่มีความรู้ในสาขาหนึ่ง
illiterate(อิลิท'เทอเรท) adj. ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ไม่รู้หนังสือ,ไร้การศึกษา,ไร้ความรู้ในสาขาหนึ่ง n. คนไม่รู้หนังสือ., See also: illiterateness n.
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
illume(อลูม') vt. ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง
illuminancen. ความสว่าง
illuminantn. สิ่งที่ให้ความสว่าง
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
illuminatingadj. ซึ่งให้ความสว่าง,ซึ่งทำให้เข้าใจ
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
ill(adj) ไม่ดี,ป่วย,ไม่บริบูรณ์,เลว,ชั่วร้าย
ILL ill will(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่จริงใจ,ความมุ่งร้าย
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
ILL-ill-tempered(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,มีอารมณ์ร้าย
ILL-ill-treat(vt) ทารุณ,กดขี่ข่มเหง,รังแก,ทำไม่ดี
illegal(adj) ที่ผิดกฎหมาย,ที่ผิดกฎ,ที่ผิดกติกา
illegible(adj) อ่านไม่ออก,อ่านยาก
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา
illicit(adj) ต้องห้าม,ผิดกฎหมาย,เถื่อน
illimitable(adj) ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด
illiteracy(n) การไม่รู้หนังสือ
illiterate(adj) ไม่รู้หนังสือ,ไม่มีการศึกษา
illness(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย
illogical(adj) ไม่สมเหตุผล,ไร้เหตุผล
illume(vt) ส่องแสง,ตามไฟ,ให้แสงสว่าง,ติดโคมไฟ
illuminate(vt) ตามไฟ,ให้แสงสว่าง,ติดโคมไฟ
illumination(n) การตามไฟ,การส่องแสง,การอธิบาย
illumine(vt) ทำให้สว่าง,ตามไฟ,ส่องแสง,ให้แสงสว่าง,ติดโคมไฟ
illusion(n) ความหลอกลวง,มายา,สิ่งลวงตา,ภาพหลอน
illusive(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล
illusory(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล
illustrate(vt) อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,แสดง,ยกตัวอย่าง
illustration(n) การแสดง,ภาพประกอบ,อุทาหรณ์,การยกตัวอย่าง
illustrative(adj) ยกตัวอย่างประกอบ,เป็นการอธิบาย
illustrator(n) ผู้อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,ผู้แสดง,ผู้วาดภาพประกอบ
illustrious(adj) มีชื่อเสียง,เด่น,เลื่องลือ,รุ่งโรจน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ill-conditioned-สภาวะเลว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
illegal abortionการทำให้แท้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegally obtained evidenceพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegitimacyความเป็นบุตรที่มิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegitimateชื่อผิดกฎ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
illicitผิดกฎหมาย, ต้องห้ามตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illiteracyการไม่รู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illiterateผู้ไม่รู้หนังสือ, ไม่รู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illusionการแปลสิ่งเร้าผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
illusoryลวง, กำกวม, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illustrationนิทัศน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ill Defined Conditionsอาการไม่บ่งชัดว่าเป็นอะไรแน่ [การแพทย์]
Illegal aliensคนต่างด้าวนอกกฎหมาย [TU Subject Heading]
Illegitimacyความเป็นบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Illegitimate childrenบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Illicit paymentการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Illiteracy ผู้ไม่รู้หนังสือ บุคคลที่มีอายุในระดับที่ควรอ่านออกเขียนได้ แต่ไม่สามารถอ่านและเขียนได้ [สิ่งแวดล้อม]
Illnessการเจ็บป่วย [การแพทย์]
Illogicalพูดไม่มีเหตุผล [การแพทย์]
Illuminating Systemระบบการส่องสว่าง [การแพทย์]
Illuminationการส่องสว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Illusionsอาการประสาทลวง, ภาพหลอน, ภาพลวงตา [การแพทย์]
Illusory Failureเครื่องไม่เสียแต่วิธีการใช้ไม่ถูกต้อง [การแพทย์]
Illustrationภาพประกอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Illustratorผู้วาดภาพประกอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดกกระดนโด่ (v.) has an ill manner Syn. กระโดกกระเดก, ไม่เรียบร้อย
ปองร้าย (v.) bear ill will See also: bear malice toward somebody, wish to do evil or cause suffering to someone Syn. มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
ปองร้าย (v.) bear ill will See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody Syn. ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
มุ่งร้าย (v.) bear ill will See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody Syn. ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
มุ่งร้ายหมายขวัญ (v.) bear ill will See also: bear malice toward somebody, wish to do evil or cause suffering to someone Syn. มุ่งร้าย, ปองร้าย, ประสงค์ร้าย Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
ไม่เรียบร้อย (v.) has an ill manner Syn. กระโดกกระเดก
ป่วยไข้ (v.) ill See also: sick, get ill, feel sick, have a fever, feel unwell, ail Syn. เจ็บป่วย, ป่วยไข้, เจ็บไข้, ไม่สบาย
เจ็บไข้ (v.) ill See also: sick, to be unwell Syn. ป่วย, ป่วยไข้, เจ็บไข้ได้ป่วย, เจ็บป่วย, ไม่สบาย Ops. สบาย
ดุร้าย (v.) ill treat See also: maltreat, be cruel, be heartless, be savage Syn. หยาบช้า, ร้ายกาจ, ทำร้าย, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, เหี้ยม Ops. เมตตากรุณา
ทารุณ (v.) ill treat See also: maltreat, be cruel, be heartless, be savage Syn. หยาบช้า, ร้ายกาจ, ดุร้าย, ทำร้าย, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, เหี้ยม Ops. เมตตากรุณา
การกระทำทารุณ (n.) ill treatment See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การทรมาน
การข่มเหง (n.) ill treatment See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การกระทำทารุณ, การทรมาน
การทรมาน (n.) ill treatment See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ
การทารุณ (n.) ill treatment See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness Syn. การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน
ทารุณกรรม (n.) ill treatment See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน
ผู้หญิงแก่น (n.) ill-mannered woman See also: girl of impolite manner
ม้าดีดกะโหลก (n.) ill-mannered woman See also: girl of impolite manner Syn. ผู้หญิงแก่น
คนเถื่อน (n.) illegal See also: unlicensed person, outlawed person, unlawful person
กินรวบ (n.) illegal lottery Syn. สลากกินรวบ, หวยเถื่อน
สลากกินรวบ (n.) illegal lottery Syn. หวยเถื่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He says he is feeling too ill to teach todayเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
Believe me, I had no ill intentionsเชื่อเถอะว่าฉันไม่ได้มีเจตนาร้าย
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
I will certainly be thereฉันจะไปที่นั่นแน่นอน
Of course, I will comeแน่นอน ฉันจะมาแน่
We will be there for dinnerพวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
I will go straight to the marketฉันจะตรงไปที่ตลาด
He will do what no one else daresเขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
Someday I will tell you all about itสักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
He will not give up easilyเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
I still can't believe itฉันยังคงไม่อยากจะเชื่อมันเลย
What will you do during this weekend?คุณจะทำอะไรช่วงวันหยุดนี้
Do you still remember that Christmas?คุณยังคงจำคริสต์มาสนั้นได้ไหม
What will you do this weekend?คุณจะทำอะไรในวันหยุดสัปดาห์นี้
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
What will you do for relaxation this holiday?คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
It's a long story, I will tell you laterเรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
Will you stay there for long?คุณจะอยู่ที่นั่นนานไหม
No, I will move to the U.Sไม่ ฉันจะย้ายไปอเมริกาเดือนหน้า
When will he come to see you?เขาจะมาพบคุณเมื่อไหร่หรือ
Who will accompany you to the airport?ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
Make me a cup of coffee, will you?ชงกาแฟให้ฉันสักแก้วได้ไหม
Take two pills and have a good restทานยาสองเม็ดแล้วพักผ่อนซะ
Will you go shopping with me?คุณจะไปชอปปิ้งกับฉันไหม
She walked me down the hill toward the villageเธอพาฉันเดินลงเขาไปยังหมู่บ้าน
They have people who will walk your dog for youเขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
You filled out an application for me?เธอกรอกใบสมัครให้ฉันงั้นหรือ
You'll kill us and them at the same timeคุณจะฆ่าเราและพวกเขาในเวลาเดียวกัน
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
My feet are killing meฉันปวดเท้ามากเลย
Are you sure this will work?คุณแน่ใจนะว่านี่จะได้ผล
Someone thinks he willบางคนคิดว่าเขาจะ(มา)
Why are you still here?ทำไมคุณยังอยู่ที่นี่อยู่
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
He will not hear it from meเขาจะไม่ได้ยินมันจากฉัน
He hit me with a pillowเขาตีฉันด้วยหมอน
Nobody will let me do anything?ไม่มีใครยอมปล่อยให้ฉันทำอะไรเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean when when one is ill it's good to have somebody close by friends or relations.ฉันหมายความว่า... ...เวลาเราป่วย... ...มันก็ดีที่มีใครอยู่ใกล้ๆ อาจเป็นเพื่อนหรือญาติ
Seriously, I don't see what's so terrible about Colonel Mustard visiting a house of ill fame.จริงๆ แล้วผมไม่คิดว่าที่ผู้พันมัสตาร์ดทำ มันเป็นอะไรที่แย่หรอกนะ
She was ill and coughing from the abuse of you and your men.เขาป่วยจากการกระทำของคุณกับพวก
He became very ill with hepatitis.เขากลายเป็นคนป่วยมากกับโรคไวรัสตับอักเสบ
She's making herself ill just to spite us.หล่อนทำให้ตัวเองป่วย เพื่อลงโทษพวกเรา
My father is gravely ill after fighting to come here because you begged me to.ท่านพ่อป่วยหนักเลย หลังจากเราทะเลาะกัน ฉันอยากมาที่นี้ เพราะว่าเธอขอร้องฉัน
How very ill Eliza Bennet looked this evening!เห็นความโทรมสุดแสนของ อีไลซ่า เบนเน็ตเย็นนี้มั้ยล่ะ
I cannot bear to think that he is alive in the world and thinking ill of me.ฉันไม่สามารถทนคิดได้ว่า เขายังมีชีวิตอยู่ในโลก... ...และคิดถึงฉันในแง่ไม่ดี
A dream like that sits ill upon one such as you!ไม่คิดว่าจะมาเจอแกที่นี่!
You see, my grandpa, he was ill so I spent most of the year on his couch... watching Wheel of Fortune and making Spaghettis.ก็ ปู่ฉัน เขาป่วย ฉันก็เลยนั่งอยู่โซฟาเขาเกือบทั้งปี นั่งดูรายการชิงร้อยชิงล้าน แล้วก็อุ่นสปาเก็ตตี้
One ill turn deserves another. It is over.ร้ายมาข้าก็ร้ายตอบ มันจบลงเเล้ว
My heart tells me that Gollum has some part to play yet, for good or ill before this is over.ในใจของข้าบอกข้าว่า กอลลัมนั้นยังมีประโยชน์อยู่เหมือนกัน ไม่ว่าจะดีหรือร้าย .... ก่อนเรื่องเล่านี้จะจบลง

ill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tú, ㄊㄨˊ, 瘏] be injured; ill (of animals)
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, 拘挛 / 拘攣] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease
[gān, ㄍㄢ, 尴 / 尷] embarrassed; ill at ease
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, 不好意思] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth)
恶感[è gǎn, ㄜˋ ㄍㄢˇ, 恶感 / 惡感] malice; ill will
弥留[mí liú, ㄇㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, 弥留 / 彌留] seriously ill and about to die
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
苦艾酒[kǔ ài jiǔ, ㄎㄨˇ ㄞˋ ㄐㄧㄡˇ, 苦艾酒] absinthe (distilled anise-based liquor)
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 文风不动 / 文風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 纹风不动 / 紋風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
阿喀琉斯[Ā kā liú sī, ㄚ ㄎㄚ ㄌㄧㄡˊ ㄙ, 阿喀琉斯] Achilles (Greek hero)
阿奇历斯[Ā qí lì sī, ㄚ ㄑㄧˊ ㄌㄧˋ ㄙ, 阿奇历斯 / 阿奇歷斯] Achilles
阿奇里斯[Ā qí lǐ sī, ㄚ ㄑㄧˊ ㄌㄧˇ ㄙ, 阿奇里斯] Achilles, figure in Greek mythology, also spelled Akhilleus or Achilleus
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
演技[yǎn jì, ㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, 演技] acting; performing skills
蹦达[bèng dá, ㄅㄥˋ ㄉㄚˊ, 蹦达 / 蹦達] active; still bouncy (esp. of old person)
急性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 急性病] acute illness; fig. impetuous; impatient
娴熟[xián shú, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨˊ, 娴熟 / 嫻熟] adept; skilled
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 绚 / 絢] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 病] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect
[yóu, ㄧㄡˊ, 犹 / 猶] also; as if; still; to scheme; a Jew
[hái, ㄏㄞˊ, 还 / 還] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet
镇痛[zhèn tòng, ㄓㄣˋ ㄊㄨㄥˋ, 镇痛 / 鎮痛] analgesic; pain killer
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 垤] anthill; mound
炭疽[tàn jū, ㄊㄢˋ ㄐㄩ, 炭疽] anthrax; bacillus
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, 动不动 / 動不動] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness)
任意[rèn yì, ㄖㄣˋ ㄧˋ, 任意] arbitrarily; at will; random
心怀[xīn huái, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 心怀 / 心懷] to harbor (thoughts); to cherish; to entertain (illusions)
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 图谱 / 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
亮菌[liàng jūn, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, 亮菌] Armillariella tabescens (mushroom used in trad. Chinese medicine)
亮菌甲素[liàng jūn jiǎ sù, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄚˇ ㄙㄨˋ, 亮菌甲素] armillarisin (fungal enzyme used as antibiotic)
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 犰] armadillo
犰狳[qiú yú, ㄑㄧㄡˊ ㄩˊ, 犰狳] armadillo
[yú, ㄩˊ, 狳] armadillo
浑天仪[hún tiān yí, ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, 浑天仪 / 渾天儀] armillary sphere (astronomical model)
转浑天仪[zhuàn hún tiān yí, ㄓㄨㄢˋ ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, 转浑天仪 / 轉渾天儀] armillary sphere (astronomy)

ill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged
不健康[ふけんこう, fukenkou] (adj-na,n) poor health; ill health; unhealthy; (P)
不吉[ふきつ, fukitsu] (adj-na,n) ominous; sinister; bad luck; ill omen; inauspiciousness; (P)
不幸せ(P);不仕合わせ[ふしあわせ, fushiawase] (adj-na,n) unhappiness; misfortune; ill luck; (P)
不機嫌[ふきげん, fukigen] (adj-na,n) (See 上機嫌) pout; displeasure; ill humor; ill humour; sullenness; (P)
不興[ふきょう, fukyou] (adj-na,n) displeasure; ill humour; ill humor; pique
含むところがある;含む所がある[ふくむところがある, fukumutokorogaaru] (exp) to harbor ill feeling
寝付く(P);寝つく[ねつく, netsuku] (v5k,vi) (1) to go to bed; to go to sleep; to fall asleep; (2) to be laid up (with a cold); to be ill in bed; (P)
悪事千里[あくじせんり, akujisenri] (exp) bad news traveling fast; ill news spreading like wildfire
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P)
悪感[あっかん;あくかん, akkan ; akukan] (n,adj-no) (See 悪感情) ill feeling; ill will; antipathy; animosity
悪感情[あくかんじょう;あっかんじょう, akukanjou ; akkanjou] (n) ill feeling; ill will; animosity; bad impression
悪所[あくしょ, akusho] (n) dangerous place; house of ill repute; bad place
悪気[わるぎ, warugi] (n) ill will; malice; evil intent; ill feeling; distrust; (P)
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism
悲運[ひうん, hiun] (n) sad fate; tragic doom; ill fate
憎まれっ子世に憚る[にくまれっこよにはばかる, nikumarekkoyonihabakaru] (exp) (id) Ill weeds grow apace
気が詰まる[きがつまる, kigatsumaru] (exp,v5r) to feel constrained; to feel ill at ease
気の詰まる[きのつまる, kinotsumaru] (exp,adj-f) (See 気が詰まる) constrained; ill at ease
煙たい(P);烟たい[けむたい(P);けぶたい, kemutai (P); kebutai] (adj-i) (1) smoky; (2) awkward; ill at ease; (P)
病と称する[やまいとしょうする, yamaitoshousuru] (exp,vs-s) (obsc) to feign illness; to pretend to be ill
病気になる;病気に為る[びょうきになる, byoukininaru] (exp,v5r) to fall ill; to be taken ill
縁起が悪い[えんぎがわるい, engigawarui] (exp) of bad omen; ill augur; boding evil; bad fortune
縁起でもない[えんぎでもない, engidemonai] (exp) ill omened (as in "Don't say such an ill omened thing!"); unlucky
肩が凝る;肩がこる[かたがこる, katagakoru] (exp,v5r) (1) to have stiff shoulders; (2) to be ill at ease; (adj-f) (3) serious; sober
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n,vs) (1) (See お見舞い,見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P)
遺恨[いこん, ikon] (n) grudge; ill will; enmity; (P)
邪気[じゃき;じゃけ(ok);ざけ(ok), jaki ; jake (ok); zake (ok)] (n) (1) (じゃき only) maliciousness; ill will; (2) (じゃき only) noxious gas; (3) (arch) (See 物の怪) (vengeful) ghost; specter; spectre
重症者[じゅうしょうしゃ, juushousha] (n) the seriously ill
陰口(P);蔭口;影口(iK)[かげぐち, kageguchi] (n,adj-no) malicious gossip; backbiting; speaking ill behind someone's back; (P)
難じる[なんじる, nanjiru] (v1,vt) (See 難ずる) to criticize; to point out faults; to speak ill of
難ずる[なんずる, nanzuru] (vz,vt) (See 難じる) to criticize; to point out faults; to speak ill of
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イラストラ[いらすとら, irasutora] Illustra
ウィラメット[ういらめっと, uirametto] Willamette
オシロスコープ[おしろすこーぷ, oshirosuko-pu] oscilloscope
カンマ[かんま, kanma] comma, cedilla, ,
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application
ゼロ充てん[ゼロあてん, zero aten] zerofill (vs)
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data
フィラー文字[フィラーもじ, fira-moji] fill character
フィル[ふぃる, firu] fill
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill
ページミル[ぺーじみる, pe-jimiru] PageMill
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second)
ミリ[みり, miri] milli-, 10**-3, m
ミリ秒[ミリびょう, miri byou] millisecond
ミレニアム[みれにあむ, mireniamu] Millenium
ミレニウム[みれにうむ, mireniumu] Millenium
モジラ[もじら, mojira] Mozilla
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character
伝票発行処理[でんぴょうはっこうしょり, denpyouhakkoushori] billing
充填文字[じゅうてんもじ, juutenmoji] fill character
図表一覧[ずひょういちらん, zuhyouichiran] list of illustrations
埋め字[うめじ, umeji] fill character
満たす[みたす, mitasu] to fill
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid
詰める[つめる, tsumeru] to fill
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data
課金[かきん, kakin] billing
課金データ[かきんデータ, kakin de-ta] billing data
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record
課金制御データ[かきんせいぎょデータ, kakinseigyo de-ta] billing control data
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] billing information
課金機能[かきんきのう, kakinkinou] billing function
請求[せいきゅう, seikyuu] billing (for a service)
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy
部品表[ぶひんひょう, buhinhyou] bill of material
静止画[せいしが, seishiga] still image
領域[りょういき, ryouiki] domain, fill area, region
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวสั่น English: to get chilly
埋める[うめる, umeru] Thai: กลบ English: to fill up
悪気[わるぎ, warugi] Thai: เจตนาร้าย English: ill-will
技能[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill
[むら, mura] Thai: หมู่บ้าน English: village
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager
村長[そんちょう, sonchou] Thai: ผู้ใหญ่บ้าน English: village headman
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up
非合法[ひごうほう, higouhou] Thai: ผิดกฎหมาย English: illegal

ill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการหนัก[adj.] (ākān nak) EN: critically ill ; in serious condition ; in bad shape FR:
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēt) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent FR:
อาพาธ[v.] (āphāt) EN: ill ; sick ; unwell FR:
อาพาธ[adj.] (āphāt) EN: ill ; sick ; unwell FR:
อับแสง[adj.] (ap saēng) EN: dark ; obscure ; poorly lit ; ill lit FR: opaque
ชื่อเสียงอื้อฉาว[adj.] (cheūsīeng e) EN: notorious ; of ill repute FR:
ชื่อเสียงไม่ดี[n. exp.] (cheūsīeng m) EN: bad reputation ; ill fame FR: mauvaise réputation [f] ; piètre réputation [f]
ชั่ว[adj.] (chūa) EN: bad ; evil ; ill ; wicked ; mean FR: méchant ; mauvais ; malade
เจ็บ[v.] (jep) EN: be sick ; be ill ; ail ; get sick FR: être malade
เจ็บไข้[v.] (jepkhai) EN: get sick ; fall ill ; FR: tomber malade
เจ็บไข้[adj.] (jepkhai) EN: sick ; ill ; unwell FR: malade
เจ็บป่วย[v.] (jeppūay) EN: be sick ; be ill FR:
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
คางเหลือง[adj. (loc.)] (khāngleūang) EN: moribund ; mortally ill ; in a sorry state FR:
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
เคอะเขิน[adj.] (khoe khoēn) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease ; uneasy FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
ครุ่นแค้น[v. exp.] (khrun khaēn) EN: bear a grudge (against) ; harbor ill feelings (towards) ; brood about revenge FR:
คุมแค้น[v.] (khumkhaēn) EN: have a grudge against ; harbor ill feelings against ; harbour a grudge against FR: avoir une dent contre
ความพยาบาท[n.] (khwām phayā) EN: ill will ; malice ; vindictiveness ; vengefulness FR:
แกล้งป่วย[v. exp.] (klaēng pūay) EN: pretend to be sick ; pretend to be ill ; sham sickness ; play possum FR: simuler une maladie
เกิดอาเพศ[v. exp.] (koēt āphēt) EN: bode ill ; be a portent ; be a bad omen FR:
เกิดแก่เจ็บตาย = เกิด แก่ เจ็บ ตาย[xp] (koēt kaē je) EN: We are born, grow old, fall ill and die FR:
ลางไม่ดี[n. exp.] (lāng mai dī) EN: evil omen ; ill omen FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
ลางอุบาทว์[n. exp.] (lāng ubāt) EN: ill omen FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
ล้มเจ็บ[v. exp.] (lom jep) EN: fall ill ; be ill FR: tomber malade
ล้มป่วย[v. exp.] (lom pūay) EN: fall ill ; get sick FR: tomber malade
ไม่สบาย[v.] (mai sabāi) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing ; not feel well ; feel bad FR: être malade ; être souffrant
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāija) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; be bothered about ; feel uncomfortable (mentally) FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être inquiet ; être malheureux
มุ่งร้าย[v. exp.] (mung rāi) EN: bear ill will ; have malicious intent FR:
มุ่งร้าย[adj.] (mung rāi) EN: ill disposed ; malicious FR:
น้ำเน่า[adj.] (nām nao) EN: junk ; trashy ; cheap ; bad ; ill FR:
นิวรณ์[n.] (niwøn) EN: lust ; ill will ; sloth in indolence ; anxiety and doubt FR:
ออดแอด[v.] (øt-aēt) EN: ail ; be slightly but chronically ill FR:
เป็นลางร้าย[v.] (pen lāng rā) EN: bode ill ; be ill-omened FR:
เพียบหนัก[adj.] (phīep nak) EN: in critical condition ; gravely ill FR:
ปองร้าย[v. exp.] (pøng rāi) EN: be malicious ; intend to harm ; have ill will FR: tramer ; manigancer
ประชวร[v.] (prachūan) EN: be sick ; be ill FR: tomber malade
ประสงค์ร้าย[v.] (prasongrāi) EN: have a malicious intention ; bear malice ; wish to harm ; bear ill will (towards) FR:
ป่วย[v.] (pūay) EN: be ill ; be sick ; be unwell ; ail ; get ill ; feel sick ; have a fever ; feel unwell FR: être malade ; tomber malade ; être souffrant ; être indisposé ; ne pas se sentir bien

ill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
todsterbenskrank {adj}critically ill
todkrank {adj}fatally ill
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent
Aal {m} (Anguillidae); Muräne
Achillessehne {f} [anat.]Achilles' tendon
Achillessehne {f} | Achillessehnen
Macgillivraysturmvogel {m} [ornith.]Macgillivray's Petrel
Achselhöhle {f} [anat.]axillary
Trapezgewindefräser {m}acme thread milling cutter
Mohrenklaffschnabel {m} [ornith.]African Open-bill Stork
Afrikanischer Löffler {m} [ornith.]African Spoonbill
Gelbschnabelente {f} [ornith.]African Yellow-billed Duck
Agalaktie {f}; Fehlen der Milchproduktion in der Stillzeit [med.]agalactia
Luftüberwachungssystem {n}airborne surveillance system
Albernheit {f}silliness
Alektoweber {m} [ornith.]White-billed Buffalo Weaver
Alpenvorland {n}Alpine Foothills
Amoklauf {m}crazed action; killing spree
Herzensbrecher {m}amorist; ladykiller
Ampere {n} (A) | Milliampere
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes
Anambraastrild {m} [ornith.]Anambra Waxbill
Hilfsmaßzahl {f}ancillary statistic
Lohnnebenleistungen {pl}ancillary pay
Nebenbereich {m}ancillary area; adjacent area
Probenmaterial {n}ancillary sample
Vorsatzlinse {f}ancillary lens
Zulieferindustrie {pl}ancillary industry
Zusatzausrüstung {f}ancillary equipment
Zusatzinformation {f}ancillary information
Andenkolibri {m} [ornith.]Andean Hillstar
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Randverbinder {m}angle grille face connector
Angola-Bülbülgrasmücke {f} [ornith.]Pulitzer's Longbill
Anisokorie {f}; ungleiche Weite der Pupillen [med.]anisocoria
Gelbfuß-Buschwachtel {f} [ornith.]Annamese Hill Partridge
Dünnschnabeltachuri {m} [ornith.]Slender-billed Tyrannulet
Gelbbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-billed Tyrannulet
Rotschnabel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Red-billed Tyrannulet
Anschauungsmaterial {n}illustrative material

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ill
Back to top