ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irish*, -irish-

irish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Irish (adj.) เกี่ยวกับชนชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไอร์แลนด์
Irish (n.) ชาวไอร์แลนด์ See also: ชาวไอริช
Irish (n.) ภาษาไอร์แลนด์ See also: ภาษาไอริช
English-Thai: HOPE Dictionary
irish(ไอ'ริช) adj. เกี่ยวกับไอร์แลนด์. n. ชาวไอร์แลนด์,ภาษาไอร์แลนด์., See also: Irishly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
Irish(adj) เกี่ยวกับเกาะไอร์แลนด์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's an Irish custom, Gussie.นี่เป็นงานศพแบบไอริชครับ คุณกัสซี่
And give those Irish hoodlums a drink.และให้พ่อหนุ่มไอริชสุดหล่อนั่นด้วย
But Jimmy and I could never be made because we had Irish blood.แต่จิมมี่กับผมไม่มีวันได้แต่งตั้ง เพราะเราเป็นลูกครึ่งไอริช
You're Irish too, aren't you?คุณกำลังไอริชเกินไปจะไม่ได้รับคุณหรือไม่
You fucking son of an Irish cow!คุณร่วมเพศบุตร ของวัวไอริช!
Kick that Irish fucking ass!Kick ass ร่วมเพศที่ไอริช!
Hey, Ronnie. There's those Irish bastards, Ronnie.Hey, Ronnie มีไอริชผู้ที่ bastards, Ronnie
If anything happens to me or Gerry... or any other Irish prisoner... we'll have 54 Halsley Road blown to smithereens... with your family in it.หากสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน Gerry หรือ ... หรือนักโทษไอริชอื่น ๆ ... เราจะมี Halsley 54 ถนน เป่าเพื่อ smithereens ...
Very much the way Jonathan Swift did... when he suggested that Irish peasants feed their babies to the rich.มากวิธีที่โจนาธานสวิฟท์ได้ ... เมื่อเขาชี้ให้เห็นว่าชาวบ้านชาวไอริชอาหารทารกของพวกเขาจะอุดมไปด้วย
They know about you were in Canada, and have an Irish who is helping them.พวกเขารู้เรื่องเฮย์สลิป รู้ว่าคุณไปแคนาดา และเขามีชาวไอริชช่วย
Solid as a rock. Big Irish hands.แข็งแกร่งยังกะหิน ฝีมือชาวไอริช
Like if you were in ireland and you wanted Irish stew...เหมือนอย่างที่คุณอยู่ที่ ไอร์แลนด์ และคุณต้องการสั่ง ไอริส สตู...

irish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥康内尔[Ào kāng nèi ěr, ㄠˋ ㄎㄤ ㄋㄟˋ ㄦˇ, 奥康内尔 / 奧康內爾] O'Connell (name); Daniel O'Connell (1775-1847), Irish nationalist and catholic activist
爱尔兰人[Ài ěr lán rén, ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ ㄖㄣˊ, 爱尔兰人 / 愛爾蘭人] Irish person
爱尔兰共和军[Ài ěr lán Gòng hé Jūn, ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄐㄩㄣ, 爱尔兰共和军 / 愛爾蘭共和軍] Irish Republican Army
丧门星[sàng mén xīng, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ, 丧门星 / 喪門星] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck
丧门神[sàng mén shén, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, 丧门神 / 喪門神] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck
帕内尔[Pà nèi ěr, ㄆㄚˋ ㄋㄟˋ ㄦˇ, 帕内尔 / 帕內爾] Parnell (name); Charles Stewart Parnell (1846-1891), Irish nationalist politician
贝利卡登[Bèi lì kǎ dēng, ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ ㄎㄚˇ ㄉㄥ, 贝利卡登 / 貝利卡登] Ballycotton (Irish: Baile Choitín), village near Cork; Ballycotton, music band
肖伯纳[Xiào Bó nà, ㄒㄧㄠˋ ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ, 肖伯纳 / 肖伯納] Bernard Shaw (1856-1950), Irish-born British playwright

irish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイリッシュ[, airisshu] (n,adj-no) Irish
アイリッシュウルフハウンド[, airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound
アイリッシュコーヒー[, airisshuko-hi-] (n) Irish coffee
アイリッシュハープ[, airisshuha-pu] (n) Irish harp
アイルランド人[アイルランドじん, airurando jin] (n) Irish (person)
アイルランド語[アイルランドご, airurando go] (n) Irish (language); Erse
男爵[だんしゃく, danshaku] (n,adj-no) (1) (See 五等爵) baron; (2) (See 男爵芋) Irish cobbler (variety of potato); (P)
男爵芋;男爵薯[だんしゃくいも, danshakuimo] (n) Irish Cobbler potato
赤かえでのり[あかかえでのり, akakaedenori] (n) red carrageen (Chondrus crispus); red carragheen; red Irish moss
キリシタンパテレン[, kirishitanpateren] (n) Christian priest (por
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612)
ギリシャ人;ギリシア人[ギリシャじん(ギリシャ人);ギリシアじん(ギリシア人), girisha jin ( girisha nin ); girishia jin ( girishia nin )] (n) Greek (person)
ギリシャ共和国;ギリシア共和国[ギリシャきょうわこく(ギリシャ共和国);ギリシアきょうわこく(ギリシア共和国), girisha kyouwakoku ( girisha kyouwakoku ); girishia kyouwakoku ( girishia kyouwakok] (n) Republic of Greece; Hellenic Republic
ギリシャ哲学;ギリシア哲学[ギリシャてつがく(ギリシャ哲学);ギリシアてつがく(ギリシア哲学), girisha tetsugaku ( girisha tetsugaku ); girishia tetsugaku ( girishia tetsugaku )] (n) Greek philosophy
ギリシャ彫刻;ギリシア彫刻[ギリシャちょうこく(ギリシャ彫刻);ギリシアちょうこく(ギリシア彫刻), girisha choukoku ( girisha choukoku ); girishia choukoku ( girishia choukoku )] (n) Greek sculpture
ギリシャ正教;ギリシア正教[ギリシャせいきょう(ギリシャ正教);ギリシアせいきょう(ギリシア正教), girisha seikyou ( girisha sei kyou ); girishia seikyou ( girishia sei kyou )] (n) Greek Orthodox Church
ギリシャ正教会;ギリシア正教会[ギリシャせいきょうかい(ギリシャ正教会);ギリシアせいきょうかい(ギリシア正教会), girisha seikyoukai ( girisha seikyoukai ); girishia seikyoukai ( girishia seikyouka] (n) Greek Orthodox Church
ギリシャ神話;ギリシア神話[ギリシャしんわ(ギリシャ神話);ギリシアしんわ(ギリシア神話), girisha shinwa ( girisha shinwa ); girishia shinwa ( girishia shinwa )] (n) Greek mythology
ギリシャ美術;ギリシア美術[ギリシャびじゅつ(ギリシャ美術);ギリシアびじゅつ(ギリシア美術), girisha bijutsu ( girisha bijutsu ); girishia bijutsu ( girishia bijutsu )] (n) Greek art
ギリシャ語;ギリシア語[ギリシャご(ギリシャ語);ギリシアご(ギリシア語), girisha go ( girisha go ); girishia go ( girishia go )] (n) Greek (language, word)
ギリシャ陸亀;希臘陸亀[ギリシャりくがめ;ギリシャリクガメ, girisha rikugame ; girisharikugame] (n) (uk) European tortoise; Greek tortoise (Testudo graeca)
リリシズム[, ririshizumu] (n) lyricism
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] (n) {comp} general delimiter (role)
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] (n) {comp} general delimiter role
仕切り書;仕切書[しきりしょ, shikirisho] (n) (See 送り状) consolidated monthly invoice; itemized invoice; itemised invoice; statement of accounts
代理者[だいりしゃ, dairisha] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
凛々しい;凛凛しい[りりしい, ririshii] (adj-i) gallant; brave; imposing; awe-inspiring; severe; biting; chivalrous; manly; dignified
区きり子[くきりし, kukirishi] (n) {comp} delimiter
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] (n) {comp} delimiter role
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] (n) {comp} delimiter set
古代ギリシャ;古代ギリシア;古代希臘[こだいギリシャ(古代ギリシャ;古代希臘);こだいギリシア(古代ギリシア), kodai girisha ( kodai girisha ; kodai girishia ); kodai girishia ( kodai girishia )] (n) ancient Greece
営利主義[えいりしゅぎ, eirishugi] (n) commercialism
希臘[ぎりしゃ;ギリシア;ギリシャ, girisha ; girishia ; girisha] (n,adj-no) (uk) Greece (por
延滞利子[えんたいりし, entairishi] (n) interest in arrears
握り締める(P);握り緊める;握りしめる[にぎりしめる, nigirishimeru] (v1,vt) to grasp tightly; (P)
散り敷く[ちりしく, chirishiku] (v5k,vi) to lie scattered or strewn about
私利私欲[しりしよく, shirishiyoku] (n,adj-no) desire to act only in one's self-interest; selfish desires
税理士[ぜいりし, zeirishi] (n) tax counsellor; tax counselor; licensed tax accountant; (P)
税理士試験[ぜいりししけん, zeirishishiken] (n) (See 税理士) certified tax accountant exam (examination); tax accountant exam (examination)
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] (n) {comp} reference delimiter set
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s)
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role)
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter
区切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters
区切り子文字列[くぎりしもじれつ, kugirishimojiretsu] delimiter string
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set
区切り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter
短縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set

irish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ire {m}Irishman
irisch {adj}Irish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irish
Back to top