ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interest*, -interest-

interest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interest (n.) ความดึงดูง
interest (n.) ความสนใจ See also: ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น Syn. attention, concern, curiousity
interest (vt.) ทำให้เกี่ยวข้อง See also: ทำให้เข้ามามีส่วนร่วม
interest (vt.) ทำให้สนใจ Syn. attract, intrigue Ops. bore
interest (n.) ผลประโยชน์ See also: ดอกเบี้ย
interest in (phrv.) ทำให้สนใจใน See also: ทำให้ดึงดูดใจเกี่ยวกับ
interested (adj.) ซึ่งสนใจ See also: ซึ่งอยากรู้, ซึ่งเอาใจใส่ Syn. concerned, curious
interesting (adj.) น่าสนใจ See also: น่าดึงดูดใจ Syn. appealing, attractive, intriguing
interests (n.) ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง) Syn. vig
English-Thai: HOPE Dictionary
interest(อิน'เทอริสทฺ) n. ความสนใจ,เรื่องที่น่าสนใจ,บุคคลที่น่าสนใจ,ผลประโยชน์,สิทธิตามกฎหมาย,ลักษณะสำคัญ,ดอกเบี้ย,อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ,เกี่ยวข้อง,นำเข้ามาร่วม, Syn. share,profit,attraction,attract,arouse
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
English-Thai: Nontri Dictionary
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interestดอกเบี้ย, ผลประโยชน์, ส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interested personบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย, บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interestดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งดอก (v.) pay interest (on a loan) See also: deliver interest
การสนใจ (n.) interest See also: paying attention to, being attentive Syn. การเอาใจใส่, การใส่ใจ Ops. การเมินเฉย, การเพิกเฉย
การเอาใจใส่ (n.) interest See also: paying attention to, being attentive Syn. การใส่ใจ Ops. การเมินเฉย, การเพิกเฉย
การใส่ใจ (n.) interest See also: paying attention to, being attentive Syn. การเอาใจใส่ Ops. การเมินเฉย, การเพิกเฉย
ความสนใจ (n.) interest See also: attention
ดอก (n.) interest Syn. ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย (n.) interest Syn. ดอก, ค่าตอบแทน
อัตราค่าดอกเบี้ย (n.) interest rate
อัตราดอกเบี้ย (n.) interest rate Syn. อัตราค่าดอกเบี้ย
อย่างสนอกสนใจ (adv.) interestedly See also: attentively Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างตั้งใจ Ops. อย่างขอไปที
อย่างสนใจ (adv.) interestedly See also: attentively Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ Ops. อย่างขอไปที
อย่างใส่ใจ (adv.) interestedly See also: attentively Syn. อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ Ops. อย่างขอไปที
ความน่าดึงดูดใจ (n.) interestedness See also: remarkableness, noteworthiness
ความน่าสนใจ (n.) interestedness See also: remarkableness, noteworthiness Syn. ความน่าดึงดูดใจ
น่าดึงดูด (adj.) interesting Syn. น่ารู้, น่าศึกษา Ops. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง
น่ารู้ (adj.) interesting See also: concerned Syn. น่าสนใจ Ops. น่าเบื่อ
น่าศึกษา (adj.) interesting Syn. น่ารู้, น่าดึงดูด Ops. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง
น่าสนใจ (adj.) interesting Syn. น่ารู้, น่าศึกษา, น่าดึงดูด Ops. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง
ขัดดอก (v.) work or give things in exchange for interest
ขัดผลประโยชน์ (v.) conflict of interest
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've never had an interest in politicsฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
Have you lost interest in your friends?คุณไม่สนใจเพื่อนๆ คุณแล้วหรือไง?
I'm not interestedฉันไม่สนใจหรอก
You're only interested in romanceคุณสนใจแต่เพียง(หนัง)โรมานซ์
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
We share a common interestพวกเรามีความสนใจทั่วไปร่วมกัน
I wasn't interested in making a lot of moneyฉันไม่ได้สนใจในการหาเงินจำนวนมาก
Sounds interestingฟังดูน่าสนใจนะ พวกเราไปกับคุณด้วยได้ไหม?
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
I have a really interesting storyฉันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนั้น
He's a really interesting guyเขาเป็นหนุ่มที่น่าสนใจจริงๆ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้
It's interesting in its own wayมันน่าสนใจในแบบของมัน
You pose an interesting propositionคุณให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา
And what makes you think that note would interest me?ทําไมนายถึงคิดว่าจดหมายนั่นจะทําให้ฉันสนใจได้
Heavy industry takes an interest in this endlessly renewable labour force.เหล่าอุตสาหกรรมหนักต่างก็สนใจ ในแรงงานใหม่ชนิดนี้
What did you think of the case? I mean, it had a lot of interest for me.อะไรที่คุณคิดว่ากรณีนี้หรือไม่ ผมหมายความว่ามันมีจำนวนมากที่น่าสนใจสำหรับฉัน
With a ring like that could I interest the military?ฉันจะไห้ทหารสนใจ? ไม่ฉันไม่สามารถ
He said quite a bit that should interest you and one or two things that interested me.ที่เขาพูดน่าสนใจมาก นายควรจะสนใจ ...และ 1 หรือ 2 อย่าง ที่ทำให้ผมสนใจ
And what is the interest for the Tattaglia family?และสิ่งที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับครอบครัว Tattaglia?
My story will interest you all especially our dear President;เรื่องราวของฉันจะสนใจท่าน... ...แด่ของเราโดยเฉพาะประธานาธิบดี;
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ
Why do you have all this interest in the occult?ทำไมหนูถึงสนใจ เรื่องไสยศาสตร์?
I'm beginning to understand Hitler's interest in this.ผมเริ่มเข้าใจ ว่าทำไมฮิตเลอร์สนใจมัน
Can I interest any of you in fruit or dessert?มีใครอยากได้ผลไม้หรือของหวานบ้างไหมครับ?

interest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拆息[chāi xī, ㄔㄞ ㄒㄧ, 拆息] daily interest on a loan
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, 浓厚 / 濃厚] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color)
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 圣地 / 聖地] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution)
利息[lì xī, ㄌㄧˋ ㄒㄧ, 利息] interest (on a loan); CL:筆|笔
利息率[lì xi lǜ, ㄌㄧˋ ㄒㄧ˙ ㄌㄩˋ, 利息率] interest rate
利率[lì lǜ, ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ, 利率] interest rates
利益集团[lì yì jí tuán, ㄌㄧˋ ㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 利益集团 / 利益集團] interest group
利钱[lì qián, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄢˊ, 利钱 / 利錢] interest (money paid on a loan)
好奇心[hào qí xīn, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ, 好奇心] interest in sth; curiosity; inquisitive
息票[xī piào, ㄒㄧ ㄆㄧㄠˋ, 息票] interest coupon; dividend coupon
玩兴[wán xìng, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 玩兴 / 玩興] interest in dallying; in the mood for playing
克己奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, 克己奉公 / 剋己奉公] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
奉公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 奉公克己 / 奉公剋己] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
兴趣[xìng qu, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩ˙, 兴趣 / 興趣] interest (directed towards, not inherent in something)
年息[nián xī, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧ, 年息] annual interest
感兴趣[gǎn xìng qù, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, 感兴趣 / 感興趣] be interested
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, 利益] benefit; (in sb's) interest
最佳利益[zuì jiā lì yì, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧˋ, 最佳利益] best interests
没意思[méi yì si, ㄇㄟˊ ㄧˋ ㄙ˙, 没意思 / 沒意思] boring; of no interest
带劲[dài jìn, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, 带劲 / 帶勁] energetic; exciting; of interest
复利[fù lì, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ, 复利 / 複利] compound interest
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, 冲突 / 衝突] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
枯燥[kū zào, ㄎㄨ ㄗㄠˋ, 枯燥] dry and dull; uninteresting
不识大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 不识大体 / 不識大體] fail to see the larger issues; ignore the general interest
有趣[yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ, 有趣] interesting; fascinating; amusing
[gén, ㄍㄣˊ, 哏] funny; odd; interesting
趣闻[qù wén, ㄑㄩˋ ㄨㄣˊ, 趣闻 / 趣聞] funny news item; interesting anecdote
古迹[gǔ jì, ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, 古迹 / 古跡] places of historic interest; historical sites
古蹟[gǔ jì, ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, 古蹟] variant of 古跡|古迹, place of historic interest; historical site
热点[rè diǎn, ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, 热点 / 熱點] hot spot; point of special interest
韵味[yùn wèi, ㄩㄣˋ ㄨㄟˋ, 韵味 / 韻味] implicit charm in rhyme or sound; hinted appeal; interest
有意[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 有意] intend; intentionally; be interested (in)
好玩儿[hǎo wán er, ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ ㄦ˙, 好玩儿 / 好玩兒] interesting; delightful; amusing
有意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, 有意思] interesting; meaningful; enjoyable; fun
有兴趣[yǒu xìng qù, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, 有兴趣 / 有興趣] interested; interesting
[qù, ㄑㄩˋ, 趣] interesting; to interest
好奇尚异[hào qí shàng yì, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄕㄤˋ ㄧˋ, 好奇尚异 / 好奇尚異] liking what odd, interested in what is different (成语 saw); curious about the exotic; inquisitive
共同利益[gòng tóng lì yì, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, 共同利益] common interest; mutual benefit
相互关系[xiāng hù guān xì, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 相互关系 / 相互關係] mutual relations; common interest

interest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタレスト[, intaresuto] (n) interest
インタレストグループ[, intaresutoguru-pu] (n) {comp} interest group
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender
ナショナルインタレスト[, nashonaruintaresuto] (n) national interest
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
倦む;厭む[あぐむ;うむ(倦む), agumu ; umu ( umu )] (v5m,vi) to get tired of (doing); to lose interest in
利下げ[りさげ, risage] (n,vs) decrease in interest rates; (P)
利益相反[りえきそうはん, riekisouhan] (n) conflict of interest
利益至上主義[りえきしじょうしゅぎ, riekishijoushugi] (n) self interest supremacy doctrine; (irresponsible) capitalism
前評判[まえひょうばん, maehyouban] (n) (degree of) public interest in forthcoming event or performance; advance reviews
単利[たんり, tanri] (n) simple interest
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something)
客離れ[きゃくばなれ, kyakubanare] (n) customers losing interest in product or shop
延滞利子[えんたいりし, entairishi] (n) interest in arrears
延滞利息[えんたいりそく, entairisoku] (n) default interest
拍子抜け[ひょうしぬけ, hyoushinuke] (n,vs,adj-no) anticlimax; let-down; disappointment; loss of interest
持ち分;持分[もちぶん, mochibun] (n) share (of expenses); equity (in company); holdings; interest (in company)
東奔西走[とうほんせいそう, touhonseisou] (n,vs) busying oneself about (something); being on the move; bestirring oneself; on the go; taking an active interest
法定利息[ほうていりそく, houteirisoku] (n) statutory interest; legal interest; interest set by law
活字離れ[かつじばなれ, katsujibanare] (n,adj-no) aliteracy; loss of interest in or shift away from reading (especially serious) books or literature
烏金[からすがね, karasugane] (n) money lent at daily interest
男癖[おとこぐせ, otokoguse] (n) interest in men; itch for men
短期金利[たんききんり, tankikinri] (n) short-term rate of interest
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
福利表[ふくりひょう, fukurihyou] (n) compound interest table
秋扇[しゅうせん;あきおうぎ, shuusen ; akiougi] (n) (See 秋の扇) fan in autumn (esp. one that is no longer used); outdated item that has fallen into disuse; woman who has lost a man's affection or interest
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P)
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P)
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about)
興醒める[きょうざめる, kyouzameru] (v1,vi) to lose interest
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P)
複利法[ふくりほう, fukurihou] (n) compound interest method
重利[じゅうり, juuri] (n) compound interest
長期金利[ちょうききんり, choukikinri] (n) long-term interest rate
関心が高まる[かんしんがたかまる, kanshingatakamaru] (exp,v5r) to take a growing interest in
関心を払う[かんしんをはらう, kanshinwoharau] (exp,v5u) to show interest in
関心を高める[かんしんをたかめる, kanshinwotakameru] (exp,v1) (See 関心が高まる) to stimulate interest in; to raise awareness of
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room)
預金利率[よきんりりつ, yokinriritsu] (n) deposit interest rate
飽きる(P);厭きる;倦きる;倦る(io)[あきる, akiru] (v1,vi) to get tired of; to lose interest in; to have enough; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group
関心領域[かんしんりょういき, kanshinryouiki] region of interest

interest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest FR: intérêt personnel [m]
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อัตราดอกเบี้ย[n. exp.] (attrā døkbī) EN: interest rate FR: taux d'intérêt [m]
อัตราดอกเบี้ยกำหนดตายตัว ; อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดตายตัว[n. exp.] (attrā døkbī) EN: fixed interest rate FR:
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก[n. exp.] (attrā dokbi) EN: deposit interest rate FR:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง[n. exp.] (attrā døkbī) EN: effective rate of interest FR:
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure FR: attirer ; charmer
ดอกเบี้ย[n.] (døkbīa) EN: interest FR: intérêt [m] ; agio [m] ; rapport [m]
ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว[n. exp.] (døkbīa choē) EN: simple interest FR: intérêt simple [m]
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[n. exp.] (døkbīa choē) EN: compound interest FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khān) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable FR:
ดอกเบี้ยค้างรับ[n. exp.] (døkbīa khān) EN: accrued interest receivable FR:
ดอกเบี้ยคงค้าง[n. exp.] (døkbīa khon) EN: accrued interest FR:
ดอกเบี้ยคงที่[n. exp.] (døkbīa khon) EN: fixed interest FR: intérêt fixe [m]
ดอกเบี้ยคงต้น[n. exp.] (dokbia khon) EN: simple interest FR: intérêt simple [m]
ดอกเบี้ยตายตัว[n. exp.] (døkbīa tāit) EN: fixed interest FR: intérêt fixe [m]
ดอกเบี้ยทบต้น[n. exp.] (døkbīa thop) EN: compound interest FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยต่อเดือน[n. exp.] (døkbīa tø d) EN: monthly interest FR: intérêts mensuels [mpl]
ดอกตาม[n. exp.] (døk tām) EN: post-payable interest FR:
ดูดาย[adj.] (dūdāi) EN: indifferent ; unconcerned ; not taking any interest ; disinterested FR:
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: make a sensation ; cause a sensation ; make a tir ; attract attention ; attract interest ; cause excitement ; be of interest FR: faire sensation
เอี่ยว[v.] (īo) EN: share ; part ; interest FR: participation [f]
การขัดผลประโยชน์[n. exp.] (kān khat ph) EN: conflict of interest FR:
การลดอัตราดอกเบี้ย[n. exp.] (kān lot att) EN: reduction of the interest rate FR: réduction du taux d'intérêt [f]
การปรับดอกเบี้ยขึ้น[n. exp.] (kān prap dø) EN: rise in interest rates ; interest rate increase FR: hausse des taux d'intérêt [f]
การปรับดอกเบี้ยลง[n. exp.] (kān prap dø) EN: reduction of the interest rate FR: baisse des taux d'intérêt [f]
กรุณาใส่ใจ[v. exp.] (karunā saij) EN: take a kindly interest FR:
เก็บดอกเบี้ย[v. exp.] (kep døkbīa) EN: collect interest FR:
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย[n. exp.] (khā chai jā) EN: interest expense FR:
ขัดดอก[v.] (khatdøk) EN: send a wife/child to work off interest FR:
คิดดอกเบี้ย[v. exp.] (khit døkbīa) EN: charge interest ; take interest FR:
คลายความสนใจ[v. exp.] (khlāi khwām) EN: lose interest FR:
คลายรัก[v. exp.] (khlāi rak) EN: lose interest in (s.o.) FR:
ขุททกาปีติ[n.] (khutthakapī) EN: slight sense of interest ; lesser thrill FR:
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict of interest FR:
ความขัดแย้งกันในเชิงผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict of interest FR:
ความขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict of interest FR:
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย[n. exp.] (khwām sīeng) EN: interest rate risk FR:

interest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechenzinsfuß {m}assumed rate of interest
Zinsrechnung {f}calculation of interest
Interessengemeinschaft {f}community of interest
Zinseszins {m}compound interest
Berücksichtigung {f} | unter Berücksichtigung von | unter Berücksichtigung; anbetracht | unter Berücksichtigung des Allgemeinwohlsconsideration | in consideration of | considering | in due consideration of general public interest
Mehrheitsanteil {m}controlling interest
Allgemeinwohl {n}general public interest
Verzugszinsen {pl}interest for delay; interest for late payment; interest on arrears
zinspflichtig {adj} [fin.]liable to interest
Zinspolitik {f} [fin.]policy on interest rates
Sonderinteresse {n}private interest
Gemeinnutz {m}public interest
Wucherzins {m}usurious interest
zinsfrei; zinslos {adj}free of interest; interest-free
Interessenausgleich {m}reconciliation of interests
Interessenvertretung {f}representation of interests
Kapitalzins {m}interest on capital
Sollzinsen {pl}interest on debit balances
Zinskurve {f}interest curve
Zinsobergrenze {f}interest rate ceiling
Zinssatz {m}interest rate; coupon
interessant {adj} | interessanter | am interessantesteninteresting | more interesting | most interesting
Eigennutz {m}; eigenes Interesse | in unserem eigenen Interesseself-interest | in our own self-interest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interest
Back to top