ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impact*, -impact-

impact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impact (n.) การอัด See also: การชน Syn. collision, crash, smash
impact (n.) ผลกระทบ See also: ผลสะท้อน Syn. effect, influence
impact (vt.) ส่งผลกระทบ See also: มีผลกระทบ Syn. affect, influence
impact (vi.) ส่งผลกระทบ See also: มีผลกระทบ Syn. affect, influence
impacted (adj.) ซึ่งมีอุจจาระอัดแน่นหรืออุดตัน (ทางการแพทย์)
impacted (adj.) ซึ่งไม่สามารถขยับเขยื้อนได้
impaction (n.) การชน See also: การปะทะ, การกระทบ, ผลกระทบ
impaction (n.) การอัดแน่น See also: การอุดตัน
English-Thai: HOPE Dictionary
impact(อิม'แพคทฺ) n. การกระทบ,การปะทะ,แรงกระทบ,แรงปะทะ,ผลกระทบ,อิทธิพล,ผล. vt. กระทบ,ปะทะ,อัดแน่น. vi. มีผลต่อ,กระทบ,ปะทะ, Syn. shock,collision
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ข้อความลงบนกระดาษ โดยใช้ฆ้อนตอกผ่านผ้าหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ทำให้เกิดเป็นรูปตัวอักขระต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์แบบจาน (daisy wheel) เครื่องพิมพ์แบบดรัม (drum printer) และเครื่องพิมพ์แบบสายโซ่ (chain printer) การพิมพ์แบบนี้ อาจทำได้ทีละหลายชุดพร้อม ๆ กัน โดยใช้กระดาษก๊อปปี้ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำไม่ได้)
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน
impactionn. การกระทบ,การปะทะ,การติดกันแน่น,การถูกอัดแน่น,ภาวะที่ถูกอัดแน่น,ภาวะอุดตัน
English-Thai: Nontri Dictionary
impact(vi) ประกัน,สะเทือน,กระทบ,ปะทะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impactอัด, กระทบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
impacted(ทันต.) คุด (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impaction, foodอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impactผลกระทบ, การกระแทก, กระทบ, แรงกระแทก [การแพทย์]
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบ [คอมพิวเตอร์]
Impactedอัดติดแน่น [การแพทย์]
Impactionการอัดแน่น, การอัดกด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India.ผมต้องการให้เกิด ความเข็ดหลาบไปทั่วอินเดีย
Figure 20,22 until the first impact of our retaliatory strike.การตอบโต้ ใช้เวลาเตรียมการ 22 นาที 20 + 22 นับจากจรวดกระทบเป้าหมายแรก
We're too close to the impact point. There's too much electrical interference.เราได้ตำแหน่งใกล้จุดปะทะมาก มีคลื่นไฟฟ้ารบกวนมาก
The impact must've awoken me from hypersleep.ส่งผลให้ฉันตื่นขึ้นจากการหลับไหลที่ยาวนาน
SI team reviewed the material and concluded that the design impact is negligible.ทีม เอสไอ ตรวจสอบวัสดุ และสรุปได้ว่าส่งผลกระทบ ต่อการออกแบบเป็นเล็กน้อย
Well, as a matter of fact, I won't, because Wood drastically underestimates the impact of-ความจริงก็คือเพราะวูดประเมิน ผลกระทบของสังคมต่ำไป
Wood drastically underestimates the impact of social distinctions... predicated upon wealth, especially inherited wealth.ลกระทบของชนชั้นในสังคมต่ำ มรดกตกทอด นายได้มา การทำงานในมลรัฐเอสวัสหน้า 98?
The impact on your life, your family's.ผลกระทบต่อชีวิตของคุณ ต่อครอบครัวของคุณ
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย
I've seen that they actually can impact change so I'm just compelled to just keep making them.ผมเห็นแล้วว่ามันสร้างผลกระทบได้จริง ๆ ผมก็เลยอดใจไม่ได้ต้องสร้างออกมาเรื่อย ๆ
Manta leader to Manta team, impact in ten seconds.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมรับแรงกระแทกใน 10 วินาที
Imagine its impact back in the 18th century.คิดถึงผลกระทบในศตวรรที่ 18.

impact ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, 环境影响评估 / 環境影響評估] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, 环评 / 環評] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估
撞击式印表机[zhuàng jī shì yìn biǎo jī, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ ㄕˋ ˋ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ, 撞击式印表机 / 撞擊式印表機] impact printer
撞击式打印机[zhuàng jī shì dǎ yìn jī, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ ㄕˋ ㄉㄚˇ ˋ ㄐㄧ, 撞击式打印机 / 撞擊式打印機] impact printer
影响力[yǐng xiǎng lì, ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, 影响力 / 影響力] influence; impact

impact ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドインパクト[, adoinpakuto] (n) ad impact
インパクトプリンタ[, inpakutopurinta] (n) {comp} impact printer
インパクトローン[, inpakutoro-n] (n) impact loan
ワンクッション;ワン・クッション[, wankusshon ; wan . kusshon] (n) action taken to soften the impact of something (wasei
環境アセスメント[かんきょうアセスメント, kankyou asesumento] (n) environmental impact assessment
環境配慮書[かんきょうはいりょしょ, kankyouhairyosho] (n) environmental impact statement
着弾[ちゃくだん, chakudan] (n,vs) impact (of a projectile)
インパクト[, inpakuto] (n) impact; (P)
ガツン[, gatsun] (n) (1) klop; klunk; whonk; (adv,adv-to) (2) (See がつんと言う) with a heavy impact; forcibly
振盪;震盪;震蕩[しんとう, shintou] (n,vs) shock; impact; concussion
衝撃[しょうげき, shougeki] (n,vs) shock; crash; impact; ballistic; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer
衝撃式印字装置[しょうげきしきいんじそうち, shougekishikiinjisouchi] impact printer
ノンインパクトプリンタ[のん'いんぱくとぷりんた, non ' inpakutopurinta] nonimpact printer
非衝撃式印字装置[ひしょうげきしきいんじそうち, hishougekishikiinjisouchi] nonimpact printer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงสั่นสะเทือน English: impact

impact ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิมแพค เมืองทองธานี = อิมแพ็ค เมืองทองธานี[TM] (Imphaēk Meū) EN: Impact Muang Thong Thani FR: Impact Muang Thong Thani
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control ; dominance FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
การชน[n.] (kān chon) EN: collision ; impact FR: collision [f]
การประเมินผลกระทบ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: impact evaluation FR: évaluation de l'impact [f] ; étude d'incidence [f]
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)[n. exp.] (kān pramoēn) EN: Environmental Impact Assessment (EIA) FR: étude d'impact sur l'environnement [f] ; étude d'incidence sur l'environnement [f]
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: Health Impact Assessment (HIA) FR:
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: Environmental Impact Assessment (EIA) FR: étude d'impact sur l'environnement [f]
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์[n. exp.] (khreūangphi) EN: dot matrix printer ; impact matrix printer FR: imprimante matricielle [f] ; imprimante à aiguilles [f]
กระทบกระเทือน[v.] (krathopkrat) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion FR: affecter ; toucher
มีผลกระทบต่อ[v. exp.] (mī phon kra) EN: have an impact on ; affect FR: affecter
มุมกระทบ[n. exp.] (mum krathop) EN: angle of impact ; attack angle FR:
ผลกระทบ[n. exp.] (phon kratho) EN: effect ; affectation ; influence ; impact ; consequence ; aftereffect FR: effet [m] ; impact [m] ; conséquence [f]
ผลกระทบเชิงนิเวศ[n. exp.] (phon kratho) EN: ecological impact FR: impact écologique [m]
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ[n. exp.] (phon kratho) EN: economic impact FR: impact économique [m]
ผลกระทบของโครงการ[n. exp.] (phon kratho) EN: project impact FR:
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (phon kratho) EN: environmental impact FR: impact environnemental [m]
ผลกระทบทางสังคม[n. exp.] (phon kratho) EN: social impact FR: impact social [m]
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (phon kratho) EN: economic impact ; economic effect FR: impact économique [m]
ผลกระทบต่อ...[n. exp.] (phon kratho) EN: FR: conséquences sur ... [fpl] ; effets sur ... [mpl] ; impact sur ... [m]
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (phon kratho) EN: environmental impact ; environmental consequences FR: conséquences environnementales [fpl] ; impact environnemental [m]
ผลกระทบต่อสุขภาพ[n. exp.] (phon kratho) EN: health Impact FR: effets sur la santé [mpl]
แรงปะทะ[n. exp.] (raēng patha) EN: impact [m] FR: impact [m]
รูกระสุน[n. exp.] (rū krasun) EN: bullet hole FR: impact de balle [m]
ส่งผล[v.] (songphon) EN: affect ; influence ; impact FR: affecter
ส่งผลกระทบ[v. exp.] (songphon kr) EN: have an affect on ; impact FR: avoir un impact

impact ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeinträchtigung {f}negative impact
Stoßbruch {m}bruise break; impact break
Stoßrichtung {f}direction of impact
Stoßkraft {f}force of the impact
Kerbschlagarbeit {f}notched bar impact work
Kerbschlagversuch {m}notched bar impact testing
Anschlagdrucker {m}impact printer
Aufprallkontur {f}impact outline
Fließpressverfahren {n}impact extrusion
Schlagbiegeversuch {m}impact bending test
Schlagkörper {m}impact body
Schlagrichtung {f}impact direction
Schlagschrauber {m} [techn.]impact wrench
Stoßfestigkeit {f}impact resistance
Aufprallgeschwindigkeit {f}impact speed
Aufprallversuch {m}impact test

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impact
Back to top