ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

iron

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *iron*, -iron-

iron ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
iron (n.) เข้มแข็งเหมือนเหล็ก See also: บึกบึนเหมือนเหล็ก Syn. strong, tough
iron (adj.) เข้มงวด See also: ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น Syn. inflexible, unrelenting Ops. flexible
iron (n.) เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก
iron (adj.) ซึ่งมีธาตุเหล็ก Syn. ferric, ferrous
iron (n.) ตรวน See also: โซ่ตรวน
iron (n.) เตารีด
iron (n.) ธาตุเหล็ก See also: เหล็ก
iron (vt.) รีด (เสื้อผ้า) See also: ทับให้เรียบ Syn. press
iron (adj.) โหดร้าย See also: อำมหิต, เหี้ยม Syn. stern, harsh, cruel Ops. kind
iron (sl.) ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ Syn. homosexual, poof
Iron Age (n.) ยุคเหล็ก (ยุคที่มนุษย์รู้จักใช้เหล็กทำเครื่องมือและอาวุธ)
iron curtain (n.) เขตแบ่งประเทศคอมมิวนิสต์กับอดีตโซเวียตจากยุโรปตะวันตก See also: ม่านเหล็ก
iron hoof (sl.) ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ Syn. homosexual, poof
iron hoofter (sl.) ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ Syn. homosexual, poof
iron horse (n.) รถไฟ See also: ม้าเหล็ก Syn. train
iron out (phrv.) รีดผ้า See also: รีดรอยยับของผ้า Syn. smooth out
ironclad (adj.) ซึ่งไม่ยืดหยุ่น See also: ตายตัว Syn. inflexible, unbreakable Ops. flexible
ironclad (adj.) หุ้มเกราะ Syn. armor-plated
ironhanded (adj.) เคร่งครัด See also: เด็ดขาด, เข้มงวด
ironic (adj.) เชิงเยาะเย้ย See also: แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม Syn. sarcastic, satirical, mocking Ops. courtesy, esteem
ironic (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. paradoxical, incongruous
ironical (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. paradoxical, incongruous
ironical (adj.) เหน็บแนม See also: แดกดัน, ถากถาง, เยาะเย้ย Syn. sarcastic, satirical, mocking Ops. courtesy, esteem
ironing (n.) การรีดผ้า
ironmonger (n.) พ่อค้าขายเครื่องเหล็กที่ใช้ในบ้านและสวน
ironside (n.) ผู้มีกำลังมากในการต่อสู้
ironsmith (n.) ช่างตีเหล็ก Syn. blacksmith
ironware (n.) เครื่องโลหะ Syn. hardware
irony (n.) ถ้อยคำแดกดัน See also: ถ้อยคำเย้ยหยัน, ถ้อยคำถากถาง Syn. sarcasm, mockery, satire
English-Thai: HOPE Dictionary
iron(ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก ,สิ่งที่แข็งแกร่ง,วัตถุที่ทำจากเหล็ก, See also: irons n.,pl. โซ่ตรวน -Phr. (in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน) adj. ทำด้วยเหล็ก,คล้ายเหล็ก,แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก,โหดเหี้ยม,ทารุณ,แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด,ใส่เหล็ก,ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้
iron horseรถไฟ,ม้าเหล็ก, Syn. locomotive
ironclad(ไอ'เอิร์นแคลด) adj. หุ้มเกราะ,หุ้มเหล็ก,แข็งแกร่งมาก,ไม่แตกสลาย,ไม่ถูกทำลายได้. n. เรือรบหุ้มเกราะ, Syn. unalterable
ironfistedadj. เหี้ยมโหด,ทารุณ,กดขี่, Syn. penurious
ironhandedadj. เข็มงวด,เฉียบขาด
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironing(ไอ'เอิร์นนิง) n. การรีดผ้า,การรีดด้วยเตารีด,สิ่งที่ถูกรีด
ironside(ไอ'เอิร์นไซดฺ) n. ผู้มีความอดทนมาก
ironsmith(ไอ'เอิร์นสมิธ) n. ช่างเครื่องเหล็ก,ช่างตีเหล็ก, Syn. blacksmith
ironwaren. เครื่องเหล็ก,เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก
irony(ไอ'ระนี,ไอ'เรอนี) n. การเหน็บแนม,การเย้ยหยัน,ถ้อยคำที่เหน็บแนม, Syn. satire,sarcasm
English-Thai: Nontri Dictionary
iron(n) เตารีด,เหล็ก
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
irony(n) การพูดอย่างใจอย่าง,คำประชดประชัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Iron Curtainม่านเหล็ก (สมญานามเรียกสหภาพโซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ironyการแฝงนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ironเหล็ก [TU Subject Heading]
Iron Curtainม่านเหล็ก
Ironyคำประชด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธาตุเหล็ก (n.) iron
รีดผ้า (v.) iron See also: press clothes
อุดเตา (n.) iron Syn. เตารีด
เตารีด (n.) iron
เหล็ก (n.) iron See also: steel
ลูกกรงเหล็ก (n.) iron bar
ประเทศรัสเซีย (n.) iron curtain See also: Soviet Union, USSR Syn. รัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก
ประเทศรัสเซีย (n.) iron curtain See also: Soviet Union, USSR Syn. รัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก
ประเทศหลังม่านเหล็ก (n.) iron curtain See also: Soviet Union, USSR Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต
ประเทศหลังม่านเหล็ก (n.) iron curtain See also: Soviet Union, USSR Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต
ม่านเหล็ก (n.) iron curtain See also: Soviet Union, USSR Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก
ม่านเหล็ก (n.) iron curtain See also: Soviet Union, USSR Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก
รัสเซีย (n.) iron curtain See also: Soviet Union, USSR Syn. ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก
รัสเซีย (n.) iron curtain See also: Soviet Union, USSR Syn. ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก
ปอดเหล็ก (n.) iron lung
เหล็กแผ่น (n.) iron plate See also: sheet iron
เสียดสี (adv.) ironically See also: satirically, sarcastically Syn. ประชด, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง
แดกดัน (adv.) ironically See also: satirically, sarcastically Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง
เครื่องรีดผ้า (n.) ironing machine
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (n.) Department of Environmental Quality Promotion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hynkel ruled the nation with an iron fist.เฮนเคิลได้ปกครองประเทศ ด้วยผเด็จการ
It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while, I could not enter, for the way was barred to me.เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างประตูเหล็ก ที่นำไปสู่ทางเข้า ฉันไม่สามารถเข้าไปได้อยู่ชั่วขณะ เพราะทางถูกขวางกั้น
Do you know what it's like to fall in the mud and get kicked in the head by an iron boot?รู้มั้ยว่าการล้มลงในโคลน และโดนเตะที่หัว ด้วยรองเท้าเหล็กมันเป็นยังไง
Once Marcin had toothache he heated the iron and pressed it here.ครั้งหนึ่ง มาร์ชีนปวดฟัน เขาเสียบปลั๊กเตารีด แล้วก็ทาบลงตรงนี้
And we have a little, fat, iron stove, and in the winter we keep a fire going in it.มีเตาเหล็กใหญ่ ในฤดูหนาวเราก็ก่อไฟเอาไว้
Some put it through sheet iron or truck radiators, got all kind of poisons that can kill you.บางคน ใส่น้ำพวกนี้ผ่านแผ่นเหล็ก หรือเครื่องทำความร้อนบรรทุก ได้พิษออกมา พิษที่ฆ่าคนได้
They tied him to a stake, then burned his family while he watched... and then they placed a red-hot cross of iron on his face... because he would not repent.เขาต้องทนเห็นครอบครัวถูกเผาทั้งเป็น แล้วพวกนั้นก็เอาเหล็กกางเขนร้อนทาบบนใบหน้าของเขา เพียงเพราะพวกเขาทำผิด
The iron shattered his bones and tore his entrails.เหล็กแตกกระดูกของเขาและฉีกอวัยวะภายในของเขา
Who made the iron that bought the rice?ใครทำเหล็กที่ซื้อข้าวหรือไม่
We used up the iron in the sand by the lake.เราใช้เหล็กในทรายริมทะเลสาบ
We'll pour hot iron on them if we have to!เราได้จะเทเหล็กร้อนที่พวกเขาถ้าเราต้อง!
And I have failed... to save a son who died within an iron mask.และข้าทอดทิ้งลูกชายอีกคน ให้ตายไปใต้หน้ากากเหล็ก

iron ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁血宰相[Tiě xuè zǎi xiàng, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 铁血宰相 / 鐵血宰相] Iron Chancellor, refers to Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
[jiān, ㄐㄧㄢ, 鑯] awl; sharp iron point
角砧[jiǎo zhēn, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄣ, 角砧] beck iron (corner of anvil)
铁板牛肉[tiě bǎn niú ròu, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, 铁板牛肉 / 鐵板牛肉] beef grilled on a hot iron plate
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 鬵] big iron pot; cauldron; variant of 甑 zeng4, rice pot
铁饭碗[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 铁饭碗 / 鐵飯碗] secure employment (lit. iron rice bowl)
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 铁板牛柳 / 鐵板牛柳] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate)
赤铁矿[chì tiě kuàng, ㄔˋ ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ, 赤铁矿 / 赤鐵礦] hematite (red iron ore); ferric oxide Fe2O3
小钢球[xiǎo gāng qiú, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄤ ㄑㄧㄡˊ, 小钢球 / 小鋼球] iron pellet; shrapnel
炼铁厂[liàn tiě chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄊㄧㄝˇ ㄔㄤˇ, 炼铁厂 / 煉鐵廠] iron foundry
钜防[jù fáng, ㄐㄩˋ ㄈㄤˊ, 钜防 / 鉅防] iron defense; defensive gate or wall (refers to the Great Wall)
钢柱[gāng zhù, ㄍㄤ ㄓㄨˋ, 钢柱 / 鋼柱] iron pillar; iron rod
铁幕[tiě mù, ㄊㄧㄝˇ ㄇㄨˋ, 铁幕 / 鐵幕] iron curtain
铁蹄[tiě tí, ㄊㄧㄝˇ ㄊㄧˊ, 铁蹄 / 鐵蹄] iron hoof (of the oppressor)
五金[wǔ jīn, ˇ ㄐㄧㄣ, 五金] metal hardware (nuts and bolts); the five metals: gold, silver, copper, iron and tin 金銀銅鐵錫|金银铜铁锡
金银铜铁锡[jīn yín tóng tiě xī, ㄐㄧㄣ ˊ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧㄝˇ ㄒㄧ, 金银铜铁锡 / 金銀銅鐵錫] the 5 metals: gold, silver, copper, iron and tin
过渡金属[guò dù jīn shǔ, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 过渡金属 / 過渡金屬] transition metal, usually includes: scandium Sc21 鈧|钪, titanium Ti22 鈦|钛, vanadium V23 釩 钒, chromium Cr24 鉻|铬, manganese Mn25 錳|锰, iron Fe26 鐵|铁, cobalt Co27 鈷|钴, nickel Ni28 鎳|镍, copper Cu29 銅|铜, zinc Zn30 鋅|锌, yttrium Y39 釔|钇, zirconium Zr40 鋯|锆, niobiu
无氧[wú yǎng, ˊ ㄧㄤˇ, 无氧 / 無氧] anaerobic; an environment with no oxygen
角铁[jiǎo tiě, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄧㄝˇ, 角铁 / 角鐵] angle iron
[lào, ㄌㄠˋ, 烙] bake; flat iron; large cake
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 穷山恶水 / 窮山惡水] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 下海] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky
雕楹碧槛[diāo yíng bì kǎn, ㄉㄧㄠ ˊ ㄅㄧˋ ㄎㄢˇ, 雕楹碧槛 / 彫楹碧檻] carved pillar, jade doorsill (成语 saw); heavily decorated environment
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 全球发展中心 / 全球發展中心] Center for Global Development (an environmental think tank)
健诊[jiàn zhěn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣˇ, 健诊 / 健診] check-up (health, car safety, environment etc)
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 环境 / 環境] environment; circumstances; surroundings
客户机服务器环境[kè hù jī fú wù qì huán jìng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 客户机服务器环境 / 客戶機服務器環境] client-server environment
开发环境[kāi fā huán jìng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 开发环境 / 開發環境] development environment (computer)
分布式环境[fēn bù shì huán jìng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 分布式环境 / 分佈式環境] distributed environment (computing)
[jiōng, ㄐㄩㄥ, 坰] environs; wilderness
环保[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ, 环保 / 環保] environmental protection
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, 环保局 / 環保局] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection
环境保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, 环境保护 / 環境保護] environmental protection
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, 环境影响评估 / 環境影響評估] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评
环境污染[huán jìng wū rǎn, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˇ, 环境污染 / 環境污染] environmental pollution
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, 环评 / 環評] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估
黑色金属[hēi sè jīn shǔ, ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 黑色金属 / 黑色金屬] ferrous metals (i.e. iron, chromium, manganese and alloys containing them)
脚镣[jiǎo liào, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˋ, 脚镣 / 腳鐐] fetters; leg-irons
白铁[bái tiě, ㄅㄞˊ ㄊㄧㄝˇ, 白铁 / 白鐵] galvanized iron
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate

iron ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイアンクラブ[, aiankurabu] (n) iron club
アイアンメイデン[, aianmeiden] (n) iron maiden
アングルブロック[, anguruburokku] (n) angle block; angle iron
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish
たこ焼き器;蛸焼き器[たこやきき, takoyakiki] (n) (See たこ焼き) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds)
たこ焼き鍋;蛸焼き鍋[たこやきなべ, takoyakinabe] (n) (obsc) (See たこ焼き器) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds)
ミドルアイアン[, midoruaian] (n) middle iron
ユウゼン[, yuuzen] (n) wrought iron butterflyfish (Chaetodon daedalma)
ロートアイアン[, ro-toaian] (n) wrought iron
亜鉛鉄[あえんてつ, aentetsu] (n) galvanized iron; galvanised iron
亜鉛鉄板[あえんてっぱん, aenteppan] (n) galvanized sheet iron; galvanised sheet iron
共産圏[きょうさんけん, kyousanken] (n) communist bloc; Iron Curtain
可鍛鉄[かたんてつ, katantetsu] (n) malleable iron
可鍛鋳鉄[かたんちゅうてつ, katanchuutetsu] (n) malleable cast iron
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds
天火[てんぴ, tenpi] (n) oven; (waffle) iron
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price
屑鉄[くずてつ, kuzutetsu] (n) scrap iron
幸運の女神は前髪しかない[こううんのめがみはまえがみしかない, kouunnomegamihamaegamishikanai] (exp) opportunity only knocks once; strike while the iron is hot
波形鋼板[はけいこうばん, hakeikouban] (n) corrugated steel (plate); corrugated iron
海鼠板;なまこ板[なまこいた;なまこばん, namakoita ; namakoban] (n) corrugated iron sheet
火掻き[ひかき, hikaki] (n) a poker; fire iron used to rake ash
烙印[らくいん, rakuin] (n) mark; brand; stigma; branding iron
焼き金[やきがね, yakigane] (n) branding iron
焼印;焼き印[やきいん, yakiin] (n) brand (burnt-in mark of identification); branding iron
玉鋼[たまはがね, tamahagane] (n) steel made from iron sand or black sand (used in sword blades)
白銑[はくせん, hakusen] (n) white pig iron
真鍮鑞[しんちゅうろう, shinchuurou] (n) type of alloy of copper and zinc (brass) with zinc at about 33-67% used to solder metals like copper and iron
砂鉄[さてつ, satetsu] (n) iron sand; magnetite sand
[かがり, kagari] (n) (1) iron basket for torches; (2) (abbr) (See 篝火) bonfire
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand
金屎;鉄屎[かなくそ, kanakuso] (n) (1) slag; dross; (2) iron rust
金属器時代[きんぞくきじだい, kinzokukijidai] (n) Metal Age (i.e. the Bronze Age and the Iron Age)
[かま, kama] (n) iron pot; kettle; (P)
鉄のカーテン[てつのカーテン, tetsuno ka-ten] (n) iron curtain
鉄は熱いうちに打て[てつはあついうちにうて, tetsuhaatsuiuchiniute] (exp) strike while the iron is hot
鉄は熱いうちに鍛えよ[てつはあついうちにきたえよ, tetsuhaatsuiuchinikitaeyo] (exp) (obsc) (See 鉄は熱いうちに打て) strike while the iron is hot
鉄は熱い内に鍛えよ[てつはあついうちにきたえよ, tetsuhaatsuiuchinikitaeyo] (exp) (id) Strike while the iron is hot
鉄剤[てつざい, tetsuzai] (n) (medicinal) iron preparations
鉄塩[てつえん, tetsuen] (n) iron salt; ferric salt
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory
コンピューティング環境[コンピューティングかんきょう, konpyu-teingu kankyou] computing environment
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] data semantics
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment
バビロン[ばびろん, babiron] Babylon
ファジー理論[ファジーりろん, faji-riron] fuzzy theory
プログラミング環境[プログラミングかんきょう, puroguramingu kankyou] programming environment
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] multivendor environment
メッセージ通信処理環境[メッセージつうしんしょりかんきょう, messe-ji tsuushinshorikankyou] message handling environment
ワーク環境[ワークかんきょう, wa-ku kankyou] work environment
代数理論[だいすうりろん, daisuuriron] algebraic theory
共通アプリケーション環境[きょうつうアプリケーションかんきょう, kyoutsuu apurike-shon kankyou] CAE, Common Application Environment
共通デスクトップ環境[きょうつうデスクトップかんきょう, kyoutsuu desukutoppu kankyou] CDE, Common Desktop Environment
前向き推論[まえむきすいろん, maemukisuiron] forward reasoning
前方推論[ぜんぽうすいろん, zenpousuiron] forward reasoning (AI)
同一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] unified environment, same environment
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation
否定論理積[ひていろんりせき, hiteironriseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation
否定論理積素子[ひていろんりせきそし, hiteironrisekisoshi] NAND gate, NAND element
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time
学位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] thesis, dissertation
実行環境[じっこうかんきょう, jikkoukankyou] execution environment
形式論理[けいしきろんり, keishikironri] formal logic
後向き推論[うしろむきすいろん, ushiromukisuiron] backward reasoning (AI)
後方推論[こうほうすいろん, kouhousuiron] backward reasoning (AI)
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment
情報理論[じょうほうりろん, jouhouriron] information theory
排他的論理和[はいたてきろんりわ, haitatekironriwa] exclusive OR (XOR)
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] exclusive or operation
排他的論理和素子[はいたてきろんりわそし, haitatekironriwasoshi] EXCLUSIVE-OR gate, EXCLUSIVE-OR element
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction

iron ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินแดง[n.] (dindaēng) EN: laterite ; red iron oxide FR: latérite [f] ; sol rougeâtre [m]
ห่วงเหล็ก[n. exp.] (hūang lek) EN: iron hoop FR:
หัวแร้ง[n.] (hūaraēng) EN: soldering iron FR: fer à souder [m]
หัวแร้งบัดกรี[n. exp.] (hūaraēng ba) EN: soldering iron FR: fer à souder [m]
ขี้เหล็ก[n. exp.] (khī lek) EN: iron filings FR:
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: angle brace ; angle iron FR: cornière [f]
กฎเหล็ก[n. exp.] (kot lek) EN: ironclad rule ; iron rule FR:
หลังคามุงสังกะสี[n. exp.] (langkhā mun) EN: tin roof ; corrugated iron roof ; roof with corrugated iron FR:
หลังคาสังกะสี[n. exp.] (langkhā san) EN: galvanized iron roof FR:
เหล็ก[n.] (lek) EN: iron FR: fer [m]
เหล็ก[n.] (lek) EN: iron ; steel ; metal FR: fer [m] ; acier [m]
เหล็กไหล[n.] (leklai) EN: metal charm ; iron charm ; metal amulet FR:
เหล็กหล่อ[n.] (lek lø) EN: cast iron ; malleable iron ; pig iron FR: fonte [f]
เหล็กหลอม[n. exp.] (lek løm) EN: molten iron FR:
เหล็กแผ่น[n. exp.] (lek phaen) EN: iron plate ; steel plate ; sheet iron FR:
เหล็กพืด[n. exp.] (lekpheūt) EN: steel bands ; iron hoops FR:
เหล็กเส้น[n.] (leksen) EN: steel rod ; iron wire ; steel bar FR:
เหล็กแท่ง[n. exp.] (lek thaeng) EN: iron bar ; iron lingot ; steel lingot FR:
เหมืองแร่เหล็ก[n. exp.] (meūang raē ) EN: iron mine FR: mine de fer [f]
พืด[n.] (pheūt) EN: sheet of iron ; strip of iron FR:
แร่เหล็ก[n. exp.] (raē lek) EN: iron ore FR: minerai de fer [m]
รีด[v.] (rīt) EN: iron ; repasser FR: repasser
รีดผ้า[v. exp.] (rīt phā) EN: iron ; iron clothes ; press clothes FR: repasser ; repasser le linge
ซักรีด[v. exp.] (sak rīt) EN: wash and iron clothes FR: laver et repasser le linge
สังกะสี[n.] (sangkasī) EN: galvanized iron ; corrugated iron FR: tôle ondulée [f]
เศษเหล็ก[n. exp.] (set lek) EN: scrap iron FR:
เตารีด[n.] (taorīt) EN: iron ; flat iron FR: fer à repasser [m] ; fer [m]
เตารีดไฟฟ้า [n. exp.] (taorīt faif) EN: electric iron FR: fer électrique [m]
ถลุงเหล็ก[v. exp.] (thalung lek) EN: smelt iron FR:
ธาตุเหล็ก[n. exp.] (thāt lek) EN: iron FR: fer [m]
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow FR: hirondelle [f]
อนามัยสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (anāmai sing) EN: environmental health FR:
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม[X] (antarāi tø ) EN: FR: dangereux pour l'environnement
อันโตชน[n.] (antōchon) EN: FR: membre du giron familial [m]
อาศัย[n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อายุประมาณ 50 ปี[X] (āyu pramān ) EN: be about fifty FR: âgé d'environ 50 ans
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: mood ; condition ; atmosphere FR: atmosphère [f] ; ambiance [f] ; climat [m] (fig.) ; environnement [m] ; moral [m]
บอร์กโดซ์[TM] (Bøkdō ) EN: Bordeaux FR: Bordeaux ; Girondins de Bordeaux [mpl]
โบราณคดีสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (bōrānnakhad) EN: environmental archeology FR: archéologie environnementale [f]
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (børisat thī) EN: environmental consulting firm FR: société de conseil en environnement [f]

iron ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eisenwinkel {m}angle iron
Aventuringlasur {f}aventurine glaze saturated iron glaze
Gusseisen {n}cast iron
Schalenhartguss {m}chilled iron
Kerneisen {n}core iron
Eisenkern {m}dust core; iron core
Grauguss {m}gray iron; gray cast iron
Eisen {n} | schmiedbares Eisen | durch Chelatoren stabilisiertes Eiseniron | malleable iron | chelated iron
Eisenstange {f}iron rod; iron bar
Längseisen {n}length iron
Beschlag {m}metal fittings; iron mounting
Roheisen {n}pig iron
Bügelmaschine {f}rotary iron
Kanonenofen {m}round iron stove
Vierkanteisen {n}square iron
Waffeleisen {n}waffle iron
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Umweltminister {m}Administrator of the Environmental Protection Agency [Am.]
beaufsichtigt; kontrolliert {adj} | kontrollierter Bereichcontrolled | controlled environment
Bratrost {m}gridiron
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health
Dampfross {n}iron horse
Umweltministerium {n}Department of the Environment [Br.]
Entwicklungsumgebung {f}development environment
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe
Umwelt {f} | auf Kosten der Umwelt | verseuchte Umweltenvironment | at the expense of the environment | contaminated environment
Umweltbeauftragte {m,f}; Umweltbeauftragterenvironment issues manager
Umweltminister {m}environment minister; minister of the environment
Umweltminister {m}Environment Secretary; Secretary of State for the Environment [Br.]
Umgebung {f} | die nähere Umgebung von ... | die weitere Umgebung von ...environs | the immediate environs of ... | the broader environs of ...
Umweltgutachten {n}expertise on environmental matters
Bügelechtheit {f}fastness to ironing
Betonstahlschere {f}iron bar cutter
Eisenbeschlag {m}iron mountings
Eisenerz {n}iron ore
Eisengehalt {m}iron content
Eisengitter {n}iron grate
Eisenguss {m}iron casting
Eisenmangel {m}iron deficiency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า iron
Back to top