คำที่ขึ้นต้นด้วย "ม" จำนวน 1,715 คำ


ม. n secondary education
ม. n secondary education
ม. n university
ม. clas metre
ม. ต้น n lower secondary school
ม. ปลาย n upper secondary school
ม.จ. n grandchild of a king
ม.จ. n His Serene Highness
ม.ต้น n junior high school
ม.ต้น n secondary education
ม.ปลาย n high school education
ม.ปลาย n senior high school
ม.ร.ว. n great-grandchild of a king
ม.ร.ว. n M.R.
ม.ล. n M.L.
มก. clas milligramme
มกรกุณฑล n dragon-shaped earrings
มกราคม n January
มกุฎ n crown
มกุฎ adj supreme
มกุฎราชกุมาร n crown prince
มกุล adj budding
มกุล n cluster
มคธ n Bihar
มฆา n name of a zodiacal constellation
มงกุฎ n crown
มงกุฎ n crown
มงกุฎ adj excellent
มงคล n garland
มงคล adj auspicious
มงคล n favorable thing
มงคลจักร n nuptial good luck thread worn around the bride´s and bridegroom´s heads
มงคลฤกษ์ n auspicious occasion
มงคลวาท n blessing
มงคลสมรส n wedding
มงคลสมัย n auspicious time
มงคลสูตร n sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel
มงคลหัตถี n fabulous elephant
มงคลแฝด n nuptial good luck thread worn around the bride´s and bridegroom´s heads
มณฑก n frog
มณฑก n rifle
มณฑนะ n decoration
มณฑนะ n ornament
มณฑป n movable throne
มณฑล n precinct
มณฑิร n palace
มณฑุก n frog
มณี n jewels
มณีการ n lapidary
มณีพืช n pomegranate
มณีรัตน์ n gem
มณีศิลา n quartz
มณเฑียร n palace
มณเฑียรบาล n administration of the royal household
มด n ant
มดดำ n black ant
มดลูก n uterus
มดส้ม n red ant
มดเท็จ v lie
มดแดง n red ant
มติ n resolution
มติมหาชน n public opinion
มติสาธารณชน n public opinion
มท n Ministry of Interior
มทนะ n cupid
มทนะ n lust
มธุ n honey
มธุ adj pleasant
มธุกร n bee
มธุการี n bee
มธุตฤณ n sugarcane
มธุปายาส n rice porridge
มธุพรต n large black bee
มธุร n mellifluence
มธุร v be melodious
มธุร adj melodious
มธุร n red sugarcane
มธุรพจน์ n honeyed words
มธุรส n sugarcane
มธุรส adj melodious
มธุรส n honey
มธุรส n sweetness
มธุระ v be melodious
มธุระ n sweetness
มธุระ adj melodious
มธุระ n red sugarcane
มธุลีห์ n bee
มธุสร n melodious sound
มน n heart
มน n heart
มน adj round
มนตรี n counselor
มนตร์ n sacred words
มนต์ n charm
มนต์ n spell
มนทกานติ n moon
มนทิร n palace
มนทิร n palace
มนสิการ n attention
มนัส n mind
มนัสดาป n mental pain
มนัสวี n sage
มนุ n Manu
มนุช n human being
มนุษยชาติ n humankind
มนุษยธรรม n humanity
มนุษยนิยม n humanism
มนุษยวิทยา n anthropology
มนุษยศาสตร์ n humanities
มนุษยสัมพันธ์ n human relations
มนุษยสัมพันธ์ n human relations
มนุษยเทพ n king
มนุษยโลก n world
มนุษย์ n human
มนุษย์กบ n frogman
มนุษย์ต่างดาว n extraterrestrial being
มนุษย์ล่องหน n invisible man
มนุษย์วิทยา n anthropology
มนุษย์อวกาศ n astronaut
มนุษย์เรา n human
มนุษย์โลก n humankind
มนุสาร n Code of Manu
มนุสาร n Code of law
มนุสาราจารย์ n Code of Manu
มนู n Manu
มนูสาร n Code of Manu
มนูสาร n Code of law
มนเทียร n palace
มนเทียรบาล n governor of royal family in the palace
มนเทียรบาล n administration of the royal household
มม. n millimeter
มมังการ n egoism
มยุร n peacock
มยุรคติ n peacock´s posture
มยุรฉัตร n sheaf of peacock´s tail feather
มยุระ n peacock
มยุรา n peacock
มยุรี n female peacock
มยุเรศ n peacock
มยุเรศ n peacock
มยุเรศ n peacock
มยูข n rays
มยูร n peacock
มร. n Mister
มรกต n emerald
มรณกรรม n death
มรณบัตร n death certificate
มรณภัย n fear of death
มรณภัย n danger of death
มรณภาพ v pass away
มรณะ adj dying
มรณะ v die
มรณา v die
มรณา v die
มรดก n heritage
มรดกทางวัฒนธรรม n cultural heritage
มรดกแห่งสังคม n social heritage
มรรค n path
มรรค n path
มรรคนายก n liaison
มรรคา n path
มรรคา n path
มรรตย n mortal
มรรตย n mortal
มรรตยะ n mortal
มรรตยะ n mortal
มรรตัย n mortal
มรรตัย n mortal
มรรยาท n manners
มรรยาท n manner
มรรยาท n demeanor
มรรยาท n manners
มรสุม n crisis
มรสุม n monsoon
มรุต n God of Storm
มรุต n group of deity
มฤค n wild animal
มฤคราช n lion
มฤคศิร n fifth constellation containing 3 stars
มฤคเศียร n fifth constellation containing 3 stars
มฤจฉาชีพ n unlawful occupation
มฤจฉาชีพ n criminals
มฤจฉาทิฎฐิ n mistaken notion
มฤจฉาทิฎฐิ n mistaken notion
มฤต adj dead
มฤตยู n death
มฤตยู adj fatal
มฤตยู n Uranus
มฤตยูราช n God of Death
มล adj impure
มล n rust
มล n impurity
มล. clas millilitre
มลทิน n flaw
มลนมลาน adv hurriedly
มลพิษ n pollution
มลพิษทางน้ำ n water pollution
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม n environmental pollution
มลพิษทางอากาศ n air pollution
มลพิษทางเสียง n noise pollution
มลพิษทางเสียง n noise pollution
มลภาวะ n contamination
มลภาวะทางอากาศ n air pollution
มลรัฐ n state
มลสาร n pollutant
มละ v discard
มลัก v love
มลัก v see
มลัก adv much
มลัก v steal
มลังเมลือง adj bright
มลาน adj sad
มลาน adj dead
มลาน adj withered
มลาน adj feeble
มลาน adv hurriedly
มลาน adj dazzling
มลาย v destroy
มลื่น v slip
มวกผา n kind of resin
มวกใหญ่ n kind of medicinal tree
ม่วง adj purple
ม่วง n purple
ม่วง n mango
มวน v roll (a cigarette)
มวน v be colicky
มวน clas roll
มวน n orange bug
ม่วน v be amusing
ม่วน v be sweet
ม้วนกลิ้ง v curl oneself up
ม้วนต้วน v curl oneself up
ม้วนต้วน v bashful
มวนบุหรี่ v roll (a cigarette)
ม้วนพลู v roll a betel leaf
มวนยา v roll (a cigarette)
ม้วนหน้า v turn away one´s face
มวย n boxing
มวย n knot
ม้วย v die
ม้วย n porridge
มวยปล้ำ n wrestling
มวยป่า n unsystematic boxing
มวยผม n bun
มวยฝรั่ง n international-style boxing
ม้วยมรณา v die
ม้วยมรณา v die
ม้วยมรณา v pass away
ม้วยมรณา v die
ม้วยมรณ์ v die
ม้วยมรณ์ v die
ม้วยมรณ์ v die
ม้วยมอด v die
มวยล้ม n boxing premeditated to lose
มวยวัด n unsystematic boxing
มวยสากล n international-style boxing
มวยหมู่ n melee
มวยไทย n Thai boxing
มวล adj entire
มวล n mass
มวลชน n masses
มวลดอกไม้ n flowers
มวลบุปผชาติ n flowers
มวลประชา n all the people
มวลมนุษย์ n humankind
มวลรวม n total mass
มวลสาร n mass
มวลอากาศ n air mass
มสิ n ink
มสิ n soot
มหกรรม n festival
มหรณพ n ocean
มหรรฆ adj precious
มหรรณพ n ocean
มหรสพ n entertainment
มหัทธนะ adj rich
มหัทธนะ n wealthy man
มหันตภัย n calamity
มหันตโทษ n heavy penalty
มหันตโทษ adj with heavy penalty
มหันต์ adv seriously
มหันต์ adj serious
มหัพภาค n full stop
มหัพภาค n full stop
มหัพภาค n macro
มหัพภาคคู่ n colon
มหัศจรรย์ adj miraculous
มหัศจรรย์ใจ v be amazed
มหา adj great
มหา n title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology
มหากษัตริย์ n king
มหากาพย์ n epic
มหาจักร n Thai pharmacopeia
มหาจักร n name of a constellation
มหาจักร n sixty-year circle
มหาชน n crowd
มหาชลาลัย n marine
มหาชลาลัย adj marine
มหาชัย n name of Thai tune
มหาชาติ n story of Gautama Buddha as Vessantara
มหาดเล็ก n royal page
มหาดไทย n Ministry of the Interior
มหาตมะ n Mahatama
มหานคร n metropolis
มหานิกาย n Maha Nikai
มหานิล n name of Thai household astringent
มหานิล n kind of tuberous plant
มหานิล n sapphire
มหาบพิตร pron Your Majesty
มหาบัณฑิต n holder of a master´s degree
มหาบุรุษ n great man
มหาประเทศ n great power
มหาพน n name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara
มหาพรหม n name of the third of the sixteen forms of Brahma
มหาภัย n calamity
มหาภัย adj dangerous
มหาภูต n four principle elements (earth, wind, fire, water)
มหายาน n Mahayana
มหายุค n four great epochs
มหาราช pron the Great
มหาราช n name of the 11th chapter of มหาชาติ
มหาละลวย n magic incantations
มหาละลาย n kind of medicinal tree
มหาวงศ์ n treatise on the history of Buddhism in Lankha
มหาวิทยาลัย n university
มหาวิทยาลัยขอนแก่น n Khon Kaen University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ n Thammasat University
มหาวิทยาลัยนเรศวร n Naresuan University
มหาวิทยาลัยบูรพา n Burapa University
มหาวิทยาลัยมหิดล n Mahidol University
มหาวิทยาลัยรามคำแหง n Ramkhamhaeng University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ n Srinakharinwirot Unversity
มหาวิทยาลัยศิลปากร n Silpakorn University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ n Prince of Songkla University
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช n Sukhothai Thammathirat Open University
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี n Ubon Ratchathani University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ n Kasetsart University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ n Chiang Mai University
มหาวิทยาลัยเปิด n Open University
มหาวิทยาลัยเปิด n Open University
มหาศาล adv immensely
มหาสงกรานต์ n day the sun enters Aries
มหาสดมภ์ n disease characterized by stiffening of the jaw
มหาสมุทร n ocean
มหาสมุทรแอตแลนติก n Atlantic
มหาสารคาม n Maha Sarakham
มหาหิงคุ์ n asafetida
มหาอำนาจ n great power
มหาอุด n kind of amulet against weaponry
มหาอุปรากร n grand opera
มหาเทพ n great deity
มหาเมฆ n species of sedge
มหาเมฆ n great cloud
มหาเศรษฐี n millionaire
มหาโชตรัต n name of a treatise on menstruation
มหาโหด adv cruelly
มหาไถ่ n Great Redeemer
มหิงส์ n buffalo
มหิทธิ adj full of supernatural power
มหิธร n mountain
มหิธร n king
มหิธร n Vishnu
มหินท์ n Indra
มหิบดี n king
มหิบาล n king
มหิษ n buffalo
มหิษี n queen
มหึมา adj gigantic
มหุรดี n moment
มอ n kind of large cargo boat propelled by oars
มอ n small hill
มอ n bull
มอ int moo
มอ adj gray
มอๆ n moo
มอๆ adj drab
มอก. n Thai Industrial Standards Institute
มอคราม n sky blue
มอง v look
มองการณ์ไกล v be farsighted
มองข้าม v overlook
มองค้อน v glance sideways
มองดู v watch
มองตา v make eye contact
มองตาม v follow someone with one´s eyes
มองตาเขียว v look daggers at
มองว่า v think
มองหา v look for
มองหางตา v glance
มองออก v know
มองเขม็ง v gaze at
ม่องเท่ง v die
มองเบิ่ง v look at
มองเผินๆ v glance
มองเสี้ยว n posture assumed by a masked actor
มองเห็น v see
มองเหลียวหลัง v look back
มองโกลอยด์ n Mongoloid
มองโลก v have the perspective of
มองไม่เห็น v fail to see
มอซอ adv shabbily
มอซอ adj shabby
มอญ n Mon
มอญตีดั้ง n kind of fire work which skips on the water
มอด n weevil
มอด v die out
มอด v die
มอดม้วย v die
มอดหมด v die
มอดไหม้ v burn out
ม่อต้อ adj dumpy
ม่อต้อ v be dumpy
ม่อต้อ adv chunkily
มอน v be amusing
มอบ v fasten
มอบ v give
มอบ n muzzle
มอบฉันทะ v authorize
มอบตัว v surrender oneself
มอบทุน v give a scholarship
มอบธุระ v leave the matter to
มอบปริญญา v bestow a degree
มอบผ่าน v transmit
มอบสิทธิ์ v authorize
มอบหน้าที่ v assign
มอบหมาย v assign
มอบหมายงาน v assign
มอบหมายงาน v assign
มอบหมายให้ v assign
มอบอำนาจ v authorize
มอบเงิน v give someone money
มอบโอกาส v give a chance
มอบให้ v give
มอบให้หมด v overwhelm
มอม v soil
มอม adj shabby
มอม v make someone drunken
มอมเมา v lead astray
มอมเหล้า v make someone drunk
มอมแมม adv shabbily
มอมแมม adj dirty
มอมแมม v be dirty
ม่อย v doze off
ม่อย adj downcast
ม่อยหลับ v doze off
มอระกู่ n hookah
ม่อลอกม่อแลก adj soaked
มอลโตส n maltose
ม่อห้อม n Mauhom shirt
ม่อฮ่อม n Mauhom shirt
มอเตอร์ไซค์ n motorcycle
มอโนแซ็กคาไรด์ n monosaccharide
มะกอก n olive
มะกะโรนี n macaroni
มะข่วง n Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC
มะขาม n tamarind
มะขามเทศ n Manila tamarind
มะคำดีควาย n Sapindus
มะงุมมะงาหรา adv slowly
มะงุมมะงาหรา v travel
มะซัก n Sapindus
มะตะบะ n Mataba
มะตี v die
มะตูม n bale-fruit
มะนาว n lemon
มะปราง n Marian plum
มะพร้าว n coconut
มะพร้าว) v blossom
มะพร้าวทุย n dried and curled coconut
มะพร้าวห้าว n ripe coconut
มะพร้าวอ่อน n young coconut
มะพลับ n persimmon
มะม่วง n mango
มะม่วง n venereal bubo
มะม่วงทองดำ n a species of mango
มะม่วงทองปลายแขน n a species of mango
มะม่วงปากตะกร้อ n ripe mango
มะม่วงพิมเสน n kind of mango
มะม่วงฟ้าลั่น n kind of mango
มะม่วงสำปั้น n Mangifera indica Linn.
มะม่วงหิมพานต์ n cashew nut
มะยง n Marian plum
มะยงชิด n Marian plum
มะยม n star gooseberry
มะรืน n day after tomorrow
มะรืนนี้ n day after tomorrow
มะรุมมะตุ้ม v besiege someone closely
มะลอกมะแลก adj soaked
มะละกอ n papaya
มะลิ n jasmine
มะลิ n jasmine
มะลิลา n Arabian jasmine
มะหะหมัด n Mohammed
มะหิ่ง n metal Buddha image
มะฮอกกานี n mahogany
มะเขือเทศ n tomato
มะเฟือง n star apple
มะเมีย n year of the Horse
มะเร็ง n cancer
มะเรื่อง n two days after tomorrow
มะเรื่องนี้ n three days from today
มะเส็ง n year of the Snake
มะเหงก n knuckle (of the hand)
มะแม n year of the Goat
มะโรง n year of the Dragon
มัก adv often
มักกะสัน n Makassar
มักขะ n lack of gratitude
มักคุ้น v be acquainted (with)
มักง่าย v be careless
มักง่าย adv carelessly
มักจะ adv often
มักน้อย adj unambitious
มักน้อย v be unambitious
มักน้อย adv unambitiously
มักมาก v be greedy
มักมาก adv greedily
มักมาก adj greedy
มักมากในกาม adj lustful
มักมากในกาม adj lustful
มักมากในกามคุณ adj lustful
มักมากในกามคุณ adj lustful
มักใหญ่ v be ambitious
มักใหญ่ adj ambitious
มักใหญ่ใฝ่สูง adj ambitious
มักใหญ่ใฝ่สูง v be over ambitious
มักได้ v be greedy
มักได้ adj greedy
มัคคุเทศก์ n guide
มัคนายก n liaison
มัฆวัน n Indra
มัฆวัน n Indra
มัฆวา n Indra
มัฆวาน n Indra
มั่ง adv some
มัง end perhaps
มัง end perhaps
มังกร n dragon
มังกร n Capricorn
มังกร n muraenesox cinereus
มั่งคั่ง v be rich
มั่งคั่ง v be wealthy
มังคุค n mangosteen
มังคุด n mangosteen
มั่งมี v be rich
มังสวิรัติ n vegetarian
มัจจุราช n god of Death
มัจฉะ n fish
มัจฉา n fish
มัจฉา n fish
มัจฉา n fish
มัจฉา n fish
มัจฉาชาติ n shoal of fish
มัชชะ n liquor
มัชฌิม adj middle
มัชฌิมประเทศ n Central Indian
มัชฌิมา n middle finger
มัชฌิมา adj moderate
มัชฌิมาปฏิปทา n middle path
มัชวิรัติ n abstention from the intoxicants
มัชวิรัติ n abstention from the intoxicants
มัญจก n bed
มัญจก n bed
มัญจกะ n bed
มัญจกะ n bed
มัญจา n bed
มัญจา n bed
มัญชุ adj beautiful
มัญชุ adj melodious
มัญชุ adj beautiful
มัญชุ adj melodious
มัณฑนศิลป์ n decorative arts
มัณฑนศิลป์ n decorative arts
มัณฑุก n frog
มัณฑุก n frog
มัณฑุกะ n frog
มัณฑุกะ n frog
มัด v bind
มัด clas bundle
มัดจำ n deposit
มัดจำ v deposit
มัดจำ v deposit
มัดจำ n deposit
มัดหมี่ n kind of Thai silk woven in northeastern Thailand
มัดหมี่ n kind of Thai silk woven in northeastern Thailand
มัดหมู n posture of diving
มัดเชื้อเพลิง n torch
มัดเชื้อเพลิง n torch
มัตตะ n estimation
มัตตะ v be drunk
มัตตะ v be drunk
มัตตะ n estimation
มัตตัย n mortal
มัตตัย n mortal
มัตติกา n earth
มัตติกา n earth
มัตถก n summit
มัตถก n head
มัตถก n head
มัตถก n summit
มัตถกะ n summit
มัตถกะ n head
มัตถกะ n head
มัตถกะ n summit
มัตย n mortal
มัตย n mortal
มัตยะ n mortal
มัตยะ n mortal
มัตสยะ n fish
มัตสยะ n fish
มัตสยา n fish
มัตสยา n fish
มัตสรรย์ n stinginess
มัตสรรย์ n envy
มัตสรรย์ n envy
มัตสรรย์ n stinginess
มัทนะ n oppression
มัทนะ n Cupid
มัทนะ n Cupid
มัทนะ n oppression
มัธยฐาน n median
มัธยฐาน n median
มัธยฐาน n median
มัธยฐาน n median
มัธยม adj medium
มัธยม n secondary (education)
มัธยมกาล n official time
มัธยมต้น n lower secondary school
มัธยมตอนต้น n junior high school
มัธยมตอนปลาย n senior high school
มัธยมปลาย n upper secondary school
มัธยมศึกษา n secondary education
มัธยมศึกษาตอนต้น n secondary education
มัธยมศึกษาตอนปลาย n high school education
มัธยัสถ์ v economize
มัธยัสถ์ v economize
มัน n yam
มัน n fat
มัน pron it
มันๆ adj oily
มันข้น n fat
มันข้น n fat
มันข้น n fat
มั่นคง v be secure
มั่นคง v be secure
มั่นคงถาวร adv permanently
มั่นคงถาวร v last
มั่นคงแข็งแรง v strengthen
มันซูรัน det Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
มันซูรัน n Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
มันตา n wisdom
มันตา n wisdom
มันทิร n palace
มันทิร n palace
มันทิราลัย n palace
มันปลาบ adj shiny
มันปลาบ adj shiny
มันฝรั่ง n potato
มันฝรั่งทอด n French fries
มันย่อง adj very oily
มันย่อง adj very oily
มันรังนก n Thai sweetmeat made of fried sweet-potato
มันวาว v glitter
มันสมอง n brain
มันสมอง n wisdom
มันสำปะหลัง n cassava
มันส์ v enjoy
มั่นหมาย v intend to
มั่นหมาย v intend to
มั่นอกมั่นใจ adv confidently
มั่นอกมั่นใจ v be confident
มันเงา v be shiny
มันเงา adj shiny
มันเทศ n sweet potato
มันเทศ n sweet potato
มันเปลว n soft fatty tissue
มันเยิ้ม v be oily
มันเยิ้ม adj very oily
มั่นเหมาะ adv surely
มั่นเหมาะ adv surely
มันแกว n yam bean
มันแข็ง n leaf fat
มันแข็ง n leaf fat
มันแผลบ adj oily
มันแผลบ v be oily
มั่นแม่น adv surely
มั่นใจ adv confidently
มั่นใจ v be confident
มั่นใจตัวเอง adj self-confident
มั่นใจในตัวเอง adj self-confident
มั่นใจในตัวเอง adj self-confident
มันไส้ v dislike
มันไส้ v dislike
มัมมี่ n mummy
มัมมี่ n mummy
มัย n horse
มัย n horse
มัลก n cup
มัลก n cup
มัลติมีเดีย n mixed media
มัลลิกา n jasmine
มัลลิกา n jasmine
มั่ว v be promiscuous
มั่ว v assemble
มั่ว v predict
มัวๆ adj gray
มัวๆ adj drab
มั่วๆ adv at random
มัวๆ adj blurred
มั่วซั่ว adv haphazardly
มั่วซั่ว v pick at random
มัวซัว v be dull
มัวซัว adj dim
มัวซัว v be dull
มัวซัว adj dim
มั่วนิ่ม v seize an opportunity
มัวมอม v be soiled on the body
มัวมอม v be soiled on the body
มัวร์ n Moor
มัวร์ n Moor
มั่วสุม v assemble for unlawful purposes
มัวหมอง v be tarnished
มัวหมอง adj scandal (n)
มัวหมอง v sully
มัวหมอง v contaminate
มัวหมอง adj impure
มัวหมอง adj blemished
มัวหมอง v blemish
มัวเมา v be infatuated
มัวเมา v be infatuated
มัวเมีย adj drowsy
มัวเมีย v be drowsy
มัวเมีย adv drowsily
มัวเมีย adj drowsy
มัวเมีย v be drowsy
มัวเมีย adv drowsily
มัวแต่ adv only for
มัศยา n fish
มัศยา n fish
มัสดก n summit
มัสดก n head
มัสดก n summit
มัสดก n head
มัสตาร์ด n mustard
มัสตาร์ด n mustard
มัสมั่น n spicy Muslim curry
มัสยา n fish
มัสยา n fish
มัสยิด n mosque
มัสยิด n mosque
มัสลิน n muslin
มัสลิน n muslin
มัสสุ n beard
มัสสุ n beard
มา v arrive
ม้า n bench
ม้า n horse
ม้า n bench
ม้า n horse
มา adv coming (toward the present; or toward the focal time)
มาก adv abundantly
มาก adv very much
มากกว่า adv more than
มากขึ้น adv more and more
มากขึ้น v increase
มากขึ้นไป adv increasingly
มากความ v intensify
มากที่สุด adv extremely
มากพอ conj too…to
มากพอ v be ...enough
มากมาย adv plentifully
มากมาย adj various
มากมายก่ายกอง adv enormously
มากยิ่ง v be critical
มากยิ่ง adv extremely
มากยิ่งขึ้น adv more and more
มากหน้าหลายตา adj various people
มากหลาย adv too many
มากหลาย เกลื่อนกลาด adv plentifully
มากเกิน adv exceedingly
มากเกิน adj surplus
มากเกิน v be ample
มากเกิน adj ample
มากเกิน adv amply
มากเกินไป adv overabundantly
มากเรื่อง v intensify
มากเรื่องมากความ v intensify
มากโข adv very
มากไป adv extremely
มาฆบูชา n Magha Puja Day
มาฆบูชา n Magha Puja Day
มาจาก v originate
มาช้า v arrive late
มาชุมนุม v congregate
มาณพ n young man
มาณพ n young man
มาณวิกา n young woman
มาณวิกา n young woman
มาดมั่น adj confident
มาดมั่น v intend
มาดหมาย v intend
มาดา n mother
มาดา n mother
มาดาม n wife
ม้าดีดกะโหลก n ill-mannered woman
มาตงค์ n elephant
มาตงค์ n elephant
ม้าต้น n king´s horse
ม้าต้น n king´s horse
มาตร n gauge
มาตรการ n measure
มาตรการป้องกัน n defensive measure
มาตรฐาน n standard
มาตรฐานการครองชีพ n standard of living
มาตรฐานการครองชีพ n standard of living
มาตรฐานสากล n universal standard
มาตรฐานอุตสาหกรรม n industrial standard
มาตรฐานอุตสาหกรรม n industrial standard
มาตรฐานแรงงาน n labour standards
มาตรฐานแรงงาน n labour standards
มาตรวัด n meter
มาตรว่า conj even if
มาตรว่า conj even if
มาตรา n section
มาตรา n system
มาตรา n text
มาตราส่วน n scale
มาตราส่วน n scale
มาตรแม้น conj even if
มาตรแม้น conj even if
มาตลอด adv all along
มาตสรรย์ n stinginess
มาตสรรย์ n envy
มาตสรรย์ n envy
มาตสรรย์ n stinginess
มาตังค์ n elephant
มาตังค์ n elephant
มาตา n mother
มาตา n mother
มาตา n mother
มาตา n mother
มาตา n mother
มาตา n mother
มาตา n mother
มาตุ n mother
มาตุ n mother
มาตุคาม n woman
มาตุคาม n woman
มาตุฆาต n matricide
มาตุฆาต n matricide
มาตุจฉา n aunt
มาตุจฉา n aunt
มาตุภูมิ n motherland
มาตุภูมิ n motherland
มาตุรงค์ n mother
มาตุรงค์ n mother
มาตุรงค์ n mother
มาตุรงค์ n mother
มาตุรงค์ n mother
มาตุรงค์ n mother
มาตุรงค์ n mother
มาตุเรศ n mother
มาตุเรศ n mother
มาตุเรศ n mother
มาตุเรศ n mother
มาตุเรศ n mother
มาตุเรศ n mother
มาตุเรศ n mother
มาถึง v reach at
มาน n dropsy
มาน n measurement
ม้าน v be pale from shame
มาน n pride
ม้าน v wither
มาน n heart
มาน n heart
ม้าน v wither
มาน n pride
ม้าน v be pale from shame
มาน n measurement
มาน n dropsy
ม่านกันแดด n awning
ม่านตา n iris
ม่านบังตา n blind
ม่านบังเพลิง n foldable screens at the four posts of the funeral pyre
ม่านบังเพลิง n foldable screens at the four posts of the funeral pyre
ม่านบังแดด n awning
มานพ n human
มานพ n human
ม่านรูด n draw curtain
ม่านสองชาย n double-rimmed curtain
ม่านสองชาย n double-rimmed curtain
ม่านสองไข n double-rimmed curtain
ม่านสองไข n double-rimmed curtain
ม้านอกสายตา n dark horse
มานะ v endure
มานะบากบั่น v persevere
มานะพยายาม v be diligent
ม้านั่ง n bench
ม้านั่ง n bench
ม้านั่งยาว n sofa
ม้าน้ำ n seahorse
ม้าน้ำ n seahorse
มานิต n respectful person
มานิต n respectful person
มานี n diligent person
มานี n diligent person
มานุษยวิทยา n anthropology
ม่านเหล็ก n iron curtain
ม่านเหล็ก n iron curtain
มาบ n marshland
มาบ n marshland
ม้าพระที่นั่ง n king´s horse
ม้าพระที่นั่ง n king´s horse
ม้าม n spleen
ม้าม n spleen
ม่าม้า n mother
ม้ามืด n dark horse
มาย v measure
มาย v measure
มายัง v come (to)
มายา n illusion
มายา n trickery
มายากล n jugglery
มายากล n jugglery
มายาการ n illusion
มายาการ n illusion
ม้ายาว n bench
มายาวี n deceitful person
มายาวี n deceitful person
ม่ายเมียง v glance
ม่ายเมียง v glance
มาร n Mara
มาร n obstruction
มาร n Mara
มาร n obstruction
มารขัดขวาง n great nuisance
มารขัดขวาง n great nuisance
มารค n path
มารค n path
มารชิ n Lord Buddha
มารชิ n Lord Buddha
มารชิ n Lord Buddha
มารชิ n Lord Buddha
มารชิต n Lord Buddha
มารชิต n Lord Buddha
มารดร n mother
มารดร n mother
มารดร n mother
มารดร n mother
มารดร n mother
มารดร n mother
มารดร n mother
มารดา n mother
มารดา n mother
มารผจญ n great nuisance
มารผจญ n great nuisance
มารยา n artifice
มารยา n artifice
มารยาท n manners
มารยาสาไถย n artifice
มารยาสาไถย n artifice
มารวมกัน v congregate
มารวิชัย n Lord Buddha
มารวิชัย n Lord Buddha
มารวิชิต n Lord Buddha
มารวิชิต n Lord Buddha
มารวิชิต n Lord Buddha
มารวิชิต n Lord Buddha
มารวิชิต n Lord Buddha
มารวิชิต n Lord Buddha
มารศรี n woman
มารศรี n woman
มารษา n lie
มารษา n lie
มารสังคม n social evil doer
มารสังคม n social evil doer
มารหัวขน n child born by unmarried parents
มาระ v get angry
มาระ v get angry
มาราธอน n marathon
มาราธิราช n god of the Evil
มาราธิราช n god of the Evil
มาริ v come
มาริ v come
มารุต n wind
มารุต adj aerial
มารุต n wind
มารุต adj aerial
มารุมมาตุ้ม v besiege
มารุมมาตุ้ม v besiege
มาลย์ n flower
มาลย์ n flower
มาลย์ n flower
ม้าล่อ n mule
ม้าล่อ n Chinese music instrument
ม้าล่อ n mule
ม้าล่อ n Chinese music instrument
มาลัย n garland
มาลัย n garland
มาลา n hat
มาลา n necklace
มาลา n flower
มาลา n row
มาลา n flower
มาลา n hat
มาลา n necklace
มาลา n row
มาลากรรม n handicraft of arranging and sewing flowers together
มาลากรรม n handicraft of arranging and sewing flowers together
มาลาการ n florist
มาลาการ n florist
มาลาตี n jasmine
มาลาตี n jasmine
ม้าลาย n zebra
ม้าลาย n zebra
ม้าลาย n zebra
ม้าลาย n zebra crossing
มาลาเรีย n malaria
มาลาเรีย n malaria
มาลินี n female florist
มาลินี n kind of prose
มาลินี n female florist
มาลินี n kind of prose
มาลินีฉันท์ n kind of prose
มาลินีฉันท์ n kind of prose
มาลี n flower
มาศ n gold
มาศ n sulphur
มาศ n gold
มาศ n sulphur
มาสาย v arrive late
มาสาย v arrive late
มาสู่ v come (to)
ม้าหมากรุก n knight
ม้าหมากรุก n knight
ม้าหมุน n roundabout
มาหา v come to meet
มาห์ n demon
มาห์ n demon
ม้าเทศ n horse of foreign blood
ม้าเทศ n horse of foreign blood
มาเฟีย n Mafia
มาเฟีย n mafia
มาเยี่ยม v visit
ม้าเร็ว n messenger
ม้าเร็ว n messenger
ม้าแกลบ n kind of small pony
ม้าแข่ง n racehorses
ม้าแข่ง n racehorse
ม้าแข่ง n racehorse
มาแรง v be highly popular
มาแรง v be highly popular
มาโดยตลอด adv always
มาโนชญ์ adj pleasant
มาโนชญ์ adj pleasant
ม้าใช้ n messenger
ม้าใช้ n messenger
มำเลือง adj bright
มิ neg not
มิ neg not
มิค n deer
มิค n deer
มิ่ง n cherished possession
มิ่ง n cherished possession
มิ่งขวัญ n idol
มิ่งมิตร n beloved woman
มิ่งมิตร n valued friend
มิ่งมิตร n beloved woman
มิ่งมิตร n valued friend
มิงโค n week
มิงโค n week
มิจฉาจาร n misdemeanor
มิจฉาจาร n misdemeanor
มิจฉาชีพ n swindler
มิจฉาชีพ n criminal
มิจฉาชีพ n unlawful occupation
มิจฉาชีพ n criminals
มิจฉาชีพ n robber
มิจฉาชีพ n criminal
มิจฉาทิฎฐิ n mistaken notion
มิจฉาทิฎฐิ n mistaken notion
มิจฉาทิฐิ n mistaken notion
มิจฉาทิฐิ n mistaken notion
มิจฉาวาจา n wrong saying or language
มิจฉาวาจา n wrong saying or language
มิจฉาวายามะ n wrong effort
มิจฉาวายามะ n wrong effort
มิจฉาสติ n wrong conscience
มิจฉาสติ n wrong conscience
มิจฉาสมาธิ n wrong concentration
มิจฉาสมาธิ n wrong concentration
มิฉะนั้น conj otherwise
มิชชั่น n missionary
มิชชันนารี n missionary
มิชอบ adv dishonestly
มิด adv tightly
มิด adv concealed
มิดชิด adv completely
มิดหมี adv very
มิดหมี adv very
มิดหัว v overflow the head
มิดีมิร้าย adv improperly
มิดเทอม n midterm
มิดเม้น v completely conceal
มิดเม้น v completely conceal
มิดเมี้ยน adv bashfully
มิดเมี้ยน adv bashfully
มิดไนท์ n midnight
มิตร n friend
มิตรจิต n friendliness
มิตรจิต n friendliness
มิตรจิตมิตรใจ n friendly feelings
มิตรภาพ n friendship
มิตรสหาย n friends
มิตรสัมพันธ์ n friendship
มิตรแท้ n true friend
มิติ n dimension
มิถุน n Gemini
มิถุน n Gemini
มิถุนายน n June
มิถุนายน n June
มิทธะ n discouragement
มิทธะ n discouragement
มินตา v apologize
มินตา v apologize
มินหม้อ n soot
มินหม้อ n soot
มิน่า int no wonder
มิน่า int no wonder
มิน่าล่ะ int no wonder
มิน่าล่ะ int no wonder
มิน่าเล่า adv no wonder
มิน่าเล่า adv No wonder!
มินิคอมพิวเตอร์ n minicomputer
มินิบัส n minibus
มินิมาร์ท n minimart
มินิเธียเตอร์ n mini theatre
มิบังควร v be inappropriate
มิ้ม n species of small bee
มิ้ม v fold the edge of cloth
มิ้ม v fold the edge of cloth
มิ้ม n species of small bee
มิรู้วาย adv endlessly
มิลลิกรัม n milligram
มิลลิบาร์ clas millibar
มิลลิบาร์ clas millibar
มิลลิลิตร clas millilitre
มิลลิลิตร clas millilitre
มิลลิเมตร n millimeter
มิลักข n Tamil
มิลักข n barbarian
มิลักข n barbarian
มิลักข n Tamil
มิลักขะ n Tamil
มิลักขะ n barbarian
มิลักขะ n barbarian
มิลักขะ n Tamil
มิลักขู n Tamil
มิลักขู n barbarian
มิลักขู n barbarian
มิลักขู n Tamil
มิสกรี n thin cloth
มิสกรี n thin cloth
มิสกวัน n name of Indra´s garden
มิสกวัน n forest with varieties of plants
มิสกวัน n forest with varieties of plants
มิสกวัน n name of Indra´s garden
มิสชันนารี n missionary
มิสซา n mass
มิสซา n mass
มิหนำซ้ำ conj moreover
มิเช่นนั้น conj otherwise
มิเช่นนั้น conj otherwise
มิเตอร์ n meter
มิใช่ neg not
มิได้ neg not
มิไย adv regardless of
มิไย adv regardless of
มี v consist of
มี adj rich
มี v have
มี่ adj noisy
มี่ adj noisy
มี v there is/are
มีกรรมสิทธิ์ v have a proprietary right
มีกะใจ v be kindhearted
มีกินมีใช้ v be comfortable
มีกินมีใช้ adj comfortable
มีกินมีใช้ v be comfortable
มีกินมีใช้ adj comfortable
มีข้อคิด v comment
มีข้อต่อรอง v have a condition
มีข้อตำหนิ v be defective
มีข้อบกพร่อง v be defective
มีข้อเสีย v be defective
มีข้อแม้ v have a condition
มีขึ้น v appear
มีขึ้น v originate
มีขึ้น v appear
มีขึ้น v there is/are
มีคดี v have a case (cases)
มีคดีติด v have a case (cases)
มีครรภ์ v be pregnant
มีครอบครัว v get married
มีความ v have a case (cases)
มีความนัย v imply
มีความผิด v be guilty
มีความยินดี v be glad
มีความรู้ v be omniscient
มีความรู้สึก v have feelings
มีความสำคัญ v be significant
มีความหมาย v meaningful
มีความหมาย v be meaningful
มีความหวัง v hope
มีค่า v be worthy of
มีค่า adj valuable
มีค่า v be valuable
มีคุณค่า v be worthy of
มีคุณภาพ v be of good quality
มีคุณสมบัติดีพร้อม v qualified
มีจริต v be affected
มีจริต v be affected
มีจริตจะก้าน v be affected
มีจริตจะก้าน v be affected
มีจิตสำนึก v realize
มีจุดอ่อน v be defective
มี่ฉาว adv loudly
มี่ฉาว adv loudly
มีช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ idm มีช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นยินดี
มีชัย v win
มีชีวิต v live
มีชีวิตชีวา v be jolly
มีชีวิตรอด v survive
มีชีวิตรอด v survive
มีชื่อ adj famous
มีชื่อ v be famous
มีชื่อเสียง v be famous
มีชู้ v commit adultery
มีชู้ v commit adultery
มีด n knife
มีดตอก n bamboo-splitting knife
มีดตอก n bamboo-splitting knife
มีดปังตอ n cleaver
มีดพร้า n big knife
มีดพร้า n big knife
มีดพับ n pocket knife
มีดหมอ n exorcist´s knife
มีดหมอ n exorcist´s knife
มีดอก v bloom
มีดเหน็บ n small knife carried as a weapon behind the belt
มีดโกน n razor
มีดโกน n razor
มีดโกนหนวดไฟฟ้า n shaver
มีดโต้ n chopping knife
มีทรรศนะ v comment
มีท้อง v be pregnant
มีท้อง v be pregnant
มีทั่วไป v abundantly
มีทั่วไป v abound
มีทุกข์ v be anxious
มีธุระ v be busy
มีน n Pisces
มีน n fish
มีน n fish
มีนัย v imply
มีนาคม n March
มีนาคม n March
มีน้ำมีนวล v look healthy
มีน้ำหนัก v weigh
มีน้ำใจ adj generous
มีน้ำใจ v have the will
มีบุตร v conceive
มีปฏิภาณ v be sharp
มีประสบการณ์ v have an experience
มีประสิทธิภาพ adj effective
มีประสิทธิภาพ adv effectively
มีประสิทธิภาพ v be efficient
มีประโยชน์ v be valuable
มีปัญหา v get into trouble
มีปากมีเสียง v quarrel
มีปากเสียง v quarrel
มีผล v affect
มีผลกระทบ v affect
มีผลต่อ v affect
มีผลบังคับ v be in force
มีผลบังคับใช้ v become effective
มีผลย้อนหลัง v be retroactive
มีฝีมือ v have skill
มีพรสวรรค์ v be gifted
มีพิษ v be poisonous
มีพิษมีภัย v bear malice (to somebody)
มีพื้นฐาน v base
มีมติ v vote
มีมลทิน v sully
มีมลทิน adj blemished
มีมลทิน v blemish
มีมาก v abound
มีมาก v be plentiful
มีมโนธรรม v be conscientious
มีรส v taste
มีระดับ v be high class
มีระบบ adv systematically
มีระบบระเบียบ adv systematically
มีระบบระเบียบ adj orderly
มีระบบระเบียบ v be orderly
มีระเบียบ adj orderly
มีระเบียบ v be orderly
มีรากฐาน v base
มีราคา adj expensive
มีราคา v be valuable
มีราคี v sully
มีราศี v be dignified
มีลมหายใจ v live
มีลีลา adv rhythmically
มีลูก v be pregnant
มีศักดิ์ศรี v have prestige
มีสกุล adj noble
มีสกุล v be in high class
มีสง่า v be dignified
มีสง่าราศี v be dignified
มีสตางค์ v have money
มีสติ v be conscious
มีสติสัมปชัญญะ v be conscious
มีส่วน v participate
มีส่วนข้องเกี่ยว v get into
มีส่วนช่วย v contribute to
มีส่วนพัวพัน v get into
มีส่วนร่วม v participate in
มีส่วนเกี่ยวข้อง v get into
มีสัจ v be honest
มีสัจจะ v be honest
มีสัมผัส adv rhythmically
มีสิทธิ v have a proprietary right
มีสิทธิ์ v have a proprietary right
มีสิทธิ์ v have a voice
มีสิทธิ์ v receive
มีสิทธิ์มีเสียง v have a voice
มีสีสัน v be colorful
มีสีสัน adj colorful
มีหน้า v dare to
มีหน้ามีตา adj famous
มีหน้ามีตา v make prominent
มีหน้ามีตา v enhance a reputation
มีหน้ามีตา adj famous
มีหวัง v hope
มีหวัง v be encouraged
มีหุ้น v hold shares
มีหุ้นส่วน v hold shares
มีอยู่ v feature
มีอยู่ v remain
มีอยู่ v exist
มีอัธยาศัย v have a disposition
มีอันจะกิน v be rich
มีอันจะกิน adj rich
มีอันเป็น v happen unexpectedly
มีอันเป็นไป v fail
มีอันเป็นไป v suffer misfortune
มีอาชีพ v earn a living
มีอายุ v get old
มีอายุ adj old
มีอารมณ์ขัน adj playful
มีอำนาจ v occupy
มีอำนาจ adj powerful
มีอำนาจ v be influential
มีอำนาจ v be powerful
มีอิทธิพล v influence
มีอิสรภาพ v be liberated
มีอิสระ v have freedom
มีอิสระ v have freedom
มีเกียรติ v be honorable
มีเคราะห์ v meet with misfortune
มีเงิน v have money
มีเงิน adj wealthy
มีเงินทอง v be rich
มีเงินทอง adj rich
มีเงินมีทอง v be rich
มีเงินมีทอง v be rich
มีเงื่อนไข v have a condition
มีเด็ก v be pregnant
มีเทน n methane
มีเทน n methane
มีเนื้อมีหนัง v be plump
มีเพศสัมพันธ์ v engage in sexual intercourse
มีเยื่อใย v do not cut off completely
มีเรื่อง v get into trouble
มีเรื่องมีราว v get into trouble
มีเรือน v get married
มีเลศนัย v lie in hiding
มีเลศนัย adv equivocally
มีเลศนัย adj equivocal
มีเล่ห์เหลี่ยม adj dishonest
มีเส้นมีสาย v have a circle of friends
มีเส้นสาย v have a circle of friends
มีเสน่ห์ v be charming
มีเสน่ห์ adj attractive
มีเสียง v have a voice
มีเสียง v rumour
มีเหตุผล adj reasonable
มีเหตุผล adv reasonably
มีเหตุผล v reasonable
มีเหตุมีผล v reason
มีเหย้ามีเรือน v be married
มีแก่ใจ v have the will
มีแก่ใจ v have the will
มีแนวโน้ม v tend
มีแบบแผน adv customarily
มีแผน v plan
มีโชค v luck
มีโชค v be in luck
มีโชค adj fortunate
มีโชค v be fortunate
มีโอกาส v be likely
มีไข้ v have a temperature
มีไม่สู้จะพอกินพอใช้ v be poor
มีไหวพริบ v be ingenious
มึง pron you
มึงวาพาโวย v make an uproar
มึน v confuse
มึน v stun
มึน v be doubtful
มึน v be giddy
มึนงง v be giddy
มึนชา v be cool
มึนซึม v be slightly dizzy or giddy
มึนตึง v be standoffish
มึนหัว v be giddy
มึนหัว v feel dizzy
มึนเมา v be drugged
มึนเมา adj be drugged
มืด n dark
มืด v become dark
มืด adj extremely black
มืด v dark
มืด n nightfall
มืด adj darken
มืด adj black
มืดครึ้ม adj overcast
มืดครึ้ม v overcast
มืดค่ำ n nightfall
มืดตึดตื๋อ v be pitch-dark
มืดตึดตื๋อ adj dark
มืดทึบ adj pitch-dark
มืดฟ้ามัวดิน adv crowd in huge number of people
มืดมน v become gloomy
มืดมน v dark
มืดมนอนธการ v dark
มืดมัว v dim
มืดมาก v darkened
มืดมิด v darkened
มืดสนิท v be pitch-dark
มืดสนิท adj dark
มืดหน้า v be giddy
มืดแปดด้าน v be utterly mystified
มื้อ n meal
มือ n holder
มือ n hand
มื้อกลางวัน n luncheon
มื้อกลางวัน n lunch
มือกาว n pickpocket
มือกาว n very capable goal keeper
มือขวา n right-hand man
มือขวา n right hand
มือข้างขวา n right hand
มือขาวสะอาด adj honest
มือขึ้น v be in luck
มือจับ n handle
มือฉมัง adj accurate
มือชั้นยอด n crackerjack
มือชั้นยอด adj firsthand
มือซ้าย n left hand
มือดี adj skillful
มือดี n unapprehended thief
มือตก v downgrade
มือถือ n cellphone
มือที่สาม n intervenor
มือบอน v pick up things restlessly
มือบอน adj cursed with restless hand
มือปราบ n buster
มือปืน n gunman
มือปืน n body-guard with a gun
มือผี n card player
มือมืด n mysterious offender
มือรอง n second fiddle
มือร้อน adj unskilled hand at planting
มือร้อน v have got high temperature hands
มือลิง n rib of a boat
มือสมัครเล่น adj amateur
มือสมัครเล่น n amateur
มือสอง adj reserved
มือสอง adj secondhand
มือสะอาด adj honest
มือสังหาร n killer
มือสี n handle of a rice-husking wheel
มือหนัก adj heavy handed
มือหนัก v be tough
มือหนึ่ง n crackerjack
มือหนึ่ง adj firsthand
มืออยู่ไม่สุข v pick up things restlessly
มืออยู่ไม่สุข adj cursed with restless hand
มืออ่อน adj unskillful
มืออ่อน adj well-mannered
มืออ่อนตีนอ่อน v tired
มืออาชีพ adj professional
มืออาชีพ n professional
มืออาชีพ n experienced person
มืออาชีพ n main body
มื้ออาหาร n meal
มือเก่า n experienced person
มือเติบ adv lavishly
มือเติบ v lavish
มือเบา v handle gently
มือเปล่า adv empty handed
มือเย็น v get cold-handed with excitement
มือเย็น adj green hand
มือแข็ง adj skilful
มือแข็ง adj stiff in manner
มือแข็ง v stiffen
มือแป v deformed
มือแม่น adj accurate
มือโปร adj professional
มือโปร n professional
มือใหม่ v begin to do or learn something
มือใหม่ adj inexperienced
มือใหม่ n novice
มือไม่ถึง v be incapable
มือไว adj thievish
มือไวใจเร็ว adj thievish
มุ v concentrate
มุก n pearl
มุก n pearl
มุก n pearl
มุกดา n pearl
มุกดาหาร n Mukdahan
มุข n path
มุข n balcony
มุขตลก n gag
มุขบาฐ n tell-tale
มุขปาฐะ n tell-tale
มุขมนตรี n king´s counselor
มุขยประโยค n main clause
มุขเด็จ n second small portico projecting from the main one
มุง v crowd around
มุง v roof
มุ้ง n mosquito net
มุ้งครอบ n kind of mosquito net
มุ่งดู v watch
มุ่งตรง v head toward
มุ้งประทุน n kind of mosquito net
มุ่งประเด็น v get to the point
มุ่งมั่น v be engrossed in
มุ่งมาด v be determined
มุ่งมาดปรารถนา v be determined
มุ่งร้าย v bear ill will
มุ่งร้ายหมายขวัญ v bear ill will
มุ้งลวด n mosquito wire screen
มุ่งหน้า v head for
มุ่งหน้า v aim
มุ่งหน้าฝ่าไป v penetrate
มุ่งหมาย v aim at
มุ่งหมาย v intend
มุ่งหวัง v expect
มุ่งเน้น v emphasize
มุ่งเสนอ v bring up
มุ่งไป adv straightly
มุฐิ n fist
มุด v duck
มุดด้นไป v venture
มุดน้ำ v dive
มุดน้ำ v dive
มุดหัว v hide
มุตกิด n leukorrhea
มุตกิต n leucorrhea
มุตตา n pearl
มุตติ n release
มุติ n intelligence
มุทธา n head
มุทธาภิเษก n Royal ceremonial bath of purification head-sprinkling
มุทะลุ adv impetuously
มุทะลุ v be impetuous
มุทา n pleasure
มุทิกา n singer of ballads
มุทิงค์ n tabour
มุทิตา n rejoicing with others in their happiness or prosperity
มุทุตา n kindliness
มุ่น v knot
มุ่น v worry
มุนิ n ascetic
มุนิกุญชร n name of the lord Buddha
มุนินทร์ n sage
มุนี n ascetic
มุบ v drop
มุบ adv snappingly
มุบมิบ adv mumblingly
มุบมิบ v line one´s own pocket by unlawful means
มุบมิบ adv in secret
มุม n angle
มุม n corner
มุ้ม adj crooked
มุ้ม v bow
มุมกดลง n angle of indication
มุมก้ม n angle of depression
มุมกลับ n another point of view
มุมกลับ n reflex angle
มุมฉาก n right angle
มุมตรง n straight angle
มุมถนน n corner
มุมบ่ายเบน n angle of deviation
มุมประชิด n supplementary angles
มุมป้าน n obtuse angle
มุมมอง n view point
มุมมืด n dark corner
มุมยกขึ้น n angle of elevation
มุมหักเห n angle of refraction
มุมานะ v work hard
มุมเงย n angle of elevation
มุมเท n angle of dip
มุมเห n angle of refraction
มุมแย้ง n alternate angle
มุมแหลม n acute angle
มุ่ย adj long-faced
มุรธา n forehead
มุรธาภิเษก n Royal ceremonial bath of purification
มุสลิม n Muslim
มุสา v lie
มุสาวาท n lie
มุสาวาท n lie
มุสิก n rat
มุฮัมมัด n Mohammed
มูก n mucus from the anus
มูก n mucus (of the nose)
มูกหลวง n kind of medicinal tree
มูกหลวง n Holarrhena antidysenterica Wall (Apocynaceae)
มูตร n urine
มู่ทู่ v blunt
มูน v heap up
มูน v add coconut juice to glutinous rice
มูน n hillock
มูมมาม adv filthily
มูรธ n forehead
มูรธา n forehead
มูรธาภิเษก n Royal ceremonial bath of purification
มูล n ground
มูล n excrement
มูลความ n factual basis
มูลค่า n price
มูลค้างคาว n saltpeter
มูลค่าเพิ่ม n value added
มูลจิต n remedy for follicular pharyngitis
มูลฐาน n basis
มูลฐาน n origin
มูลดิน n earthwork
มูลนาย n master
มูลนิธิ n foundation
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา n The Education for Development Foundation
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม n the harry durance foundation for education in Thailand
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ n Wildlife fund Thailand
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก n Child Protection Foundation
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ n Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน n Hand-In-Hand Foundation
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก n Foundation of the protection of children´s Rights
มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม n Hand-In-Hand Foundation
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ n Foundation for Handicapped Children
มูลบท n basis
มูลฝอย n waste
มูลพระนาสิก n mucus (of the nose)
มูลภัณฑ์กันชน n buffer stock
มูลสัตว์ n dung
มู่ลี่ n bamboo blind
มูลเหตุ n cause
มูลเหตุจูงใจ n motivation
มูลโค n cow dung
มูลไถ n forest wagtail
มูสัง n palm civet
มูสิก n rat
มูฮัมมัด n Mohammed
มเหนทร์ n Indra
มเหสิ n great hermit
มเหสี n Buddha
มเหสี n queen
มเหสีเอก n queen
มเหาฬาร adv grandly
มเหาฬาร v be grand
มเหาฬาร adj grand
มโน n heart
มโนกรรม n activities of mind
มโนคติ n thought
มโนช n love
มโนชญ์ adj attractive
มโนทัศน์ n concept
มโนธรรม n conscience
มโนนุกูล adj mind-supporting
มโนภาพ n imagination
มโนมัย adj spiritual
มโนมัย n success caused by the mind
มโนรถ n wish
มโนรม adj pleasing
มโนรมย์ adj pleasing
มโนราห์ n classical Thai tune
มโนศิลา n red-vein stone
มโนสาร n Code of Manu
มโนสาร n Code of law
มโนสาเร่ n trifles
มโนหร adj pretty
มโนห์รา n form of folk-dance in the south of Thailand
มโหรสพ n entertainment
มโหระทึก n metal drum used in state ceremonies
มโหระทึก adv grandly
มโหรี n Thai grand orchestra
มโหฬาร adv grandly
มโหฬาร adj vast
มโหฬาร v be huge
มไหศวรรย์ n greatness
มไหศวรรย์ n great wealth
มไหศวรรย์ n great power


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top