คำที่ขึ้นต้นด้วย "บ" จำนวน 1,038 คำ


บ. n company
บ. clas baht
บ.ก. n editor
บ/ช n account
บก.จร. n Thai Traffic Police Official
บกพร่อง adv defectively
บกพร่อง v defect
บขส. n The Transport Company Limited
บ่ง v refer
บ่ง v prick
บ่ง v indicate
บงกช n lotus
บงการ v command
บ่งชัด v indicate
บ่งชี้ v indicate
บ่งถึง v imply
บ่งบอก v indicate
บ่งบอกถึง v imply
บงสุกุล n yellow robe drawn by a Buddhist
บช. n accounting section
บช. n account
บช.บ. n Bachelor of Accountancy
บช.ม. n Master of Accountancy
บด v grind
บดบัง v hide
บดีพรต n loyalty
บดีวรดา n loyalty
บดเอื้อง v ruminate
บท clas chapter
บท n chapter
บทกล่าวนำ n introduction
บทกวี n poetry
บทกำหนดโทษ n penalty
บทความ n column
บทความ n essay
บทคัดย่อ n abstract
บทคัดย่อ n abstract
บทท่องจำ n recitation
บทนำ n introduction
บทนำ n introduction
บทนำ n preface
บทนำ n preface
บทนำ n preface
บทบรรณาธิการ n leading article
บทประพันธ์ n poetry
บทพูด n dialogue
บทภาพยนตร์ n screenplay
บทภาพยนตร์ n films cript
บทภาพยนต์ n script
บทร้อง n lyrics
บทลงโทษ n penalty
บทละคร n play
บทลูกคู่ n chorus
บทวิจารณ์ n critique
บทวิเคราะห์ n review
บทส่งท้าย n postscript
บทสรุป n conclusion
บทเพลง n song
บทเรียน n lesson
บทเรียน n experience
บทเสริม n classifier
บธ.ด. n Doctor of Business Administration
บธ.บ. n Bachelor of Business Administration
บธ.ม. n Master of Business Administration
บน v vow
บน prep on
บ่น v mutter
บ่นงึมงำ v mutter
บนบาน v vow
บนบานศาลกล่าว v vow
บ่นพึมพำ v mutter
บนฟ้า n in the sky
บ่นว่า v scold
บ่นว่า v carp
บ่นว่า v carp
บนสุด adj uppermost
บ่นเพ้อ v wail
บบส. n Asset Management Company
บพ. n The Department of Aviation
บ่ม v ripen
บ่มนิสัย v discipline
บ่มนิสัย v teach
บ่มนิสัย v teach
บ่มผิว v nurture one´s skin
บรมบพิตร pron Your Majesty
บรมสุข adv blissfully (happy)
บรรจง v do something meticulously
บรรจง adj fine
บรรจบ v meet
บรรจบ v complete
บรรจบ v come to a full year
บรรจวบ v meet
บรรจวบ v be accidentally
บรรจุ v load
บรรจุ v contain
บรรจุ v appoint
บรรจุตำแหน่ง v fill the post
บรรจุภัณฑ์ n package
บรรณาการ n tribute
บรรณาธิการ n editor
บรรดา n all
บรรดามี adv all
บรรดาศักดิ์ n rank of nobility
บรรดาศักดิ์ n rank
บรรดาศักดิ์ n rank of nobility
บรรทม v sleep
บรรทัดฐาน n norm
บรรทัดฐาน n standard
บรรทุก v load
บรรทุก v transport
บรรทุก v put something in
บรรพกาล n the old days
บรรพฃิต n monk
บรรพชน n ancient
บรรพชา v go into priesthood
บรรพชา v ordain
บรรพชิต n monk
บรรพชิต n monk
บรรพชิต n priest
บรรพบุรุษ n ancestor
บรรพบุรุษ n ancestor
บรรพ์ adj eastern
บรรยาย v describe
บรรลัย v collapse
บรรลัยจักร v ruin
บรรลุ v attain
บรรลุ v reach
บรรลุจุดหมาย v reach
บรรลุนิติภาวะ v become one´s legal age
บรรลุผล v succeed
บรรลุผล v achieve
บรรลุผล v be effective
บรรลุผล v succeed
บรรลุเป้าหมาย v achieve
บรรษัทข้ามชาติ n multi-national corporation
บรรเจิด v become pretty
บรรเจิด adv magnificently
บรรเทา v relieve
บรรเทา v abate
บรรเทาทุกข์ v rescue
บรรเทาเบาบาง v ease
บรรเลง v play
บรั่นดี n brandy
บรา n underwear
บราเซีย n underwear
บริกร n waiter/waitress
บริการตัวเอง adj self-service
บริการตัวเอง adj self-service
บริการเสริม n additional service
บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ n Express Mail Service
บริจาค v sacrifice (something)
บริจาคทาน v donate
บริบูรณ์ adv perfectly
บริบูรณ์ v be perfect
บริบูรณ์ adv plentifully
บริบูรณ์ v be plentiful
บริบูรณ์ adv completely
บริบูรณ์ v be fraught
บริบูรณ์ adj plentiful
บริบูรณ์ v be full of
บริบูรณ์ adv plentifully
บริบูรณ์ adv plentifully
บริบูรณ์ adj plentiful
บริบูรณ์ adv altogether
บริบูรณ์ adv fully dressed
บริบูรณ์ v abound
บริบูรณ์พูนสุข adj comfortable
บริภัณฑ์ n utensils for the monks
บริภัณฑ์ n appliance
บริภาษ v abuse
บริภาษ v revile
บริภาษ v scold
บริวาร n lackey
บริวาร n governor
บริวาร n courtier
บริวาร n slave
บริวาร n follower
บริษัท n company
บริษัท n firm
บริษัท ขนส่ง จำกัด n The Transport Company Limited
บริษัทจำกัด n company limited
บริษัทตัวแทน n agency
บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน n Asset Management Company
บริษัทมหาชน n public company
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ n trust company
บริสุทธิ์ v be clean
บริสุทธิ์ v be virgin
บริสุทธิ์ v be clean
บริสุทธิ์ adv cleanly
บริสุทธิ์ adj glowing
บริสุทธิ์ adj clean
บริสุทธิ์ adj pure
บริสุทธิ์ adj pure
บริสุทธิ์ adj clean
บริสุทธิ์ adj pure
บริสุทธิ์ adj clear
บริสุทธิ์ v be virgin
บริสุทธิ์ adj pure
บริสุทธิ์ adj pure
บริสุทธิ์ adj pure
บริสุทธิ์ผุดผ่อง v be virgin
บริสุทธิ์ใจ adv honestly
บริสุทธิ์ใจ v be honest
บริสุทธิ์ใจ v be sincere
บริสุทธ์ adj good
บริหาร v administrate
บริหาร v work
บริหาร v govern
บริหาร v exercise
บริหาร v administer
บริหารงาน v administrate
บริหารธุรกิจ n business administration
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Business Administration
บริหารธุรกิจบัณฑิต n Bachelor of Business Administration
บริหารธุรกิจบัณฑิต n Bachelor of Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต n Master of Business Administration
บริหารบ้านเมือง v govern
บริหารร่างกาย v exercise
บริเฉท n chapter
บริเวณ n precinct
บริเวณ n vicinity
บริเวณ n centre
บริเวณ n territory
บริเวณ n location
บริเวณ n area
บริเวณ n boundary
บริเวณ n area
บริเวณ n vicinity
บริเวณ n land
บริเวณ n zone
บริเวณ n boundary
บริเวณ n region
บริเวณที่ลุ่ม n basin of a river
บริเวณรอบๆ n perimeter
บริเวณแวดล้อม n surrounding
บริโภค v eat
บริโภค v eat
บริโภค v eat
บล็อก n crucible
บล็อก n mold
บวก v append
บวก v carry (a number)
บวก v add
บวกลบคูณหาร v compute
บวกลบคูณหาร v consider
บ่วง n lasso
บ่วงนาคบาศ n snake-shaped loop
บ่วงบาศ n lasso
บวงสรวง v offer
บวงสรวง v worship (with offerings)
บวงสรวง adj worship
บวงสรวง v sacrifice
บวงสรวง v sacrifice
บวงสรวง v make offerings
บวช v become a monk
บวช v go into priesthood
บวช v be ordained
บวช v ordain
บวชเรียน v be ordained
บ้วน v spit out
บ้วนปาก v gargle one´s throat
บวม v swell out
บวม v swell
บวม adj swollen
บวม v swell
บวม v distend
บวม v swell
บวม adv puffily
บวม v swell up
บวมช้ำ adj contused
บวมช้ำ adj bruised
บวมช้ำ adj bruised
บ๊วย adv last
บ๊วย adj last
บ่อ n well
บ่อ n well
บ่อ n marsh
บ่อ n reservoir
บ่อ n reservoir
บอก v describe
บอก v indicate
บอก v advise
บอกกล่าว v notify
บอกข่าว v report news
บอกความลับ v let out a secret
บอกคำบอก v dictate
บอกช่องทาง v advise
บอกชื่อ v identify
บอกทาง v direct the way
บอกบท v prompt
บอกบุญ v solicit for charity
บอกบุญไม่รับ adj unfriendly
บอกผล v show
บอกผลลัพธ์ v show the result
บอกยี่ห้อ v signify
บอกรับเป็นสมาชิก v subscribe
บอกล่วงหน้า v foretell
บอกล่วงหน้า v foretell
บอกลา v say goodbye
บอกศาลา v disown
บอกสัญญาณ v signal
บอกหวย v hint
บอกเจตนา v aim at
บอกเจตนา v intent to
บอกเล่า v tell
บอกเล่าความทุกข์ v confide
บอกเล่าเก้าสิบ v inform
บอกเลิก v cancel
บอกเลิกลา v disown
บอกเหตุ v inform
บอกเหตุผล v explain
บอกใบ้ v hint
บอกให้ทราบ v inform
บอกให้เห็น v indicate
บ๊อง adj cracked
บ๊องๆ adj cracked
บ้องกัญชา n marijuana hookah
บ้องตื้น v fool
บ๊องส์ v be half-crazy
บ้องแบ๊ว adj funny
บ้อท่า adv desperately
บ่อน v gnaw
บ่อนทำลาย v undermine
บ่อน้ำ n pool
บ่อน้ำพุ n artesian well
บ่อน้ำพุร้อน n hot spring
บ่อน้ำร้อน n hot spring
บ่อน้ำแร่ n hot spring
บอบ adj weak
บอบช้ำ v wound
บอบบาง adj fragile
บอบบาง v be weak
บอบบาง v be fragile
บอบแบบ adv flimsily
บ่อพักน้ำ n clarifier
บ่อย adv regularly
บ่อย adv often
บ่อย adv always
บ่อย adv often
บ๋อย n waiter/waitress
บ๋อย n waiter/waitress
บ่อย adv always
บ่อย adv often
บ่อย adv often
บ่อยๆ adv normally
บ่อยๆ adv often
บ่อยๆ adv regularly
บ่อยๆ adv regularly
บ่อยๆ adv always
บ่อยๆ adv repeatedly
บ่อยๆ adv repeatedly
บ่อยๆ adv often
บ่อยๆ adv repeatedly
บ่อยๆ v be monotonous
บ่อยเกิน adv repetitiously
บอระเพ็ด n Tinospora cordifolia
บอร์ด n board
บอล n football
บอล n ball
บอลลูน n balloon
บ่อเกิด n source
บ่อเกิด n origin
บ่อแร่ n mine
บ่อแร่ n mine
บอแร็ก n borax
บะหมี่ n Chinese vermicelli
บักเตรี n bacteria
บักโกรก v lean
บักโกรก adj lean
บัง v conceal
บัง v shade
บั้ง v cut off
บังคับ v force
บังคับ (โดยใช้อำนาจที่มี) v enforce
บังคับการ v command
บังคับบัญชา v command
บังคับอารมณ์ v control one´s emotions
บังคับอารมณ์ v control one´s emotions
บังคับเอา v extort from
บังคับใจ v force
บังคับใช้ v enforce
บั้งยศ n chevrons
บังสุกุล n yellow robe drawn by a Buddhist
บังอาจ v be presumptuous
บังอาจ v be impudent
บังอาจ v mutiny
บังอาจ v dare
บังเกิด v originate
บังเกิด v occur
บังเกิดผล v succeed
บังเหียน n rein
บังเอิญ adv unexpectedly
บั้งไฟ n firecracker
บั้งไฟ n fireworks
บั้งไฟ n fireworks
บัญชร n window
บัญชา v command
บัญชาการ v order
บัญชี n account
บัญชี n account book
บัญชี n debt
บัญชีกระแสรายวัน n account current
บัญชีชื่อ n list
บัญชีดำ n black list
บัญชีธนาคาร n deposit account
บัญชีบัณฑิต n Bachelor of Accountancy
บัญชีมหาบัณฑิต n Master of Accountancy
บัญชีรายชื่อ n list
บัญชีออมทรัพย์ n savings account
บัญชีเงินฝาก n deposit account
บัญชีเดินสะพัด n current account
บัญชีเรื่อง n table of contents
บัญญัติ n regulation
บัญญัติ v legislate
บัญญัติกฎหมาย v legislate
บัญญัติไตรยางศ์ n rule of three in arithmetic
บัณฑิต n graduate
บัดกรี v solder
บัดดลนั้น adv instantly
บัดนั้น adv immediately
บัดนั้น adv promptly
บัดนี้ adv at this moment
บัดนี้ adv at present
บัดใจ adv momentarily
บัตร n card
บัตร n ticket
บัตร n ticket
บัตรจอดรถ n parking pass
บัตรประจำตัว n identity card
บัตรประจำตัวประชาชน n identity card
บัตรประชาชน n ID card
บัตรผ่านทาง n pass
บัตรผ่านประตู n admission ticket
บัตรผ่านประตู n entrance ticket
บัตรพลี n offerings for the spirit of the dead person
บัตรรายการ n catalogue card
บัตรลงคะแนน n ballot box
บัตรสมาชิก n membership card
บัตรห้องสมุด n library ticket
บัตรอวยพร n greeting card
บัตรเขียว n green card
บัตรเติมเงิน n calltime refill card
บัตรเบ่ง n privilege
บัตรเลือกตั้ง n ballot
บัตรเสีย n voided ballot
บัตรเหลือง n temporary ID card
บัตรแข็ง n privilege
บั่น v cut
บันดล v cause
บันดล v cause
บันดล v cause
บันดาล v inspire
บันดาล v cause
บันดาล v cause
บันดาล v cause
บันดาลโทสะ v be angry
บันดาลใจ v inspire
บั้นท้าย n hip
บั้นท้าย n hips
บันทึก n note
บันทึกข้อมูล v key
บันทึกความจำ n annals
บันทึกประจำวัน n note book
บันทึกประจำวัน n diary
บันทึกรายการ v write down
บันทึกเทป v record
บันทึกเสียง v tape-record
บันทึกเหตุการณ์ n annals
บั้นปลาย n the final part
บันลือ v celebrate
บันเทิง v be joyful
บันเทิงเริงรมย์ adj melodramatic
บันเทิงใจ v be happy
บันเทิงใจ adj entertaining
บันเทิงใจ adv pleasingly
บันแถลง n small gable placed in front of the main one
บันได n ladder
บันไดลิง n fixed ladder
บันไดหนีไฟ n ladder
บัพพาชนียกรรม n banishment
บัลลังก์ n bench
บัลลังก์ n movable throne
บัลลังก์ศาล n bench
บัว n lotus
บัว n lotus
บัว n lotus
บัว n lotus
บัว n water lily
บัว n lotus
บัว n lotus
บัวก้าน n water lily
บัวขาบ n Nymphaea cyanea
บัวขาว n white lotus
บัวคอเสื้อ n cloth of a collar
บัวตะกั่ว n ceiling shower
บัวตูม n Rafflesia kerrii Neijer
บัวนาง n breast
บัวบก n Centella asiatica Urban.
บัวบังใบ n breast barely visible on some part
บัวผัน n Nymphaea stellafa
บัวผัน n Nymphaea cyanea
บัวผุด n Rafflesia kerrii Neijer
บัวลอย n name of Thai sweetmeat
บัวสาย n lotus
บัวหลวง n Nelumbo nucifera
บัวโรย n colour (color) of a faded lotus
บ้า v be wild about
บ้า adj mad
บ้า v be mad
บ่า v inundate
บ่า n shoulder
บ้า v be crazy about
บ้าๆ adj crazy
บ้าๆ บอๆ v be half-crazy
บ้าๆ บอๆ adj crazy
บ้าๆ บอๆ adv crazily
บ้าๆ บอๆ adj crazy
บ้าๆ บอๆ adj crazy
บ้าๆ บอๆ adj subnormal
บ้าๆ บอๆ adj subnormal
บาก v chip off
บากบั่น v persevere
บากหน้า v apply
บ้ากาม adj lecherous
บ้าคลั่ง adj insane
บาง n village
บาง adj thin
บ้าง pron else
บ่าง n flying lemur
บาง adj thin
บาง n settlement
บาง adj thin
บาง det some
บางๆ adj bright
บางกรณี n some cases
บางกรณี n some cases
บางกรณี n some cases
บางกอก n Bangkok
บางขณะ adv sometimes
บางคน pron someone
บางครั้ง adv sometimes
บางครั้งบางคราว adv sometimes
บางคราว adv occasionally
บางช่วง adv sometimes
บางตา v be few
บางตา v thin out
บางท่าน pron someone
บางที adv sometimes
บางที adv perhaps
บางประการ n some aspects
บางประเด็น n some issues
บางพื้นที่ n somewhere
บางราย n some people
บางส่วน n some part
บางสิ่ง n something
บางสิ่งบางอย่าง n something
บางหน adv sometimes
บางอย่าง n something
บางเบา adv gently
บางเบา v reduce
บางเบา adj dwindling
บางเบา v decrease
บางเบา adv rarely
บางเรื่อง n some cases
บางเรื่อง n some cases
บางเรื่อง n some cases
บางเวลา adv sometimes
บางเหตุ n some cases
บางเหตุ n some cases
บางเหตุ n some cases
บางแห่ง n somewhere
บางโอกาส adv occasionally
บ้าจี้ adj ticklish
บ้าจี้ v be easily incited
บาซิลลัส n bacillus
บาด v cut
บาดคอ v cause sore throat
บาดตา adj offensive
บาดตา adj flashy
บาดตา adj offensive to the eyes
บาดทะยัก n tetanus
บาดหมาง v have dissension
บาดหู v be unpleasant to the ear
บาดาล n nether world
บ้าดีเดือด adj mad
บาดเจ็บ v be injured
บาดเจ็บสาหัส v seriously injured
บาดแผล n wound
บาดใจ v grieve
บาตร n monk´s alms-bowl
บาตรแก้ว n kind of monk´s alms-bowl
บาตรใหญ่ n high-handed action
บ้าตัณหา adj lecherous
บ้าตัณหา adj lustful
บ้าตัณหา adj lustful
บาท n canto
บาท n baht
บาท n foot
บาทวิถี n footpath
บาทหลวง n priest
บาทา n foot
บาทา n foot
บาที adv sometimes
บาทุกา n shoes
บ้าน n home
บาน v bloom
บาน adj delighted
บาน clas a numerical noun for some flat thing
บาน adv excessively
บานกบ n window frame
บ้านจัดสรร n housing development
บ้านจัดสรร n housing development
บ้านช่อง n house
บ้านช่องห้องหับ n house
บานชื่น n Zinnia elegans
บานตะเกียง adj great deal of
บานตะโก้ adj abundant
บานตะโก้ adj great deal of
บานตะโก้ adv a great deal
บานตะโก้ adv a great deal
บานตะโก้ adj great deal of
บานตะโก้ adv a great deal
บานตะไท adj great deal of
บ้านนอก n country
บ้านนอก adj rural
บ้านนอกคอกนา adj rural
บ้านนา n farmhouse
บานบุรี n Allamanda cathartica
บานบุรีเหลือง n Allamanda cathartica
บานประตู n door panel
บานปลาย v cost more money in the end
บานปลาย v escalate
บ้านป่า n country
บ้านป่า n farmhouse
บ้านพัก n official residence
บ้านพัก n residence
บ้านพักตากอากาศ n weekend house
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด n governor´s official resident
บ้านพักอาศัย n residence
บานพับ n hinge
บ้านรับรอง n guesthouse
บ้านสวน n garden house
บานสะพรั่ง v blossom
บานหน้าต่าง n window panel
บ้าน้ำลาย adv talkatively
บานเกล็ด n louver
บ้านเกิด n homeland
บ้านเกิดเมืองนอน n homeland
บ้านเช่า n rented house
บ้านเดิม n hometown
บ้านเดี่ยว n detached house
บานเบอะ adv a great deal
บานเบะ adv much
บานเบะ adv plentifully
บานเบิก adv a great deal
บานเบียง adj great deal of
บานเบียง adv a great deal
บานเบียง adv a great deal
บานเบียง adj great deal of
บานเบียง adv a great deal
บ้านเมือง n country
บ้านเรือน n home
บ้านเล็ก n mistress
บ้านเล็กบ้านน้อย n mistress
บ้านแตก n broken home
บ้านแตกสาแหรกขาด n broken family
บานแบะ adv a great deal
บานแผนก n table of contents
บ้านใกล้ n neighbor
บ้านใกล้เรือนเคียง n neighbor
บ้านใหญ่ n wife
บานไม่รู้โรย n Globe amaranth
บ้านไร่ n farmhouse
บ้าบอ adv crazily
บ้าบอ adj crazy
บ้าบอ adj crazy
บ้าบอคอแตก adj crazy
บ้าบิ่น adj hasty
บ้าบิ่น n Thai dessert
บาป adj bad
บาป n crime
บาป n sin
บาปกรรม n sin
บาปติดตัว n sin
บาปบุญ n merit and demerit
บาปหนัก n sinfulness
บาปหนัก adj sinful
บาปหนา n sinfulness
บาปหนา adj sinful
บาปเคราะห์ n misfortune
บ่าย v turn
บ้าย v smear
บ้าย v smear
บ่าย n afternoon
บ่ายคล้อย n late afternoon
บ้ายศ v be crazy for the rank
บ้ายศบ้าตำแหน่ง v be crazy for the rank
บายศรี n rice offering
บ่ายหน้า v head toward
บ่ายหน้า v turn the face from
บ้ายอ v be fond of flattery
บ่ายเบี่ยง v avoid
บ่ายแก่ๆ n late afternoon
บ่ายโมง n early afternoon
บารมี n popularity
บารมี n ten virtues
บารมี n prestige
บารอน n baron
บารอมิเตอร์ n barometer
บ้าระห่ำ adj desperate
บ้าระห่ำ v be reckless
บาร์ n bar
บาร์ n bar
บาร์ n bar
บาร์ต่างระดับ n asymmetrical bar
บาร์บีคิว n barbecue
บาร์เทนเดอร์ n bartender
บาร์เรล n barrel
บาร์เลย์ n barley
บาร์โค้ด n bar code
บ้าลำโพง v talk loudly
บ้าลำโพง adv talkatively
บาลี n Pali
บ่าว n servant
บ่าวผู้หญิง n slave
บ่าวสาว n wedding couple
บ่าวไพร่ n servant
บาศ n lasso
บาศก์ n dice
บาศก์ n cube
บ้าสมบัติ v be infatuated with property
บาสเกตบอล n basketball
บ้าหมู n epilepsy
บ้าหมู n whirlwind
บาหลี n Bali
บ้าหอบฟาง v carry a lot of things
บ้าอำนาจ v arbitrarily assume
บ้าอำนาจ v be drunk with power
บ้าอำนาจ v be intoxicated with rank
บ้าอำนาจ v be dictatorial
บ้าเลือด adj bloodthirsty
บ้าเลือด v be bloodthirsty
บ้าเห่อ v be crazy about
บาโรมิเตอร์ n barometer
บำนาญ n pension
บำบัด v assuage
บำบัด v prevent
บำบัดรักษา v treat
บำบัดโรค v treat
บำราบ v overcome
บำราบ v intimidate
บำราศ v depart
บำรุง v maintain
บำรุง v enrich
บำรุงกำลัง v nourish
บำรุงขวัญ v console
บำรุงตัว v keep fit
บำรุงบำเรอ v indulge
บำรุงรักษา v maintain
บำรุงเลี้ยง v nurture
บำรุงใจ v encourage
บำเพ็ญ v fulfill
บำเพ็ญ v practice
บำเพ็ญกุศล v make merits
บำเพ็ญตน v conduct
บำเพ็ญทาน v give alms
บำเพ็ญบารมี v perform meritorious acts
บำเพ็ญบุญ v make merit
บำเพ็ญพรต v practise Buddhist teaching
บำเรอ v pander
บำเหน็จ n bonus
บำเหน็จ n pension
บิ v break off
บิฐ n stool
บิณฑบาต n food offering to a monk
บิณฑบาต v ask as a favour
บิณฑบาต v receive food
บิด n dysentery
บิด v twist
บิด v distort
บิด v twist
บิด v twist
บิดๆ เบ้ๆ adj wry (face)
บิดๆ เบ้ๆ adj distorted
บิดขี้เกียจ v stretch
บิดผัน v distort
บิดพลิ้ว v evade
บิดร n father
บิดร n father
บิดา n father
บิดามารดา n parents
บิดามารดา n parent
บิดามารดา n parents
บิดามารดา n parent
บิดามารดา n first teachers
บิดเบน v twist
บิดเบี้ยว v writhe
บิดเบี้ยว adj twisted
บิดเบือน v distort
บิต n BIT
บิต n bit
บิตุรงค์ n father
บิตุเรศ n father
บิ่น adj nicked
บิ่น v nick
บิน v fly
บิ่น adj nicked
บิ่น v be/get nicked
บินขึ้น v fly up
บินร่อน v fly
บินร่อน v hover
บินลง v land
บินวน v circle
บินวนเวียน v swarm
บินวนเวียน v swarm
บินหนี v fly away
บินเดี่ยว v do single-handed
บิล n bill
บิลเลียด n billiards
บิวเรตต์ n burette
บิสมัท n bismuth
บี้ adj flat
บี้ v crush
บีซี n BC
บีตา n beta rays
บีทียู n BTU
บีบ v oppress
บีบ v squeeze
บีบขนมจีน v squeeze Thai noodle
บีบขมับ v press one´s temple
บีบคั้น v oppress
บีบนวด v massage
บีบนวด v massage
บีบน้ำตา v force tears
บีบบังคับ v force
บีบรัด v press
บีบรัด v oppress
บีบรัด v press
บีบีซี n BBC
บีบเคล้น v caress
บีบแตร v honk
บีบแตร v stroke woman´s breast
บีเอ n B.A.
บี้แบน adj very flat
บี้แบน v flatten
บีโอไอ n BOI
บึก n Pangasianodon gigas
บึก adj tough
บึกบึน adj strong
บึ้ง n malopacus
บึ้ง adj sullen
บึ่ง v speed
บึง n marsh
บึ้ง n Malopaeus albstriatus
บึ้งตึง v frown
บึ้งตึง adj sullen
บึ้งบูด v be sullen
บึ้งบูด adj sulky
บึ้งบูด v sullen
บึ้บบั้บ v be big
บื้อ v be stupid
บุ v line
บุ v line
บุก v trespass
บุก det Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
บุก v invade
บุก v trespass
บุก n Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
บุกกลับ v counterattack
บุกขยี้ v smash
บุกคางคก det Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
บุกคางคก n Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
บุกบั่น v persevere
บุกป่าฝ่าดง v encounter problems or difficulties
บุกรุก v trespass
บุกลุก v attack
บุกเข้าไป v invade
บุกเบิก v pioneer
บุกเบิก v reclaim
บุกไป v wade
บุ๊ค v book
บุคคล n person
บุคคลที่สาม n third party
บุคคลภายนอก n outsider
บุคคลภายใน n insider
บุคคลสำคัญ n very important person
บุคคลสำคัญ n very important person
บุคคลสิทธิ n right over the individual
บุคคลอ้างอิง n reference
บุคคลอื่น pron others
บุคลากร n personnel
บุคลาธิษฐาน n personification
บุคลิก n personality
บุคลิกภาพ n personality
บุคลิกลักษณะ n personality
บุ้ง n caterpillar
บุ่ง n marsh
บุ้งกี๋ n clam-shell shaped basket
บุ้งจีน n A species of white-stemmed Ipomoea
บุ้งทะเล n Ipomoea pes-caprae Sweet
บุ้งฝรั่ง n Ipomoca crassicaulis
บุญ adj good
บุญ n virtue
บุญกรรม n destiny
บุญกุศล n merit
บุญกุศล n virtue
บุญคุณ n favor
บุญญาธิการ n power as a result of accumulated merit
บุญญานุภาพ n power as a result of accumulated merit
บุญญาภินิหาร n merit
บุญทาย adj well-matched
บุญทาย adj a match made in heaven
บุญธรรม adj adopted
บุญนิธิ n wealth
บุญบาป n merit and demerit
บุญบารมี n charisma
บุญราศี n pile of merit
บุญฤทธิ์ n success made by power of merit
บุญวาสนา n luck
บุญวาสนา n fate
บุญหนักศักดิ์ใหญ่ adj powerful
บุญเก่า n former merit
บุญเขต n merit
บุณฑริก n white lotus
บุณมี n full mooned day
บุตร n child
บุตรชาย n son
บุตรชายคนโต n oldest son
บุตรธรรม n child´s duty
บุตรธิดา n children
บุตรนอกสมรส n bastard
บุตรบุญธรรม n adopted child
บุตรสาว n daughter
บุตรหญิง n daughter
บุตรหลาน n descendant (-ent)
บุตรี n daughter
บุตรเขย n son-in-law
บุบ v be distorted
บุบ v pound
บุบๆ v pound
บุบบิบ adj distorted
บุบบิบบู้บี้ adj distorted
บุบบิบบู้บี้ adj distorted
บุบสลาย v damage
บุบเบี้ยว v distort
บุปชาติ n flower
บุปผชาติ n flowers
บุปผา n flowers
บุปผาชน n hippie
บุพกรรม n previous deeds
บุพการี n parent
บุพกิจ n initial deeds
บุพชาติ n previous life
บุพทักษิณ n southeast
บุพนิมิต n prognostication
บุพบท n preposition
บุพบทวลี n prepositional phrase
บุพเพสันนิวาส n state of being husband and wife in the past life
บุฟเฟ่ต์ n buffet
บุ๋ม v sink in
บุ๋ม v be hollow
บุ่มบ่าม adv rashly
บุ่มบ่าม v be rush
บุ่มบ่าม adj rush
บุ้ย v protrude the lips
บุ้ย v push away
บุ้ยปาก v protrude the lips
บุ้ยใบ้ v gesticulate
บุรพทิศ n east
บุรพบท n preposition
บุรพาจารย์ n parents
บุริมทิศ n east
บุรี n city
บุรีรัมย์ n Buri Ram
บุรุษ n man
บุรุษ n person
บุรุษธรรม n personal precepts
บุรุษพยาบาล n male nurse
บุรุษหนุ่ม n young man
บุรุษหนุ่ม n young man
บุรุษโทษ n human evil characteristics
บุรุษไปรษณีย์ n postman
บุษกร n blue lotus
บุษบก n movable throne
บุษบง n lotus
บุษบา n flower
บุษบาบัณ n flower market
บุษบามินตรา n Canna indica Linn.
บุษปะ n flower
บุษยสนาน n a bathing ceremony
บุษยาภิเษก n a bathing ceremony
บุษย์ n white pearl
บุษย์ n name of zodiacal constellation
บุษย์ n lotus
บุษย์น้ำทอง n topaz
บุษราคัม n topaz
บุหงัน adj strong
บุหงัน n flower
บุหงา n flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed)
บุหงาประหงัน n Jasminum auriculatum Vahl.
บุหงามลาซอ n Arabian jusmine
บุหงารำไป n mixture of different flowers enclosed in a piece of gauze
บุหรง n peacock
บุหรง n bird
บุหรี่ n cigarette
บุหรี่พระราม n Neoalsomitra sarcophylla Hutch.
บุหลัน n moon
บุโรทั่ง adj tumbledown
บู๊ v fight
บู้ v distort
บู่ n goby
บู๊ n military
บู้ๆ บี้ๆ adj distorted
บูชนียสถาน n place worthy of being worshipped
บูชา v worship
บูชา v offer sacrifice
บูชากัณฑ์เทศน์ v offer money or things to the monk who gives the sermon
บูชาผี v offer sacrifices to a spirit
บูชายัญ v sacrifice
บูด adj wry
บูด adj rancid
บูดบึ้ง adj sullen
บูดเน่า v be rotten
บูดเน่า adj rotten
บูดเบี้ยว adj twisted
บูติก n boutique
บูติก n boutique
บู้บี้ adj distorted
บูรณภาพ n completeness
บูรณมี n full mooned day
บูรณะ v restore
บูรณาการ n integration
บูรณาการรวมหน่วย n grouping separated units together
บูรพการี n parent
บูรพา n east
บูรพาจารย์ n first teachers
บูรพาทิศ n east
บูรี n city


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top