คำที่ขึ้นต้นด้วย "ด" จำนวน 1,037 คำ


ด.ค.ก. clas decagram
ด.ค.ม. clas decameter
ด.ค.ล. clas decaliter
ด.ช. n boy
ด.ญ. n girl
ดก adv plentifully
ดก adv plentifully
ดก adj plentiful
ดก. clas decigram
ดกดื่น adv plentifully
ดง n jungle
ด้ง n shallow tray
ดง n jungle
ด้ง n shallow tray
ดงกล้วย n banana plantation
ดงกล้วย n banana plantation
ดงดาน n jungle
ดงดาน n jungle
ดงดิบ n dense forest
ดงดิบ n dense forest
ดงดึก n dense and impenetrable forest
ดงดึก n dense and impenetrable forest
ดงหญ้า n patch of grass
ดงหญ้า n patch of grass
ดงไผ่ n bamboo grove
ดงไผ่ n bamboo grove
ดงไม้ n wood
ด้น n extemporaneous rhyme
ด้น v force
ด้น v run a seam
ด้น n extemporaneous rhyme
ด้น v run a seam
ด้นดั้น v penetrate
ดนตรี n music
ดนตรีลูกทุ่ง n folksong
ด้นถอยหลัง v backstitch
ด้นปล่อย v run a seam
ด้นปล่อย v run a seam
ดนโด่ v jerk up
ดม v smell
ดม v smell
ดม. clas decimeter
ดมกลิ่น v smell
ดมกลิ่น v smell
ดมดอม v inhale
ดมไร n elephant
ดมไร n elephant
ดยุค n duke
ดยุค n duke
ดร. n doctor
ดร. n Dr.
ดร. n Dr.
ดรณี n boat
ดรรชนี n index
ดรรชนี n index
ดรรชนี n index finger
ดรรชนี n index
ดรรชนี n index number
ดรรชนี n index finger
ดรรชนีหักเห n refractive index
ดรรชนีหักเห n refractive index
ดราฟท์ n cheque
ดรุณ n boy
ดรุณ adj young
ดรุณ adj young
ดรุณ n boy
ดรุณี adj youthful
ดรุณี n girl
ดรุณี n girl
ดรุณี adj youthful
ดฤถี n lunar day
ดล n floor
ดล. clas deciliter
ดลบันดาล v inspire
ดลใจ v inspire
ดวง n disk/disc
ดวง clas numerative noun for things
ด้วง n grub
ด้วง n kind of animal trap
ด้วง n Thai grub-like sweetmeat
ด้วง n Thai two-stringed bamboo fiddle
ดวงกมล n heart
ดวงขึ้น v be fortunate
ดวงจันทร์ n moon
ดวงจิต n mind
ดวงจู๋ v have bad luck
ดวงชะตา n fate
ดวงดารา n star
ดวงดาว n star
ดวงดี v be fortunate
ดวงดี n good fortune
ดวงดี v be fortunate
ดวงตก v have bad luck
ดวงตก v downgrade
ดวงตรา n seal
ดวงตราไปรษณียากร n postage stamp
ดวงตะวัน n sun
ดวงตา n eye
ดวงตาเห็นธรรม n spiritual eye
ดวงประทีป n lamp
ด้วงปีกแข็ง n stag beetle
ด้วงปีกแข็ง n species of beetle
ดวงวิญญาณ n soul
ดวงสมร n sweetheart
ดวงหทัย n heart
ดวงหฤทัย n heart
ดวงอาทิตย์ n sun
ดวงเดือน n moon
ดวงเนตร n eye
ดวงแก้ว n beloved person
ด้วงโสน n stem borer
ดวงใจ n heart
ดวงใจ n dearest
ดวงไฟ n lamp
ดวงไม่ดี v be unlucky
ดวด v drink
ดวด n game similar to backgammon
ดวดเหล้า v drink
ด้วน adj amputated
ด้วน v be amputated
ด่วนจี๋ adv most urgently
ด่วนมาก adv most urgently
ด้วย adv also
ด้วย prep with
ด้วย prep by
ด้วย conj because
ด้วยกัน adv together
ด้วยความสมัครใจ adv voluntarily
ด้วยความเต็มใจ adv voluntarily
ด้วยความเต็มใจ adv voluntarily
ด้วยความเต็มใจ adv voluntarily
ด้วยความเต็มใจ adv with love
ด้วยซ้ำ adv as well
ด้วยดี adv without trouble
ด้วยประการฉะนี้ conj thus
ด้วยประการทั้งปวง adv entirely
ด้วยปรากฏว่า conj because
ด้วยมือ adv manually
ด้วยว่า conj because
ด้วยวาจา adv in words
ด้วยสาเหตุนี้ conj for this reason
ด้วยเสน่หา adv affectionately
ด้วยเหตุฉะนี้ conj consequently
ด้วยเหตุที่ conj because of
ด้วยเหตุนั้น conj so
ด้วยเหตุนี้ conj so
ด้วยเหตุว่า conj because
ด้วยเหตุใด ques why
ด้วยใจ adv with love
ด้วยใจจริง adv sincerely
ด้วยใจจริง adv sincerely
ดวล v fight
ดวล v war
ดวล v war
ดวลแข้ง v compete in football match
ดอก n decorative pattern
ดอก clas numerative noun for flowers
ดอก n flower
ดอก n interest
ดอก int unquestionable
ดอกกระมัง end probably
ดอกกุหลาบ n rose
ดอกจอก n flower-like pattern of investiture
ดอกจัน n asterisk
ดอกจันทน์ n placenta-like cover of the seed of Myristica fragrant
ดอกจิก n club
ดอกดั้ว n woman´s breast
ดอกดั้ว n fireproof horn
ดอกดั้ว n woman
ดอกดิน n flower of Aeginetia pedunculata
ดอกถวายพระ n flower of the creeper plant
ดอกทอง n promiscuous woman
ดอกทานตะวัน n sunflower
ดอกน้ำผึ้ง n flowers of Schoutenta peregrina
ดอกบัว n lotus
ดอกบานชื่น n Zinnia elegans
ดอกบานไม่รู้โรย n Globe amaranth
ดอกบุก n name of a kind of carcinoma
ดอกผล n produce
ดอกผล n profit
ดอกพลับพลึง n lily
ดอกพิกัน n a species of tree
ดอกพิกุล n bullet wood
ดอกพุด n Ervatamia
ดอกพุด n Gardenia
ดอกพุทธชาด n Jasminum auriculatum Vahl.
ดอกฟ้า n high-ranking woman
ดอกมะตาด n kind of fireworks with various colors
ดอกมะลิ n jasmine
ดอกมะลิลา n Arabian jusmine
ดอกรัก n kind of decorative pattern
ดอกรัก n crown flower
ดอกลำโพง n loudspeaker
ดอกวิรงรอง n lily
ดอกวิรังรอง n lily
ดอกหงอนไก่ n cockscomb
ดอกหิน n bladder wrack
ดอกเข็ม n Rauvolfia serpentine
ดอกเตอร์ n doctor
ดอกเบี้ย n interest
ดอกเบี้ยทบต้น v compound interest
ดอกเล็บ n white spots on finger nails
ดอกเลา adj grayish
ดอกเห็ด n mushroom
ดอกเห็ด adv many
ดอกไม้ n baby tooth
ดอกไม้ n flower
ดอกไม้จันทน์ n kind of wood flower to be placed on the site of cremation
ดอกไม้จีน n day lily
ดอกไม้จีน n Chinese paper flower
ดอกไม้จีบ n flower-like pattern of investiture
ดอกไม้ตาด n kind of fireworks with various colors
ดอกไม้ทะเล n species of flower-like sea animal
ดอกไม้น้ำ n water fireworks
ดอกไม้พุ่ม n bush-like fireworks
ดอกไม้สด n fresh flower
ดอกไม้เทียน n kind of fireworks
ดอกไม้เพลิง n fireworks
ดอกไม้แห้ง n dry flower
ดอกไม้ไทร n tune for Thai orchestra
ดอกไม้ไฟ n fireworks
ดอกไม้ไหว n artificial flowers on spring wires
ดอง v stay unnecessarily long
ดอง v pickle
ดอง adj fermented
ดอง v be related by marriage
ดอง v roll a monk´s robe and put it on the shoulder
ดองฉาย n Thai hay scatter
ดองยา v put the macerated drugs tied in a bag and soaked in brandy or wine
ดองหาย n hayfork
ดองหาย n an implement for spreading straw out on the threshing floor
ดองหาย n tool for spreading out straw on the floor
ดอด v steal
ดอดหนี v flee
ดอน n highland
ด้อม v snoop
ดอม n row
ดอม n perfumery
ดอม v inhale
ด่อม adv straightly
ด้อมๆ v snoop
ดอมดม v smell
ดอมดม v smell
ดอมดม v smell
ดอมดม v smell
ดอมดม v inhale
ดอย n mountain
ด้อย v inferior
ด้อยกว่า v be inferior to
ด้อยความเจริญ v underdeveloped
ด้อยค่า v devalue
ด้อยคุณภาพ v deteriorate
ด้อยพัฒนา v underdeveloped
ด้อยลง v deteriorate
ด้อยโอกาส v have no chance
ดอลลาร์ clas dollar
ดะ adv uncontrollably
ดัก v trap
ดัก v block
ดักคอ v forestall
ดักจับ v entrap
ดักดาน adj unmitigated
ดักดาน v drudge
ดักฟัง v intercept
ดักรอ v hold up and wait for
ดักษณี n ax
ดักหน้า v block the way
ดักหน้า v forestall
ดักเดี้ย v miserable
ดักแด้ n chrysalis
ดั่ง prep like
ดัง v famous
ดั้ง n bridge
ดั้ง n king post
ดัง prep as
ดั้ง n shield
ดังกระหึ่ม v reverberate
ดังกระหึ่ม v resound
ดังกล่าว det aforementioned
ดังก้อง v resound
ดังกังวาน v resound
ดังขึ้น v talk at one time
ดั้งจมูก n bridge
ดังต้องการ adv as one´s wish
ดังต่อไปนี้ det as follow
ดังที่ conj as
ดังที่กล่าวมาแล้ว det aforementioned
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว adv as above-mentioned
ดังนั้น conj therefore
ดังนั้น adv thereby
ดังนี้ adv as follows
ดังปรารถนา adv as one´s wish
ดังปั่นป่วน adv noisy
ดังมุ่งหมาย adv as one´s wish
ดังระงม v be uproarious
ดังระงม adv loud
ดังลั่น v reverberate
ดังลั่น adv loud
ดังว่า conj as though
ดังสนั่น v echo
ดังหนึ่ง adv as
ดังอื้ออึง v reverberate
ดังเช่น conj such as
ดังเดิม adv as before
ดั้งเดิม adj traditional
ดั้งแขวน n king post
ดังใจ v expect
ดังใจนึก adv as one´s wish
ดัชนี n forefinger
ดัชนี n index
ดัชนี n index
ดัชนี n index number
ดัชนีหักเห n refractive index
ดัชนีหักเห n refractive index
ดัด v bend
ดัดจริต v reform one´s conduct
ดัดจริต v be affected
ดัดตน v exercise
ดัดนิสัย v correct
ดัดปลัก n month
ดัดผม v perm
ดัดสันดาน v correct
ดัดหลัง v teach someone a lesson
ดัดหลัง v black mail
ดัดแปลง v modify
ดัดแปลงแก้ไข v adapt
ดัตช์ n Dutch
ดัน v support
ดัน v push
ดัน v insist on
ดั้น v venture
ดั้น n a kind of poetry
ดั้นด้น v press one´s way
ดันทุรัง v be stubborn
ดั้นเมฆ v fly through the clouds
ดับ v switch off
ดับกลิ่น v deodorize
ดับชีพ v die
ดับทุกข์ v extinguish one´s sorrows
ดับสวิตช์ v turn off
ดับสูญ v take leave of the world
ดับเครื่อง v stop the engine
ดับเครื่องยนตร์ v cut out an engine
ดับไฟ v turn off the light
ดับไฟ v extinguish a fire
ดั้วเดี้ย adv slowly
ด่า v abuse
ดาก n a prolapsing of the rectum
ด่ากลับ v insult in turn
ด่าง n alkaline salt
ด่างดวง adj spotted
ด่างดวง v be spotted with
ด่างทับทิม n potassium permanganate
ด่างพร้อย adj blemished
ด่างพร้อย v blemish
ดาด v pave
ดาดๆ adv common
ดาดฟ้า n deck
ดาดฟ้าเรือ n deck
ดาดฟ้าเรือ n deck
ดาดาษ v abundantly
ด่าตอบ v insult in turn
ด่าตอบกัน v revile
ด่าทอ v revile
ดาน adj hard
ด่าน n barrier
ด้าน n side
ด้าน n field
ด้าน adj misfire
ด้าน adj rough
ด้านกว้าง n width
ด้านการบริหาร adj administrative
ด้านขวา n right
ด้านขวา adv on the right
ด้านขวามือ adv on the right
ด้านชา v be insensitive
ด้านซ้าย n left
ด้านท้าย n rear
ด้านนอก n outside
ด้านบน n top
ด้านล่าง adv below
ด้านวัฒนธรรม adj cultural
ด้านวิชาการ n academic
ด้านศีลธรรม n morality
ด่านศุลกากร n customs house; customs post
ด้านส่ง n transmitter
ด้านสังคม adj social
ด้านหน้า v shameless
ด้านหน้า n front
ด้านหลัง n backside
ด้านอุตสาหกรรม n industrial
ด้านเดียว adv one-sided
ด้านเศรษฐกิจ adj economic
ด้านใน n inside
ด้านไม้ v case-hardened
ดาบ n sword
ดาบปลายปืน n bayonet
ดาบส n hermit
ดาบสองคม n two-edged sword
ดาม v splice
ด้าม n handle
ด้ามจับ n handle
ด้ามจิ้ว n folding fan
ดามพ์ n copper
ดาย v weed
ดาย adv easily
ดาย adv only
ดาย adv ignore
ด้าย n thread
ด้ายซัง n weaved thread in the loom
ด้ายดิบ n cotton yarn
ด้ายถัก n spool of thread
ด้ายสายสิญจน์ n ceremonial thread
ด้ายหลอด n spool of thread
ดารณี n boat
ดารดาษ v abound
ดารา n film star
ดารา n star
ดาราจอเงิน n movie star
ดารานำ n leading actor/actress
ดารานำชาย n leading actor
ดาราบถ n sky
ดาราภาพยนตร์ n film star
ดาราศาสตร์ n astronomy
ดาราหนัง n film star
ดาล n latch
ดาลฉัตร n handle of tiered umbrella
ดาลัด n crystal
ดาลเดือด v be angry
ดาลโทสะ v be furious
ด้าว n land
ดาว n five-pointed star
ดาว n star
ดาว n leopard
ดาว n sika deer
ดาวก้อนเส้า n constellation
ดาวกา n name of the twenty-third fired star
ดาวค้างฟ้า n long last movie star
ดาวคู่ม้า n the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars
ดาวคู่ม้า n constellations containing 7 stars
ดาวงอนไถ n name of a zodiacal constellation
ดาวงูผู้ n name of a zodiacal constellation
ดาวงูเมีย n name of a fix star
ดาวดวงดอกไม้ n name of zodiacal constellation
ดาวดอกบัว n name of zodiacal constellation
ดาวดึงส์ n second heaven where Indra dwells
ดาวตก n meteor
ดาวต่อมน้ำ n name of a constellation of fixed stars
ดาวตาจระเข้ n fixed star
ดาวตาจระเข้ n name of a constellation of fixed stars
ดาวนพเคราะห์ n planet
ดาวน์ซินโดรม n Down´s syndrome
ดาวน์ซินโดรม n Down´s syndrome
ดาวประกายพรึก n Venus
ดาวประกายพรึก n Venus
ดาวประกายพรึก n Venus
ดาวประกายพรึก n Venus
ดาวประกายพรึก n morning star
ดาวประกายพรึก n Venus
ดาวประจำเมือง n Venus
ดาวปลาตะเพียน n the 27th constellation containing 16 stars
ดาวปุยฝ้าย n name of zodiacal constellation
ดาวปุรพผลคุนี n name of a fix star
ดาวปุรพผลคุนี n name of a fix star
ดาวพระพุธ n mercury
ดาวพระศุกร์ n Venus
ดาวพระะศุกร์ n morning star
ดาวพระเกตุ n Neptune
ดาวพระเคราะห์ n planet
ดาวพฤหัส n Jupiter
ดาวพฤหัสบดี n Jupiter
ดาวพลูโต n Pluto
ดาวพุธ n Mercury
ดาวมฆา n name of a zodiacal constellation
ดาวมฤคศิรัส n fifth constellation containing 3 stars
ดาวมฤคศิรัส n fifth constellation containing 3 stars
ดาวม้า n the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars
ดาวม้า n the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars
ดาวม้า n constellations containing 7 stars
ดาวม้าคู่ n the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars
ดาวมูล n name of a constellation
ดาวมูละ n name of a constellation
ดาวยม n Pluto
ดาวยักษ์ n constellation
ดาวยูเรนัส n Uranus
ดาวรุ่ง n morning star
ดาวรุ่ง n prosperous person
ดาวฤกษ์ n fixed star
ดาวฤกษ์มูล n name of a constellation
ดาวล้อมเดือน n name of a Thai verse
ดาวล้อมเดือน n moon in the interstellar
ดาวลูกไก่ n Pleiades
ดาววานร n name of a zodiacal constellation
ดาวศรวิษฐา n name of the twenty-third fired star
ดาวศีรษะเนื้อ n fifth constellation containing 3 stars
ดาวศีรษะเนื้อ n fifth constellation containing 3 stars
ดาวศีรษะโค n fifth constellation containing 3 stars
ดาวศีรษะโค n fifth constellation containing 3 stars
ดาวศุกร์ n Venus
ดาวสตภิสชะ n constellation
ดาวสมอสำเภา n name of zodiacal constellation
ดาวสิธยะ n name of zodiacal constellation
ดาวหัวเต่า n fifth constellation containing 3 stars
ดาวหัวเต่า n fifth constellation containing 3 stars
ดาวหัวเนื้อ n fifth constellation containing 3 stars
ดาวหัวเนื้อ n fifth constellation containing 3 stars
ดาวหาง n comet
ดาวอังคาร n Mars
ดาวอาครหายณี n fifth constellation containing 3 stars
ดาวอาครหายณี n fifth constellation containing 3 stars
ดาวอุตตรผลคุนี n name of a fix star
ด่าว่า v scold
ดาวเกตุ n Neptune
ดาวเคราะห์ n planet
ดาวเด่น n star
ดาวเต่า n name of a constellation
ดาวเทียม n satellite
ดาวเพดาน n name of a fix star
ดาวเรือง n marigold
ดาวเสาร์ n Saturn
ดาวเสือ n fixed star
ดาวเสือ n name of a constellation of fixed stars
ดาวเหนือ n North Star
ดาวแมว n name of a constellation
ดาวโคมูตร n name of a zodiacal constellation
ดาวไซ n name of the twenty-third fired star
ดาวไต้ไฟ n fixed star
ดาษ n smallpox
ดาษดา adv widely
ดาษดา v abundantly
ดาษดา v abound
ดาษดื่น v scatter
ดาษดื่น v full
ดาษดื่น adv abundantly
ดาษดื่น v abound
ดาษดื่น adv plentifully
ดาษดื่น adv plentifully
ดาษดื่น adv scatteringly
ดาษเดียร v scatter
ดาหน้า v advance along a wide front
ดาไลลามะ n Dalai Lama
ดำ v transplant
ดำ v dive
ดำ adj black
ดำๆ ด่างๆ adj discolored
ดำๆ ด่างๆ v be discolored
ดำกล v be splendid
ดำกล v build
ดำขลับ adj raven
ดำขำ adj tanned
ดำคล้ำ adj swarthy
ดำคล้ำ v become tanned
ดำจริงๆ adj jet-black
ดำจริงๆ adj jet-black
ดำจริงๆ adj jet-black
ดำดิน v disappear
ดำทะมึน adj cloudy
ดำนา v transplant rice seedlings
ดำน้ำ v dive
ดำปี๋ adj jet-black
ดำปี๊ดปี๋ adj jet-black
ดำปี๊ดปี๋ adj jet-black
ดำปืน adj jet-black
ดำปื๋อ adj jet-black
ดำมาก adj extremely black
ดำมิดหมี adj jet-black
ดำมิดหมี adj jet-black
ดำมิดหมี adj pitch-dark
ดำมืด adj pitch-dark
ดำรง v maintain
ดำรงชีพ v live
ดำรงชีวิต v live
ดำรงฐานะ v maintain one´s status
ดำรงตำแหน่ง v take a position of
ดำรงอยู่ v hold
ดำรี n elephant
ดำรี n elephant
ดำรี n elephant
ดำรี n elephant
ดำสนิท adj extremely black
ดำสนิท adj raven
ดำสนิท adj jet-black
ดำสนิท adj jet-black
ดำสนิท adj jet-black
ดำสนิท adj pitch-dark
ดำเกิง adj high
ดำเกิง v go up
ดำเนิน v proceed
ดำเนินการ v manage
ดำเนินกิจการ v work
ดำเนินคดี v sue
ดำเนินงาน v operate
ดำเนินชีวิต v live
ดำเนินชีวิต v live
ดำเนินชีวิต v live
ดำเนินตน v conduct
ดำเนินต่อ v follow
ดำเนินต่อไป v carry on
ดำเนินรอยตาม v follow in the footsteps of
ดำเนินเนื้อเรื่อง v proceed
ดำเนินเรื่อง v run
ดำแคง v spread widely
ดำแดง adj reddish black
ดำไร n elephant
ดำไร n elephant
ดำไร n elephant
ดำไร n elephant
ดิก adv exactly
ดิก adv closely
ดิกๆ adv shakily
ดิ่ง adv perpendicularly
ดิ่ง v fall down
ดิ่งพสุธา n parachute
ดิ่งไป v go straight
ดิจิตอล n digital
ดิฉัน pron I
ดิถี n lunar day
ดิน n soil
ดิน n earth
ดิ้น v wriggle
ดิน n blind snake
ดิ้น n braid
ดิ้น v be flexible
ดินกรด n acid soil
ดินขาว n marl
ดินจืด n depleted soil
ดินซุย n combination of clay
ดินดอนสามเหลี่ยม n delta
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ n delta
ดินดาน n subsoil along a river bed
ดินดำ n gunpowder
ดินทราย n sandy soil
ดินนวล n kaolin
ดินปนทราย n loam
ดินประสิว n saltpeter
ดินปืน n gunpowder
ดินฟ้าอากาศ n climate
ดิ้นรน v struggle
ดิ้นรน v struggle
ดิ้นรน v strive
ดิ้นรนขวนขวาย v struggle
ดินร่วน n combination of clay
ดินร่วนซุย n combination of clay
ดินระเบิด n dynamite
ดินลูกรัง n laterite
ดินส้ม n kind of abrasive for metals
ดินสอ n pencil
ดินสอกด n clutch-type pencil
ดินสอดำ n pencil
ดินสอพอง n soft-prepared chalk
ดินสำลี n guncotton
ดินอีหรอบ n imported gunpowder
ดินเกาลิน n kaolin
ดินเกาเหลียง n kaolin
ดินเค็ม n alkaline soil
ดินเปรี้ยว n acid soil
ดินเผา n baked clay
ดินเหนียว n clay
ดินแดง n laterite
ดินแดน n territory
ดินโป่ง n salt lick
ดิบ adj uncooked
ดิบ adj unripe
ดิบๆ สุกๆ adj half-cooked
ดิรัจฉาน n animal
ดิลก n mark
ดิ่ว adv straightly
ดิ้ว n club
ดิ้วเดี้ยว v be weak
ดิสก์ n disk
ดิสโพรเซียม n dysprosium
ดิเรก v to prosper
ดี adj well
ดี adj nice
ดี n gallbladder
ดี adj tidy
ดี adj fine
ดี adj nice
ดีกรี n degree
ดีกว่า v be better
ดีกัน v reconcile
ดีขึ้น v improve
ดีขึ้น v improve
ดีขึ้น v progress
ดีขึ้น v progress
ดีขึ้น v improve
ดีงาม adj good
ดีงู n picrasma javanica
ดีจริง int How good!
ดีจัง int How good!
ดีฉัน pron I
ดีซ่าน n jaundice
ดีด v flick
ดีด v play
ดีดกลับ v bounce
ดีดขึ้น v lift up
ดีดดิ้น v to be artificial
ดีดตัว v move from side to side
ดีดนิ้ว v snap one´s fingers
ดีดฝ้าย v gin
ดี๊ด๊า adv jubilantly
ดีดีที n DDT
ดีดีที n D.D.T.
ดีที่สุด adj best
ดีที่สุด adj superb
ดีที่สุด adj prime
ดีนาคราช n a species of medicinal creeper
ดีบัว n young plant in the lotus seed
ดีบุก n tin
ดีฝ่อ v overcome by fear
ดีพร้อม v be perfect
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ n department store
ดีมาก adj excellent
ดีมาก adv very well
ดีมิดี conj word indicating of uncertainty
ดียอด adj prime
ดียา n rock´s black lines
ดียิ่ง adj superior
ดียิ่ง adj excellent
ดียิ่ง adj excellent
ดียิ่ง adj excellent
ดียิ่ง adj excellent
ดีร้าย adv anyhow
ดีวีดี n digital video disc
ดีหิน n rock´s black lines
ดีอกดีใจ v be glad
ดีเกลือ n Epsom salts
ดีเกลือฝรั่ง n magnesium sulfate
ดีเจ n DJ
ดีเซล n diesel
ดีเด่น v be excellent
ดีเดือด adj frantic
ดีเนื้อดีใจ v be glad
ดีเปรสชัน n depression
ดีเยี่ยม adj excellent
ดีเยี่ยม adv very well
ดีเยี่ยม adj excellent
ดีเยี่ยม v be excellent
ดีเยี่ยม adj prominent
ดีเยี่ยม adj of the highness grade
ดีเยี่ยม adj prime
ดีเยี่ยม adj first- class
ดีเยี่ยม adj nice
ดีเลิศ adj supreme
ดีเลิศ adj excellent
ดีเลิศ adj superb
ดีเลิศ adv very well
ดีเลิศ adj excellent
ดีเลิศ adj excellent
ดีเลิศ v be excellent
ดีเลิศ adj excellent
ดีเลิศ adj great
ดีเลิศ adj marvelous
ดีเลิศ v be excellent
ดีเลิศ adj superb
ดีเลิศ adv superbly
ดีเลิศ adj superb
ดีเลิศ v be outstanding
ดีเลิศ adj prime
ดีเลิศ adj nice
ดีเอ็นเอ n DNA
ดีแตก v get swell-headed
ดีแล้ว v Amen!
ดีใจ v be glad
ดีใจมาก v be glad
ดีไซน์ v design
ดีไซน์เนอร์ n designer
ดีไม่ดี conj word indicating of uncertainty
ดึก n late
ดึก ดึกมาก n late night
ดึกดำบรรพ์ n prehistory
ดึกดื่น n very late at night
ดึกมาก n very late at night
ดึกสงัด n late night
ดึง v retrieve
ดึ่ง v direct
ดึง v pull
ดึงขึ้น v roll up
ดึงดัน adj stubborn
ดึงดัน adv stubbornly
ดึงดัน v be persistent
ดึงดัน v disobey
ดึงดัน v refuse to admit mistakes
ดึงดัน v refuse to admit mistakes
ดึงดูด v attract
ดึงดูด v attract
ดึงดูดความสนใจ v attract
ดึงดูดใจ adj stimulating
ดึงดูดใจ v sexy
ดึงลง v let down
ดึงสะ n thirty
ดึ่ม v be deep
ดื่น v be plentiful
ดื่นดาษ adv plentifully
ดื่นดึก n late night
ดื่ม v drink
ดื่มจัด v drink heavily
ดื่มด่ำ v impress
ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ v honeymoon
ดื่มมาก v drink heavily
ดื่มสุรา v drink
ดื่มเหล้า v drink
ดื่มได้ adj drinkable
ดื้อ v defy
ดื้อ adj stubborn
ดื้อ v refuse to obey
ดื้อ adj stubborn
ดื้อ adj stubborn
ดื้อ adj incorrigible
ดื้อ v be incorrigible
ดื้อ v refuse to admit mistakes
ดื้อ v be stubborn
ดื้อ adj naughty
ดื้อ v refuse to admit mistakes
ดื้อดัน v disobey
ดื้อด้าน adj stubborn
ดื้อด้าน v disobey
ดื้อด้าน adj stubborn
ดื้อด้าน adj incorrigible
ดื้อด้าน v be incorrigible
ดื้อดึง adj stubborn
ดื้อดึง v be stubborn
ดื้อดึง v be persistent
ดื้อดึง adj stubborn
ดื้อดึง v disobey
ดื้อยา v resist drug action
ดื้อรั้น adj stubborn
ดื้อรั้น v be stubborn
ดื้อรั้น v be stubborn
ดื้อรั้น adj obstinate
ดื้อแพ่ง v be stubborn
ดุ adj fierce
ดุ๊กดิ๊ก adv ceaselessly
ดุกดิก v move
ดุ้ง adj bent (outwards or upwards)
ดุ้งดิ้ง adv swaggeringly
ดุจ prep like
ดุจ conj like
ดุจ conj like
ดุจ conj as if
ดุจ conj like
ดุจดั่ง v be like
ดุจว่า conj as though
ดุจว่า conj as though
ดุดัน adj violent
ดุด่า v scold
ดุด่าว่ากล่าว v scold
ดุด่าว่ากล่าว v castigate
ดุน adj embossed design
ดุน v push
ดุ้น clas piece
ดุ้น n piece
ดุน v support
ดุบดิบ adv slowly
ดุ่ม adv without looking left or right
ดุม n button
ดุม n hub
ดุ่มๆ adv without looking left or right
ดุ่มๆ adv walk for no special reason
ดุ่มๆ adv straightly
ดุ่ย adv without looking left or right
ดุรงค์ n horse
ดุร้าย adj wild
ดุร้าย adj cruel
ดุร้าย v be wicked
ดุร้าย adj evil-minded
ดุร้าย v be cruel
ดุร้าย v ill treat
ดุร้าย v wicked
ดุร้าย adj violent
ดุริย n musical instruments
ดุริยะ n musical instruments
ดุริยางค n musical instrument
ดุริยางคศาสตร์ n science of playing musical instrument
ดุริยางคศิลป์ n arts of playing music
ดุริยางค์ n musical instrument
ดุล v balance
ดุล n libra
ดุล n balance
ดุลการค้า n balance of trade
ดุลการชำระเงิน n balance of payments
ดุลชำระหนี้ n balance of payments
ดุลพินิจ n discretion
ดุลภาค n equity
ดุลยพินิจ n discretion
ดุลยภาพ n equilibrium
ดุลอำนาจ n balance of power
ดุษฎี n pleasure
ดุษฎีนิพนธ์ n dissertation
ดุษฎีบัณฑิต n doctor
ดุษฎีมาลา n Thai medal given for academic distinction
ดุษณี n silent acceptance
ดุษณีภาพ n tacitly
ดุสิต n fourth land of heaven
ดุเด็ดเผ็ดมัน adv furiously
ดุเดือด adv violently
ดุเดือดเลือดพล่าน adv furiously
ดุเหว่า n koel
ดู v watch
ดู v see
ดู aux try
ดูๆ aux seem
ดูกร int Look here!
ดูกระจก v look into the mirror
ดูก่อน int Look here!
ดูงาน v observe activities
ดูจะ aux seem
ดูชะตา v foretell
ดูซิ int Look here!
ดูซิ int Look here!
ดูซิ int look you!
ดูด v absorb
ดูด v suck
ดูดกลืน v absorb
ดูดซับ v absorb
ดูดซึม v absorb
ดูดดึง v attract
ดูดดื่ม v impressively
ดูดนม v suck up milk
ดูดน้ำ v pump
ดูดบุหรี่ v smoke
ดูดยา v smoke
ดูดวง v foretell
ดูดาย v be indifferent
ดูดี v look good
ดูดเลือด v suck blood
ดูตัว v meet for the first time
ดูถูก adv disparagingly
ดูถูก v disparage
ดูถูก v despise
ดูถูก v insult
ดูถูก v insult
ดูถูก v look down upon
ดูถูก v insult
ดูถูก v insult
ดูถูก v insult
ดูถูก v insult
ดูถูก v insult
ดูถูก v insult
ดูถูก v disdain
ดูถูก adv disdainfully
ดูถูก v insult
ดูถูก v underrate
ดูถูกดูหมิ่น adv disparagingly
ดูถูกดูหมิ่น v disparage
ดูถูกดูหมิ่น v insult
ดูถูกดูหมิ่น v disdain
ดูถูกดูหมิ่น adv disdainfully
ดูถูกดูแคลน v look down upon
ดูถูกผิว v have racial discrimination
ดูถูกเหยียดหยาม v insult
ดูถูกเหยียดหยาม v insult
ดูท่า aux seem
ดูทางหางตา v glance
ดูทางใน v sit in meditation
ดูท่าทาง v seem to be
ดูท่าที v try to find out the actual situation
ดูทีท่า v try to find out the actual situation
ดูทีวี v watch television
ดูประหนึ่งว่า conj as if
ดูผาดๆ v glance
ดูผาดๆ v glance
ดูรา int look you!
ดูราวกับ aux seem
ดูราวกับ aux seem
ดูราวกับว่า conj as if
ดูฤกษ์ดูยาม v pick an auspicious day
ดูฤกษ์ดูยาม v prognosticate
ดูลาดเลา v find out
ดูหมอ v be predicted by fortune teller
ดูหมิ่น adv disparagingly
ดูหมิ่น v disparage
ดูหมิ่น v despise
ดูหมิ่น v insult
ดูหมิ่น v disparage
ดูหมิ่น v disdain
ดูหมิ่น v insult
ดูหมิ่น v insult
ดูหมิ่น v libel
ดูหมิ่น v look down upon
ดูหมิ่น v insult
ดูหมิ่น v slight
ดูหมิ่น v insult
ดูหมิ่น v underrate
ดูหมิ่น adv mockingly
ดูหมิ่น v ridicule
ดูหมิ่นดูแคลน v insult
ดูหมิ่นเหยียดหยาม v despise
ดูหมิ่นเหยียดหยาม v insult
ดูหรือ int expression of surprising
ดูออก v know
ดูเถอะ int see!
ดูเถิด int see!
ดูเล่น v look at something for fun
ดูเหมือน aux seem
ดูเหมือน aux seem
ดูเหมือน aux seem
ดูเหมือน aux seem
ดูเหมือนจะ aux seem
ดูเหมือนจะ aux seem
ดูเหมือนว่า aux seem
ดูแคลน v despise
ดูแคลน v insult
ดูแคลน v insult
ดูแคลน v insult
ดูแน่ะ int Look here!
ดูแน่ะ int Look here!
ดูแน่ะ int look you!
ดูแล v take care
ดูแล v keep vigil over a sick
ดูแล v protect
ดูแล v protect
ดูแล v care
ดูแล v take care of
ดูแล v minister
ดูแล v govern
ดูแล v protect
ดูแล v look after
ดูแล v control
ดูแล v take care of
ดูแล v look after
ดูแล v patrol
ดูแล v examine
ดูแล v beware of
ดูแล v inspect
ดูแลงาน v administrate
ดูแลตัว v be alert
ดูแลตัว v take care of oneself
ดูแลบ้านเมือง v govern
ดูแลรักษา v look after
ดูแลเอาใจใส่ v take care of
ดูโทรทัศน์ v watch television
ดูใจ v be present in one´s moribund
ดูไปก่อน v wait and see
ดูไม่จืด v does not look good
ดูไม่ดี v does not look good
ดูไม่ได้ v does not look good


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top