คำที่ขึ้นต้นด้วย "ช" จำนวน 1,135 คำ


ชก v box
ชกต่อย v box
ชกมวย v box
ชกลม v perform shadow-boxing
ชกหัว v hit oneself with anger
ชง v brew
ชงกาแฟ v make coffee
ชงโค n Bauhinia purpurea Linn.
ชฎา n headdress
ชฎาเดินหน n name of a kind of headdress
ชดช้อย adv gently
ชดช้อย adj gentle
ชดเชย v make up
ชดเชย v compensate
ชดเชย adj compensated
ชดเชย v make up
ชดใช้ v compensate
ชดใช้ค่าเสียหาย v compensate
ชดใช้โทษ v redeem a mistake
ชน v collide with
ชน v fight
ชน n people
ชน v complete
ชนก n father
ชนกรรมาชีพ n proletariat
ชนกลุ่มน้อย n minority
ชนกัน v confront
ชนชั้น n class
ชนชั้นกรรมาชีพ n working class
ชนชั้นกลาง n middle class
ชนชั้นต่ำ n low class
ชนชั้นนำ n high society
ชนชั้นล่าง n working class
ชนชั้นวรรณะ n caste
ชนชั้นสูง n upper class
ชนชั้นแรงงาน n working class
ชนชั้นใช้แรงงาน n working class
ชนชาติ n nationality
ชนชาติจาม n Cham
ชนตอ v have difficulty
ชนนี n mother
ชนบท n countryside
ชนปี v come to a full year
ชนพื้นเมือง n aborigine
ชนมพรรษา n age
ชนม์ n birth
ชนวน n fuse
ชนวน n cause
ชนวน n slate
ชนวนระเบิด n fuse
ชนหมู่น้อย n minority
ชนะ v beat
ชนะขาด v achieve a decisive victory
ชนะขาดลอย v achieve a decisive victory
ชนะสงคราม v defeat the war
ชนะเลิศ v championship
ชนะใจ v win the heart of
ชนะใจตัวเอง v be self-controlled
ชนัก n harpoon
ชนิด n kind
ชนิดเม็ด n tablet
ชนแก้ว v give a toast
ชนไก่ n cockfighting
ชบา n Chinese rose
ชม v see
ชม v praise
ชม. clas hour
ชมชอบ v like
ชมชอบ v applaud
ชมดชม้อย v coy
ชมนาด n bread flower
ชมบ n dead women who dwelled in the forest
ชมพู n pink
ชมพู่ n rose apple
ชมพูทวีป n India
ชมพูนท n pure gold
ชมพูนท n pure gold
ชมพูนุท n pure gold
ชมพู่สาแหรก n Malay apple
ชมรม n club
ชม้อย v coy
ชม้าย v glance
ชม้ายตา v glance
ชมเชย v praise
ชมเปาะ v be profuse in praise
ชรัว n valley
ชรา v old
ชล n water
ชลธาร n canal
ชลนัยน์ n tear
ชลนัยน์ n tear
ชลนา n tear
ชลนา n tear
ชลบุรี n Chon Buri
ชลประทาน n irrigation
ชลมารค n watercourse
ชลสถาน n canal
ชลาธาร n reservoir
ชลาลัย n sea
ชลาศัย n reservoir
ชลาศัย n fish
ชลเนตร n tear
ชลเนตร n tear
ช่วง n period
ช่วงคะแนน n interval
ช่วงชิง v win
ช่วงต้น n beginning
ช่วงทรัพย์ n replace and equal one property to another property by the law
ช่วงท้าย n end
ช่วงนี้ adv at this period
ช่วงบน n upper section
ช่วงบาท n servant
ช่วงปัจจุบัน n present age
ช่วงละ det each phase
ช่วงสั้นๆ adv for a short period
ช่วงสิทธิ์ n get one rightness by the law
ช่วงสุดท้าย n after-part
ช่วงหลัง adv later
ช่วงหลัง n second half
ช่วงอายุ n span of age
ช่วงเวลา n time
ช่วงเวลาหลัง n after-part
ช่วงแรก n earliest stage
ช่วงใดช่วงหนึ่ง n certain session
ชวด n great-grandparent
ชวด n year of the rat
ชวด v lose
ชวดน้อย n a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother
ชวน v persuade
ชวนขัน v be humorous
ชวนชม adj admired
ชวนชม n Pink Bignonia
ชวนดู v be attractive
ชวนดู v to be fascinated
ชวนมอง adj enchanting
ชวนสู้ v defy
ชวนหัว adj funny
ชวนเชื่อ v propagandize
ชวย v blow
ช่วย v help
ช่วยกัน v help together
ช่วยชีวิต v save one´s life
ช่วยด้วย int help!
ช่วยดันขึ้นไป phrv ช่วย(บางคน)ให้ขึ้นไปถึงที่สูง (คำไม่เป็นทางการ)
ช่วยดูแล v take care of
ช่วยตัวเอง v masturbate
ช่วยตัวเอง v help oneself
ช่วยว่าการ v depute
ช่วยเหลือ v help
ช่วยเหลือเกื้อกูล v help
ช่วยเหลือเกื้อกูล v help
ช่วยเหลือเจือจาน v help
ช่วยไม่ได้ v can´t help
ชวา n Java
ชวเลข n shorthand
ช่อ n bouquet
ช็อก v shock
ชอกช้ำ v hurt
ชอกช้ำระกำใจ v be distressed
ช็อกโกแลต n chocolate
ช่อง n hole
ช้อง n wig
ช่องการจราจร n lane
ช่องกุด n topless door of a wall
ช่องคลอด n vagina
ช่องคอ n pharynx
ช่องจมูก n nasopharynx
ช่องจมูกวัวควาย n hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called
ช่องจราจร n lane
ช่องชั้น (หลืบฝ้า n fold
ช่องดาล n finger hole for lifting a bolt
ช่องถนน n lane
ช่องท้อง n abdomen
ช่องทาง n way
ช่องทาง n opportunity
ช่องทางจราจร n lane
ช่องทางสื่อสาร n channel
ช่องทางเดิน n companionway
ช่องปาก n oral cavity
ช่องมอง n peep
ช่องระบายลม n ventilator
ช่องระบายอากาศ n air passage
ช่องรูปรี n fenestra oval
ช่องลม n ventilator
ช่องว่าง n gap
ช่องว่าง n blank
ช่องว่างระหว่างวัย n generation gap
ช่องว่างระหว่างวัย n generation gap
ช่องสัญญาณ n channel
ช่องหู n auditory canal
ช่องเขา n mountain pass
ช่องเดินรถ n lane
ช่องเหลี่ยม n fold
ช่องแคบ n straits
ช่องแช่ผักผลไม้ n salad drawer
ช่องแช่แข็ง n freezing compartment
ช่องโพรงอากาศ n sinus
ช่องไฟ n space
ช่อดอก n bouquet
ช่อดอกไม้ n bouquet
ชอน v burrow
ช่อน n striped snake-head fish
ช้อน n spoon
ช้อน v lift
ช้อนกาแฟ n coffee spoon
ช้อนชา n teaspoon
ช้อนซ่อม n silverware
ช้อนตวง n measuring spoon
ช้อนตา n raise one´s eyes
ช้อนรองเท้า n shoehorn
ช้อนส้อม n fork
ช้อนโต๊ะ n tablespoon
ชอนไช v burrow
ชอบ aux probably
ชอบ v like
ชอบ v be righteous
ชอบกล adj strange
ชอบกัน v like
ชอบด้วยกฎหมาย adj legal
ชอบธรรม v be righteous
ชอบพอ v love
ชอบมาก v be crazy about
ชอบมาพากล adj strange
ชอบอกชอบใจ v be fascinated
ชอบแล้ว v be righteous
ชอบใจ v content
ช่อฟ้า n gable apex
ช่อม่วง n name of a kind of firework
ช่อม่วง n kind of sweet-flour cake filled with sugar and coconut-meat
ช้อยชด adj affectedly graceful
ช้อยช่างรำ n species of plant
ช้อยนางรำ n species of plant
ชอล์ก n chalk
ชอ่ำ adj dark
ชอื้อ adj gloomy
ชอุ่ม v verdant
ชะ v erode
ชะงอก n projecting rock
ชะง่อน n overhanging rock
ชะง่อนผา n overhanging rock
ชะง่อนผา n overhanging rock/ cliff
ชะงัก v stop short
ชะงักงัน v stun
ชะงักงัน v draw back
ชะงักงัน v surprise
ชะงักงัน v be dumbfound
ชะงัด adv effectively
ชะงาบ adv opening and closing the mouth
ชะง้ำ adj projecting
ชะงุ้ม adj towering and overhanging
ชะช้า int an exclamation of anger
ชะดีชะร้าย conj in any case
ชะตา n destiny
ชะตากรรม n fate
ชะตาขาด v be destined to die
ชะตาตก v have bad luck
ชะตาร้าย n misfortune
ชะนี n gibbon
ชะนีร่ายไม้ n posture of Thai dance
ชะนุง n pair of sticks for holding spon fibre
ชะพลู n Piper sarmentosum Roxb.
ชะมด n Cynogale bennettii
ชะมดต้น n Abelmoschus moschatus Medic.
ชะมดเช็ด n civet
ชะมดเชียง n civet
ชะมัด adv extremely
ชะม้ายตา v glance
ชะรอย adv possibly
ชะลอ v slow down/up
ชะลอ v retard
ชะลอตัว v decelerate
ชะลอตัว v decelerate
ชะลอตัว v decelerate
ชะลอม n round bamboo basket
ชะลอรถ v slow up a car
ชะล่า v be complacent
ชะล้าง v clean
ชะลาน n January rain
ชะล่าใจ v be careless
ชะลูด adj erect and tall
ชะลูด adv tall
ชะวาก n enclosure approached by a tortuous entrance
ชะวากทะเล n large and deep beach
ชะอ้อน adj slender
ชะเง้อ v crane (one´s head)
ชะเง้อชะแง้ v crane (one´s neck)
ชะเงื้อม adj towering and overhanging
ชะเนาะ n tommy bar
ชะเวิกชะวาก v large and deep opening
ชะแง้ v crane (one´s head)
ชะแลง n crowbar
ชะโงก v lean out
ชะโงกผา n overhanging rock/ cliff
ชะโด n Channa micropeltes
ชะโอน n Ompok bimaculatus
ชัก v draw
ชัก v deduct
ชัก v draw
ชัก aux rather
ชัก v raise
ชัก v cite
ชัก v convulse
ชักกระตุก v convulse
ชักกระบี่สี่ท่า n posture of Thai dance
ชักกะเย่อ v drag
ชักกะเย่อ n tug-of-war
ชักคะเย่อ v drag
ชักจะ aux getting
ชักจูง v induce
ชักจูงใจ v persuade
ชักชวน v persuade
ชักช้า v delay
ชักช้า adv slowly
ชักซอ v fiddle
ชักซอสามสาย n posture of Thai dance
ชักดาบ v cheat
ชักดาบ v draw one´s sword
ชักดิ้นชักงอ v throw a temper tantrum
ชักดิ้นชักงอ v writhe (in pain)
ชักต๋ง v take a percentage
ชักธง v raise the flag
ชักนำ v lead
ชักพระ n name of an important custom in southern Thailand
ชักพา v induce
ชักรอก v hoist
ชักรูป v take a photograph
ชักลาก v drag
ชักว่าว v fly a kite
ชักว่าว v masturbate
ชักศพ v carry a coffin around the crematory
ชักสีหน้า v show dissatisfaction (toward someone)
ชักหงับๆ adv convulsively
ชักหน้า v show dissatisfaction (toward someone)
ชักหน้าไม่ถึงหลัง v be unable to make ends meet
ชักหัวคิว v get a commission from
ชักเงา v polish
ชักเนื้อ v lose one´s benefit
ชักเย่อ n tug-of-war
ชักโครก n toilet
ชักใย v spin a web
ชักใย v manipulate behind the scene
ชัง v hate
ชั่ง v weigh
ชั่งน้ำหนัก v weigh
ชังน้ำหน้า v dislike
ชั่งหัวมัน v It doesn´t matter
ชั่งแม่ง v It doesn´t matter
ชั่งใจ v consider
ชัชวาล v be bright
ชัด v be clear
ชัด adj clear
ชัด adv clearly
ชัดๆ adv clearly
ชัดช้า int an exclamation of anger
ชัดถ้อยชัดคำ adv distinctly
ชัดเจน adv clearly
ชัดเจน v be obvious
ชัดแจ้ง adv clearly
ชัดแจ๋ว v clear
ชั้น n class
ชั้น clas layer
ชั้น n shelf
ชั้น n grade
ชั้น n floor
ชัน n dammar
ชัน v sit with one´s knees up
ชัน v bristle
ชัน adj steep
ชัน v be steep
ชันกาด n metapenacus
ชั้นครู n master level
ชันคอ v lift one´s head
ชั้นจอตา n retina
ชั้นดาดฟ้า n deck
ชั้นดิน n rock strata layers of the soil
ชั้นดี adj first-class
ชั้นดีเลิศ adj first-class
ชั้นต้น adj initial
ชั้นต้น n initial stage
ชั้นตรี n the third grade
ชั้นต่ำ adj low (class)
ชั้นต่ำสุด n downstairs
ชั้นทางสังคม n castes and classes
ชั้นนอก adj outer
ชั้นนอก n outer part
ชันนะตุ n scald head
ชั้นนำ adj first- class
ชั้นบน n upstairs
ชั้นประถม n primary school level
ชั้นประสาท n nervous layer
ชั้นปี n year
ชั้นผู้น้อย n subordinate
ชั้นผู้ใหญ่ adj high ranking
ชั้นพิเศษ n special rank
ชั้นฟ้า n heaven
ชั้นมัธยมศึกษา n secondary school level
ชั้นมูล n pre-elementary level
ชั้นยศ n rank
ชั้นยอด adj top grade
ชั้นยอดเยี่ยม adj top grade
ชั้นยอดเยี่ยม adj top grade
ชั้นยาย n grandparent´s time
ชันยาเรือ n dammar
ชั้นลอย n mezzanine
ชั้นล่าง n ground floor
ชั้นล่าง n downstairs
ชั้นลูก n posterity
ชั้นวรรณะ n castes and classes
ชั้นวางของ n shelf
ชั้นวางของ n shelf
ชั้นวางจาน n disk rack
ชั้นวางสินค้า n shop shelves
ชั้นวางหนังสือ n bookshelf
ชันษา n age
ชันษา clas age
ชันสน n dammar
ชั้นสอง adj second class
ชั้นสูง adj high level
ชั้นสูงสุด adj first class
ชันสูตร v investigate
ชันสูตรพลิกศพ v perform autopsy
ชันสูตรศพ v perform an autopsy
ชั้นหนึ่ง adj first class
ชั้นหนึ่ง adj prime
ชั้นหลัง n next generation
ชั้นอนุบาล n kindergarten
ชันเข่า v sit with one´s knees up
ชั้นเชิง n artifice
ชั้นเชิงโวหาร n impromptu rhetoric
ชั้นเดียว adj single-storied
ชั้นเตรียม n pre-elementary level
ชั้นเตรียมอุดม n pre-university level
ชั้นเยี่ยม adj first-class
ชั้นเรียน n classroom
ชั้นเลว adj low grade
ชั้นเลิศ adj top grade
ชั้นเอก n highest rank
ชั้นแนวหน้า n forefront
ชั้นแม่ n parental generation
ชั้นแรก adj primary
ชั้นแรก adv firstly
ชันโรง n name of small bee
ชั้นใต้ดิน n basement
ชั้นใน adj inner
ชั้นใน n inside
ชัมพูนท n pure gold
ชัย n victory
ชัยชนะ n victory
ชัยนาท n Chai Nat
ชัยภูมิ n strategically located place
ชัยภูมิ n Chaiyaphum
ชั่ว adv badly
ชั่ว adj bad
ชั้ว n shelf
ชั่ว prep throughout
ชั้ว n a method of making a gamble on fantan game
ชั่วกับชั่วกัลป์ adv forever
ชั่วกัปชั่วกัลป์ adv eternally
ชั่วกัลปวสาน adv forever
ชั่วกัลปาวสาน adv endlessly
ชั่วกาลนาน adv eternally
ชั่วขณะ adv for a moment
ชั่วขณะหนึ่ง n for a moment
ชั่วคน n generation
ชั่วครั้งคราว adv sometimes
ชั่วครั้งชั่วคราว adv occasionally
ชั่วคราว adv temporarily
ชั่วครู่ adv for a while
ชั่วครู่ชั่วคราว adv momentarily
ชั่วครู่ชั่วยาม adv for a moment
ชั่วครู่หนึ่ง n for a while
ชั่วช้า v be wicked
ชั่วช้า adj wicked
ชั่วชีวิต n lifetime
ชั่วนาตาปี adv endlessly
ชั่วนิจนิรันดร adv eternally
ชั่วนิจนิรันดร์ adv forever
ชั่วนิรันดร adv endlessly
ชั่วนิรันดร adv forever
ชั่วนิรันดร adv forever
ชั่วนิรันดร์ adv forever
ชั่วประเดี๋ยว adv for a moment
ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว adv a short time
ชั่วพริบตา adv suddenly
ชั่วพริบตา adv suddenly
ชั่วพริบตา adv suddenly
ชั่วพริบตาเดียว adv awhile
ชั่วฟ้าดินสลาย adv forever
ชั่วระยะหนึ่ง adv for a while
ชั่วระยะเวลาอันสั้น adv for a moment
ชั่วร้าย v wicked
ชัวร์ adv surely
ชั่วลูกชั่วหลาน adv forever
ชั่ววันชั่วคืน adv all day and all night
ชั่ววูบ adv for a short while
ชั่วอายุ n lifetime
ชั่วอายุคน n generation
ชั่วเวลา n during the time
ชั่วเวลาหนึ่ง adv for a moment
ชั่วเวลาเดียว adv just a moment
ชั่วแต่ว่า conj unless
ชั่วแล่น adv momentarily
ชั่วแล่น adv momentarily
ชั่วโคตร n generation
ชั่วโมง clas hour
ชั่วโมง n hour
ชั่วโมงบิน n experience
ชั่วโมงเร่งด่วน n rush hours
ชา n tea
ชา v feel numb
ช้า adv slowly
ช้า adv late
ช้า v be slow
ช้าๆ adv slowly
ช้าก่อน adv for a moment
ชาคริต v alert
ช่าง v never mind
ช้าง n elephant
ช่าง aux indeed
ช้าง n kind of orchid
ช่าง n technician
ช่างกระจก n glassworker
ช่างกระไร adv never mind
ช่างกล n engineer
ช่างกล้อง n cameraman
ช่างกล้อง n cameraman
ช่างก่อสร้าง n building contractor
ช่างคิด v be full of ideas
ช่างคิด v be full of ideas
ช่างคุย v be chatty
ช้างงวง n male elephant without tusk
ช่างจำนรรจา v be chatty
ช่างจำนรรจา adj talkative
ช้างชำนิ n elephants for riding on
ช้างชูงวง n name of a kind of Thai verse
ช่างซ่อม n repairman
ช่างซ่อมนาฬิกา n watchmaker
ช่างซ่อมรถ n motor car mechanic
ช่างซ่อมรองเท้า n shoemaker
ช่างซ่อมรองเท้า n shoemaker
ช่างซ่อมวิทยุ n radio technician
ช่างซ่อมแซม n repairman
ช่างดัดเหล็ก n bar bender
ช้างต่อ n elephant used as an decoy
ช่างตัดผม n hairdresser
ช่างตัดผม n barber
ช่างตัดเสื้อ n tailor
ช้างตัวผู้ n male elephant
ช้างตัวเมีย n female elephant
ช้างตัวเมีย n female elephant
ช่างตีเหล็ก n blacksmith
ช่างถ่ายรูป n photographer
ช้างทรง n elephant
ช่างทอง n goldsmith
ช่างทอง n name of a species of birds
ช่างทาสี n painter
ช่างทาสี n painter
ช่างทำกระจก n glassworker
ช่างทำผม n hairstylist
ช่างทำผม n hairdresser
ช่างทำฟัน n dentist
ช่างทำรองเท้า n shoemaker
ช่างทำรองเท้า n shoemaker
ช้างที่นั่ง n royal elephant
ช้างน้อย n name of a constellation
ช้างน้าว n Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson
ช่างนาฬิกา n watchmaker
ช้างน้ำ n a mythological animal with an elephant- like head and a fish-like tail
ช้างน้ำ n hippopotamus
ช่างบัดกรี n tinsmith
ช่างประจบ v flatter
ช่างประดิษฐ์ v be inventive
ช่างประปา n plumber
ช้างประสานงา n name of Thai verse
ช้างประสานงา n Thai dancer´s posture
ช้างประสานงา n name of Thai song
ช่างปะไร adv never mind
ช่างปั้น n modeller
ช่างปูน n mason
ช่างผู้ชำนาญ n specialist
ช่างฝัน v be full of dreams
ช่างฝีมือ n skilled craftsman
ช้างพระที่นั่ง n king´s elephant
ช้างพลาย n male elephant
ช้างพัง n female elephant
ช่างพินิจพิเคราะห์ v scrutinize
ช่างพินิจพิเคราะห์ adj observant
ช่างพิมพ์ n printer
ช่างพูด v be talkative
ช่างพูดคุย v be talkative
ช่างฟิต n fitter
ช่างภาพ n cameraman
ช่างมัน v It doesn´t matter
ช่างมัน v It doesn´t matter
ช่างมันเถอะ int Let it be!
ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
ช่างวาดภาพ n painter
ช่างวาดเขียน n painter
ช่างวิทยุ n radio technician
ช่างสลัก n sculptor
ช้างสะบัดหญ้า n Thai dancer´s posture
ช่างสังเกต v be observant
ช่างสังเกตสังกา v be observant
ช่างสี n painter
ช้างสีดอ n male elephant without tusk
ช้างสีดอ n tuskless elephant
ช่างหล่อ n founder
ช่างอ๊อก n welder
ช่างเขียน n artist
ช่างเขียนภาพ n painter
ช่างเครื่อง n mechanic
ช่างเงิน n silversmith
ช่างเจรจา v be talkative
ช่างเชื่อม n welder
ช่างเชื่อมโลหะ n welder
ช่างเถอะ adv forget it
ช่างเถิด adv never mind
ช่างเทคนิค n technician
ช้างเท้าหน้า n leader
ช้างเท้าหลัง n follower
ช้างเผือก n Medal of White Elephant
ช้างเผือก n milky way
ช้างเผือก n species of Thai orchid
ช้างเผือก n white elephant
ช่างเพชรพลอย n lapidary
ช่างเย็บ n sewer
ช่างเย็บผ้า n sewer
ช่างเรียง n typesetter
ช่างเรียงพิมพ์ n hand compositor
ช่างเสริมสวย n beautician
ช่างเสื้อ n tailor
ช่างเหล็ก n blacksmith
ช่างแกะ n carver
ช่างแกะสลัก n sculptor
ช่างแก้เครื่องยนต์ n fitter
ช่างแก้ไฟฟ้า n fireman
ช่างแต่งผม n hairstylist
ช่างแต่งหน้า n make-up artist
ช่างแท่น n printer
ช่างแว่นตา n optician
ช้างโน้ม n Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson
ช่างโลหะ n metalworker
ช้างโหม n Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson
ช่างไฟ n fireman
ช่างไฟ n electrician
ช่างไฟฟ้า n electrician
ช่างไม้ n carpenter
ชาชิน v be used to
ชาญฉลาด adv cleverly
ชาญฉลาด v be intelligent
ชาญฉลาด adj clever
ชาด n cinnabar
ชาด n vermilion
ชาดก n Jataka
ชาต v be born
ชาตรี n warrior
ชาตรี n kind of Thai theatrical performance in southern Thailand
ชาตะ v be born
ชาตา n destiny
ชาติ n life
ชาติ n family
ชาติ n nation
ชาติ n country
ชาติก่อน n previous life
ชาติกำเนิด n ancestor
ชาติกำเนิด n family
ชาติกำเนิด n good background
ชาติขัตติยมานะ n pride of king
ชาติชั้น n caste
ชาติชั้น n caste
ชาติชั้นวรรณะ n caste
ชาติชั่ว n wicked race
ชาติชั่ว n wretched race
ชาติตระกูล n ancestor
ชาติทหาร n warrior family
ชาติทหาร n warrior family
ชาติที่แล้ว n previous life
ชาติที่แล้ว n previous life
ชาตินักรบ n warrior family
ชาตินิยม n nationalism
ชาตินิยม adj nationalistic
ชาติบ้านเมือง n country
ชาติปางก่อน n past life
ชาติพันธุ์ n ethnic
ชาติพันธุ์วรรณนา n ethnography
ชาติพันธุ์วิทยา n ethnology
ชาติภูมิ n hometown
ชาติมหาอำนาจ n powerful country
ชาติรส n natural taste
ชาติวุฒิ n good background
ชาติหน้า n future life
ชาติหมา n wicked person
ชาติหมา adj bad
ชาน n porch
ชาน n bagasse
ชานชลา n platform
ชานชาลา n platform
ชานชาลา n courtyard
ชานชาลาสถานี n platform
ชานบ้าน n terrace
ชานหมาก n bagasse
ชานอ้อย n bagasse
ช้านาน adv for a long time
ชานเมือง n outskirts
ชานเรือน n balcony
ช้าพลู n Piper sarmentosum Roxb.
ชาม n bowl
ชามข้าวสุนัข n feeding bowl
ชามพูนท n pure gold
ชามอ่าง n basin
ชามเขียวไข่กา n name of an ancient dish
ชามเบญจรงค์ n name of Thai porcelain with designs in five colours
ชาย n edge
ชาย n man
ชาย v glance
ชายกระเบน n end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind
ชายกระเบนเหน็บ n organ at the loin area
ชายกระโปรง n hem of a skirt
ชายกะเบน n end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind
ชายกะเบน n end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind
ชายขอบ n margin
ชายครุย n lace fringe
ชายคา n eaves
ชายฉกรรจ์ n able-bodied man
ชายชาตรี n true man
ชายชู้ n adulterer
ชายตลิ่ง n riverbank
ชายตา v glance
ชายตาดู v look sideways
ชายตามอง v glance at
ชายตาแล v look sideways
ชายทะเล n seaside
ชายทุ่ง n edge of field
ชายธง n name of a poisonous snake
ชายธง n pennant
ชายน้ำ n riverside
ชายป่า n edge of forest
ชายผ้า n edge of a piece of fabric
ชายฝั่ง n coast
ชายฝั่งทะเล n coast
ชายพก n two ends of the loin-cloth after having been twisted together and tucked up in the front
ชายรุ่น n young man
ชายรุ่น n young man
ชายหนุ่ม n young man
ชายหาด n beach
ชายา n wife
ชายเฟือย n grassy shore
ชายเลน n wetlands
ชายแดน n frontier
ชายโครง n costa border
ชายโสด n bachelor
ชารต์แบต v charge battery
ชาร้อน n hot tea
ชาลา n flame
ชาลา n open verandah
ชาวกระเหรี่ยง n Karen
ชาวกรีก n Greek
ชาวกรุง n city people
ชาวกะเหรี่ยง n Karen
ชาวคณะ n staff
ชาวคริสต์ n Christian
ชาวคริสต์ n Christian
ชาวจีน n Chinese
ชาวชนบท n rustic
ชาวญี่ปุ่น n Japanese
ชาวดอย n hill-man
ชาวดัตช์ n Dutch
ชาวดัทช์ n Hollander
ชาวตะวันตก n westerner
ชาวตะวันออก n easterner
ชาวตังเก n fishermen
ชาวตังเก n fishermen
ชาวต่างชาติ n foreigner
ชาวต่างประเทศ n foreigner
ชาวต่างประเทศ n foreigner
ชาวต่างแดน n foreigner
ชาวต่างแดน n foreigner
ชาวทมิฬ n Tamil
ชาวนคร n town people
ชาวนคร n town-dweller
ชาวนา n farmer
ชาวนาชาวไร่ n farmer
ชาวน้ำ n fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวบ้าน n villager
ชาวประมง n fishermen
ชาวป่า n forester
ชาวปาทาน n Afghan
ชาวพื้นเมือง n native
ชาวพุทธ n Buddhist
ชาวมองโกลอยด์ n Mongoloid
ชาวมุสลิม n Muslim
ชาวยิว n Jew
ชาวยุโรป n European
ชาวรัสเซีย n Russian
ชาววัง n palace people
ชาวสวน n orchardist
ชาวอังกฤษ n British
ชาวอาทิตย์อุทัย n Japanese
ชาวอารยัน n Aryan
ชาวอินเดีย n Indian
ชาวอิสลาม n Islam
ชาวอเมริกัน n American
ชาวฮอลล์แลนด์ n Dutch
ชาวฮอลันดา n Hollander
ชาวฮอลแลนด์ n Hollander
ชาวฮอลแลนด์ n Dutch
ชาวฮินดู n Hindu
ชาวเกาหลี n Korean
ชาวเกาะ n islander
ชาวเขา n hill tribe
ชาวเม็กซิโก n Mexican
ชาวเมือง n townspeople
ชาวเย้า n hilltribe in northern Thailand
ชาวเรา pron we
ชาวเรือ n mariner
ชาวเล n fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวเหนือ n northerner
ชาวเอเชีย n easterner
ชาวเอเชีย n easterner
ชาวเอเชีย n easterner
ชาวโลก n world population
ชาวไทย n Thai
ชาวไทยใหญ่ n a ethnic tribe in northern Thailand
ชาวไร่ n agriculturist
ชาวไร่ชาวนา n farmer
ชาวไร่ชาวนา n farmer
ชาวไหหลำ n Hainanese
ชาเย็น adj cold
ชาเย็น n iced tea
ชำ v root a cutting
ชำ n grocery
ชำ adj preserved
ช้ำ adj bruised
ช้ำ v bruise
ช้ำชอก v bruise
ช่ำชอง v be experienced
ช่ำชอง adv skillfully
ช่ำช่า adj insipid
ชำนัญ v know
ชำนัญพิเศษ n expert
ชำนาญ adv skillfully
ชำนาญมาก v master
ชำนิ v be experienced
ชำนิชำนาญ v be expert in
ชำมะนาด n bread flower
ชำร่วย n little gift
ชำระ v pay
ชำระ v clean
ชำระ v settle
ชำระ v try a case
ชำระ v revise
ชำระความ v try a case
ชำระคืน v compensate
ชำระร่างกาย v wash
ชำระล้าง v suppress
ชำระล้าง v clean
ชำระล้าง v clear up
ชำระล้างร่างกาย v wash
ชำระสะสาง v clear work
ชำระหนี้ v settle
ชำระหนี้ v settle
ชำระเงิน v pay for
ชำระใจ v cleanse
ช้ำรั่ว n disease characterized by frequent urination
ชำรุด v be ruined
ชำรุดทรุดโทรม v be worn out
ชำเรา v rape
ชำเลือง v glance
ชำเลืองตา v glance
ชำเลืองมอง v glance at
ช้ำเลือด v bruise
ช้ำเลือดช้ำหนอง v contain pus and blood
ช้ำเลือดช้ำหนอง v have a bruise with pus and blood in it
ชำแหละ v cut open
ชำแหละ v analyse
ช่ำใจ adv satisfactorily
ช้ำใจ v be hurt
ชิ int exclamation of anger
ชิ่ง v run away
ชิง v rob
ชิง v usurp
ชิง v compete for
ชิง v snatch
ชิ้งฉ่อง v urinate
ชิงชนะเลิศ v compete for the championship
ชิงช่วง v snatch
ชิงช่วง n game played in the water
ชิงชัง v hate
ชิงชัน n rosewood
ชิงชัย v compete
ชิงช้า n swing
ชิงช้าสวรรค์ n Ferris wheel
ชิงชี่ n Capparis micracantha
ชิงดวง n floral decoration of interlocked flower
ชิงดี v compete for a better position
ชิงดีชิงเด่น v compete for a better position
ชิงตำแหน่ง v run for
ชิงทรัพย์ v rob
ชิงทรัพย์ n robbery
ชิงทุน v compete for a scholarship
ชิงพลบ adj twilight
ชิงรางวัล v compete for the prize or reward
ชิงเก้าอี้ v run for
ชิงแชมป์ v compete for the championship
ชิงโชค v compete for the prize or reward
ชิงไป v abduct
ชิงไหวชิงพริบ v outsmart
ชิชะ int an exclamation of anger
ชิชะ int exclamation of anger
ชิชิ int exclamation of anger
ชิด v be close
ชิด n nipa palm
ชิด adv close
ชิดกับ conj adjoin
ชิดขวา v keep right
ชิดขวา adv on the right hand side
ชิดใกล้ adj close
ชิน v be accustomed to
ชิ่น v be finished
ชิ้น n piece
ชิ้น clas piece
ชิ้น n piece
ชิ้นๆ n pieces
ชิ้นงาน n work
ชินชา v be apathetic
ชินตา v look familiar
ชินปาก v be familiar with a certain way of speaking
ชินปาก v be familiar with a certain way of speaking
ชินปาก v be familiar with a certain way of speaking
ชิ้นส่วน n component
ชิ้นส่วน n piece
ชิ้นส่วนของวัตถุ n body
ชินหู v sound familiar
ชินหูชินตา v be familiar
ชิ้นเยี่ยม adj excellent
ชิ้นเล็กๆ n powder
ชิ้นเล็กชิ้นน้อย n piece
ชิ้นเอก n masterpiece
ชินโต n Shinto
ชิ้นโบว์แดง n masterpiece
ชิ้นโบว์แดง adj excellent
ชิป n microchip
ชิม v taste
ชิมรส v taste
ชิมลาง v have a foretaste of
ชิมแปนซี n chimpanzee
ชิลี n Chile
ชิวหา n tongue
ชี n nun
ชี้ v point
ชี n coriander
ชี้ v indicate
ชี้ขาด v judge
ชี้ชวน v induce
ชี้ช่อง v advise
ชี้ช่องทาง v advise
ชี้ชัด v specify
ชีต้น n monk
ชี้ตัว v identify
ชี้ทาง v direct the way
ชี้นำ v guide
ชี้นิ้ว v order
ชี้บอก v direct
ชีปะขาว n ascetic
ชีปะขาว n Schoenobius incertellus
ชีผะขาว n ascetic
ชีผ้าขาว n Schoenobius incertellus
ชีพ n living
ชีพ n life
ชีพจร n pulse
ชีฟอง n chiffon
ชีมืด n secret of Christian nun
ชีล้อม n Apium
ชีลา n Coriandrum sativum
ชีลาว n Anethum graveolens
ชีวงคต v die
ชีวจิต n bio-organic consumption
ชีวประวัติ n biography
ชีวภาพ adj biological
ชีววิทยา n biology
ชีวะ n life
ชีวัน n life
ชีวันตราย n danger to life
ชีวา n life
ชีวิต n life
ชีวิตครอบครัว n married life
ชีวิตครอบครัว n married life
ชีวิตครอบครัว n married life
ชีวิตความเป็นอยู่ n livelihood
ชีวิตคู่ n married life
ชีวิตจริง n real life
ชีวิตจิตใจ n heart and soul
ชีวิตจิตใจ adv wholeheartedly
ชีวิตประจำวัน n every day life
ชีวิตสมรส n married life
ชีวิตหลังความตาย n next world
ชีวิตักษัย v die
ชีวิตินทรีย์ n life
ชีวิตแต่งงาน n married life
ชีวิตแต่งงาน n married life
ชีวี n life
ชีวเคมี n biochemistry
ชีวโลก n humankind
ชีสับปะขาว n Schoenobius incertellus
ชี้หน้า v point accusing fingers at
ชี้หน้าชี้ตา v make gestures
ชี้เฉพาะ v specify
ชีเปลือย n nude ascetic
ชี้แจง v explain
ชี้แนะ v suggest
ชี้โพรงให้กระรอก v point out the way for the villain
ชี้ให้เห็น v indicate
ชีไพร n hermit
ชืด adj tasteless
ชืด v be uninteresting
ชืดชา v dull
ชืดชา v be insipid
ชื่น v be joyful
ชื้น v be damp
ชื่น adv joyfully
ชื่นชม v admire
ชื่นชมยินดี v be pleased with
ชื่นชมโสมนัส v be happy
ชื่นชอบ v be satisfied
ชื่นบาน v be cheerful
ชื่นมื่น v be cheerful
ชื้นแฉะ v be damp
ชื่นใจ v rejoice
ชื่นใจ adj refreshing
ชื่อ n name
ชื่อ n title
ชื่อการค้า n brandname
ชื่อการค้า n brandname
ชื่อจริง n given name
ชื่อดัง adj famous
ชื่อตัว n given name
ชื่อปลอม n pseudonym
ชื่อปลอม n alias
ชื่อปลอม n alias
ชื่อย่อ n initial
ชื่อสกุล n family name
ชื่อเรื่อง n title
ชื่อเล่น n nickname
ชื่อเสีย n notoriety
ชื่อเสียง n fame
ชื่อเสียงเรียงนาม n name
ชุก adv abundantly
ชุกชี n plaster base of a Buddha image
ชุกชุม v abound
ชุ้ง adj crooked
ชุด n group
ชุด clas set
ชุด n suit
ชุดกันเปื้อน n apron
ชุดครุย n academic gown
ชุดคลุมท้อง n maternity dress
ชุดคำสั่ง n instruction set
ชุดฉลองพระองค์ n name of king´s dress
ชุดชั้นใน n underwear
ชุดนอน n nightgown
ชุดนักศึกษา n school uniform
ชุดนักเรียน n student´s uniform
ชุดราตรี n evening dress
ชุดลำลอง n casual wear
ชุดว่ายน้ำ n swimming suit
ชุดอยู่บ้าน n casual wear
ชุดอาบน้ำ n swimming suit
ชุดเจ้าสาว n bridal gown
ชุดแต่งกาย n uniform
ชุน v darn
ชุบ v dip
ชุบ v coat
ชุบชีวิต v revive
ชุบชีวิต v support
ชุบตัว v bathe oneself
ชุบตัว v acquire knowledge
ชุบมือเปิบ v receive the credit for another´s efforts
ชุบย้อม v foster
ชุบเลี้ยง v bring up
ชุบใจ v encourage
ชุ่ม v be soaked
ชุม v abound
ชุม v assemble
ชุ่มฉ่ำ v be luscious
ชุมชน n community
ชุมชนเมือง n urban area
ชุมชนเล็กๆ n district
ชุมชนแออัด n slum
ชุ่มชื่น v be delighted
ชุ่มชื้น adj damp
ชุ่มชื่นใจ v be happy
ชุมทาง n junction
ชุมทางรถไฟ n railway junction
ชุมนุม v congregate
ชุมนุม n group
ชุมนุมกัน v congregate
ชุมนุมชน n community
ชุมพร n Chumphon
ชุมพล n assembly
ชุมรุม n residence
ชุมสาย n (telephone) exchange
ชุมสายโทรศัพท์ n telephone exchange
ชุ่มอกชุ่มใจ v be joyful
ชุ่มอกชุ่มใจ v be happy
ชุ่มใจ v be joyful
ชุ่ย adv carelessly
ชุ่ยๆ adv carelessly
ชุ่ยๆ adv carelessly
ชุลมุน v be in disorder
ชุลมุน adv chaotically
ชุลมุนวุ่นวาย adv in mess
ชุษณปักษ์ n waxing moon
ชู้ n adulterer
ชู v raise
ชู v nourish
ชูกลิ่น v emit
ชูกำลัง v stimulate one´s spirits
ชูขึ้น v raise
ชูคอ v be conceited
ชูชีพ n lifebuoy
ชูมือ v raise one´s hand
ชูรส n flavour
ชูรส v enhance the flavor
ชู้รัก n lover
ชู้รัก n lover
ชู้รัก n adulterer
ชู้สาว adj adulterous
ชูหน้าชูตา v make prominent
ชูโรง n leading actor/actress
ชูใจ v encourage
ชูไว้ v hold
ชโลม v anoint
ชไม n both


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top