ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*comfort*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น comfort, -comfort-

*comfort* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cold comfort (idm.) คำปลอบที่ไร้ประโยชน์ See also: คำปลอบที่ไม่มีผล
comfort (n.) คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก See also: เครื่องบรรเทาทุกข์ Syn. luxury, creature, convenience, conveniency, help, support, succor
comfort (n.) ความสบายกาย See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, assuagement, coziness Ops. discomfort, uneasiness, distress
comfort (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence Ops. discomfort, uneasiness, distress
comfort (vt.) ปลอบประโลม See also: ปลอบใจ Syn. soothe, console, reassure, solace, condole, pacify, tranquilise, tranquilize, hearten, cheer, assuage, gladden, revive Ops. distress, afflict, discourage
comfort (n.) สิ่งปลอบใจ See also: คำปลอบใจ Syn. solace
comfort (vt.) อำนวยความสะดวก See also: ทำให้สะดวกสบาย Syn. help, support, succor, relieve, sustain
comfort station (n.) ห้องน้ำสาธารณะ
comfortable (adj.) เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ) See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
comfortable (adj.) มั่งคั่ง See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich Ops. miserable, wretched
comfortable (adj.) สะดวกสบาย See also: สบาย Syn. easy, snug, cozy, restful, convenient Ops. uncomfortable, cramped, uneasy, disturbed
comfortable (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
comfortably (adv.) อย่างเพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ) See also: อย่างพอเพียง, อย่างกว้างขวาง, อย่างกว้างใหญ่ Syn. adequately, amply, sufficiently Ops. inadequately, insufficiently
comfortably (adv.) อย่างมั่งคั่ง See also: อย่างร่ำรวย, อย่างมีเงินมาก, อย่างมีอันจะกิน Syn. luxuriously, affluently, prosperously, richly Ops. poorly
comfortably (adv.) อย่างสบายใจ See also: อย่างเป็นสุข, อย่างผาสุก, อย่างอุ่นใจ Syn. reposefully, pleasantly, easily Ops. uncomfortably
comfortably (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. restfully, snugly, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably
comforter (n.) ผู้ที่ช่วยปลอบโยน Syn. consoler, sympathizer
comforting (adj.) ที่สะดวกสบาย
comfortless (adj.) ที่ไม่สะดวกสบาย
discomfort (n.) ความไม่สะดวกสบาย See also: ความรู้สึกเจ็บปวด, ความอึดอัด Syn. inconvenience, pain, ache, misery
feel uncomfortalbe (vi.) รู้สึกอึดอัด See also: รู้สึกไม่สบายใจ, รู้สึกทรมาน Syn. agonize
too close for comfort (idm.) อันตรายที่ใกล้มาก
uncomfortable (adj.) อึดอัด See also: คับอกคับใจ, รำคาญ, ไม่สบายใจ, อึดอัดใจ, ไม่สะดวกสบาย Syn. awkward, discomfited, strained Ops. comfortable
uncomfortableness (n.) ความขวยเขิน See also: ความกระดากอาย, ความอึดอัดใจ, ความลำบากใจ Syn. humiliation, shame
uncomfortably (adv.) อย่างรำคาญ Syn. disturbingly, vexatiously
uncomfortably (adv.) ที่เสียดแทงใจ
uncomfortably (adv.) อย่างกระสับกระส่าย Syn. nervously
English-Thai: HOPE Dictionary
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
comfort stationn. ห้องสุขาสาธารณะ
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
comforter(คัม'เฟิร์ทเทอะ) n. ผู้ปลอบโยน, Syn. solace
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก,ความไม่สบาย,ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย,ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด
English-Thai: Nontri Dictionary
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย,อย่างสบาย
comforter(n) คนปลอบโยน,ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมเตียง
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aid and comfort to the enemyการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
comfort air conditioningการปรับอากาศเพื่อความสบาย มีความหมายเหมือนกับ comfort cooling [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comfortความสุขสบาย [การแพทย์]
Discomfortความไม่สบาย,ความรู้สึกไม่สบาย,ไม่สบาย,อึดอัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสบายใจ (n.) comfortableness See also: consolation, solace, relief Ops. ความกลุ้มใจ
น่าคับอกคับใจ (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าอึดอัดใจ
น่าคับอกคับใจ (v.) discomfort See also: be uncomfortable, make uneasy Syn. น่าอึดอัดใจ
น่าอึดอัด (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ
น่าอึดอัด (v.) discomfort See also: be uncomfortable, make uneasy Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ
น่าอึดอัดใจ (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าคับอกคับใจ
น่าอึดอัดใจ (v.) discomfort See also: be uncomfortable, make uneasy Syn. น่าคับอกคับใจ
บริบูรณ์พูนสุข (adj.) comfortable See also: convenient, without difficulty (trouble) Ops. ขาดแคลน
ประเล้าประโลม (v.) comfort See also: fondle, solace, console, soothe, cajole, coax, wheedle Syn. เอาใจ, เล้าโลม, ปลอบโยน, เอาอกเอาใจ
มีกินมีใช้ (v.) be comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
มีกินมีใช้ (adj.) comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
มีกินมีใช้ (v.) be comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
มีกินมีใช้ (adj.) comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
สบาย (v.) be comfortable See also: be well, be happy, be snug, be cozy Syn. สบาย Ops. ลำบาก
สบาย (v.) be comfortable See also: be well, be happy, be snug, be cosy Ops. ลำบาก
สบายกาย (v.) feel comfortable See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically Syn. สบายตัว
สบายตัว (v.) feel comfortable See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically
สมบูรณ์พูนสุข (adj.) comfortable See also: convenient, without difficulty (trouble) Syn. บริบูรณ์พูนสุข Ops. ขาดแคลน
สะดวกสบาย (adv.) comfortably Syn. สะดวก, สบาย
สุขสบาย (v.) comfortably Syn. สุข, สบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
It's pretty comfortable and very convenientค่อนข้างสะดวกสบายมาก
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I think you'll be very comfortableฉันคิดว่าคุณจะอยู่อย่างสะดวกสบายมาก
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
You men make yourselves comfortableพวกนายทำตัวตามสบายเลยนะ
I don't wanna make him feel uncomfortableฉันไม่อยากทำให้เขารู้สึกอึดอัด
It's making me very uncomfortableมันทำให้ฉันอึดอัดมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, we'll be quite comfortable down here in...in...โอ้เราจะค่อนข้างสะดวกสบาย ลงที่นี่ในใน
We'll be comfortable, won't we, men?เราจะสะดวกสบายเราจะไม่ ผู้ชาย?
The place is empty, so if you're uncomfortable, mind you make a fuss.ที่นี่ไม่ได้เรื่องเลย ถ้าคุณไม่สุขสบายละก็ โวยไปเลย ไม่ต้องเกรงใจ
I'd like to have your advice on how to live comfortably without hard work.ฉันอยากได้คําเเนะนำจากนาย ถึงวิธีใช้ชีวิตสุขสบายโดยไม่ต้องทํางานหนัก
Went to a lot of trouble to make it a comfortable interview.ผมลำบากมาก กว่าจะได้นัดสัมภาษณ์สบาย ๆ ได้
Thanks, but we're very comfortable up here. That's right, isn't it?ขอบคุณน่ะ, แต่ว่าบนนี้ เราสะดวกสบายกว่า ถูกต้อง ใช่มัย?
Yes, we are very comfortable up here.ใช่, บนนี้ พวกเราสะดวกสบายมาก.
Monsieur... I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual.คุณ... ผมไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดในการ ทำพิธีทางศาสนายิว
Would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน,
Well, wouldn't you feel more comfortable being fully relieved of excess fluidsnow?แต่นายจะรู้สึกสบายตัว ถ้าได้ปลดปล่อยของเหลวส่วนเกิน 'ตอนนี้'
Make yourself comfortable. sit down. thank you. what can I do for you?ตามสบายครับ เชิญนั่งก่อน
This facility is more than adequately stocked for a comfortable 17 months of below-ground existence.ที่นี่เป็นฐานลับที่ปลอดภัย มีเสบียงพออยู่ได้นานกว่า 17 เดือน

*comfort* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, 别扭 / 彆扭] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech)
宽裕[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, 宽裕 / 寬裕] comfortably off; ample; plenty
慰安妇[wèi ān fù, ㄨㄟˋ ㄢ ㄈㄨˋ, 慰安妇 / 慰安婦] comfort woman
棉被[mián bèi, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, 棉被] comforter; quilt
温馨[wēn xīn, ㄨㄣ ㄒㄧㄣ, 温馨 / 溫馨] comfort; soft and fragrant; warm
舒坦[shū tan, ㄕㄨ ㄊㄢ˙, 舒坦] comfortable; at ease
舒心[shū xīn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣ, 舒心] comfortable; happy
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 舒服] comfortable; feeling well
闲逸[xián yì, ㄒㄧㄢˊ ㄧˋ, 闲逸 / 閑逸] comfort and leisure
申申[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, 申申] cosy and comfortable; to repeat endlessly
安逸[ān yì, ㄢ ㄧˋ, 安逸] easy and comfortable; easy
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
滋润[zī rùn, ㄗ ㄖㄨㄣˋ, 滋润 / 滋潤] moist; humid; to moisten; to provide moisture; comfortably off
享福[xiǎng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, 享福] to live comfortably; happy and prosperous life
宽心[kuān xīn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 宽心 / 寬心] relieved; comforted; to relieve anxieties; at ease; relaxed; reassuring; happy
安家立业[ān jiā lì yè, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, 安家立业 / 安家立業] stable household, established profession (成语 saw); settled and comfortably off
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
[wù, ˋ, 卼] uncomfortable; unsteady
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 不舒服] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy
保惠师[bǎo huì shī, ㄅㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄕ, 保惠师 / 保惠師] comforter
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, ㄨㄣˇ ㄘㄠ ㄕㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, 稳操胜券 / 穩操勝券] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably
享清福[xiǎng qīng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ, 享清福] living in ease and comfort
安适[ān shì, ㄢ ㄕˋ, 安适 / 安適] quiet and comfortable
不舒适[bù shū shì, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄕˋ, 不舒适 / 不舒適] uncomfortable
不自在[bù zì zai, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄗㄞ˙, 不自在] uneasiness; feel uncomfortable

*comfort* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
ソウルフード[, sourufu-do] (n) (See 国民食) comfort food; soul food
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
ほんわかした;ほんわかとした[, honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable
ゆったり[, yuttari] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious
不快[ふかい, fukai] (adj-na,n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P)
不快感[ふかいかん, fukaikan] (n) discomfort
不快指数[ふかいしすう, fukaishisuu] (n) discomfort index
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P)
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na,n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P)
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere
伸びやか[のびやか, nobiyaka] (adj-na,n) comfortable; carefree; (P)
住み心地の良い[すみごこちのよい, sumigokochinoyoi] (n) comfortable to live in
侘しい;侘びしい(io);佗しい(iK)[わびしい, wabishii] (adj-i) miserable; wretched; lonely; dreary; shabby; comfortless
便所[べんじょ, benjo] (n) toilet; lavatory; rest room; latrine; comfort station; (P)
共同便所[きょうどうべんじょ, kyoudoubenjo] (n) comfort station
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
国民食[こくみんしょく, kokuminshoku] (n) (See ソウルフード) food universally loved by all citizens; comfort food
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women)
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably
安楽[あんらく, anraku] (adj-na,n) ease; comfort; carefree; cosy; cozy
寛ぎ[くつろぎ, kutsurogi] (n,adj-no) ease; relaxation; comfort; unwinding
居心地いい;居心地良い;居心地よい[いごこちいい(居心地いい;居心地良い);いごこちよい(居心地良い;居心地よい), igokochiii ( igokochi ii ; igokochi yoi ); igokochiyoi ( igokochi yoi ; igokochi yo] (adj-i) (See 居心地のいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
居心地のいい;居心地の良い;居心地のよい[いごこちのいい(居心地のいい;居心地の良い);いごこちのよい(居心地の良い;居心地のよい), igokochinoii ( igokochi noii ; igokochi no yoi ); igokochinoyoi ( igokochi no yoi ;] (adj-i) (See 居心地がいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
座り心地[すわりごこち, suwarigokochi] (n) level of comfort (of objects you sit on)
引っ掛かり;引っ掛り;引っ懸かり;引っ懸り[ひっかかり, hikkakari] (n) (1) hold; catch; (2) connection; relationship; (3) unease; discomfort
従軍慰安婦[じゅうぐんいあんふ, juugun'ianfu] (n) comfort women; enslaved prostitute
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na,n) pleasant; agreeable; comfortable; (P)
恋慰め[こいなぐさめ, koinagusame] (n) comforting the lovelorn
悠々自適;悠悠自適[ゆうゆうじてき, yuuyuujiteki] (adj-na,adj-no,n) living a life of leisure with dignity; living quietly and comfortably free from worldly cares; otium cum dignitate
慰む[なぐさむ, nagusamu] (v5m,vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort
慰め[なぐさめ, nagusame] (n) comfort; consolation; diversion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment

*comfort* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลักเอลื่อ[adj.] (alak-aleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อาหลักอาเหลื่อ[adj.] (ālak-āleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
บริบูรณ์พูนสุข[adj.] (børibūn phū) EN: comfortable FR:
บรมสุข[adv.] (børommasuk) EN: blissfully ; in supreme comfort FR:
เอ้เต[adv.] (ētē) EN: comfortably FR:
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: uncomfortable ; uneasy ; cramped ; suffocating FR: gêné ; mal à l'aise ; oppressé ; étouffant
อึดอัดใจ[adj.] (eut-at jai) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
เฝื่อน[adj.] (feūoen) EN: disconcerted ; uncomfortable FR:
อิหลักอิเหลื่อ[adj.] (ilak-ileūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อีหลักอีเหลื่อ[adj.] (īlak-īleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
ใจชื้น[v.] (jaicheūn) EN: feel relieved ; feel comfortable ; be at ease FR:
แก้เขิน[v.] (kaēkhoēn) EN: relieve one's discomfort (by) FR:
เข้าหน้าไม่สนิท[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
เข้าหน้าไม่ติด[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
เขลง[adv.] (khlēng) EN: comfortably FR:
ขลุกขลุ่ย[adv.] (khlukkhlui) EN: comfortably ; cosily FR:
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
ความอึดอัด[n.] (khwām eut-a) EN: discomfort FR: malaise [m]
ความรู้สึกเจ็บปวด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: discomfort FR:
ความสะดวกสบาย[n. exp.] (khwām sadūa) EN: easiness ; welfare ; comfort FR: confort [m]
ความยากลำบาก[n. exp.] (khwām yāk l) EN: difficulty ; difficulties [pl] ; hardship ; discomfort ; plight ; adversity FR: difficultés [fpl]
กินดีอยู่ดี[v. exp.] (kin dī yū d) EN: live happily ; live comfortably FR: vivre confortablement
กล่อม[v.] (klǿm) EN: calm ; soothe ; comfort ; settle down FR: apaiser ; calmer ; réconforter
กระอึด[v.] (kra-eut) EN: feel uncomfortable ; feel cramped FR:
ไม่สบาย[adj.] (mai sabāi) EN: unhappy ; uncomfortable FR: triste
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāija) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; be bothered about ; feel uncomfortable (mentally) FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être inquiet ; être malheureux
หนังสือรับทราบภาระหนี้สิน[n. exp.] (nangseū rap) EN: letter of comfort FR:
งอม[v.] (ngøm) EN: suffer ; be very uncomfortable FR:
ปลอบ[v.] (pløp) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort FR: calmer ; apaiser
ปลอบใจ[v.] (pløpjai) EN: comfort ; console ; appease FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
ปลอบขวัญ[v.] (pløpkhwan) EN: soothe ; comfort ; console FR:
ปลอบประโลม[v. exp.] (pløp pralōm) EN: console ; comfort ; soothe FR:
ปลอบโยน[v.] (pløpyōn) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up FR: réconforter ; consoler
ประโลม[v.] (pralōm) EN: console ; solace ; comfort ; pander ; entertain ; delight ; cheer up ; make feel good FR:
ประโลมใจ[v. exp.] (pralōm jai) EN: comfort ; soothe ; console FR:
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy FR: être à l'aise ; se sentir bien ; être relax
สบาย[adj.] (sabāi) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy ; relax ; comfy (inf.) FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise ; relax
สบายดี[adj.] (sabāi dī) EN: fine ; cool ; comfortable FR: cool (fam.)
สบายใจ[adj.] (sabāijai) EN: contented ; happy ; joyous ; comfortable FR: heureux ; détendu

*comfort* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance
Fahrverhalten {n}behaviour (road); handling; ride comfort
bequem; behaglich; tröstlich {adj} | bequemer | am bequemstencomfortable | more comfortable | most comfortable
komfortabel {adj} | komfortabler | am komfortabelstencomfortable | more comfortable | most comfortable
Lichtblick {m}ray of hope; comfort
urgemütlich {adj}really comfortable; extremely cosy
unbehaglich; unbequem; mulmig {adj} | unbehaglicher; unbequemer; mulmiger | am unbehaglichsten; am unbequemsten; am mulmigstenuncomfortable | more uncomfortable | most uncomfortable
Humanklimatisierung {f}comfort air-conditioning
Verwaltungsschreiben {n}comfort letter
Gemütlichkeit {f}comfortable ambience
Wohlbehagen {n}comfortable feeling
Missbehagen {n}uncomfortable feeling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *comfort*
Back to top