ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cozy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cozy*, -cozy-

cozy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cozy (adj.) เป็นกันเอง Syn. friendly, intimate
cozy (adj.) อบอุ่นและสะดวกสบาย
cozy up to (phrv.) พยายามเริ่มมีสัมพันธภาพกับ Syn. cotton up to
English-Thai: HOPE Dictionary
cozy(โค'ซี) adj. อบอุ่นและสบาย,สะดวก
English-Thai: Nontri Dictionary
cozy(adj) ผาสุก,น่าสบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lots of cozy sky That God and I can shareท้องฟ้ากว้างสบายที่ฉันจะได้อยู่กับพระเจ้า
Only little cozy things secure inside their dreamlandมีแต่ความอบอุ่นที่ปลอดภัยภายในโลกแห่งความฝันของพวกเขา
Nestled all snug and cozy right against the mountain.ตั้งอยู่ทั้งหมดอบอุ่นและสะดวกสบาย ที่เหมาะสมกับภูเขา
You have a cozy relationship with a known drug trafficker.คุณมีไมตรีสัมพันธ์กับนักค้ายาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี
If you're seeking accommodation, we got some cozy Hobbit-sized rooms available.ถ้าหาที่พักอยู่ล่ะก็ เรามีห้องขนาดเหมาะกับฮ้อบบิทส์ว่างอยู่นะ
Ask Elle. She looked pretty cozy with him last night.ถามเอลสิ เธอดูเป็นกันเองกับเขาเมื่อคืนนะ
You seemed to really enjoy the cozy lunch together.พี่ดูมีความสุขนะ ได้กินข้าวกลางวันกับคุณคิม
A very cozy place.แถวนี้มีที่พัก พอใช้ได้
I do have a map over at the Cozy Cone Motel.ฉันจะมีแผนที่มากกว่าที่ โรงแรม กรวย
But there. Not with me there, but there in your own cozy cone.แต่มี ไม่ได้อยู่กับฉันไปที่นั่น แต่มีในกรวยที่สะดวกสบายของคุณเอง
You don't know, since you don't go out of your cozy room.นายไม่รู้,ตั้งแต่นายไม่ออกไปจากห้องอันอบอุ่นของนาย
In our cozy retreat, kept all neat and tidy...เป็นที่พักผ่อนยามว่าง รักษาไว้ให้สะอาดเรียบร้อย...

cozy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒适[shū shì, ㄕㄨ ㄕˋ, 舒适 / 舒適] cozy; snug

cozy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
安楽[あんらく, anraku] (adj-na,n) ease; comfort; carefree; cosy; cozy
宜しくやる[よろしくやる, yoroshikuyaru] (exp,v5r) (1) (uk) to make out with; to make cozy with (cosy); (2) to do at one's own discretion
癒着体質[ゆちゃくたいしつ, yuchakutaishitsu] (n) tendency to form collusive ties; predisposition to generate cozy (collusive) relationships
ティーコゼー[, tei-koze-] (n) tea cozy; tea cosy
居心地いい;居心地良い;居心地よい[いごこちいい(居心地いい;居心地良い);いごこちよい(居心地良い;居心地よい), igokochiii ( igokochi ii ; igokochi yoi ); igokochiyoi ( igokochi yoi ; igokochi yo] (adj-i) (See 居心地のいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
居心地のいい;居心地の良い;居心地のよい[いごこちのいい(居心地のいい;居心地の良い);いごこちのよい(居心地の良い;居心地のよい), igokochinoii ( igokochi noii ; igokochi no yoi ); igokochinoyoi ( igokochi no yoi ;] (adj-i) (See 居心地がいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy

cozy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าอยู่[v.] (nā yū) EN: be livable ; be habitable ; be cozy FR:
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy FR: être à l'aise ; se sentir bien ; être relax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cozy
Back to top