ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncomfortably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncomfortably*, -uncomfortably-

uncomfortably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncomfortably (adv.) อย่างรำคาญ Syn. disturbingly, vexatiously
uncomfortably (adv.) ที่เสียดแทงใจ
uncomfortably (adv.) อย่างกระสับกระส่าย Syn. nervously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อลักเอลื่อ (adv.) uncomfortably See also: awkwardly Syn. อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ
อิหลักอิเหลื่อ (adv.) uncomfortably See also: awkwardly Syn. อลักเอลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncomfortably
Back to top