ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cajole

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cajole*, -cajole-

cajole ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cajole (vt.) โน้มน้าว See also: ชักชวน Syn. coax, wheedle, sweet-talk
cajole (vi.) โน้มน้าว See also: ชักชวน Syn. coax, wheedle, sweet-talk
cajole into (phrv.) ล่อหลอกในเรื่อง See also: ล่อลวงเรื่อง, ทำให้หลงกล, ทำให้หลงเชื่อ
cajole out of (phrv.) ล่อหลอกไม่ให้ทำ See also: ทำให้หลงเชื่อไม่กระทำในเรื่อง
cajole out of (phrv.) ขอเงินจาก
cajolery (vi.) สอพลอ (คำเก่า) See also: ป้อยอ, ยกยอ, ประจบประแจง Syn. flattery
English-Thai: HOPE Dictionary
cajole(คะโจล') {cajoled,cajoling,cajoles} vt.,vi. ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อใจ n., See also: cajoler n., Syn. coax
cajolery(คะโจล'ละรี) n. การล่อลวง,การหลอกลวง,การล่อใจ, Syn. flattery
English-Thai: Nontri Dictionary
cajole(vt) โอ้โลม,ยกยอ,หลอกลวง
cajolery(n) การโอ้โลม,การยกยอ,การลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีคอ (v.) cajole See also: flatter for a favour, wheedle Syn. พูดประจบ
พูดประจบ (v.) cajole See also: flatter for a favour, wheedle
ออเซาะ (v.) cajole See also: wheedle, woo Syn. อ้อน, ฉอเลาะ, ประจบประแจง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have cajoled, I have begged them, now I'm begging you.ผมโน้มน้าวอ้อนวอนพวกเขา และตอนนี้ก็ขออ้อนวอนคุณ

cajole ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàn, ㄕㄢˋ, 謆] beguile; cajole
[chǎn, ㄔㄢˇ, 谄 / 諂] flatter; cajole

cajole ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらし込む;誑し込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m,vt) to cajole; to deceive; to seduce
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P)
佞弁[ねいべん, neiben] (n) flattery; cajolery; adulation
口車[くちぐるま, kuchiguruma] (n) cajolery; wheedling
媚;媚び[こび, kobi] (n) flattery; cajolery; flirtation
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery
甘言[かんげん, kangen] (n,adj-no) cajolery; (P)
籠絡手段[ろうらくしゅだん, rourakushudan] (n) means of cajolement (trickery)
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle
誑し[たらし, tarashi] (n) (See 誑す) cajolement
誑す;蕩す[たらす, tarasu] (v5s,vt) to cajole; to deceive; to seduce
賺す[すかす, sukasu] (v5s) to coax; to cajole; to humour (humor); to wheedle

cajole ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously FR: supplier
ชะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: wheedle ; cajole FR: supplier
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle ; importune ; press ; insist FR: insister ; presser
ออเซาะ[v.] (øsǿ) EN: wheedle ; fawn (on) ; cajole FR:
พะนอ[v.] (phanø) EN: pamper ; coddle ; cajole FR: choyer ; dorloter ; cajoler
ตีคอ[v.] (tīkhø) EN: cajole FR:
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck FR: caresser ; cajoler
ลูบคลำ[v.] (lūpkhlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: câliner ; cajoler
สัพยอก[v.] (sapphayøk) EN: banter ; chaff ; josh ; kid ; rag ; razz ; rib FR: taquiner ; cajoler

cajole ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebdienerei {f}cajolery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cajole
Back to top