ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pacify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pacify*, -pacify-

pacify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pacify (vt.) ทำให้สงบ (ความโกรธ, ความหิว) Syn. appease, conciliate, gentle, mollify Ops. anger
pacify (vt.) ทำให้สงบ (สงคราม) Syn. assuage, subdue Ops. enrage
English-Thai: HOPE Dictionary
pacify(แพค'ซะไฟ) vt. ทำให้สงบ,ปลอบขวัญ, See also: pacification n. pacifier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
pacify(vt) ปลอบ,ทำให้สงบลง,ทำให้เงียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Smedley Darlington Butler by his own account helped pacify Mexico for American oil companiesสเมดลีย์ ดาร์ลิงตัน บัทเลอร์ เล่าให้ฟังเองว่า (นายพลที่ได้รับเหรียญตราสูงสุดคนหนึ่งของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ) เขาช่วยปราบจลาจลในเม็กซิโกเพื่อบริษัทน้ำมันอเมริกัน
The only way to be healed is to pacify the Gods' anger.ทางเดียวที่จะรักษาได้คือ ทำให้พระเจ้าให้หายพิโรธ
But, yeah, I worked there just to kind of pacify my mom a little bit.แต่ ก็เถอะ ฉันทำงานที่นี่ก็เพื่อที่จะเอาใจแม่
I have come to pacify my wife and take her back home.ผมมาง้อเมียผมและจะพากลับบ้าน
Sister-in-law is angry with us. Don't worry we will pacify her.พี่สะใภ้โกรธเรา ไม่ต้องห่วงเราจะทำให้เธอหายโกรธ
I'll inform security immediately to get them to pacify him and to escort him out.ผมบอกให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย พาตัวเขาออกไปแล้วครับท่าน
I can only imagine that he confessed for one reason to pacify a guilty conscience.ฉันนึกออกแค่ว่า เขามาสารภาพด้วยเหตุผลเดียว
Don't corrupt the host to pacify the parasites.อย่าทำให้ร่างพาหะด่างพร้อย เพียงเพราะต้องการให้ปรสิตยอมสงบ
If he wants you to pacify the districts,และฉันบอกได้เลยเขาไม่แฮปปี้แน่
You think to pacify me with this? Who cares about a piece of metal?คุณคิดว่าจะปลอบฉันด้วยนี้ ที่ใส่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนของโลหะ?
So you have to coax them like a mother pacifying her child.นายต้องปลอบพวกเขา เหมือนกับแม่ปลอบใจลูกๆ อ่ะ
I conclude that the SS methods for pacifying an occupied country are exceedingly simple.ฉันสรุปว่าวิธีที่ทหารเอสเอสใช้ ในการกำหราบประเทศที่ยึดได้ นั้น เรียบง่ายอย่างยิ่ง

pacify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ān, ㄢ, 安] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An
[suí, ㄙㄨㄟˊ, 绥 / 綏] pacify
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 靖] pacify; quiet
稳定[wěn dìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, 稳定 / 穩定] steady; stable; stability; to pacify

pacify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
安東都護府[あんとうとごふ, antoutogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the East; Tang-period Chinese office established in Pyongyang in 668 CE
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE
都護府[とごふ, togofu] (n) (See 都護・1,西域都護府,安東都護府,安南都護府,安西都護府,燕然都護府,単于都護府,北庭都護府) Protectorate General; Han- and Tang-period Chinese office established to pacify and control peoples on the frontier (during the Tang period, six major Protectorate Generals were established)
風に柳[かぜにやなぎ, kazeniyanagi] (exp) (id) Soft words pacify wrath
宥める[なだめる, nadameru] (v1,vt) (uk) to soothe; to calm; to pacify; (P)
靖国[やすくに, yasukuni] (n) pacifying the nation

pacify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลอบ[v.] (pløp) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort FR: calmer ; apaiser
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pacify
Back to top