ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ample

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ample*, -ample-

ample ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ample (adj.) เพียงพอ See also: มากพอ Syn. abundant, plentiful
ample (adj.) ใหญ่ See also: กว้างขวาง, ขนาดใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
amplexicaul(แอมเพลค' ซิคอล) adj. ยึดติดกับต้น (clasping the stem)
English-Thai: Nontri Dictionary
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amplexicaulหุ้มลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มากเกิน (adj.) ample See also: superfluous, superabundant, excessive Syn. เกินพอ
เกินพอ (adj.) ample See also: superfluous, superabundant, excessive Syn. มากเกิน
เหลือเฟือ (adj.) ample See also: superfluous, superabundant, excessive Syn. เกินพอ, มากเกิน
กระทืบ (v.) trample See also: stamp, crush with the foot, tread Syn. เหยียบ
กระทืบเท้า (v.) trample See also: stamp down, crush with the foot, tread
กลุ่มตัวอย่าง (n.) sample See also: representative sample Syn. กลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง (n.) sample See also: representative sample
ของตัวอย่าง (n.) sample See also: specimen Syn. ของทดลอง, ตัวอย่างสินค้า
ของทดลอง (n.) sample See also: specimen Syn. ของตัวอย่าง, ตัวอย่างสินค้า
ต้นแบบ (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, แบบ, แม่แบบ
ต้นแบบ (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, แบบ, แม่แบบ
ตัวอย่าง (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ
ตัวอย่าง (n.) example See also: instance
ตัวอย่าง (n.) sample See also: specimen Syn. ของตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างสินค้า
ตัวอย่าง (n.) example See also: model Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ
ตัวอย่าง (n.) example See also: instance, sample Syn. ยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง (n.) example See also: instance, sample Syn. ยกตัวอย่าง
ตัวอย่างสินค้า (n.) sample
ตัวอย่างเช่น (conj.) for example See also: for instance
ตัวอย่างเช่น (conj.) for example See also: for instance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
Could you give me an example?คุณช่วยให้ตัวอย่างฉันหน่อยได้ไหม?
Let me give you an example,…ขอฉันยกตัวอย่างให้คุณฟังหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All hardwood floors, ample closet space,... ..a modern kitchen, a brand-new bathroom with a jet-stream Jacuzzi.เก้าอี้ดีดตัว ไชโย เยี่ยมไปเลย เฮ้ ขี้นมานี่ซิ
I trust you will find ample space for engaging in English traditions.I trust you will find ample space for engaging in English traditions.
He has to make nature work for him by utilizing the ample natural provisions at his disposal.เขาต้องใช้ธรรมชาติช่วย โดยใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
But,uh,I sure was glad for the ample cargo space,not to mention the tinted windows.แต่มันคงดีใจที่ได้นอนในที่กว้างขวางแบบนี้ กระจกติดฟิล์ม
You were right about the ample cargo space.คุณพูดถูกเรื่องที่ว่างกว้างขวางนี่
There will be ample opportunity to discuss that later, but right now...มีโอกาสมากมายที่จะพูดถึงเรื่องนั้น กันทีหลัง แต่ตอนนี้...
We shall build a courthouse... with crushed velvet drapes and ample parking.เราจะสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยม่านผ้าฝ้ายย่นๆ\และที่จอดรถเยอะๆ
And that there's ample opportunity for leisure also.เพราะมันยังมีโอกาส ให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างเพียงพออีกด้วย
Well, there are ample opportunities out there. Like mr.ที่จริง มีโอกาส\ ที่ดีมากๆเลย
Now, we don't profess to offer much, but love, we have... in ample supply.ในตอนนี้เราไม่ได้แสดงตัว เสนอขออะไรไปมากนัก แต่ความรัก ที่เรามี... มากเหลือเฟือ
I'd like to get my hands on her ample nossels, if you'd pardon the engineering parlance.อยากลูบไล้เครื่องเทอร์โบคู่นั่นชะมัด อย่าถือสาศัพท์แสงในวิศวะนะ
I've had ample opportunity to observe Browning and adopt his physical presence, study his mannerisms, and so on and so forth.ผมได้มีโอกาสเหลือเฟือที่จะสังเกตบราวนิ่ง ... ... และนำมาใช้ปรากฏทางกายภาพของเขาการศึกษากิริยาท่าทางของเขาและอื่น ๆ และอื่น ๆ

ample ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经验丰富[jīng yàn fēng fù, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄈㄨˋ, 经验丰富 / 經驗豐富] experienced; with ample experience
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 褎] sleeve; ample flowing robes
充份[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, 充份] ample; sufficient; abundant; full
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, 十足] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color)
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
满满登登[mǎn mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, 满满登登 / 滿滿登登] ample; extremely abundant
丰满[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, 丰满 / 豐滿] ample; well developed; fully rounded
例子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, 例子] case; (for) instance; example
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, 三不] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase)
宽裕[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, 宽裕 / 寬裕] comfortably off; ample; plenty
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
事例[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 事例] example; exemplar; typical case
[lì, ㄌㄧˋ, 例] example; precedent; rule; case; instance
例句[lì jù, ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, 例句] example sentence
例语[lì yǔ, ㄌㄧˋ ㄩˇ, 例语 / 例語] example sentence
例证[lì zhèng, ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ, 例证 / 例證] example; case in point
例题[lì tí, ㄌㄧˋ ㄊㄧˊ, 例题 / 例題] example
榜样[bǎng yàng, ㄅㄤˇ ㄧㄤˋ, 榜样 / 榜樣] example; model
範例[fàn lì, ㄈㄢˋ ㄌㄧˋ, 範例] example; model
表率[biǎo shuài, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨㄞˋ, 表率] example; model
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 训 / 訓] example; pattern; to teach; to train; instruction
[bó, ㄅㄛˊ, 博] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble
例如[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, 例如] for example; for instance; such as
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, 比如] for example; for instance; such as
举例来说[jǔ lì lái shuō, ㄐㄩˇ ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 举例来说 / 舉例來說] for example
譬如[pì rú, ㄆㄧˋ ㄖㄨˊ, 譬如] for example; for instance; such as
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 绰 / 綽] generous; ample; wide; spacious; well-off
[chuài, ㄔㄨㄞˋ, 踹] kick; trample
典範[diǎn fàn, ㄉㄧㄢˇ ㄈㄢˋ, 典範] model; example
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, 模范 / 模範] model; fine example
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, 标兵 / 標兵] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter
[fàn, ㄈㄢˋ, 范 / 範] pattern; model; example
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, 杀一儆百 / 殺一儆百] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, 杀鸡儆猴 / 殺雞儆猴] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others
德治[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, 德治] rule by virtue; rule by setting virtuous example (Confucian ideal)
抽样[chōu yàng, ㄔㄡ ㄧㄤˋ, 抽样 / 抽樣] sample; sampling
样品[yàng pǐn, ㄧㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, 样品 / 樣品] sample; specimen
样本[yàng běn, ㄧㄤˋ ㄅㄣˇ, 样本 / 樣本] sample; specimen

ample ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップサンプル[, appusanpuru] (n) {comp} upsample
エグザンプル[, eguzanpuru] (n) example
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P)
キープサンプル[, ki-pusanpuru] (n) reference sample (wasei
サンプラー(P);サンプラ[, sanpura-(P); sanpura] (n) (1) sampler; (2) (サンプラ only) imitation platinum; (P)
サンプルドキュメント[, sanpurudokyumento] (n) {comp} sample document
シンクラヴィア[, shinkuravia] (n) Synclavier (brand-name digital synthesizer and sampler)
たっぷり[, tappuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) full; in plenty; ample; (P)
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked))
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples)
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end)
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out
一罰百戒[いちばつひゃっかい, ichibatsuhyakkai] (n) punishing a crime to make an example for others
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
亀鑑;龜鑑(oK)[きかん, kikan] (n) pattern; example; model; paragon; mirror
仏の座[ほとけのざ;ホトケノザ, hotokenoza ; hotokenoza] (n) (1) (uk) henbit deadnettle (Lamium amplexicaule); henbit; (2) (See 田平子) Japanese nipplewort (Lapsanastrum apogonoides)
代名詞[だいめいし, daimeishi] (n) (1) {ling} pronoun; (2) synonym; classic example; pattern; byword; representative; (P)
代表[だいひょう, daihyou] (n,vs,adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P)
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P)
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P)
例え(P);譬え;喩え[たとえ, tatoe] (n) (1) (esp. 例え) example; (2) (esp. 譬え, 喩え) simile; metaphor; allegory; fable; parable; (P)
例えば[たとえば, tatoeba] (adv) for example; e.g.; (P)
例えるなら[たとえるなら, tatoerunara] (exp) (See 例えば) for example
則る[のっとる, nottoru] (v5r,vi) to conform to; to be in accordance with; to follow (rule, tradition, example, etc.)
大阪白菜;大阪しろ菜[おおさかしろな, oosakashirona] (n) bok choy hybrid (Brassica campestris var. amplexicaulis) (pak choi, bokchoy)
実例[じつれい, jitsurei] (n) example; illustration; precedent; (P)
実施例[じっしれい, jisshirei] (n) example of execution (e.g. in patents); practical example; working example; embodiment
市に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P)
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.)
悪例[あくれい, akurei] (n) bad example; bad precedent
手のひらを返す;手の平を返す;掌を返す[てのひらをかえす;たなごころをかえす(掌を返す), tenohirawokaesu ; tanagokorowokaesu ( tenohira wo kaesu )] (exp,v5s) (1) to change one's attitude quickly; (2) (たなごころをかえす is often used figuratively as an example of something easy) to flip over one's hand
手本帖[てほんちょう, tehonchou] (n) book of calligraphy samples; copybook; portfolio
採る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P)
控え見本[ひかえみほん, hikaemihon] (n) duplicate sample
擬音語[ぎおんご, giongo] (n) {ling} example of onomatopoeia; onomatopoeic word
検体[けんたい, kentai] (n) specimen; sample; object to be examined
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp,v1,vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サンプリング[さんぷりんぐ, sanpuringu] sample (vs)
サンプル[さんぷる, sanpuru] sample
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case
抽出モード[ちゅうしゅつモード, chuushutsu mo-do] sample mode
標本[ひょうほん, hyouhon] sample (in statistics)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example

ample ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample FR: abondant ; copieux
ชุกชุม[adj.] (chukchum) EN: plentiful ; abundant ; ample ; abounding FR:
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be broad ; be vast ; be large ; be spacious ; be extensive FR: être ample ; être large ; être spacieux
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: ample FR:
เหลือเฟือ[adj.] (leūafeūa) EN: more than enough ; plenty ; ample ; excessive ; overabundan FR:
เหลือกินเหลือใช้[X] (leūa kin le) EN: more than enough ; ample FR:
หลวม[adj.] (lūam) EN: roomy ; wide ; too large ; ample ; lax ; loose FR: large ; ample ; lâche ; vaste ; trop grand
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; self-sufficient ; adequate ; ample FR: suffisant
เต่งตึง[adj.] (teng teung) EN: firm and ample ; gorgeous FR:
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
บานปลาย[v. exp.] (bān plāi) EN: escalate ; get out of hand ; snowball ; cost more money in the end FR: prendre de l'ampleur ; faire boule de neige
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
ชักตัวอย่าง[v. exp.] (chak tūayān) EN: give an example FR:
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[conj.] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance FR:
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour ; savor (Am.) ; try ; sample FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ดั่งเช่น[X] (dang chen) EN: for example FR:
จุดตัวอย่าง[n. exp.] (jut tūayāng) EN: sample point FR:
การแจกแจงของค่าสัดส่วนตัวอย่าง[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: distribution of the sample proportion FR:
การเก็บตัวอย่าง[n. exp.] (kān kep tūa) EN: taking a sample FR: prélèvement d'un échantillon [m]
การซื้อขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (kān seūkhāi) EN: purchase by sample FR:
การสุ่มตัวอย่าง[n.] (kān sumtūay) EN: random sampling ; random sample FR:
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: [classif. : case, instance, example, contingency, event] FR:
เก็บตัวอย่าง[v. exp.] (kep tūayāng) EN: take a sample FR:
ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง = ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง[n. exp.] (khā chalīa ) EN: sample mean FR:
ขายตามตัวอย่าง[v.] (khāitāmtūay) EN: sell by sample ; sale by sample ; FR:
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom ; pattern ; example FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
ค่าสัดส่วนตัวอย่าง[n. exp.] (khā satsūan) EN: sample proportion FR:
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample FR: écraser ; comprimer ; piétiner
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
ของตัวอย่าง[n. exp.] (khøng tūayā) EN: sample FR: échantillon [m]
ควรเป็นแบบอย่าง[v. exp.] (khūan pen b) EN: set a good example FR: montrer le bon exemple

ample ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples
ausgiebig; reichlich {adj} | ausgiebiger; reichlicher | am ausgiebigsten; am reichlichstenample | ampler | amplest
Probenmaterial {n}ancillary sample
Musterkollektion {f}assortment of samples; sample collection
Besetzungsbeispiel {n}configuration example
Blutprobe {f}; kleine Blutmengeblood sample
Fallbeispiel {n}case example
Musterkoffer {m}case of samples
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something
Mischprobe {f}composite sample
Wassermischprobe {f}composite water sample
Anwendungsbeispiel {n}example of use
Gegenbeispiel {n}example to prove (show) the opposite
Ausführungsbeispiel {n}execution example
Gewebemuster {n}fabric sample
Längsprobe {f}longitudinal sample
Modellfall {m}model; perfect example
Muster {n} | als Muster dienen fürsample | to sample
Musterbeispiel {n}perfect example
Musterbuch {n}pattern book; sample book
Zahlenbeispiel {n}numerical example
Raumsondierungen {pl}piling samples
Druckmuster {n}printed sample
Zufallsstichprobe {f}random sample
Abfragemodus {m}sample mode
Abtasthalteglied {n}sample and hold element (S&H)
Luftentnahmestrom {m}sample flow rate
Musterkarte {f}sample card
Mustermesse {f}sample fair
Probekapsel {f}sample sagger
Probeneinspritzung {f}sample injection
Probenkapazität {f}sample capacity
Probenvorbereitung {f}sample preparation
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart
Blutentnahme {f}taking of a blood sample
Querprobe {f}transverse sample
Produktmuster {n}trial product sample
Zweistichprobentest {m}two sample test

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ample
Back to top