ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poorly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poorly*, -poorly-

poorly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poorly (adv.) อย่างเลว See also: อย่างไม่ดีพอ Syn. defectively, unsuccessfully
poorly (adj.) สุขภาพแย่ See also: ไม่ค่อยสบาย Syn. ailing, unwell
poorly made (adj.) คุณภาพต่ำ Syn. inferior, shoddy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A poorly made bed means twenty baton blows.ถ้าไม่เก็บที่นอน อาจโดนเฆี่ยน 20 ครั้ง
Painted poorly But it surely is a hat"วาดได้แย่แต่มันใช่หมวกแน่ ๆ"
Everyday, your war machines lose ground to a bunch of poorly armed, poorly equiped freedom-fighters!ทุกๆ วัน แกจะเริ่มสูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์Nให้กับกองกำลังติดอาวุธ กองกำลังปลดปล่อยติดอาวุธสู้เพื่ออิสรภาพ
But when I set up a meeting with my associates, and you don't show up, it reflects poorly on me.แต่ชั้นเป็นคนนัดให้กับเพื่อนของชั้น แล้วเธอก็ไม่ไป มันเสียหายมาถึงชั้นด้วย
Should your behavior reflect poorly on the school... ... thatprivilegeshallnot be extended again.ใช่พวกเขาแหกกฎ เพราะฉะนั้นพวกเขาจะไม่ได้สิทธิพิเศษอีก
Because your operation was poorly conceived and executed worse.เพราะปฏิบัติการนี้บกพร่อง และหละหลวม
The problem is that most cyborgs out there... have poorly protected systems, unlike us.ปัญหาอยู่ที่ว่า ส่วนใหญ่ ไซบอร์กพวกนั้น... ...มีระบบการป้องกันน้อยมาก ไม่เหมือนอย่างพวกเรา
Yes. To be honest, my wish is to live as poorly as other people.พ่อของคุณส่งออก 300 อย่าง ในปีนี้, ใช่ไหม๊
That was so poorly handled.- นายจัดการได้แย่มากเลย
Official service records indicate your field reports are very thorough, if poorly formatted.บันทึกทางราชการ ที่แสดงรายงาน ผลงานของคุณละเอียดมาก แต่จัดรูปแบบได้แย่
He probably reacted poorly to that.เค้าอาจจะทำได้แย่มาก
When their choices reflected poorly on us.เมื่อพวกเธอเลือกที่จะปฏิบัติแย่ๆกับเรา

poorly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
御釈迦;お釈迦[おしゃか, oshaka] (n) (1) poorly made or ruined articles; (2) the Buddha
目の悪い[めのわるい, menowarui] (adj-i) (See 目が悪い) having poor vision; poorly sighted
論旨不明[ろんしふめい, ronshifumei] (n,adj-na) the point of an argument being unclear; the tenor of an argument being poorly reasoned
通りが悪い[とおりがわるい, toorigawarui] (exp) pass poorly; run poorly
柔;和[やわ, yawa] (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial
見劣りがする[みおとりがする, miotorigasuru] (exp,vs-i) to compare unfavorably (unfavourably, poorly) with; to be not so good as
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P)

poorly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับแสง[adj.] (ap saēng) EN: dark ; obscure ; poorly lit ; ill lit FR: opaque
บกพร่องต่อหน้าที่[v. exp.] (bokphrǿng t) EN: perform badly ; do one's job poorly FR:
ไม่เป็นงาน[adj.] (mai pen ngā) EN: inept ; unskillful ; poorly done FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poorly
Back to top