ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uneasiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uneasiness*, -uneasiness-

uneasiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uneasiness (n.) ความไม่สบายใจ See also: ความกังวลใจ, ความกระวนกระวายใจ Syn. abashment, discomfiture, unease Ops. ease, easiness
uneasiness (n.) ความไม่สบายใจ See also: ความกังวล Syn. restlessness, turmoil, anguish, indecision
English-Thai: Nontri Dictionary
uneasiness(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uneasiness; restlessness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My uneasiness suddenly increased.ความรู้สึกกระวนกระวายเกิดขึ้นทันที

uneasiness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, 安神] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind
不自在[bù zì zai, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄗㄞ˙, 不自在] uneasiness; feel uncomfortable

uneasiness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不安材料[ふあんざいりょう, fuanzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reasons for uneasiness
懸念材料[けねんざいりょう, kenenzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reason for uneasiness
疑懼;疑惧[ぎく, giku] (n,vs) (uk) (arch) apprehension; uneasiness
不安[ふあん, fuan] (adj-na,n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P)
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
恐れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P)
焦燥[しょうそう, shousou] (n,vs) impatience; uneasiness; irritation; (P)
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future)
胸騒ぎ;胸さわぎ[むなさわぎ, munasawagi] (n) uneasiness; vague apprehension; premonition

uneasiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความกังวล[n.] (khwām kangw) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern ; alarm FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m] ; alarme [f]
ความกังวลใจ[n.] (khwām kangw) EN: anxiety ; worry ; distress ; uneasiness ; malaise FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uneasiness
Back to top