ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enjoying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enjoying*, -enjoying-

enjoying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enjoying (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
Are you enjoying yourself?คุณรู้สึกสนุกไหม?

enjoying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛快[tòng kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛快] overjoyed; delighted; happily; heartily; enjoying; also pr. tong4 kuai5

enjoying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public
客受け[きゃくうけ, kyakuuke] (n,vs) enjoying popularity among the customers
家族団欒[かぞくだんらん, kazokudanran] (n,vs) happy family circle; sitting in a family circle and enjoying conversation; harmony in a family
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster
快食快便[かいしょくかいべん, kaishokukaiben] (n) good appetite and good bowel movements; enjoying one's food and having regular stools
快食快眠[かいしょくかいみん, kaishokukaimin] (n) good appetite and pleasant sleep; enjoying one's food and sleeping well

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enjoying
Back to top