ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complancence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complancence*, -complancence-

complancence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complancence (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency Ops. discomfort, uneasiness, distress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complancence
Back to top