ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adequately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adequately*, -adequately-

adequately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adequately (adv.) อย่างพอเพียง See also: พอประมาณ Syn. sufficiently, enough, satisfactorily Ops. inadequately, insufficiently
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอเป็นกระษัย (adv.) adequately See also: moderately, suitably, appropriately Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ
สาสม (adv.) adequately See also: sufficiently, properly Syn. สม
หอมปากหอมคอ (adv.) adequately See also: moderately, suitably, appropriately Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ, พอเป็นกระษัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The Great Hall will be adequately heated"ห้องโถงใหญ่จะ be adequately อบอุ่น
This facility is more than adequately stocked for a comfortable 17 months of below-ground existence.ที่นี่เป็นฐานลับที่ปลอดภัย มีเสบียงพออยู่ได้นานกว่า 17 เดือน
As you adequately put, the problem is choice.อย่างที่คุณพูดนั่นแหละ ปัญหาคือทางเลือก
I became your master, but, as your master, I could not adequately fulfill my responsibilities.ข้าเป็นนายพวกเจ้า แต่ข้าไม่สามารถทำหน้าที่รับผิดชอบของข้าได้สมบูรณ์
Expressed concern that Korea is not adequately quarantining,มีความเป็นห่วงว่าเกาหลีอาจมีกำลังไม่เพียงพอ
Create a vaccine. But even the senator couldn't adequately express the threat G posed to the government.สร้างวัคซีนขึ้นมา แม้แต่ท่านสว.ก็ไม่อาจอธิบายเป็นคำพูด
...as if the reason for our being there had perhaps not been adequately understood by the American people.กระโจนเข้าใส่ ...ราวกับมีเหตุผลของเราอยู่ที่นั่น เหมือนบางที คนอเมริกันยังไม่เข้าใจดีพอ
At that scale, it will be hard to adequately meet the visitors' expectations.ที่มาตรา มันจะยากที่จะหาผู้ติดต่อที่เราความหวังไว้
You're now working 50 hours a week at a job that cannot adequately provide the care...ตอนนี้คุณทำงาน50ชม.ต่อสัปดาห์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงดู
Mere words cannot adequately describe the festivities ahead.แค่เพียงคำพูด คงไม่อาจ สรรหามาบรรยายได้ ถึงงานเลี้ยงฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้น
The truth is we really don't understand our enemy and no one ever adequately explains how Mazer Rackham actually defeated the entire fleet.เป็นมากกว่าการทำการบ้าน ที่เราเคยมีในโลกมนุษย์ เราฝึกการต่อสู้มือเปล่า..
This says that the substance abuse is a coping mechanism, from the fact that he never adequately dealt with his own victimization.เขาใช้สารเสพติดในการเผชิญกับปัญหา มาจากข้อเท็จจริงที่เขาไม่ได้แก้ไข ปัญหาของเขาอย่างเหมาะสม

adequately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity")
盲判;めくら判[めくらばん, mekuraban] (n) (sens) approving a document without adequately reading it; rubber-stamping
説明が付く[せつめいがつく, setsumeigatsuku] (exp,v5k) to explain adequately
適潤[てきじゅん, tekijun] (n,adj-no) suitably damp; adequately wet (e.g. for plants)
飽く;厭く;倦く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (arch) (See 飽きる) to tire of; to lose interest in; (2) to be satisfied; to enjoy; (3) (after the -masu stem of a verb) to do adequately
碌碌;碌々;陸陸;陸々[ろくろく, rokuroku] (adv) hardly; barely; inadequately (with negative grammatical constructions)

adequately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately FR:
มีอุปกรณ์ครบครัน[X] (mī uppakøn ) EN: adequately equipped FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adequately
Back to top