ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discomfort

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discomfort*, -discomfort-

discomfort ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discomfort (n.) ความไม่สะดวกสบาย See also: ความรู้สึกเจ็บปวด, ความอึดอัด Syn. inconvenience, pain, ache, misery
English-Thai: HOPE Dictionary
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก,ความไม่สบาย,ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย,ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
English-Thai: Nontri Dictionary
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discomfortความไม่สบาย,ความรู้สึกไม่สบาย,ไม่สบาย,อึดอัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าคับอกคับใจ (v.) discomfort See also: be uncomfortable, make uneasy Syn. น่าอึดอัดใจ
น่าอึดอัด (v.) discomfort See also: be uncomfortable, make uneasy Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ
น่าอึดอัดใจ (v.) discomfort See also: be uncomfortable, make uneasy Syn. น่าคับอกคับใจ
น่าคับอกคับใจ (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าอึดอัดใจ
น่าอึดอัด (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ
น่าอึดอัดใจ (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าคับอกคับใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you have any discomfort just send a message.ถ้าเจ้ามีเรื่องไม่สบายใจอะไร บอกข้าได้
NEUROPSYCHIASTRIST No discomfort going about your daily life?ดักแด้ ไม่ได้ทำความยุ่งยากให้กับชีวิตคุณ
Now several weeks back, his doctors recorded that Carl was experiencing frequent nauseous, discomfort while urinating, dizziness.หลายสัปดาห์ก่อน หมอของเขา บันทึกว่าคาร์ล มีอาการคลื่นไส้บ่อยๆ รู้สึกปัสสาวะติดขัด วิงเวียน_BAR_
Did you note any signs of discomfort as Crixus took the sand?Did you note any signs of discomfort as Crixus took the sand?
Uh, well-- although let's not lose sight of the fact that you were the victim of a terrible accident, Antonio, so some discomfort is to be expected.เอ่อ เอาล่ะนะ ในความเป็นจริงไม่เห็นมีวี่แววอะไร ว่าคุณตกเป็นเหยื่อ ของการเกิดอุบัติเหตุที่น่าสยองขวัญ
While I appreciate the time, the money, and the discomfort of what must have been a very bumpy helicopter ride,และความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้น การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ที่กระแทกขึ้นลง
But you don't feel any discomfort other than a lack of smell?ไม่มีอาการอย่างอื่นนอกจากนั้นใช่ไหม?
I have been taken only to bed, my child causing unexpected discomfort in waning months of pregnancy.ฉันได้รับการดำเนินการเท่านั้นที่จะนอน ลูกของฉันที่ก่อให้เกิด ความรู้สึกไม่สบายที่ไม่คาดคิด ในเดือนที่ลดลงของการตั้งครรภ์
I always felt discomfort in my heart.แต่ก็รู้สึกไม่สบายใจ
During the discomfort of childbirth.ในช่วงความระหว่างของการคลอด
With sufficient repetition, the animal will associate the sound of the whistle with the discomfort of sea sickness.หากทำซ้ำจนมากพอ สัตว์ร้ายจะผูกเสียงของนกหวีด เข้ากับความรู้สึกไม่สบายจากอาการเมาเรือ
Your personal discomfort might not be sufficient reason for putting the entire world in jeopardy, Klaus.ความไม่สบายใจส่วนตัวของนายยังเป็นเหตุผลไม่พอ ที่จะทำให้โลกทั้งใบต้องเสี่ยงอันตราย เคล้าส์

discomfort ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
不快感[ふかいかん, fukaikan] (n) discomfort
不快指数[ふかいしすう, fukaishisuu] (n) discomfort index
引っ掛かり;引っ掛り;引っ懸かり;引っ懸り[ひっかかり, hikkakari] (n) (1) hold; catch; (2) connection; relationship; (3) unease; discomfort
不快[ふかい, fukai] (adj-na,n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P)
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P)
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na,n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P)
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P)

discomfort ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้เขิน[v.] (kaēkhoēn) EN: relieve one's discomfort (by) FR:
ความอึดอัด[n.] (khwām eut-a) EN: discomfort FR: malaise [m]
ความรู้สึกเจ็บปวด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: discomfort FR:
ความยากลำบาก[n. exp.] (khwām yāk l) EN: difficulty ; difficulties [pl] ; hardship ; discomfort ; plight ; adversity FR: difficultés [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discomfort
Back to top