ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inadequately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inadequately*, -inadequately-

inadequately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inadequately (adv.) ไม่ดี See also: แย่, ไม่เหมาะสม Syn. badly, inappropriately Ops. adequately, appropriately

inadequately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
碌碌;碌々;陸陸;陸々[ろくろく, rokuroku] (adv) hardly; barely; inadequately (with negative grammatical constructions)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inadequately
Back to top